Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 284/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-10-02

Sygn. akt II Ca 284/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 2 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Mokras (spr.)

Sędziowie:

SSO Henryk Haak

SSO Marian Raszewski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Jolanta Bąk

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa T. Z.

przeciwko (...) Spółka z o.o. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 12 marca 2014r. sygn. akt I C 1717/12

I.  Prostuje oczywistą omyłkę w zaskarżonym wyroku w ten sposób,

że nazwę pozwanego „(...) (...) Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością” zastępuje aktualną nazwą „(...)

(...)

II.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„1. zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda T. Z. kwotę 7.441,50 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 50/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 24.01.2012r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.920 zł tytułem kosztów postępowania.”

III.  Oddala apelację w pozostałym zakresie.

IV.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 862 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

II Ca 284/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu zasądził od pozwanego (...) pl (...). (...)w W.na rzecz powoda T. Z.kwotę 9.631,50 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 8 listopada 2011 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.857,36 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie swoje sąd pierwszej instancji oparł na następujących ustaleniach: powód zakupił u pozwanego projekt architektoniczno – budowlany (...) w odbiciu lustrzanym za kwotę 2.215 zł. W dniu 3 czerwca 2011 r. strony zawarły umowę na wprowadzenie zmian w w/w projekcie. Zmiany zostały określone na piśmie. Powód miał zapłacić za wykonanie powyższej umowy kwotę 7.441,50 zł.

Zmian w typowym projekcie architektonicznym dokonał architekt M. M.. Pismem z dnia 31 października 2011 r. powód wypowiedział umowę. Powodem wypowiedzenia było m.in. opóźnienie w wykonaniu projektu, nie ujęcie w projekcie wszystkich umówionych zmian a także sporządzenie projektu w sposób nie nadający się do wykorzystania. Powód podniósł także, że na pozwanym ciążył obowiązek wykonania projektu zgodnego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W związku z powyższym powód odstąpił od umowy i zażądał od pozwanego zwrotu wynagrodzenia w kwocie 7.441,50 zł. oraz zwrotu ceny projektu.

Sąd pierwszej instancji ustalił także, iż projekt z naniesionymi poprawkami został wykonany ze sztuką posługiwania się czerwoną kreską. Skala zmian wprowadzonych przez powoda do projektu i naniesienia tych zmian na gotowy projekt spowodowało jego zagmatwanie czyniąc go nieczytelnym. Projekt w formie dostarczonej powodowi nie nadaje się do wykorzystania w sferze formalno – prawnej (niemożność uzyskania pozwolenia na budowę) jak i fizycznej. Na podstawie wersji projektu sporządzonej przez pozwanego można wykonać rysunki zamienne czyli wykonać wersję projektu typowego po zmianach. Po dokonaniu powyższych ustaleń sąd pierwszej instancji stwierdził, że pozwany wykonał dzieło wadliwie i jest to wada istotna a więc zasadnie powód odstąpił od umowy i żądanie zwrotu wyłożonych pieniędzy jest uzasadnione.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego , tj. art. 637 § 2 k.c., art. 494 k.c. oraz art. 471 k.c. poprzez błędne zastosowanie tych przepisów a także naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy – art. 233 § 1 k.p.c. i w konsekwencji pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za obie instancje.

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest zasadna jedynie częściowo.

Na wstępie podnieść należy, że zachodziła konieczność sprostowania oczywistej omyłki sądu pierwszej instancji polegającej na podaniu niewłaściwej nazwy pozwanego. Na rozprawie w dniu 29 maja 2013 r. pozwany podał, że spółka działa pod nazwą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. – na dowód czego przedłożył do akt odpis z KRS. Powyższe okoliczności potwierdził pełnomocnik pozwanego na rozprawie apelacyjnej w dniu 18 września 2014 r. W tym zakresie i na zasadzie art. 350 § 3 k.p.c. postanowiono jak w pkt I wyroku.

Przechodząc do merytorycznej oceny apelacji stwierdzić należy, że zasadnie sąd pierwszej instancji uznał, iż odstąpienie od przedmiotowej umowy było uzasadnione. Powód w ostateczności oparł swoje stanowisko na istotności wady wykonanego dzieła. Przedmiotem umowy z dnia 3 czerwca 2011 r. było wprowadzenie przez zleceniobiorcę (pozwanego) zmian do projektu architektoniczno – budowlanego o nazwie (...)w odbiciu lustrzanym. Było oczywistą i nie kwestionowaną okolicznością, że powód zakupił u pozwanego powyższy, typowy projekt a następnie zawarł z pozwanym umowę o dokonanie zmian w tymże projekcie, z tym, że zmiany te miały być dokonane bezpośrednio na projekcie metodą lustrzaną. Strony umówiły się co do zakresu zmian. Umowa nie obejmowała wykonania projektu zamiennego. Wykonane przez pozwanego dzieło, co wynika z sposób jednoznaczny z opinii biegłego Z. M.nie nadaje się do wykorzystania przez powoda w dalszym procesie inwestycyjnym. Wykonany przez pozwanego projekt ze zmianami jest nieczytelny, zasadą jest, że skala dokonanych zmian w projekcie nie może zatracać ogólnej koncepcji projektanta projektu typowego a w szczególności nie może zatracać czytelności – a wiec podstawowej funkcji jaką jest budowanie według projektu. Nieczytelność projektu po zmianach spowodowana jest przede wszystkim ilością dokonanych zmian i naniesienie ich na typowy projekt. Z uwagi na tę nieczytelność, jak wynika to z opinii biegłego na podstawie tak wykonanego projektu niemożliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę a potem niemożliwa byłaby realizacja zadania zgodnie z projektem. Niewątpliwie jest to więc wada istotna dzieła.

Pozwany nie może twierdzić, że naniósł zmiany zgodnie z umową stron i że to powód zamówił projekt z naniesionymi zmianami. Zauważyć jednak należy, że pozwany jest profesjonalistą i na co zwrócił uwagę biegły, w obliczu tak istotnych zmian do projektu powinien odstąpić od wprowadzenia zmian i zaproponować projekt autorski. Pozwany jako fachowiec powinien wiedzieć, że ilość zmian naniesionych na projekt uczyni go nieczytelnym i co za tym idzie całkowicie nieprzydatnym powodowi. Umowa stron nie przewiduje wykonania projektu zamiennego za umówioną cenę. Nie było więc konieczne żądanie poprawienia wykonanego dzieła w umówionym czasie, gdyż nie ma możliwości dokonania zmiany wykonanego dzieła aby projekt ten był z jednej strony zgodny z umową a z drugiej strony czytelny – a więc istotne wady dzieła usunąć się nie dadzą.

W związku z powyższym uznać należy, że powód dokonał skutecznego odstąpienia od umowy ( art. 637 § 2 k.c.) i na zasadzie art. 494 k.c. żądanie zwrotu wynagrodzenia jest zasadne. Nie jest natomiast uzasadnione żądanie przez powoda zwrotu pieniędzy za zakupiony projekt. Powód nie wykazał, że pozwany ponosi odpowiedzialność za zakupiony wcześniej projekt, pozwany wyraził chęć zwrotu powodowi czystego projektu, bez poprawek a okoliczność, że powód zdecydował się na inny projekt nie może wywierać negatywnych skutków dla pozwanego. Powód nie udowodnił też, że poniósł inną szkodę z tytułu niewykonania przez pozwanego zobowiązania.

W tym stanie rzeczy i na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. orzeczono jak w wyroku. O kosztach postanowiono na zasadzie art. 100 zd. 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Mokras,  Henryk Haak ,  Marian Raszewski
Data wytworzenia informacji: