Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 742/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-12-15

Sygn. akt V U 742/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Kaliszu

odwołania W. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 18 maja 2015 r., 2 czerwca 2015 r. i 29 czerwca 2015,

Nr (...)

w sprawie W. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

1.  Zmienia zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 18 maja 2015 r. i 29 czerwca 2015 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje odwołującemu W. J. emeryturę poczynając od dnia 1 kwietnia 2015 r.,

2.  Umarza postępowanie co do decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla W. J..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.decyzjami z dnia 18.05.2015 r., 02.06.2015 r., 29.06.2015 r. w sprawie (...)odmówił W. J.prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O.odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.) tj. nie wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Od powyższej decyzji wniósł odwołanie W. J., w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca w okresie od 04.11.1974 r. do 31.03.1975 r. w (...)w O.i w okresie od 02.07.1975 r. do 30.06.1993 r. w (...)w O.na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony oraz w okresie od 01.04.1975 r. do 31.05.1975 r. w (...) w O.na stanowisku kierowcy pojazdu sanitarnego, na których to stanowiskach wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania W. J..

W toku postępowania decyzja z dnia 02.06.2015 r. została uchylona.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący urodził się dnia (...)Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 30 lat i 6 dni. Organ rentowy nie uznał odwołującemu okresu pracy w szczególnych warunkach od 04.11.1974 r. do 31.03.1975 r. w (...)w O.i okresu od 02.07.1975 r. do 30.06.1993 r. w (...)w O.na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony oraz okresu od 01.04.1975 r. do 31.05.1975 r. w (...) w O.na stanowisku kierowcy pojazdu sanitarnego,

Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Odwołujący obecnie pracuje zawodowo.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych od 04.11.1974 r. do 31.03.1975 r. w (...)w O.i od 02.07.1975 r. do 30.06.1993 r. w (...)w O.na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony oraz okresu od 01.04.1975 r. do 31.05.1975 r. w (...) w O.na stanowisku kierowcy pojazdu sanitarnego.

Odwołujący w okresie od 01.09.1968 r. do 31.03.1975 r. zatrudniony był w (...) w O.. Ze świadectwa pracy z dnia 29.03.1975 r. wynika iż pracował na stanowiskach stażysty, tokarza, odbywał zasadniczą służbę wojskową oraz od 04.11.1974 r. do 31.03.1975 r. na stanowisku kierowcy. W świadectwie wskazano iż odwołujący otrzymywał dodatek za rodzaj prowadzonego pojazdu i konwój. W okresie tego zatrudnienia odwołujący w okresie od 04.11.1974 r. do 31.03.1975 r. kierował różnymi pojazdami i Ż.i S. (...). Nie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy – pracy kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony.

W okresie od 01.04.1975 r. do 31.05.1975 r. odwołujący zatrudniony był w (...) w O.na stanowisku kierowcy pojazdu sanitarnego. Powyższe wynika ze świadectwa pracy z dnia 27.05.1975 r.

W okresie od 02.07.1975 r. do 30.06.1993 r. odwołujący zatrudniony był w (...)w O.. Przedsiębiorstwo to zajmowało się budową bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Dysponowało swoim sprzętem, w tym około 30-40 samochodami ciężarowymi o ciężarze całkowitym 3,5 tony, w tym specjalistycznymi. Ze świadectwa pracy z dnia 30.06.1993 r. wynika, iż odwołujący pracował jako kierowca. Z akt osobowych wynika praca na stanowisku kierowcy: z umowy o pracę z dnia 01.07.1975 r., z kart obiegowych zmiany, kwestionariusza osobowego, angaży z lat 1982-1988. Odwołujący wykonywał pracę kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3.5 tony. Jeździł S. (...), S. (...), betoniarką, samochodem ciężarowym z przyczepą. Woził materiały budowlane. Odwołujący wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pracę na pojazdach ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 3, 5 tony.

Od 01.05.1994 r. odwołujący pobierał rentę, wtedy inwalidzką.

Odwołujący prawo jazdy kategorii C posiada od dnia 10.10.1974 r.

Odwołujący wykonywał pracę kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony w okresie co najmniej od dnia 02.07.1975 r. do dnia 30.06.1993 r.

Jako praca w szczególnych warunkach wymieniona została w wykazie A Dział VIII poz. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, praca kierowców samochodów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

(dowód: zeznania odwołującego, zeznania świadków A. P., P. C., B. W., akta osobowe odwołującego)

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn przed ukończeniem 65 roku życia przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 39, poz.353 ze zmianami). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą, m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymaga także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE. Warunek rozwiązania stalunku pracy nie obowiązuje od 01.01.2013 r.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek w dniu (...). Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 25 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawca odwołującego obecnie nie istnieje. Nie wystawił odwołującemu świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych.

W świetle powołanego wyżej § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała SN z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu nie wystawiono świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach jako kierowca samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony w okresie od dnia 02.07.1975 r. do 30.06.1993 r.

Odwołujący wykazał okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący spełnił warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do przyznania emerytury wcześniejszej.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 kpc Sąd orzekł jak w wyroku o zmianie decyzji i przyznaniu odwołującemu emerytury od dnia 01.04.2015 r. Co do decyzji z dnia 02.06.2015 r. postępowanie podlegało umorzeniu wobec jej uchylenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: