Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 76/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-03-14

Sygn. akt II Cz 76/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 14 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Jacek Chmura

Sędziowie: S.S.O. Barbara Mokras

S.S.O. Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K.

z udziałem dłużnika E. A. (PESEL (...)

o wyjawienie majątku w sprawie egzekucyjnej administracyjnej prowadzonej przez

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. w sprawie Cz 839354

w przedmiocie zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 4 października 2016 r., sygn. akt I Co 1923/16

postanawia:

oddalić zażalenie

: S.S.O. Barbara Mokras S.S.O. Jacek Chmura S.S.O. Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 76/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu nakazał dłużnikowi E. A. złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy
i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przyrzeczenia, że złożony przez niego wykaz jest prawdziwy i zupełny.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł dłużnik, zaskarżając je w całości
i domagając się jego zmiany i oddalenia wniosku. Skarżący wskazując na naruszenie art. 913 k.p.c. oraz art. 71 §1 PostAdmEgzU zarzucił, że pismo stanowiące wniosek nie zostało prawidłowo sporządzone bowiem nie zawierało wniosku o zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia a ponadto do wniosku nie został załączony tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec treści zarzutów podniesionych w zażaleniu stwierdzić należy, że wniosek
o wyjawienie majątku powinien odpowiadać warunkom pierwszego pisma procesowego (art. 126 k.p.c.) i zawierać żądanie zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku oraz do złożenia przyrzeczenia, zgodnie z art. 915 k.p.c.. Jeśli wniosek jest składany przed wszczęciem egzekucji, to należy do niego dołączyć tytuł wykonawczy oraz powołać dokumenty, z których będą wynikały przesłanki uwzględnienia wniosku (protokół stwierdzający bezskuteczność czynności egzekucyjnych, postanowienie lub zaświadczenie
o wyniku postępowania egzekucyjnego).

Z wniosku Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. wynika żądanie nakazania zobowiązanemu do wyjawienia majątku zgodnie z art. 913 – 920 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zatem wnioskodawca ten wyraźnie powołuje się na dyspozycję normy objętej art. 913 k.p.c., którego dosłowną treść przytoczył skarżący w swoim zażaleniu, jak i Sąd Rejonowy w podstawie oraz w treści skarżonego rozstrzygnięcia. Ponadto Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. zaświadczył, że egzekucja stała się bezskuteczna.

Nieuzasadnione jest także twierdzenie skarżącego, że wierzyciel nie dołączył do wniosku tytułu wykonawczego. Podstawą rozstrzygnięcia jest bowiem bezskuteczna egzekucja prowadzona na podstawie dołączonego do wniosku tytułu wykonawczy z dnia 11.06.2014r. nr SM 1/2303/14 stwierdzającego należność pieniężną w wysokości 30.898 zł oraz odsetki i koszty egzekucji. Z art. 71 § 3 PostAdmEgzU wynika jedynie, że do wniosku
o wyjawienie majątku powinien być dołączony administracyjny tytuł wykonawczy. Brak jest zatem podstawy prawnej, która pozwalałaby sądowi prowadzić postępowanie klauzulowe
w odniesieniu do administracyjnego tytułu wykonawczego. W takim postępowaniu przedmiotem badania sądu może być najwyżej to, czy przedkładany dokument ma cechy tytułu wykonawczego w rozumieniu art. 27 PostAdmEgzU oraz czy dokument ten może być użyty w postępowaniu o wyjawienie majątku. Jedynym bowiem warunkiem dla jego prowadzenia jest legitymowanie się przez wierzyciela tytułem wykonawczym.

W konsekwencji spełnienia powyższych wymagań Sąd Rejonowy prawidłowo wydał skarżone postanowienie, w następstwie którego na wyznaczonym w tym celu posiedzeniu sądowym zobowiązany dłużnik winien złożyć wykaz majątku z wymienieniem rzeczy
i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających dłużnikowi wierzytelności i innych praw majątkowych oraz złoży przyrzeczenie według roty ustalonej w art. 913 § 1 k.p.c..

Mając na uwadze powyższe argumenty Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

: S.S.O. Barbara Mokras S.S.O. Jacek Chmura S.S.O. Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Chmura,  Barbara Mokras
Data wytworzenia informacji: