Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 645/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-09-13

Sygn. akt II Cz 645/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 13 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko I. P.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powoda

na punkt 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 1939/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 645/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek R. M. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i zwolnił powoda w całości
od kosztów sądowych. Sąd Rejonowy wskazał, że w świetle przedkładanych przez powoda pism procesowych nie budzi wątpliwości, iż powód doskonale radzi sobie z obroną swoich praw i rozumie znaczenie dokonywanych przez siebie czynności prawnych. Przy czym sprawa, w której występuje w roli powoda nie ma skomplikowanego charakteru, stąd
nie było podstaw do uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie o odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu złożył R. M. domagając się jego zmiany przez uwzględnienie jego wniosku
w tym zakresie.

W uzasadnieniu skarżący wskazali, iż izolacja w zakładzie karnym oraz fakt, że jego żona odmówiła przyjęcia pełnomocnictwa uzasadniają uwzględnienie wniosku
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Analizując zarzuty zażalenia wskazania wymaga, że potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek,
ale także stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot
w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art. 117 § 5 k.p.c., stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, który nie kwestionując trudnej sytuacji majątkowej powoda wskazał,
że R. M. doskonale radzi sobie z obroną swoich praw i rozumie znaczenie dokonywanych przez siebie czynności prawnych. Z akt niniejszej sprawy wynika jasno,
iż powód opuścił zakład karny w dniu 6 listopada 2015 r. a po raz kolejny rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w dniu 22 marca 2016 r. Przy czym pozew
w niniejszej sprawie wniesiony został 12 listopada 2012 r. Podkreślenia wymaga, z całą stanowczością, iż żaden z przepisów obowiązującego prawa nie wskazuje jako przesłanki uzasadniającej uwzględnienie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu pozbawienia wolności wnioskodawcy. W tych okolicznościach nie sposób podzielić stanowiska zażalenia, iż osadzenie powoda w zakładzie karnym uniemożliwia mu obronę swoich praw w niniejszej sprawie. Wskazać należy, że powód doskonale zna swoje uprawnienia a podnoszony
w zażaleniu brak możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy nie mógł zostać uznany za zasadny gdyż powód, na swój wniosek, w dniu 9 lipca 2016 r. zapoznał się
z aktami sądowymi niniejszej sprawy, które przesłane zostały mu do Aresztu Śledczego
w B..

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: