Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 687/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-10-11

Sygn. akt II Cz 687/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 11 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. P.

z udziałem D. S.

o pozbawienie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu mał. M. P.

oraz

z wniosku D. S.

z udziałem A. P.

o uregulowanie kontaktów z mał. M. P.

w przedmiocie zażalenia D. S.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 2 września 2016 r., sygn. akt III Nsm 732/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 687/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek D. S. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd Rejonowy wskazał, że w świetle przedkładanych przez powoda pism procesowych nie budzi wątpliwości, iż powód radzi sobie z obroną swoich praw i rozumie znaczenie dokonywanych przez siebie czynności prawnych, stąd nie było podstaw do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie o odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu złożył D. S. domagając się jego zmiany przez uwzględnienie jego wniosku
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż nie posiada żadnego majątku ani dochodów
a do tego pozostaje osobą bezdomną, stąd nie posiada środków na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Poza tym A. P. reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika, a skarżący nie zna procedur oraz przepisów. Skarżący powołał się również
na okoliczność, iż pełnomocnik A. P. wniósł o badanie psychiatryczne D. S..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Analizując zarzuty zażalenia wskazania wymaga, że potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek,
ale także stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot
w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art. 117 § 5 k.p.c., stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, który nie kwestionując obecnie trudnej sytuacji majątkowej powoda wskazał,
że D. S. radzi sobie z obroną swoich praw i rozumie znaczenie dokonywanych przez siebie czynności procesowych. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż jak wskazał skarżący zasięgnął pomocy prawnej w Centrum Interwencji Kryzysowej w K..

Podzielić również należy stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, iż przedmiotowa sprawa nie ma z punktu widzenia przepisów prawa skomplikowanego charakteru, stąd nie było podstaw do uwzględnienia wniosku
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wskazać należy, iż D. S. w sposób jasny
i precyzyjny określił swoje żądania i stanowisko w sprawie. Wskazania przy tym wymaga,
że dla poparcia swojego stanowiska nie jest konieczna znajomość przepisów prawa procesowego czy też materialnego a jedynie przedstawienie dowodów na potwierdzenie okoliczności wyeksponowanych już we wniosku o ustalenie kontaktów. Oczywistym jest również, że Sąd z urzędu pouczy stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika
o potrzebie dokonania czynności procesowych i skutkach ich zaniedbań, gdyż taki obowiązek wynika z art. 5 k.p.c. oraz art. 212 k.p.c.

Również powołanie na poparcie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu twierdzeń i wniosków strony przeciwnej o konieczności przeprowadzenia badań psychiatrycznych na obecnym etapie postępowania, w żaden sposób nie może mieć wpływu na zmianę zaskarżonego orzeczenia, gdyż wiarygodność zgłoszonych wątpliwości co do stanu psychicznego skarżącego w żaden sposób nie została potwierdzona.

Na marginesie wskazania wymaga, iż ani z twierdzeń D. S., ani również z akt niniejszej sprawy, w tym w szczególności ze sprawozdania z wywiadu środowiskowego, sporządzonego na potrzeby niniejszej sprawy przez Kuratora Sądowego, nie wynika, aby D. S. nie był w stanie podjąć zatrudnienia. W konsekwencji jeżeli skarżący pomimo wskazanych przez Sąd okoliczności uważa, iż z jakichś względów konieczna jest mu pomoc profesjonalnego pełnomocnika, w istocie nic nie stoi na przeszkodzie dla ustanowienia takiego pełnomocnika z wyboru.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: