Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 226/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2018-05-15

Sygn. akt II Cz 226/18

POSTANOWIENIE

K., dnia 15 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski (spr.)

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi W. G.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. w sprawie Km 1562/17

w przedmiocie zażalenia W. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt I Co 7/18

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie .

SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski SSO Wojciech Vogt

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy odrzucił skargę dłużnika W. G. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. w sprawie egzekucyjnej Km 1562/17.

W uzasadnieniu podano, że W. G. złożył w dniu 3 stycznia 2018 r. skargę na czynności komornika sądowego J. K., zarzucając nieprawidłowości w działaniach komornika. W dniu 31 stycznia 2018 r. skarżący został wezwany do wskazania, jakiej czynności komornika dotyczy złożona skarga, w terminie tygodniowym od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na wezwanie sądu skarżący wskazał, iż skarga dotyczy nieprawidłowości prawnych w działaniach.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Rejonowy zważył, że zgodnie z art. 767 3 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że stwierdzi istnienie przesłanek do działania w trybie art. 759 § 2 k.p.c. W. G. nie określił, jakiej czynności skarga dotyczy. Minimalnym wymogiem rozpoznania skargi na czynność komornika jest zindywidualizowanie czynności komornika, której skarga taka miałaby dotyczyć. Dłużnik tego nie zrobił, a wręcz określił, jako ogólną. Skoro złożona skarga nie spełnia minimum wymagań należało ją jako niedopuszczalną odrzucić.

Powyższe orzeczenie zostało zaskarżone przez W. G. w całości.

Skarżący podniósł – w istocie - zarzut naruszenia przez zaskarżone postanowienie przepisu postępowania, tj. art. 767 3 k.p.c. poprzez jego zastosowanie, pomimo braku podstaw.

Mając to na uwadze, skarżący wniósł – w istocie - o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza akt sprawy wskazuje, że – jak słusznie podniósł skarżący – w dniu 6 lutego 2018r. W. G. wniósł o ustanowienie na jego rzecz adwokata z urzędu,
w celu udzielenia pomocy prawnej do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowej skargi na czynności komornika sądowego (k. 7). Przedmiotowy wniosek został złożony przed upływem tygodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, liczonego od dnia 31 stycznia 2018 r., i nie został rozpoznany.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, iż Sąd Rejonowy bezzasadnie odrzucił przedmiotową skargę na podstawie przepisu art. 767 3 k.p.c. na obecnym etapie niniejszego postępowania.

Dlatego, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 13
§ 2 k.p.c.
, orzeczono, jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski SSO Wojciech Vogt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski,  Barbara Mokras ,  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: