Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 756/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-11-08

Sygn. akt II Cz 756/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 8 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W.

przeciwko M. C.

o zapłatę

na skutek wniosku pozwanej o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

w przedmiocie zażalenia M. C.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt I C 1424/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

S.S.O. Wojciech Vogt

Sygn. akt II Cz 756/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek pozwanej M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie, w zakresie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wniosła pozwana domagając się jego zmiany przez ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W uzasadnieniu wskazano, iż pozwana nie dysponuje dostatecznymi środkami
na opłacenie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika a w sprawie nie jest w stanie samodzielnie, w sposób zrozumiały i poprawny, przedstawić swojego stanowiska. Skarżąca jako uzasadnienie swojego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu powołała się nadto na swój pogarszający się stan zdrowia oraz obawę, że w związku z tym nie będzie mogła samodzielnie prowadzić sprawy.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak zasadnie wskazał Sąd I instancji, potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek, ale i stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art. 117 § 5 k.p.c., stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, który nie kwestionując trudnej sytuacji majątkowej pozwanej wskazał,
że przedmiotowa sprawa nie ma na tyle skomplikowanego charakteru, aby pozwana nie była w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie a co za tym idzie należycie bronić własnych interesów. Nadmienić również należy, że pozwana skorzystała już z porady prawnej profesjonalnego pełnomocnika, co wskazała wprost we wniosku podając, że pełnomocnik ten zapoznał się ze sprawą i pozwana darzy go „zaufaniem”.

Podkreślenia również wymaga, że z pism procesowych złożonych przez pozwaną nie wynika aby była osobą nieporadną, mającą kłopot ze zrozumiałym wyrażeniem swojego stanowiska w sprawie. Również powołanie się na swój stan zdrowia i hipotetyczną możliwość jego dalszego pogarszania się nie jest wystarczającą przesłanką aby na obecnym etapie postępowania uwzględnić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, tym bardziej,
że w razie rzeczywistego wystąpienia tego rodzaju okoliczności przepisy prawa
nie uniemożliwiają ponowienia tego rodzaju wniosku z powołaniem się na nowe okoliczności zaistniałe po stronie pozwanej.

Ubocznie wskazać należy, że jeżeli w toku postępowania pojawi się taka konieczność Sąd z urzędu pouczy stronę o potrzebie dokonania czynności procesowych i skutkach
ich zaniedbań (art. 5 k.p.c. i art. 212 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

S.S.O. Wojciech Vogt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: