Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1108/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-12-20

Sygn. akt V U 1108/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Kaliszu

odwołania W. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 1 września 2016 r. Nr (...)

w sprawie W. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 1 września 2016 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje odwołującemu W. P. emeryturę poczynając od dnia 1 lipca 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 10.05.2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla W. P..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.decyzją z dnia 12.07.2016 r. w sprawie (...) odmówił W. P.prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O.odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748.) tj. nie wykazał 25 lat zatrudnienia i 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

W dniu 25.07.2016 r. odwołujący złożył dokumenty wskazujące na dodatkowy okres zatrudnienia – okres uzupełniający pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Decyzją z dnia 01.09.2016 r. organ rentowy odmówił odwołującemu przyznania emerytury, uznając iż wykazuje 25 lat zatrudnienia na 01.01.1999 r., lecz nie wykazuje 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Od powyższej decyzji w dniu 12.09.2016 r. r. W. P. wniósł odwołanie, w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca w okresie od 10.08.1974 r. do 31.12.1998 r. w Zakładach (...) w K. na stanowisku jeliciarza, na którym to stanowisku wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania W. P..

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący urodził się dnia (...) Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 25 lat.

Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Odwołujący obecnie pracuje zawodowo.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych od 10.08.1974 r. do 31.12.1998 r. w Zakładach (...) w K. na stanowisku jeliciarza.

Odwołujący w okresie od 10.08.1974 r. do 31.12.1998 r. i nadal do 30.04.2004 r. zatrudniony był w Zakładach (...)w K.W okresie 27.10.1976 r. do 17.10.1978 r. odwołujący odbywał służbę wojskową. W świadectwie pracy z dnia 30.04. 20004 r. dotyczącym okresu od 10.08.1974 r. do 30.04.2004 r., wskazano, iż odwołujący o zajmował stanowisko: jeliciarz, jeliciarz-brygadzista. W świadectwie tym wskazano okres pracy w szczególnych warunkach od dnia 10.08.1974 r. do dnia 30.04.2004 r. i stanowisko odwołującego - prace bezpośrednio przy uboju zwierząt. Powołano Wykaz A Dział X poz. punkt 3 przepisów resortowych dotyczących przemysłu mięsnego.

Stanowisko odwołującego określano następująco: pracownik fizyczny w podaniu o pracę, jeliciarz pomocnik w angażu z dnia 10.08.1974 r., jeliciarz kat II w angażu z dnia 01.03.1980 r., 28.10.1980 r., 30.09.1981 r., 30.07.1982 r., 12.04.1983 r., 31.08.1983 r., 02.01.1984 r., 26.01.1985 r., 31.01.1986 r., 24.07.1987 r., 31.03.1988 r., 02.08.1988 r., 03.10.1988 r., 02.11.1988 r., 28.02.1989 r., 14.06.1989 r., 28.08.1989 r., 02.06.1990 r., 01.10.1990 r., 11.03.1991 r., 01.07.1991 r., 01.01.1992 r., 29.10.1993 r., 01.09.1995 r., 01.07.1994 r., 01.03.1995 r., 30.04.1996 r., 02.01.1997 r., 01.09.1997 r., 01.04.1998 r., 04.01.1999 r. Od 01.09.1995 r. odwołujący był brygadzista.

Odwołujący wykonywał pracę cały czas w jeliciarni. Jeliciarnia stanowiła część zakładu ściśle związaną z ubojem. Ubite zwierzęta były wytrzewiane, następnie w jeliciarni były rozdzielane jelita oraz czyszczone przy użyciu ciepłej wody, pary, zimnej wody. Praca wiązała się pracą w wodzie, zmiennej temperaturze oraz bardzo nieprzyjemnych wyziewach – głównie kałowych. odwołujący jako brygadzista wykonywał pracę jak wszyscy pracownicy.

(dowód: zeznania odwołującego, akta osobowe odwołującego, zeznania świadków M. B., J. O.)

Jako praca w szczególnych warunkach wymieniona została w wykazie A Dział X poz. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt. W Zarządzeniu Nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31.03.1988 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w załączniku nr 1 w Dziale X pod pozycją 8 wskazano prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt (peklowaniu).

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn przed ukończeniem 65 roku życia przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą, m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymaga także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE. Warunek rozwiązania stalunku pracy nie obowiązuje od 01.01.2013 r.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek w dniu (...). Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 25 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawca odwołującego obecnie nie istnieje. Wystawił odwołującemu świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych.

W świetle powołanego wyżej § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu wystawiono świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okresy.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach jako jeliciarz w okresie od 10.08.1974 r. do 31.12.1998r. Były to prace bezpośrednio przy uboju zwierząt.

Odwołujący wykazał okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący spełnił zatem warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 kpc Sąd orzekł jak w wyroku. Świadczenie przyznano od lipca 2016 r., wobec tego iż odwołujący wtedy złożył dokumenty wskazujące na to, iż na dzień 01.01.1999 r. wykazał okres zatrudnienia wynoszący 25 lat.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: