Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 344/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-10-30

Sygn. akt II Ca 344/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 30 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Janusz Roszewski (spr.)

Sędziowie:

SSO Barbara Mokras

SSO Paweł Szwedowski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Jolanta Bąk

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. A.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 19 grudnia 2013r. sygn. akt I C 1504/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę (...) (trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem ) złotych tytułem kosztów procesu przed sądami obu instancji.

Sygnatura akt II Ca 344/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonymi wyrokiem Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego 20.420 zł z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadem jaki doznał na nieruchomości ubezpieczonej u pozwanego (...) od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sąd Rejonowy ustalił, że ubezpieczona u pozwanego firma (...) w O. W.. zleciła pracodawcy powoda Centrum (...) s.c. w O. W.. wykonanie i zamontowanie bramy na nieruchomości, na której prowadzoną była przez nią budowa. Strony tej umowy nie ustaliły terminu montażu bramy.

Powód był pracownikiem przedsiębiorstwa wykonującego zamówienie. Wraz z innym pracownikami, bez uprzedzenia zamawiającym właścicielem nieruchomości, przyjechał
z wykonanymi elementami bramy na nieruchomość firmy (...), celem zamontowania bramy. Na nieruchomość dostał się przez otwór w ogrodzeniu. Nieruchomość nie była odśnieżona a miejscami oblodzona.

Na skutek pośliźnięcia w trakcie przenoszenia elementów bramy upadł doznając uszkodzenia ciała w sposób szczegółowo opisany skutkujący doznanie uszczerbku na zdrowiu.

Właściciel nieruchomości był ubezpieczony w pozwanym zakładzie ubezpieczeń.

Sąd Rejonowy wskakując na art. 415 k.c. przyjął odpowiedzialność pozwanego za sprawcę wypadku właściciela nieruchomości, na której doszło do wypadku z udziałem powoda.. W ocenie SR zarządca nieruchomości, który nie wywiązał się z obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie swojej posesji ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Z tych przyczyn uznał powództwo za uzasadnione także co do wysokości dochodzonego roszczenia.

Apelację od wyroku SR wniósł pozwany (...) zaskarżając wyrok w całości. Zarzucając naruszenie art. 65 k.c. , 805 §1 k.c. art. 415 k.c., 652 k.c. i 362 k.c. oraz sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią zebranego materiału dowodowego polegająca na uznaniu , że pozwane (...) ponosi odpowiedzialność za wypadek powoda i ze powód upadł na terenie nieruchomości firmy (...), wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja pozwanego jest uzasadniona, mimo, że nie wszystkie z podniesionych
w apelacji zarzuty są uzasadnione.

Ustaleniom faktycznych poczynionym przez Sąd Rejonowy nie można zarzucać, że są sprzeczne z treścią zgromadzonego materiału dowodowego. Sąd podziela w całości ustalenia faktyczne Sadu Rejonowego dokonane w tej sprawie, bowiem są one zgodne z treścią przeprowadzonych dowodów. Upatrywanie we wnioskach w zakresie przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy subsumpcji ustalonego stanu faktycznego do wskazanej normy prawna materialnego, nie może dotyczyć ich sprzeczności z materiałem dowodowym, naruszeniu zasad gromadzenia czy oceny ich wiarygodności oraz mocy dowodzenia. Tymczasem takiej argumentacji pozwany nie przeprowadził. Natomiast wbrew stanowisku co do miejsca upadku powoda, przed czy za ogrodzeniem nieruchomości, to jego wcześniejsze stanowisko
w pismach kierowanych do pozwanego nie podważa wiarygodności jego obecnych twierdzeń, że do upadku doszło w obrębie posesji firmy (...).

Uzasadniony jest natomiast zarzut naruszenia przez Sąd I Instancji prawa materialnego art. 415 k.c.

Konstrukcja odpowiedzialności sprawcy za skutki czynu niedozwolonego na tej podstawie wymaga nie tylko wykazania zdarzenia wyrządzającego szkodę, działania lub zaniechania sprawcy, z którym pozostaje ono w adekwatnym związku przyczynowym, ale także wymaga możliwości postawienia mu zarzutu, że owo działanie lub zaniechanie było zawinione.

Pozostawiając na boku obszerne w tym zakresie orzecznictwo, jak i stanowisko doktryny, to zważyć trzeba, że w niniejszej sprawie nie zachodzą podstawy do przypisania odpowiedzialności pozwanego za ubezpieczoną firmę (...). Zaśnieżona posesja i jej oblodzenie wprawdzie pozostają w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym
z wypadkiem i jego następstwami, lecz nie zachodzi natomiast odpowiedzialność ubezpieczonego na podstawie art. 415 k.c. bowiem zaniechaniu, z którego powód wywodzi odpowiedzialność ubezpieczonego, nie można przypisać zawinionego zaniedbania.

Wbrew wnioskom Sądu Rejonowego powód w szczególności nie wykazał, że brak odśnieżenia nieruchomości przez firmę (...) był zaniechaniem obowiązkom zarządcy, które wynikałoby z umowy lub ustawy. Powód nie wykazał, że ubezpieczony miał obowiązek stałego utrzymywania swojej nieruchomości w stanie odśnieżonym, w szczególności na terenie ogrodzonym od ulicy i to w chwili gdy wykonywany był przez powoda montaż bramy. W szczególności, nie można wywieść z okoliczności sprawy, że w dniu montażu bramy Firma (...) w sposób zawiniony nie wykonała tego obowiązku, skoro nie została uprzedzona o dniu ani też godzinie przybycia ekipy montażystów, w której zatrudniony był powód. Ponadto na nieruchomości tej (...) nie prowadził jeszcze działalności, bowiem trwała tam budowa, zaś montaż odbywał się w okresie stale występujących opadów śniegu. Istotna jest również postawa poszkodowanego, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu czynności montażu bramy. Jest on bowiem profesjonalistą, zatrudnionym w firmie, która zawodowo zajmuje się montażem bram w różnych warunkach pogodowych. Należało zatem oczekiwać, że
w sytuacjach takiej jak opisana w pozwie, powód a tym bardziej, firma w której był zatrudniony, właściwie powinna ocenić możliwości bezpiecznego wykonania zlecenia i nie podejmować się jego wykonywania przy bardzo dużym ryzyku wypadku przy złej pogody,
a w szczególności gdy stwierdzono oblodzenie podejścia. Przeciwnie należałoby oczekiwać albo samodzielnego przygotowania miejsca montażu, albo wezwania zamawiającego do jego uprzątnięcia.

Powództwo jako nieuzasadnione zatem podlegało zatem oddaleniu. Dlatego Sąd Okręgowy uznając apelacje za uzasadnioną zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w całości.

Rozstrzygnięcie o kosztach znajduje uzasadnienie w odpowiedzialności strony przegrywającej za wynik sprawy w art. 98 §1 i art. 108 §1 k.p.c. Na koszty składa się wynagrodzenie radcy prawnego w minimalnej stawce ustalonej od wartości przedmiotu sporu zgłoszonego w Sądzie I instancji tj. 1400 zł, opłata skarbowa 17 zł i opłata sądowa od apelacji w kwocie 1021 zł oraz wynagrodzenie radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym
w wysokości połowy stawki 2.400 zł wynikającej z wartości przedmiotu zaskarżenia tj. 1200 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski,  Barbara Mokras ,  Paweł Szwedowski
Data wytworzenia informacji: