Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 252/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2018-12-20

Sygn. akt I AGa 252/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Stanek

Sędziowie: SA Dariusz Limiera

del. SO Marta Witoszyńska (spr.)

Protokolant: sekretarz sądowy Agata Jóźwiak

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w S.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 15 marca 2018 r. sygn. akt X GC 973/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w S. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt. I AGa 252/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zapłatę:

- w punkcie 1. utrzymał w całości w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 13 lipca 2017 roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie X GNc 419/17;

- w punkcie 2. zasądził od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 17.800 złotych tytułem dalszych kosztów zastępstwa procesowego;

- w punkcie 3. przejął na rachunek Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 75.000 złotych tytułem wydatków w postaci nieuiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty, do której pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. została zwolniona.

Powyższe orzeczenie zapadło na podstawie poniższych ustaleń faktyczny, które Sąd Apelacyjny w całości podziela i uznaje za własne.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. jest przedsiębiorcą

Pozwana Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. jest przedsiębiorcą

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 23 września 2011 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem był system telekomunikacyjny do zarzadzania siecią szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii w ilości jedna sztuka. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 sierpnia 2016 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 2.511.668,80 złotych, a pozwany zobowiązał się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 23 września 2011 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 października 2011 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwany.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 23 września 2011 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem była wielosektorowa stacja bazowa NetMaks w ilości pięciu sztuk. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 sierpnia 2016 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 1.740.525,00 złotych, a pozwana zobowiązała się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 23 września 2011 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 października 2011 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwana.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 23 września 2011 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem był serwer systemu zabezpieczeń Firewall PaloAlto wraz z serwerem systemu zarzadzania wraz z dyskiem pamięci i oprogramowaniem w ilości jedna sztuka. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 sierpnia 2016 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 297.500,00 USD, a pozwany zobowiązał się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 23 września 2011 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 października 2011 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwany.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 16 marca 2012 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem była zintegrowana wielosektorowa stacja bazowa NetMaks w ilości pięciu sztuka. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 lutego 2017 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 1.520.735,00 złotych, a pozwana zobowiązała się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 16 marca 2012 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 kwietnia 2012 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwany.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 16 marca 2012 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem była zintegrowana wielosektorowa stacja bazowa NetMaks w ilości pięciu sztuk. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 lutego 2017 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 1.520.735,00 złotych, a pozwany zobowiązał się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 16 marca 2012 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 kwietnia 2012 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwany.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły w dniu 30 czerwca 2011 roku umowę leasingu numer (...), której przedmiotem były: serwer telekomunikacyjny web serwer D. (...) – dwie sztuki, serwer telekomunikacyjny aplikacyjny D. (...) – dwie sztuki, serwer telekomunikacyjny bazodanowy D. (...) – dwie sztuki, dysk pamięci I. S.- (...) – osiem sztuk. Powyższa umowa leasingu została zawarta przez strony na okres do dnia 20 lipca 2016 roku. W ramach w/w umowy leasingu powód zobowiązał się do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie ze wskazaniem pozwanego (korzystającego) od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (a zatem bezpośrednio od korzystającego, czyli pozwanej w niniejszej sprawie) za cenę 1.445.000,00 złotych, a pozwany zobowiązał się do terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności określonych w umowie leasingu. Prawne zabezpieczenie w/w umowy leasingu stanowiły dwa weksle in blanco wystawione przez pozwaną wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z której treścią finansujący miał prawo wypełnić w/w weksle w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań z umowy leasingu) na sumę odpowiadającą zadłużeniu pozwanego wynikającemu z umowy leasingu, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 30 czerwca 2011 roku strony, w wykonaniu zawartej umowy leasingu, zawarły także umowę sprzedaży opisanego w umowie leasingu przedmiotu. Zgodnie z § 3 umowy wydanie przedmiotu sprzedaży miało nastąpić do dnia 20 lipca 2011 roku w siedzibie pozwanego, zaś odbioru miał dokonać bezpośrednio korzystający z umowy leasingu, a więc także pozwany.

Integralną częścią łączących strony umów leasingu były ogólne warunki poszczególnych umów leasingu. Zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umowy leasingu: * finansujący może rozwiązać umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli korzystający pomimo upomnienia na piśmie i wyznaczenia dodatkowego terminu, zalega z jakąkolwiek płatnością wynikającą z umowy leasingu - § 7 ust. 7 pkt 7.1; * w przypadku rozwiązania umowy leasingu w trybie § 7 ust. 7, korzystający zobowiązany jest w dniu rozwiązania umowy leasingu do zwrotu przedmiotu leasingu w trybie uregulowanym w § 7 ust. 15-17, a w przypadku szkód na przedmiocie leasingu (w tym zużycia większego niż wynikające z normalnej eksploatacji), finansujący ma prawo żądać ich pokrycia przez korzystającego - § 7 ust. 8; * w przypadku rozwiązania umowy leasingu w trybie § 7 ust. 7, poza obowiązkiem korzystającego do zapłaty wszystkich opłat leasingowych wymagalnych do dnia rozwiązania umowy leasingu, finansujący może żądać od korzystającego zapłacenia odszkodowania w wysokości sumy wszystkich przewidzianych w umowie leasingu a niewymagalnych do dnia jej rozwiązania opłat leasingowych, o których mowa w § 5 ust. 2, pomniejszonych o korzyści zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 10. Zapłata winna nastąpić w terminie wskazanym przez finansującego w wezwaniu -§ 7 ust. 9; * przy ustalaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w § 7 ust. 9 uwzględniane są korzyści finansującego wynikające z zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 7 ust. 9, w terminie przypadającym wcześniej niż terminy przewidziane w umowie leasingu dla poszczególnych opłat leasingowych – korzyści te rozumiane są jako dyskonto odpowiednią stopą wskazaną w § 7 ust. 14, wyliczane są od dnia wskazanego przez finansującego w wezwaniu do zapłaty do dnia zapłaty określonego w umowie leasingu - § 7 ust. 10 pkt 10.1; * przy ustalaniu wysokości odszkodowania, o którym mowa w § 7 ust. 9 uwzględniane są korzyści finansującego wynikające z rozwiązania umowy leasingu – korzyści te rozumiane są jak cena netto (bez podatku VAT) ze sprzedaży przedmiotu leasingu, pomniejszona o koszty sprzedaży (w szczególności koszty wycen rzeczoznawców, koszty ogłoszeń, prowizja pośrednika, koszty związane z doprowadzeniem przedmiotu leasingu do stanu umożliwiającego sprzedaż), koszty związane z posiadaniem (w tym koszty przechowania i ubezpieczenia), zapobieżeniem utracie lub pogorszeniu stanu przedmiotu leasingu, poniesione przez finansującego od dnia rozwiązania umowy leasingu do dnia sprzedaży przedmiotu leasingu. Ostateczne wyliczenie niniejszych korzyści zostanie sporządzone po otrzymaniu przez finansującego ceny ze sprzedaży przedmiotu leasingu. Do czasu sprzedaży przedmiotu leasingu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 13, korzyści finansującego, o których mowa w niniejszym punkcie ustalane są jako różnica między przewidywaną ceną sprzedaży netto (bez podatku VAT) a przewidywanymi kosztami, o których mowa wyżej -§ 7 ust. 10 pkt 10.2; * w razie przedterminowego rozwiązania umowy korzystający zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7. dni od upływu tego terminu, zwrócić przedmiot leasingu na własny koszt i ryzyko do siedziby finansującego lub w miejsce przez niego wskazane odrębnym pismem, w stanie nie gorszym niż będącym następstwem normalnego zużycia. Do czasu odbioru przedmiotu leasingu przez finansującego, korzystający nie może czerpać z niego pożytków, a nadto ma obowiązek bezpłatnego przechowywania i konserwacji, jeśli finansujący nie przedstawi innych dyspozycji w tym zakresie - § 7 ust. 15; * w razie odmowy lub opóźnienia zwrotu przedmiotu leasingu przez korzystającego, finansującemu przysługuje kara umowna liczona za każdy dzień, w wysokości 1/10 średniej miesięcznej okresowej opłaty leasingowej z ostatnich 12. miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek zwrotu, a w przypadku umów rozwiązanych wcześniej niż po upływie 12 miesięcy – z okresu trwania umowy leasingu. Korzystający zobowiązany jest również do zwrotu kosztów ubezpieczenia i innych kosztów powstałych w związku z posiadaniem przedmiotu leasingu, poniesionych przez finansującego w tym okresie - § 7 ust. 16.

Urządzenia będące przedmiotem leasingu zostały wydane pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S..

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 30 czerwca 2011 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne). Aneks ten wprowadził między innymi nowy terminarz płatności rat leasingowych.

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 16 marca 2012 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne). Aneks ten wprowadził między innymi nowy terminarz płatności rat leasingowych.

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 16 marca 2012 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne). Aneks ten wprowadził między innymi nowy terminarz płatności rat leasingowych.

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne). Aneks ten wprowadził między innymi nowy terminarz płatności rat leasingowych.

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne). Aneks ten wprowadził między innymi nowy terminarz płatności rat leasingowych.

W dniu 26 marca 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zwarły aneks do umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...) (porozumienie restrukturyzacyjne.

W dniu 23 września 2011 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 23 września 2011 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych .

W dniu 23 września 2011 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 23 września 2011 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych .

W dniu 23 września 2011 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 23 września 2011 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 16 marca 2012 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 16 marca 2012 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 16 marca 2012 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 16 marca 2012 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

W dniu 30 czerwca 2011 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. sporządziły deklarację wekslową wystawcy weksla in blanco. Pozwana wskazała, iż składa dwa weksle in blanco, które powódka ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu, wynikającemu z umowy leasingu numer (...) z dnia 30 czerwca 2011 roku, w tym z tytułu opłat leasingowych i innych świadczeń wynikających z umowy leasingu, odsetek za opóźnione płatności oraz innych świadczeń ubocznych.

Powódka wypełniła weksel in blanco. Opatrzyła go datą 10 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 1.018.773,19 złotych. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

Powódka wypełniła drugi weksel in blanco. Opatrzyła go datą 10 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 1.794.004,12 złotych. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

Powódka wypełniła trzeci weksel in blanco. Opatrzyła go datą 10 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 2.586.850,92 złote. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

Powódka wypełniła kolejny weksel in blanco. Opatrzyła go datą 7 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 1.653.950,11 złotych. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

Powódka wypełniła kolejny weksel in blanco. Opatrzyła go datą 7 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 1.650.993,60 złotych. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

Powódka wypełniła kolejny weksel in blanco. Opatrzyła go datą 7 listopada 2014 roku i wskazała w nim kwotę 1.418.791,11 złotych. Jako miejsce płatności wskazano siedzibę powódki.

W dniu 28 października 2014 roku powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. zawiadomiła pozwaną o wypełnieniu weksla.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 30.206,56 złotych.

W dniu 22 listopada 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 26 sierpnia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa na kwotę 4.370,00 złotych z tytułu składki ubezpieczeniowej do umowy leasingu numer (...).

W dniu 26 sierpnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 184,50 złotych z tytułu opłaty za nieterminowe opłacenie polisy do umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/R/KA/2014/09/00002 na kwotę 947.760,84 złote z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/R/KA/2014/09/00002 na kwotę 333.091,52 złote z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...)) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 31.912,68 złotych.

W dniu 22 listopada 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 27 marca 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa na kwotę 4.560,00 złotych z tytułu składki ubezpieczeniowej do umowy leasingu numer (...).

W dniu 26 sierpnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 184,50 złotych z tytułu opłaty za nieterminowe opłacenie polisy do umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/R/KA/2014/09/00004 na kwotę 1.182.744,50 złotych z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/R/KA/2014/09/00004 na kwotę 358.846,46 złote z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...)) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 31.912,68 złotych.

W dniu 22 listopada 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 22 listopada 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 27 marca 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa na kwotę 4.560,00 złotych z tytułu składki ubezpieczeniowej do umowy leasingu numer (...).

W dniu 26 sierpnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 184,50 złotych z tytułu opłaty za nieterminowe opłacenie polisy do umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/R/KA/2014/09/00005 na kwotę 1.182.744,50 złotych z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/R/KA/2014/09/00005 na kwotę 361.699,42 złote z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 53.057,22 złotych.

W dniu 3 grudnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...) .

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/O/KA/2014/09/00001 na kwotę 1.707.418,74 złotych z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/R/KA/2014/09/00002 na kwotę 588.930,63 złote z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...)) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 36.767,36 złotych.

W dniu 3 grudnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/O/KA/2014/09/00002 na kwotę 1.183.199,49 złotych z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/O/KA/2014/09/00003 na kwotę 408.114,53 złote z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

Z tytułu łączącej strony (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. umowy leasingu numer (...) powódka wystawiała pozwanej faktury VAT z tytułu kolejnych rat leasingowych. Faktury były wystawiane co miesiąc na kwotę po 20.930,20 złotych.

W dniu 3 grudnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. fakturę Vat numer (...) na kwotę 61,50 złotych z tytułu opłaty z tytułu ostatecznego wezwania do zapłaty do umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N22/O/KA/2014/09/00003 na kwotę 673.508,75 złotych z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...).

W dniu 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę obciążeniowa numer N16/O/KA/2014/09/00004 na kwotę 232.321,27 złotych z tytułu opłaty z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu (przedmiotu umowy leasingu numer (...) w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia 2 września 2014 roku.

W dniu 7 października 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...) z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 114,23 złote.

W dniu 7 października 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...) z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 135,36 złote.

W dniu 4 grudnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...) z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 1.049,18 złotych.

W dniu 7 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...) z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 1.045,45 złotych.

W dniu 8 grudnia 2017 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...)/W/ (...)/2014/09/00003 z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 562.625,95 złotych.

W dniu 8 grudnia 2017 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...)/W/ (...)/2014/01/00016 z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 402.847,70 złotych.

W dniu 8 grudnia 2017 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...)/W/ (...)/2014/01/00010 z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 397.299,36 złotych.

W dniu 15 grudnia 2017 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 512.962,71 złotych.

W dniu 21 grudnia 2017 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wystawiła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. notę odsetkową numer (...)/W/ (...)/2014/01/00020 z tytułu opóźnienia w zapłacie wystawionych faktur VAT na łączną kwotę 443.290,40 złotych.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 947.760,84 złote oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 471.030,27 złotych oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 12.496,51 złotych.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 1.182.744,50 złotych oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 552.330,55 złotych oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 8.858,60 złotych.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 1.182.744,50 złotych oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 555.287,06 złotych oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 8.900,65 złotych.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 1.707.418,74 złote oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 879.432,18 złotych oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 25.202,53 złote.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 1.183.199,49 złote oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 610.804,63 złote oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 18.791,80 złotych.

Pismem z dnia 3 września 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wezwała pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. do zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu numer (...) w kwocie 673.508,75 złotych oraz do zapłaty zaległych opłat leasingowych i kary umownej wyłącznej wysokości 345.264,44 złote oraz odsetek, które aktualnie stanowią kwotę 8.230,67 złotych.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 23 września 2011 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 30 czerwca 2011 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 16 marca 2012 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oświadczenie o rozwiązaniu umowy leasingu z dnia 16 marca 2012 roku numer (...). Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Na podstawie powyższych ustaleń Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Roszczenie powódki (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. jest zasadne i jako takie podlega uwzględnieniu w całości.

Zgodnie z art. 709 1 k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia (art. 709 13 § 1 i 2 k.c.). Z kolei w myśl art. 709 15 k.c. w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

W przedmiotowej sprawie powódka swoje roszczenie oparła na wystawionym i wypełnionym wekslu in blanco. W wniesionych zarzutach od nakazu zapłaty pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. powołała zarzuty odnoszące się do stosunku podstawnego łączącego strony, czyli do łączących strony umów leasingu. W tej sytuacji, po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty, wydanego na podstawie weksla własnego in blanco, spór z płaszczyzny stosunku prawa wekslowego przenosi się na ogólną płaszczyznę stosunku prawa cywilnego. Strony mogą zatem powoływać się na podstawy faktyczne i prawne wynikające z łączącego je stosunku prawnego, który jest źródłem dochodzonego przez powoda roszczenia cywilnoprawnego, nawet jeżeli okaże się, że roszczenie wekslowe nie istnieje (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1997 roku, w sprawie I CKN 48/97).

Zgodnie z art. 10 ustawy z 28 kwietnia 1936 roku - Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.), jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa. Przepis ten – na podstawie art. 103 prawa wekslowego – znajduje zastosowanie do weksla własnego. Przywołany przepis ogranicza zarzuty zobowiązanego z weksla, jakie ten może podnieść w stosunku do posiadacza, który nabył weksel, a więc nie w stosunku do remitenta (pierwszego posiadacza weksla). Oznacza to, że gdy posiadaczem dochodzącym roszczeń z weksla jest remitent, a więc pierwszy posiadacz weksla, którego z pozwanym łączy umowa, tj. choćby ustna deklaracja wekslowa, wystawca może powoływać się bez żadnych ograniczeń na wszelkie zarzuty prawa wekslowego, w tym subiektywne, szczególnie na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 roku, w sprawie II CK 426/04). Zobowiązanie wekslowe osoby, która weksel wręczyła, nie powstaje w razie wypełnienia weksla niezupełnego w chwili wystawienia przez jego odbiorcę niezgodnie z otrzymanym upoważnieniem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1999 roku, w sprawie I CKN 51/98). W przedmiotowej sprawie to na stronie pozwanej - dłużniku wekslowym ciąży obowiązek udowodnienia, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1962 roku, w sprawie II CR 976/61). Przy czym dłużnik wekslowy może dowodzić wszelkimi środkami dowodowymi, jaka była w istocie treść porozumienia stron oraz że weksel został uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1963 roku, w sprawie II CR 249/63).

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedziba w Ł. w przedmiotowym procesie dochodzi od pozwanej roszczeń na podstawie wystawionych przez nią weksli. W ocenie Sądu, przedmiotowe weksle, w chwili jego podpisania przez pozwaną jako wystawcę i wydania powodowej Spółce, były wekslami niezupełnymi, tj. wekslem in blanco oraz, że zgodnie z deklaracjami wekslowymi, weksle te miały zabezpieczać roszczenia z tytułu łączących strony umów leasingu. Miały zostać wypełnione w sytuacji zadłużenia pozwanej z tytułu umów leasingu. Skoro pozwana, (czemu nie zaprzeczyła) nie wywiązywała się z określonych w umowach leasingu obowiązków, tj. terminowego regulowania opłat leasingowych i innych płatności na rzecz powoda, to należy stwierdzić, że weksle zostały wypełnione przez powódkę prawidłowo, zgodnie z deklaracjami wekslowymi.

W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma fakt wypowiedzenia umów leasingu. W ocenie Sądu zaistniały okoliczności – po stronie pozwanej – uzasadniające rozwiązanie umów leasingu. Okolicznościami tym pozwana Spółka właściwie nie zaprzeczyła. Powołała szereg okoliczności dotyczących umów leasingu, ich rozliczenia, ale okolicznościom dotyczącym postaw rozwiązania umów i naruszeń postanowień umów i ogólnych warunków umowy leasingu nie zaprzeczyła. Zebrany materiał dowodowy pozwala uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności uzasadnionego i skutecznego wypowiedzenia przez powódkę, zgodnie z treścią § 7 ust. 7 pkt 7.1 ogólnych warunków umów leasingowych w związku z art. 709 13 § 2 k.c., zawartej z pozwaną umów leasingu.

W ocenie Sądu nie zalazł potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym zarzut pozwanej, że powódka nie wykazała co składa się na wartość dochodzonych roszczeń, pomimo tego, iż była ona do tego zobowiązana na podstawie deklaracji wekslowej. W ocenie Sądu, powódka w sposób wyczerpujący wskazała, w treści zawiadomienia o wypełnieniu weksla wraz z wezwaniem do zapłaty, jakie poszczególne kwoty składają się na kwotę dochodzonego przez nią roszczenia. Ponadto deklaracje wekslowe nie nakładają na powódkę obowiązku wyspecyfikowania kwot, na które zostały wystawione weksle, a jedynie uprawniała powódkę do wypełnienia weksli na kwotę odpowiadającą sumie zadłużenia pozwanej. Z nieuzasadniony uznać zatem należy zarzut pozwanej, iż suma wekslowa została ustalona w sposób dowolny i niezgodny z deklaracją wekslową tj. jakoby wartość zadłużenia pozwanego została błędnie wyliczona i w konsekwencji - zawyżona. Wbrew powyższemu twierdzeniu, suma wekslowa odpowiadała zadłużeniu pozwanej wobec powódki istniejącemu w tej dacie, na co bezsprzecznie wskazuje zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a poza tym pozwana w żaden sposób,po przejściu z płaszczyzny stosunku wekslowego na stosunek podstawowy, nie zakwestionowała przedstawionych przez powódkę wyliczeń. Załączone przez powódkę dokumenty w postaci wyliczenia odszkodowania, rozliczenia umowy leasingu, kary za czas bezumownego pozostawania przedmiotów leasingu w posiadaniu korzystającego oraz odsetek i obciążeń z tytułu ubezpieczenia, odsetek i kosztów upomnień precyzyjnie wskazują co składa się na sumę dochodzonej należności. Wyszczególnione w nich kwoty uznać należy za rzeczywiste i zasadne. Uznać należy, że powódka w sposób wyczerpujący wykazała wysokość dochodzonych przez siebie roszczeń.

Za również nieuzasadniony uznać należy zarzut pozwanej dotyczący przedwczesności powództwa z uwagi na brak możliwości rozliczenia leasingu, tj. obniżenia roszczenia powoda, uwarunkowanego w ocenie pozwanego od zbycia przedmiotu leasingu. Z ogólnych warunków umowy leasingu dotyczących każdej z łączących strony umów w sposób jednoznaczny wynika, iż w przypadku zwrotu przedmiotu leasingu, co jest obowiązkiem leasingobiorcy, leasingodawca odlicza wartość uzyskanej korzyści (cenę zbycia urządzeń) pomniejszając w ten sposób kwotę należną mu z tytułu rozliczenia umowy leasingu. Powódka, zgodnie z § 7 pkt 13 ogólnych warunków umowy leasingu, nie obniżył odszkodowania o wartość niesprzedanych urządzeń z uwagi na brak zwrotu przedmiotów leasingu, a zatem faktyczną niemożność ich zbycia. Nie oznacza to przy tym brak możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu rozliczenia leasingu, a jedynie pozwala to powódce na obciążenie pozwanej dodatkowymi kosztami kary umownej za opóźnienie w zwrocie przedmiotu leasingu.

W ocenie Sądu art. 709 15 k.c. ma przede wszystkim na celu zrekompensowanie szkody poniesionej przez leasingodawcę, zakupującego przedmiot leasingu z własnych środków, wedle wyboru leasingobiorcy, z zamiarem osiągnięcia zysku z oddania go do używania, a nie na potrzeby własne. Cel kompensacyjny zostaje spełniony przez natychmiastową spłatę wszystkich przewidzianych umową, niezapłaconych jeszcze rat, pomniejszonych o korzyści wynikające z wcześniejszej spłaty oraz przedwczesnego rozwiązania umowy. Za taką korzyść nie może uchodzić samo odzyskanie przedmiotu leasingu, skoro w założeniu nie miał on służyć leasingodawcy i jako taki jest dla niego bezwartościowy. Jest nią natomiast bądź to zysk z powtórnego oddania rzeczy w leasing bądź to cena z jej sprzedaży, przy czym leasingobiorca, który swoim zachowaniem doprowadził do rozwiązania umowy, nie może oczekiwać od leasingodawcy ponadprzeciętnego wysiłku w poszukiwaniu kolejnego leasingobiorcy czy optymalnego nabywcy (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie I ACa 369/12).

Zgodnie z § 7 ust. 16 ogólnych warunków umowy leasingu, w razie opóźnienia w zwrocie przedmiotu leasingu przez korzystającego (pozwaną), finansującemu (powódce) przysługuje kara umowna liczona za każdy dzień, w wysokości 1/10 średniej miesięcznej okresowej opłaty leasingowej z ostatnich 12. miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek zwrotu. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Podstawę miarkowania kary umownej może stanowić jedynie art. 484 § 2 k.c., zgodnie z treścią którego dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Z tego powodu przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2008 roku, w sprawie V CSK 362/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1967 roku, w sprawie II CR 419/ 67). Przy karze umownej wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2004 roku, w sprawie IV CK 583/03). Powyższe nie oznacza jednak, że ciężar udowodnienia, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, spoczywa na wierzycielu. Zgodnie bowiem z domniemaniem zawartym art. 471 k.c., niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie to ewentualnie na dłużniku ciążył obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci terminowego zwrotu przedmiotu leasingu, nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. podniosła również zarzut dotyczący nieważności zawartej umowy leasingu, z uwagi na brak przeniesienia posiadania rzeczy objętych umowami leasingu. W ocenie Sądu zarzut ten również nie zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie powódka jako finansująca nabyła objęte umową leasingu urządzenia od korzystającego, który przeniósł ich własność na powódkę w celu dalszego z nich korzystania jednakże na warunkach ustalonych w umowie leasingu, czyli otrzymując wynagrodzenie z tytułu sprzedaży tych urządzeń, korzystała z nich nadal spłacając raty leasingowe. Stosunek ten był zatem o tyle charakterystyczny, że zbywca rzeczy był jednocześnie korzystającym, który zgodnie z umową sprzedaży miał dokonać odbioru rzeczy powiadamiając jedynie powódkę. W przedmiotowej sprawie doszło do wydania rzeczy korzystającemu (czemu pozwany nie przeczy, a ponadto potwierdzają to protokoły odbioru), a zatem nie można uznać, iż nie doszło do przeniesienia posiadania. Na marginesie tylko można by dodać, iż zarzut braku przeniesienia posiadania mógłby dotyczyć w realiach niniejszej sprawy jedynie umowy sprzedaży, a nie leasingu, jednakże okoliczności związane z ustalonymi przez strony obu umów warunkami przeniesienia własności rzeczy jak i ich wydania korzystającemu, pozwalają na konstatację, iż umowy te są ważne i wywołały skutki prawne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 496 k.p.c., utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 13 lipca 2017 roku w sprawie X GNc 419/17.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. W sytuacji, kiedy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wobec faktu, że należność dochodzona w niniejszej sprawie nie została uregulowana w terminie Sąd zasądził na rzecz powódki odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z brzmieniem art. 481 § 1 k.c. i zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., § 6 pkt 9 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr163, poz. 1349 ze zm.), zasądzając (w utrzymanym w mocy nakazie zapłaty) od pozwanej na rzecz powodowej Spółki kwotę 32.217,00 złotych. Na koszty te złożyła się opłata sądowa od pozwu w wysokości 25.000,00 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w wysokości 7.200,00 złotych i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych. Ponadto na rzecz powódki zasądzono dalsze koszty zastępstwa procesowego – z uwagi na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w kwocie 17.800,00 złotych.

Jednocześnie na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 623), nieuiszczone koszty sądowe w postaci opłaty od zarzutów w kwocie 75.000,00 złotych Sąd przejął w poczet kosztów Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł pozwany, zaskarżając orzeczenie w części, w zakresie pkt. 1. oraz 2. z powodu rozpoznania sprawy przez sąd niewłaściwy miejscowo, nieważności postępowania spowodowanej niemożnością obrony swoich praw w toczącym się postępowaniu przez stronę pozwaną, na skutek nieuwzględnienia wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania, a także wniosku w przedmiocie odroczenia rozprawy i pominięcia dowodu z przesłuchania członków zarządu pozwanej w charakterze strony; błędu w ustaleniach faktycznych polegającego na przyjęciu, iż roszczenia określone pozwem istnieją i są wymagalne w stosunku do pozwanej;

Skarżący wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi I instancji właściwemu miejscowo do jej rozpoznania;

2.  zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu za obie instancje wedle norm przepisanych;

3.  zwolnienie pozwanej od obowiązku uiszczenia wpisu od apelacji z uwagi na jej trudną sytuację finansową uniemożliwiającą poniesienie tego rodzaju wydatków i wszelkich innych, w oparciu o załączone dokumenty o stanie finansowym;

4.  zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach sygn. akt V Ds. 32/14 albowiem pozwana nadal pozbawiona jest możliwości obrony swoich praw w toczącym się postępowaniu z uwagi na zajęcie i wywiezienie w 2014 roku przez Prokuraturę, poza siedzibę pozwanej, całości dokumentacji gospodarczej pozwanej, w tym m.in. jej dokumentacji księgowo - finansowej, majątkowej, handlowej, wraz z elektronicznymi nośnikami danych i serwerami z systemami zarządczymi oraz odmowę dokonania jej zwrotu, jak również odmowę wykonania jej kopii, a nadto zajęcie składników majątkowych objętych postępowaniem w niniejszej sprawie

5.  dopuszczenie na etapie postępowania apelacyjnego dowodu z przesłuchania członków zarządu pozwanej w osobach Z. K. oraz M. K. na okoliczność sposobu i miejsca zawarcia umów leasingu wskazanych w pozwie oraz sposobu wykonywania posiadania przedmiotów objętych w/w umowami.

W odpowiedzi na apelację strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje

Apelacja była bezzasadna.

Zarzutem apelacji najdalej idącym był zarzut nieważności postępowania. Zdaniem skarżącego nieważność niniejszego postępowania miała polegać na pozbawieniu przez Sąd I instancji strony pozwanej możliwości obrony swoich praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Pozbawienie to miało polegać w pierwszej kolejności na nieuwzględnieniu wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przygotowawczego, w którym dokonano zajęcia dokumentacji strony pozwanej i niemożliwości skorzystania z tych tej dokumentacji w tej sprawie. Argumentacji skarżącego w tej kwestii nie można było podzielić. Przypomnieć należy, że pozbawienie strony możności obrony swych praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. zachodzi wówczas, gdy z powodu uchybienia przez sąd przepisom postępowania strona wbrew swojej woli została faktycznie pozbawiona możliwości działania w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutków tego uchybienia nie można było usunąć przed wydaniem orzeczenia w danej instancji, i to bez względu na to, czy takie działanie strony mogłoby mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia (Wyrok SN z 3.06.2011 r., III CSK 285/10, LEX nr 950724)

Należy zwrócić uwagę, że niemożliwość skorzystania przez stronę z określonych środków dowodowych, nawet jeżeli ta niemożliwość wywołana została działaniem organów państwowych, nie stanowi w żadnej mierze uchybienia przepisom postępowania przez sąd rozpoznający sprawę, a tym samym nie jest przejawem niemożności obrony swoich praw przez stronę. Żaden przepis nie pozwala także sądowi w takiej sytuacji zawiesić postępowania. Z kolei zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie karne może mieć miejsce wtedy, gdy ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej (art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c.). Taka jednak sytuacja w ogóle w tej sprawie nie występuje. Zawieszenie w oparciu o omawianą podstawę ma zresztą charakter jedynie fakultatywny („sąd może”). Z tych wszystkich powodów niezasadny był również zgłoszony w apelacji wniosek o zawieszenie postępowania z powołaniem się na tę okoliczność, dlatego na rozprawie apelacyjnej podlegał on oddaleniu.

Nie stanowiło także niemożności obrony swoich praw nieodroczenie rozprawy i pominięcie dowodu z przesłuchania członków zarządu pozwanej w charakterze strony. Co do przyczyn nieodroczenia rozprawy Sąd Apelacyjny w całości podziela zapatrywanie Sądu Okręgowego, powielanie zatem tych samych argumentów w tym miejscu jest zbyteczne. Sąd Apelacyjny aprobuje także stanowisko Sądu Okręgowego co do zbędności przeprowadzenia uzupełniającego dowodu z przesłuchania strony pozwanej. Z tej przyczyny oddalano na rozprawie apelacyjnej wniosek strony apelującej o przeprowadzenie tego dowodu.

Nie można było także podzielić zarzutu odnośnie do rozpoznania sprawy przez sąd niewłaściwy miejscowo. Strona pozwana w apelacji nie uwzględniła tego, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Kodeks postępowania cywilnego o właściwości miejscowej przemiennej, z której powód korzysta ( art. 37 1 § 1 k.p.c.) nie zaś o właściwości miejscowej ogólnej, na które wskazuje pozwana.

Powód dochodzi należności z weksla, a w ślad za tym, zgodnie z szczegółową regulacją wynikająca z art. 37 1 §1 k.p.c. i skorzystaniem przez powoda z właściwości przemiennej, sądem właściwym jest sąd miejsca płatności weksla. Miejscem płatności weksla jest siedziba powódki, która jest w Ł., zatem sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Łodzi.

Nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut odnoszący się do istnienia i wymagalności roszczenia z umowy leasingu. Skarżący twierdził, że nie doszło do skutecznego zawarcia umowy leasingu, bowiem rzeczy, które stanowiły jego przedmiot stanowiły własność leasingobiorcy, a nie leasingodawcy. W ocenie skarżącego nieważna była bowiem umowa sprzedaży rzeczy stanowiących przedmiot umowy leasingu, na mocy której strona powodowa zamierzała nabyć od strony pozwanej te przedmioty, które następnie miałyby być oddane w leasing stronie pozwanej. Zdaniem pozwanej przyczyną nieważności miał być brak wydania rzeczy powódce przez stronę pozwaną, która to czynność jest wymagana przy rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Z zaprezentowanym stanowiskiem nie sposób było się zgodzić. W pierwszej kolejności należy wskazać, że nawet jeśli przedmiotem umowy sprzedaży miały być rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, to brak wydania rzeczy, czy przeniesienia posiadania w inny sposób wymaganego przez art. 155 § 2 k.c. nie skutkowałby nieważnością umowy, ale brakiem przejścia własności rzeczy będącej przedmiotem tej umowy. Innymi słowy umowa miałaby charakter czysto zobowiązujący.

Rozważania, czy w tej sprawie doszło do przeniesienia posiadania rzeczy są jednakże o tyle bezprzedmiotowe, że rzeczy objęte umowami sprzedaży zawartymi przez strony były rzeczami oznaczonymi co do tożsamości. Podział rzeczy na rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku jest subiektywny i o tym czy rzecz należy w ramach danego stosunku prawnego do rzeczy oznaczonej o od tożsamości, czy też tylko co do gatunku, decyduje wola stron (tak słusznie J. Ignatowicz, J. Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Prawo Rzeczowe, Warszawa 2006, s. 23) Nie ulega wątpliwości, że w tej sprawie strony w sposób bardzo precyzyjny określiły rzeczy będące przedmiotem sprzedaży, z podaniem takich cech identyfikujących jak dokładna nazwa producenta i modelu oraz unikalny dla każdego egzemplarza numer identyfikacyjny. Powoływana przez skarżącego w uzasadnieniu apelacji uchwała Sądu Najwyższego (uchwała całej izby SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 30 grudnia 1988 r., sygnatura akt III CZP 48/88) w żadnym stopniu nie stoi w sprzeczności w zaprezentowanym powyżej stanowiskiem. Zgodzić należy się z poglądem wyrażonym w przywołanej uchwale, że „nie nadaje rzeczy charakteru rzeczy oznaczonej co do tożsamości oznaczenie jej samej lub jej zespołów i elementów numerami lub określonymi symbolami”. W przywołanej uchwale chodzi tu przede wszystkim jednak o to, że opisane cechy rzeczy nie czynią jej rzeczą oznaczoną co do tożsamości przez sam fakt występowania tych cech, czyli w sytuacji, w której rzecz ta występuje w oderwaniu od konkretnego stosunku prawnego. W okolicznościach tej sprawy strony dokonały indywidualizacji rzeczy już w samej umowie zobowiązującej do przeniesienia własności tych rzeczy. Nie ma zatem potrzeby, aby ich indywidualizacja następowała poprzez przeniesienie posiadania. Tym samym przeniesienie własności nastąpiło już chwilą zawarcia umowy sprzedaży – na podstawie art. 155 § 1 k.p.c. Trzeba mieć zresztą na uwadze, że zaprezentowana teza SN nie dotyczyła wykładni przepisów o przeniesieniu własności rzeczy, ale o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, które w dacie podjęcia uchwały zakładały, że wymiana przedmiotu sprzedaży z wadą na inną rzecz pozbawioną wady była możliwa tylko wtedy, gdy chodziło o rzeczy gatunkowe (zamienne), i to bez względu na to, czy strony w celu zindywidualizowania przedmiotu przeniesienia własności określiły rzecz gatunkową jako oznaczoną co do tożsamości czy nie [na co zwraca uwagę G. J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II ].

Dla ustalenia w tej sprawie, czy doszło do przeniesienia własności rzeczy wskazanych w umowach sprzedaży zawartych między stroną powodową a pozwaną nie jest zatem istotne, czy doszło do przeniesienia ich posiadania. Można jedynie na marginesie powyższych ustaleń zauważyć, że przeniesienie posiadania omawianych rzeczy miało w tej sprawie miejsce. Wprawdzie nie doszło do tego poprzez wydanie tych rzeczy, ale w sposób, o którym mowa w art. 349 k.c.. Zgodnie z tym przepisem przeniesienie posiadania samoistnego może nastąpić także w ten sposób, że dotychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel na podstawie stosunku prawnego, który strony jednocześnie ustalą. Stosunkiem prawnym, o którym mowa w przywołanym przepisie, była w okolicznościach tej sprawy umowa leasingu.

Tym samym skuteczne były umowy leasingu zawarte między stronami, bowiem powód jako leasingodawca od początku trwania tej umowy był właścicielem rzeczy oddanych w leasing stronie pozwanej.

Sąd Apelacyjny w pełni aprobuje rozważania Sądu Okręgowego odnośnie do wymagalności roszczenia, jak i zasadności żądania przez stronę powodową poszczególnych kwot wynikających ze stosunku podstawowego, a których suma odpowiada sumom wekslowym wskazanym w wekslach załączonych do pozwu. Wbrew twierdzeniom skarżącej to stronę pozwaną jako korzystającego obciąża brak możliwości zwrotu przedmiotu leasingu, a tym samym to nie powódka odpowiada za brak możliwości zbycia danego przedmiotu leasingu i pomniejszenia o uzyskaną z tego tytułu korzyść w rozumieniu art. 709 15 k.c. wartości roszczenia powstałego w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność. W okolicznościach te sprawy brak zwrotu przedmiotu leasingu uzasadniał również naliczenie kar umownych zastrzeżonych w umowach leasingu, które łączyły strony.

W świetle powyższych okoliczności Sąd Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c..

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Na koszty te złożyły się koszty zastępstwa procesowego strony powodowej w postępowaniu apelacyjnym ustalone w oparciu o § 2 pkt 9 w zw. § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 265).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Stanek,  Dariusz Limiera
Data wytworzenia informacji: