Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1282/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2012-07-24

Sygn. akt V U 1282/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący S SO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2012 r. w Kaliszu

odwołania J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 4 czerwca 2012 r. Nr (...)

w sprawie J. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 4 czerwca 2012 r. znak (...)w ten sposób, że przyznaje odwołującemu J. G.emeryturę poczynając od dnia (...) r.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2012 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O.został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla J. G.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.decyzją z dnia 04.06.2012 r. w sprawie (...) odmówił J. G.prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O.odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.) tj. nie wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Od powyższej decyzji w dniu 12.06.2012 r. J. G.wniósł odwołanie, w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca w okresie 01.01.1971 r. do 31.10.1994 r. i od 01.04.1995 r. do 30.09.1995 r. na stanowisku traktorzysty w Spółdzielni(...) w G.i w C., na którym to stanowisku wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania J. G..

Sąd Okręgowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący urodził się dnia (...) r. Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 27 lat, 11 miesięcy i 26 dni. Organ rentowy nie uznał odwołującemu okresu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku traktorzysty w okresie od 01.01.1971 r. do 31.10.1994 r. i od 01.04.1995 r. do 30.09.1995 r. w Spółdzielni (...)w G.i w C.. Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Obecnie odwołujący wykonuje pracę w oparciu o umowę zlecenia.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych na stanowisku traktorzysty w okresie od 01.01.1971 r. do 31.10.1994 r. i od 01.04.1995 r. do 30.09.1995 r. w Spółdzielni (...)w G.i w C.. Odwołujący J. G.pracował od dnia 01.01. 19971 r. do 30.09.1976 r. w (...)w M.w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku traktorzysty. Powyższe wynika ze świadectwa pracy z dnia 30.09.1976 r. i z dnia 07.02.2001 r. oraz z umowy o pracę z dnia 01.01.1971 r. i z dnia 01.07.1971 r. W ostatnim świadectwie wskazano także, iż pracował w powyższym okresie w szczególnych warunkach. Następnie (...)w M.przekształciło się w (...)w C.. Odwołujący nadal pracował od dnia 01.10.1976 r. w przekształconym zakładzie także jako traktorzysta w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe wynika ze świadectwa pracy z dnia 03.01.1983 r. dotyczącego okresu od 01.10.1976 r. do 31.12.1982 r. oraz kart wynagrodzeń z lat 1977,1978, 1979, 1980. Następnie (...)przekształciła się w Spółdzielnię (...)najpierw w G., potem w C.. Odwołujący nadal pracował w przekształconym zakładzie od dnia 01.01.1983 r. do 31.10.1994 r. jako traktorzysta, kombajnista w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe wynika za świadectwa pracy z dnia 31.10.1994 r. i umowy o pracę z dnia 01.01.1983 r. W okresie od dnia 01.04.1995 r. do 30.09.1995 r. odwołujący pracował ponownie w Spółdzielni (...)w C.w pełnym wymiarze czasu pracy jako traktorzysta. Powyższe wynika ze świadectwa pracy z dnia 30.09.1995 r. oraz umowy o pracę z dnia 01.04.1995 r. (...), (...), Spółdzielnie (...)zajmowały się świadczeniem usług w postaci wykonywania prac polowych oraz prac transportowych. Odwołujący wykonywał jako traktorzysta prace polowe oraz transportowe. Odwołujący uprawnienia do kierowania ciągnikami posiada od dnia 20.04.1970 r. (dowód: zeznania odwołującego, informacje z akt osobowych odwołującego oraz co do prawa jazdy odwołującego).

Jako praca w szczególnych warunkach wymieniona została w wykazie A dział VIII poz. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, praca kierowców ciągników i kombajnów.

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn, przed ukończeniem 65 roku życia, przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 39, poz.353 ze zmianami). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą, m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymaga także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE oraz rozwiązanie stosunku pracy i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek w dniu (...) r. Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 27 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawca odwołującego obecnie nie istnieje. Nie wystawił odwołującemu świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach, poza ogólnikową wzmianką w świadectwie pracy z 2001 r.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych. W świetle powołanego wyżej § 2 rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała SN z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu nie wystawiono świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach jako kierowca ciągnika i kombajnista od 01.01.1971 r. do 31.10.1994 r. i od 01.04.1995 r. do 30.09.1995 r.. Odwołujący wykazał okres ponad 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Odwołujący spełnił zatem warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. Sąd uwzględnił odwołanie i przyznał odwołującemu emeryturę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: