Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 333/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-30

Sygn. akt II Cz 333/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 30 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marian Raszewski

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w O.

przeciwko M. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego Kępnie

VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w O.

z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt VI C 1/14,

p o s t a n a w i a:

1.  uchylić zaskarżone postanowienie;

2.  rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania zażaleniowego pozostawić Sądowi I instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sygn. akt II Cz 333/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kępnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w O. I. sprawie I. powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. przeciwko M. S. o zapłatę stwierdził swą niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku jako właściwemu miejscowo.

Powyższe postanowienie zaskarżyła powódka w całości, wnosząc o jego uchylenie i zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 31 k.p.c., art. 34 k.p.c. w zw. art. 454 § 1 zd. 2 k.c., art. 200 § k.p.c. i art. 27 § 1 k.p.c. , wskazując, że sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest sąd właściwy dla siedziby powoda, ewentualnie właściwy dla jego rachunku bankowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 34 k.p.c. powództwo o wykonanie umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W myśl art. 454 § 1 k.c. jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, przedmiotem niniejszego postępowania jest roszczenie powoda o zasądzenie kwoty pieniężnej z tytułu niezapłaconego od października 2009 r. czynszu za używanie przez pozwaną miejsc postojowych usytuowanych w budynku położonym w G., należnej powodowi na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu 15 lutego 2004 r., w której powód zobowiązał się do oddania pozwanej do używania przedmiotowych miejsc postojowych na czas nieoznaczony w zamian za zobowiązanie się pozwanej do zapłaty tytułem czynszu na rzecz powoda kwoty 150,00 zł miesięcznie. W umowie tej strony nie wskazały w żaden sposób miejsca spełnienia świadczenia. Ustaliły jedynie, że w kwestiach nienormowanych umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Oprócz umowy powód dołączył do pozwu faktury VAT wystawione na dochodzone pozwem należności, w których wskazano, że pozwana powinna dokonać płatności na konto powoda, tj. od października 2009 r. do marca 2010 r. w Banku (...) S. A. (...) O. w O., a od kwietnia 2010 r. – w (...) Bank (...) S. A. (...) Oddział we W..

Z powyższego wynika, że do rozstrzygnięcia kwestii właściwości miejscowej sądu zastosowanie znajdzie przepis art. 454 § 1 zdanie 2 k.c. Z twierdzeń powoda zawartych w pozwie oraz przedłożonych przez niego dokumentów wynika bowiem, że do września 2009 r. pozwana uiszczała czynsz na wskazane przez powoda konto. Tym samym należy uznać, że strony w sposób dorozumiany oznaczyły miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zawartej przez nich umowy, na rachunek powoda, który w tym czasie był umiejscowiony w Banku (...) S. A. (...) O. w O.. Oznacza to, że sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy byłby Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, pomimo tego, że późniejsze wystawiane przez powoda faktury VAT wskazały jako, że płatność powinna być dokonana na konto umiejscowione w (...) Bank (...) S. A. (...) Oddział we W.. Samo bowiem wskazanie dłużnikowi przez wierzyciela rachunku bankowego, na który ma zapłacić, nie rozstrzyga o miejscu spełnienia świadczenia. Gdy dłużnik nie zastosował się do żądania zapłaty na wskazany przez nabywcę wierzytelności rachunek, sądem miejsca wykonania zobowiązania jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby (siedziby przedsiębiorstwa) wierzyciela w chwili wytoczenia powództwa (zob. uchwała SN z 14.02.2002 r., III CZP 81/01, OSNC z 2002 r., nr 11, poz. 131). Należy uznać, że w sytuacji, kiedy następuje zmiana rachunku wierzyciela, wierzyciel nie ma uprawnienia do jednostronnego wiążącego wskazania swojego rachunku bankowego jako miejsca zapłaty, nawet wówczas, kiedy umowa z dłużnikiem przyjmowała, że zapłata nastąpi na wskazany rachunek bankowy wierzyciela. Zmiana rachunku wierzyciela powoduje zatem, że dotychczasowe uzgodnienia co do banku i rachunku stają się nieaktualne, a obowiązki dłużnika wobec wierzyciela wracają do stanu przewidzianego w art. 454 § 1 zdanie 2 k.c., to znaczy ma on obowiązek świadczyć w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. (por. uchwała SN z 14.02.2002 r., III CZP 81/01, OSNC z 2002 r., nr 11, poz. 131; wyrok SA w Poznaniu z dnia 14.10.2003 r., I ACa 842/03, OSA z 2005 r., nr 3, poz. 15).

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marian Raszewski,  Barbara Mokras
Data wytworzenia informacji: