Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 221/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-04-12

Sygn. akt V U 221/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Kaliszu

odwołania S. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 3 lutego 2016 r. Nr (...)

w sprawie S. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 3 lutego 2016 r. znak (...)w ten sposób, że przyznaje odwołującemu S. M.emeryturę poczynając od dnia (...) r.

UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla S. M..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.decyzją z dnia 03.02.2016 r. w sprawie (...) odmówił odwołującemu S. M.prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O.odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748.) tj. nie wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Od powyższej decyzji w dniu 08.02.2016 r. wniósł odwołanie S. M., w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca w okresie 16.06.1975 r. do 31.03.1994 r. (...) w O.jako zbrojarz, na którym to stanowisku wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania S. M..

Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu rozpoznając sprawę ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący S. M. urodził się dnia (...) Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 27 lat, 10 miesięcy i 3 dni. Organ rentowy uznał odwołującemu okres pracy w szczególnych warunkach od dnia 16.07.1973 r. do 21.12.1974 r. w Fabryce (...) w O. w rozmiarze 1 rok 5 miesięcy i 7 dni.

Organ rentowy nie uznał odwołującemu okresu pracy w szczególnych warunkach od okresie 16.06.1975 r. do 31.03.1994 r. (...) w O.jako zbrojarz.

Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Odwołujący obecnie pobiera zasiłek przedemerytalny.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych od 16.06.1975 r. do 31.03.1994 r. (...) w O.jako zbrojarz.

W okresie od 16.06.1975 r. do 31.03.1994 r. odwołujący zatrudniony był w (...)w O.. Firma ta zajmował się budownictwem, początkowo przemysłowym, a następnie mieszkaniowym. Wykonywano budowy bloków mieszkalnych z wielkiej płyty. W zakładzie była zbrojarnia, na której wykonywane były zbrojenia dla produkcji wielkiej płyty oraz tzw. płyty szkolnej używanej do budowy szkół. Ze świadectwa pracy z dnia 31.03.1994 r. wynika, iż odwołujący pracował jako zbrojarz. Pracodawca wystawił odwołującemu świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach na okres od 16.06.1975 r. do 08.10.1989 r., od 09.10.1989 r. do 15.03.1990 r, od 16.03.1990 r. do 31.03.1991 r. i od 01.05.1991 r. do 31.03.1994 r. Wskazano Wykaz A plus C Dział V plus III poz. 4 plus 1 Zarządzenia Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 01.08.1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładzie pracy nadzorowanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Stanowisko zbrojarz wynika z podania o pracę z dnia 12.06.1975 r., karty obiegowej zmian z dnia 16.06.1975 r., umowy o pracę z dnia 14.06.1975 r., umowy o pracę z dnia 29.06.1975 r., umowy o pracę na budowie eksportowej z dnia 20.09.1989 r. na okres od 09.10.1989 r. do 31.12.1989 r., aneksu do tej umowy z dnia 06.12.1989 r., aneksu o przedłużeniu powyższej umowy do 28.02.1990 r. z dnia 18.02.1990 r., umowy o pracę na budowie eksportowej z dnia 27.05.1982 r. na okres od 29.05.1982 r. obowiązującej do dnia 03.04.1984 r., angaży z dnia 01.09.1977 r., 28.08.1978 r., 30.06.1979 r., 01.10.1980 r., 01.04.1982 r., 04.07.1983 r., 16.04.1984 r., 01.10.1985 r., 01.10.1986 r., 01.05.1987 r., 01.11.1987 r., 01.04.1988 r., 01.09.1988 r., 16.03.1990 r., karty obiegowej zmiany z dnia 31.03.1994 r.

W okresie od 04.05.1994 r. do 31.12.1998 r. i nadal odwołujący zatrudniony był w (...) Sp. z o.o. w O.. Firma ta powstała na terenach po byłej firmie (...). Z zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 28.02.2001 r. wynika, iż odwołujący pracował jako zbrojarz betoniarz. Podobnie ze świadectwa pracy z dnia 31.05.2001 r., umowy o pracę z dnia 01.12.1994 r., z dnia 01.04.1995 r., z dnia 02.01.1996 r.

(dowód: zeznania odwołującego, zeznania świadków H. J. i W. L., akta osobowe odwołującego)

Jako praca w szczególnych warunkach wymienione zostały w wykazie A Dział V poz. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, prace betoniarskie i zbrojarskie.- Dz. U. Nr 8 poz. 43 z późn. zmianami).

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn przed ukończeniem 65 roku życia przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą, m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymagał także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE. Warunek rozwiązania stosunku pracy nie obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek- (...)r. Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 27 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawcy odwołującego obecnie nie istnieją. Odwołującemu wystawiono świadectwo pracy w szczególnych warunkach za sporny okres od 16.06.1975 r. do 08.10.1989 r., od 09.10.1989 r. do 15.03.1990 r., od 16.03.1990 r. do 31.03.1991 r. i od 01.05.1991 r. do 31.03.1994 r. Świadectwo pracy w szczególnych warunkach wystawione odpowiada stanowi faktycznemu, zawiera niedokładności formalne co do określenia oznaczenia wykazu. Za okres od 04.05.1994 r. do 31.12.1998 r. i nadal, informacje o pracy w szczególnych warunkach zawarto w świadectwie pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych.

W świetle powołanego wyżej § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała SN z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu wystawiono świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres od 16.06.1975 r. do 08.10.1989 r., od 09.10.1989 r. do 15.03.1990 r, od 16.03.1990 r. do 31.03.1991 r. i od 01.05.1991 r. do 31.03.1994 r. Świadectwo to odpowiada stanowi faktycznemu co do charakteru pracy wykonywanej przez odwołującego. Co do okresu od 04.05.1994 r. do 31.12.1998 r. i nadal informacje o pracy w szczególnych warunkach zawarto w świadectwie pracy.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach, oprócz okresu uznanego, jako zbrojarz w okresach: 16.06.1975 r. do 08.10.1989 r., od 09.10.1989 r. do 15.03.1990 r, od 16.03.1990 r. do 31.03.1991 r. i od 01.05.1991 r. do 31.03.1994 r. i jako zbrojarz betoniarz od 04.05.1994 r. do 31.12.1998 r.

Odwołujący wykazał okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący spełnił zatem warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 kpc Sąd orzekł jak w wyroku o zmianie zaskarżonej decyzji i przyznaniu odwołującemu emerytury od dnia (...) r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: