Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 77/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2017-02-17

Sygn. akt III RC 77/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa małoletniej A. K. (1) – reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - ojca G. K. (1)

przeciwko A. M.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanej A. M. na rzecz małoletniej powódki A. K. (1) alimenty w kwotach po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 01 grudnia 2016 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty - do rąk G. K. (1) jako przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki;

II.  w pozostałej części oddala powództwo;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanej A. M. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

IV. nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 77/16

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 17 lutego 2017 r.

G. K. (1) wystąpił do tut. Sądu w dn. 01 grudnia 2016 r. w imieniu małoletniej córki A. K. (1) z pozwem przeciwko A. M. o zasądzenie alimentów w kwocie 350 zł – płatnych miesięcznie z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk ojca G. K. (1) wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu podał, że małoletnia powódka pochodzi z jego związku małżeńskiego z pozwaną, który został rozwiązany przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w T. (...) z dn. 02 lutego 2006 r., sygn. akt (...).

Wskazał, że tut. Sąd zmienił orzeczenie tamt. Sądu w ten sposób, że ustalił miejsce pobytu dziecka przy ojcu oraz uchylił jego obowiązek alimentacyjny.

Pomimo zmiany sytuacji dziecka pozwana nie partycypuje w kosztach utrzymania córki. W zasadzie całość kosztów związanych z wydatkami na dziecko spadła na niego. Małoletnia powódka niekiedy zwracała się o wsparcie finansowe, ale spotykała się z odmową.

Podał, że ponosi opłaty za media, zaznaczając że w odniesieniu do wydatków na powódkę, wydatki te należy podzielić na cztery osoby, tj. z uwzględnieniem jego, jego żony i przyrodniego brata powódki, z którymi to osobami powódka mieszka. Wydatki te kształtują się następująco: za energię elektryczną - ok. 300 zł co dwa miesiące, za wodę - ok. 130 zł co dwa miesiące, za kanalizację - ok. 140 zł co dwa miesiące, za wywóz śmieci - 121,50 zł co kwartał, za telewizję (...) 100 zł miesięcznie oraz za telefon i Internet - 130 zł miesięcznie. Do powyższych kosztów dochodzą opłaty za gaz, którym ogrzewany jest zimą dom i w lecie rachunki za gaz wynoszą ok. 350 zł, zaś w zimie wynoszą 1.100 zł co dwa miesiące. Dodał, że jedna z faktur za gaz była tak wysoka, że musiała ulec rozłożeniu na raty w drodze ugody.

Dalej podniósł, że w listopadzie 2016 r. T. (...) dokonała modyfikacji przyłącza prądu do budynku, wymiany licznika, podpięcia trzeciej fazy – co było niezbędne ze względów bezpieczeństwa i przestarzałej dotychczasowej instalacji elektrycznej domu, co pociągnęło za sobą koszty w kwocie około 1.600 zł. Ponosi także nadzwyczajne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem domu w należytym stanie technicznym. Budynek, w którym zamieszkują, jest stary i wymaga ciągłych prac modernizacyjnych, a w związku z jego remontami był zmuszony zaciągnąć dwa kredyty: pierwszy w Banku (...) S.A. z przeznaczeniem na wyrównanie i utwardzenie podwórza domu i doposażenie umeblowania wnętrza budynku, który spłaca w miesięcznych ratach po 156,24 zł z okresem kredytowania 48 miesięcy, a drugi w (...) Banku S.A. z przeznaczeniem na wykonanie osuszenia, ocieplenia i elewacji budynku, który spłaca w wysokości po 223,06 zł z okresem kredytowania 120 miesięcy.

Wyliczył, że rodzina na zakup żywności wydatkuje kwotę ponad 1.000 zł miesięcznie, na środki czystości ok. 100 zł miesięcznie, a pozostałe wydatki dotyczą wyłącznych potrzeb powódki, której trzeba zakupić konieczną odzież sezonową oraz związaną z jej wiekiem i rozwojem, co kosztuje miesięcznie ok. 200 zł. Ponadto w związku z jej wydatkami szkolnymi konieczny jest zakup artykułów szkolnych, ponoszenia opłat składek klasowych, ubezpieczenia oraz Komitetu Rodzicielskiego. W ramach programu nauczania dzieci wyjeżdżają na tzw. zieloną szkołę, co kosztowało ok. 1.200 zł. Poza tym powódka wyjeżdża na krótsze wycieczki szkolne, imprezy kulturalne, których koszt szacuje w wysokości ok. 200 zł na semestr.

Wg pozwu małoletnia uprawia sport, z którym łączą się następne wydatki, tj. jeździ na nartach, rolkach (koszt rolek 190 zł) i deskorolce (koszt deski 80 zł). Ma swój własny telefon, którego utrzymanie to miesięczny koszt 60 zł. Ostatnio powódka zgłaszała też potrzebę zakupienia sprzętu elektronicznego do słuchania muzyki oraz konsoli do gier.

G. K. (1) ma na utrzymaniu jeszcze młodszego syna A. K. (2) ur. w dn.(...) r. z jego drugiego małżeństwa z B. R. – obecnie K., która pracuje jako (...) w Szpitalu W.w T.. On zaś pracuje jako (...)w K.w D. otrzymując wynagrodzenie w wysokości 3.400 zł netto, przy czym po dokonaniu potrąceń otrzymuje ok. 2.700 zł. Potrącenia natomiast dotyczą pożyczek zaciągniętych w K. (...), składek ubezpieczenia oraz innych potrąceń. W tym miejscu wskazał też, że jego pobory ulegają okresowemu obniżeniu do 80 %, gdyż syn A. często choruje i wówczas musi pozostawać z nim w domu na opiece. Tak też było w marcu 2016 r., a za listopad wypłacono mu jedynie 2.416 zł.

Natomiast pozwana jest zatrudniona jako (...)w sklepie (...) i nie jest mu wiadome, jakie otrzymuje z tego tytułu pobory.

Na rzecz powódki nie jest wypłacany zasiłek rodzinny ani zasiłek wychowawczy, który wypłacany jest wyłącznie na rzecz jej młodszego brata.

Małoletnie dzieci są ogólnie zdrowe, przy czym młodszy brat powódki często choruje na schorzenia górnych dróg oddechowych, cierpi też na atopowe zapalenie skóry oraz miał planowany zabieg chirurgiczny z powodu przerostu trzeciego migdała. Syn uczęszcza do(...), co kosztuje 200 zł miesięcznie.

Pozwana A. M. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dn. 02 lutego 2006 r., sygn. akt (...)Sąd Okręgowy w T. rozwiązał przez rozwód małżeństwo A. K. (3) z d. M.oraz G. K. (1) bez orzekania o winie.

W pkt II Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron – A. K. (1) urodzoną (...) obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu małoletniej przy matce.

Natomiast w pkt III zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniej córki i z tego tytułu zasądził od ojca – G. K. (1) na rzecz małoletniej A. K. (1) alimenty w wysokości po 300 zł miesięcznie płatne do rąk matki – do dnia 5. każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat w terminie, utrzymując w tym zakresie obowiązek alimentacyjny ustalony ugodą przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej w dn. 04 lipca 2005 r., sygn. akt (...).

Dowód:

- kopia wyroku SO w T.z dn. 02.02.2006 r., sygn. akt(...)– k. 6 – 6v

W lutym 2016 r. tut. Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny ojca powódki na jej rzecz, a postanowieniem z dn. 27 lipca 2016 r., sygn. akt (...) tut. Sąd zmienił pkt II w/w wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 02 lutego 2006 roku w ten sposób, że ustalił miejsce pobytu małoletniej A. K. (1) przy ojcu G. K. (1).

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1)– k. 54v - 55

- zalegające w aktach tut. Sądu - sygn. (...) postanowienie z dn. 27 lipca 2016 r. ( k. 79)

Małoletnia powódka A. K. (1) mieszka obecnie z ojcem G. K. (1), jego żoną B. K. (1) oraz przyrodnim bratem z obecnego małżeństwa jej ojca – A. K. (2), który ma 2 lata.

Rodzina mieszka w domu w Ż., na działce będącej własnością brata ojca powódki.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

Ojciec powódki G. K. (1) jest (...) w(...)w D. i z tytułu wykonywanej pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 4.300 zł brutto miesięcznie, z tym, że na konto po dokonaniu potrąceń wpływa mu kwota ok. 2.700 zł. Potrącenia dotyczą spłat zaciągniętej pożyczki w miejscu pracy w miesięcznej kwocie 556 zł, którą będzie jeszcze spłacał przez około dwa lata, składki na (...) w kwocie 100 zł, składki na ubezpieczenie na wypadek śmierci lub choroby obejmujące również jego dzieci w kwocie 141 zł oraz innych składek w kwocie 19 zł.

Dowód:

- częściowo zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

- zaświadczenie o wynagrodzeniu G. K. (1) wystawione przez (...)w K. z dn. 21.11.2016 r. – k. 38

Oprócz w/w potrąceń ojciec powódki ze swojego wynagrodzenia spłaca dwie pożyczki: jedną zaciągniętą w dn. 07 kwietnia 2016 r. w (...) S.A. na kwotę 6.158,42 zł, z którego na chwilę obecną została do spłaty kwota ok. 3.000 zł przy miesięcznych ratach po 156,20 zł z okresem spłaty do dn. 07 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na utwardzenie i meliorację podwórka i drugą zaciągniętą w dn. 05 września 2016 r. w (...) Banku S.A. na kwotę 17.241,38 zł przy miesięcznych ratach po 223,05 zł z okresem spłaty do dn. 07 września 2026 r. z przeznaczeniem na osuszanie i elewację zewnętrzną domu.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1)– k. 54v - 55

- kopia umowy pożyczki zawartej w dn. 07.04.2016 r. z (...) S.A. wraz z kopią harmonogramu jej spłaty – k. 19 – 27

- kopia umowy pożyczki zawartej w dn. 05.09.2016 r. z (...) Bankiem S.A. wraz z kopią harmonogramu jej spłaty – k. 28 – 37

Żona ojca powódki B. K. (1) pracuje jako (...)w Szpitalu W.w T. z wynagrodzeniem ok. 2.500 zł netto. Świadczy też usługi na umowy zlecenia i osiąga z tego tytułu dodatkowe dochody w kwotach ok. 1.500 – 2.000 zł. Spłaca również kredyty i pożyczki zaciągnięte przez siebie.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1)– k. 54v - 55

G. K. (1) ponosi następujące koszty:

- za energię elektryczną opłatę w wysokości ok. 300 zł co dwa miesiące (za okres od dn. 30.08. do dn. 29.10.2016 r. opłata wyniosła 248,47 zł),

- za gaz opłatę w wysokości ok. 300 zł w sezonie letnim, a w sezonie zimowym ok. 1.100 zł – co dwa miesiące (za okres od dn. 21.10. do dn. 14.12.2015 r. opłata wyniosła 944,13 zł, która ugodą zawartą w dn. 30 grudnia 2015 r. została rozłożona na dwie raty – w wysokości 471,00 zł z terminem płatności do dnia 05.01.2016 r. i w wysokości 472,43 zł z terminem płatności do dn. 05.02.2016 r., za okres: 16.08.2016 r. – 17.10.2016 r. – opłata wyniosła 303,40 zł),

- za wodę i kanalizację opłatę w wysokości ok. 270 zł co dwa miesiące (za okres od dn. 04.11.2015 r. do dn. 12.01.2016 r. opłata za wodę wyniosła 129,35 zł, za okres od dn. 10.11.2015 r. do dn. 13.01.2016 r. opłata za kanalizację wyniosła 141,11 zł, za okres od dn. 20.09.2016 r. do dn. 15.11.2016 r. – opłata za wodę wyniosła 154,30 zł, za okres: 12.07.2016 r. – 05.10.2016 r. – opłata za kanalizację wyniosła 227,84 zł),

- za wywóz śmieci opłatę w wysokości 162 zł co kwartał (za okres od lipca do września 2016 r. opłata wyniosła 121,50 zł, za okres od października do grudnia 2016 r. opłata wyniosła 162 zł),

- za abonament telefonu komórkowego z internetem ok. 130 zł oraz dodatkowo opłaca abonament telefonu powódki, za który płaci ok. 60 zł (w dn. 07.11.2016 r. zapłacił za abonament do sieci O. kwotę 182,78 zł),

- opłatę - 100 zł za telewizję (...).

B. K. (1) wydaje na wyżywienie całej rodziny co najmniej 1.000 zł, a na środki czystości ok. 100 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

- kopie faktur, blankietów opłat, kopia ugody z dnia 30.12.2015 r., kopie potwierdzeń transakcji – k. 7 – 18, 39-42

Powódka A. K. (1) obecnie ma 13 lat i uczęszcza do(...) klasy (...) w Ż.. Jest zdrowa. Nie korzysta z żadnych płatnych zajęć.

Dowód:

- zeznania przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki G. K. (1)– k. 54v – 55

Utrzymanie powódki kosztuje co najmniej 750 zł miesięcznie (nie licząc kosztów odzieży).

Jej opłaty szkolne wynoszą ok. 200 zł w semestrze, a kieszonkowe co najmniej 100 zł miesięcznie.

G. K. (1) nie pobiera świadczeń na córkę, a była żona nie przekazuje mu żadnych pieniędzy.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

Pozwana A. M. mieszka w domu rodzinnym w D. wraz z rodzicami i bratem.

Matka pozwanej wyjeżdża do prac o charakterze dorywczym do W., a ojciec pracuje dorywczo w P.Brat pozwanej obecnie nie pracuje.

A. M. pozostaje w nieformalnym związku z mężczyzną. Oprócz pozwanej nie ma innych dzieci.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1)– k. 54v - 55

Pozwana pracuje w (...) (...) W. B. K. (2) w D. na pełny etat na czas nieokreślony od dnia 08 lutego 2016 r. ze średnim wynagrodzeniem w kwocie 1.355,69 zł netto (1.850 zł brutto). W tym (...)sprzedawana jest nowa (...) i jest tam jedyną (...) obsługującą (...) Innych dochodów nie osiąga.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

- zaświadczenie o zarobkach pozwanej z dn. 17.02.2017 r. – k. 53

A. M. nie figuruje na terenie Gminy D. w rejestrze podatku od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz w rejestrze podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Dowód:

- zaświadczenie Burmistrza D. z dn. 17.02.2017 r. – k. 53

Pozwana sama gotuje sobie posiłki i dokłada się do rachunków domowych w kwocie 300 zł miesięcznie (za gaz, energię elektryczną, wodę i węgiel). W domu opłaca również telewizję (...) + w kwocie 70 zł miesięcznie oraz telefon na abonament w kwocie 60 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

G. K. (1) zawozi powódkę do matki w każdą niedzielę o godz. 12.00, a odbiera o godzinie 19.00. Przez pierwsze dwa weekendy lutego br. powódka nocowała u matki, z tym że w drugi weekend przebywała u matki od środy, ponieważ jej ojciec z żoną i synem był w szpitalu w K..


Dowód:

- zeznania przedst. ustawowego małoletniej powódki G. K. (1) – k. 54v - 55

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

W ostatnim czasie A. M. dała córce do zakupu telefonu kwotę 100 zł oraz kupiła jej kosmetyki za kwotę 130 zł.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

Pozwana z zawodu jest technikiem – handlowcem. Jest zdrowa. Nie ma długów.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 55 – 55v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, a także zeznań przedstawiciela ustawowego powódki – ojca G. K. (1) oraz pozwanej - A. M..

Dowody z dokumentów zasługiwały w całości na wiarę, gdyż nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Depozycje stron Sąd generalnie ocenił jako wiarygodne, ponieważ były logiczne, spójne i korespondowały między sobą oraz pokrywały się z dowodami z dokumentów, z tym że zeznania przedstawiciela ustawowego powódki zawierały pewne niedokładności w zakresie potrącanych z jego wynagrodzenia kwot oraz wydatków na media. W sytuacji rozbieżności między tymi zeznaniami a treścią dokumentów Sąd oparł swoje ustalenia na treści dokumentów jako bardziej wiarygodnych, gdyż nie obarczonych ryzykiem pomyłek w takim stopniu jak zeznania.

Ponadto nie dał Sąd wiary pozwanej, że od marca ma być zatrudniona na (...)etatu, ponieważ pozwana przedłożyła zaświadczenie pracodawcy, z którego wynika, że jest zatrudniona na czas nieokreślony na pełny etat i brak tam informacji o wypowiedzeniu umowy.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym stosownie do treści art. 135 § 2 kro wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, pozwana mieszka z rodzicami oraz bezrobotnym bratem. Prowadzi osobne gospodarstwo domowe. Oprócz powódki nie ma innych dzieci i jest zdrowa.

A. M. pracuje jako (...)w (...)osiągając wynagrodzenie w kwocie 1355,69 zł netto, z czego ponosi wyłącznie koszty swojego utrzymania. Nie ma żadnych długów. Nie licząc czasu podczas którego powódka przebywa u pozwanej, A. M. nie partycypuje w kosztach utrzymania córki, które obecnie w całości ponosi jej ojciec.

Co prawda powódka twierdzi, że od marca br. pracodawca zamierza zawrzeć z nią umowę o pracę na (...)etatu z wynagrodzeniem około 500 zł, jednak twierdzenie to jest niewiarygodne. Poza tym należy zauważyć, że pozwana jest z zawodu (...), pracuje jako (...) jest młoda i zdrowa, a obecnie na rynku pracy jest zapotrzebowanie na (...) co prowadzi do wniosku, że pozwana nie powinna mieć problemów ze znalezieniem nowej pracy w swoim zawodzie w pełnym wymiarze.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez osobę zobowiązaną do alimentacji, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Natomiast uwzględniając fakt, że zarobki (...) kształtują się zazwyczaj na niezbyt wysokim poziomie, Sąd zasądził alimenty w kwotach po 250 zł miesięcznie.

Sąd również wziął pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki, która obecnie mieszka z ojcem, jego obecną żoną oraz dwuletnim przyrodnim bratem w Ż.. Powódka obecnie ma 13 lat, uczęszcza do (...)klasy (...)w miejscowości, w której mieszka, jest zdrowa i nie korzysta z żadnych dodatkowych płatnych zajęć.

Ojciec powódki pracuje zaś jako (...) i otrzymuje stosunkowo dobre wynagrodzenie. Również jego obecna żona osiąga dobre zarobki.

Nie należy także tracić z pola widzenia tego, że G. K. (1) ponosi koszty utrzymania małoletniej w całości oraz dodatkowo realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec niej, stosownie do treści przytoczonego wyżej art. 135 § 2 kpc, poprzez osobiste starania o jej wychowanie.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd zasądził od A. M. na rzecz małoletniej A. K. (1) alimenty w kwotach po 250 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo uznając, że zasądzenie wyższej kwoty mogłoby przekroczyć możliwości zarobkowe pozwanej.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 kc.

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. - Dz.U. z 2016 r. poz. 623) Sąd nakazał ściągnąć od pozwanej kwotę 150 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem części opłaty od pozwu, od uiszczenia której małoletnia powódka była zwolniona z mocy prawa (art. 96 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy), stosownie do tego, w jakim zakresie pozwana przegrała proces.

Natomiast rygor natychmiastowej wykonalności w pkt I wyroku Sąd nadał na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: