Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 73/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2017-12-27

Sygn. akt III RC 73/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa M. K. (1)

przeciwko W. K.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powódki M. K. (1) alimenty w kwotach po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia(...) roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty - w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w T. z dnia (...) roku - sygn. akt: I (...);

II.  w pozostałej części oddala powództwo;

III.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi oraz odstępuje od obciążania ich kosztami sądowymi;

IV.  nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 73/16

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 27 grudnia 2017 r.

M. K. (2) w imieniu małoletniej córki M. K. (1) wystąpiła do tut. Sądu w dn. (...)r. z powództwem przeciwko W. K., w którym domagała się podwyższenia alimentów zasadzonych na rzecz powódki do kwoty 2.000 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu wskazała, że dziecko jest chore przewlekle na kilka chorób, a jedną z nich jest choroba wrzodowa, z powodu której bardzo cierpi, jest wycieńczona, wymaga specjalnej diety, a koszty leczenia są duże.

Podała, że powódka mieszka i uczy się w T..

Matka powódki podniosła też, że sama cierpi na przewlekłe choroby, co nie pozwala jej na codzienną pracę w gospodarstwie. Ponadto ma na utrzymaniu psychicznie chorego syna M., który co prawda również ma zasądzone alimenty od ojca, jednak pozwany nie płaci tych alimentów.

Wskazała, że pozwany W. K. ma stałą pracę w S. (...) w zakładzie (...) i bardzo dobrze zarabia.

Powódka, która w dn. (...) r. skończyła (...) lat, podtrzymała wniesione powództwo.

Pozwany W. K. wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Podał, że nie ma żadnych zaległości alimentacyjnych, zaś alimenty są potrącane z jego zarobków tygodniowych w kwocie (...) (...)na mocy wyroku Departamentu (...) z dn. 10 lipca 2007 r., nakazującego egzekwowanie od niego alimentów z wynagrodzenia za pracę. Ponadto podniósł, że od początku 2006 r. sam dokonywał comiesięcznych wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy swojej byłej żony M. K. (2) z przeznaczeniem na utrzymanie małoletnich dzieci w kwocie (...), a następnie po udzieleniu zabezpieczenia w toku sprawy prowadzonej przez tut. Sąd z dn. 30 czerwca 2006 r. – comiesięcznych wpłat w kwotach po (...)

Pomimo to M. K. (2) wystąpiła do Departamentu (...) za pośrednictwem Sądu Okręgowego w T.o egzekucję alimentów z wynagrodzenia za pracę, przy czym znacznie zawyżyła sumę zaległych należności. Departament (...) nie uwzględnił dokonywanych przez pozwanego wpłat, stwierdził jego zaległość alimentacyjną w wysokości (...) i wyegzekwował od niego w całości tę kwotę.

Ponadto M. K. (2) złożyła do G. (...)w W. wniosek o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci zatajając przy tym fakt, że alimenty od dłuższego czasu ściągane były w pełnej wysokości w trybie egzekucji przez właściwy organ w U. (...). Na podstawie decyzji M. K. (2) pobierała świadczenia z funduszu za okres od dn. 01 października 2008 r. do dn. 30 września 2009 r. na małoletnią powódkę oraz syna B. K., a także za okres od dn. 01 października 2008 r. do dn. 31 sierpnia 2009 r. na syna K. K. (1) Po wygaśnięciu decyzji M. K. (2) ponownie wniosła o wypłatę świadczeń z funduszu na rzecz B. K. oraz powódki, w związku z czym pozwany interweniował do (...) w W. i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tut. Prokuraturze.

Pozwany podkreślił, że nigdy nie wnosił o podział majątku wspólnego jego i byłej żony, zostawiając swojej rodzinie komfortowo wyposażony (...), (...) (...)oraz (...). Z tego też względu M. K. (2) miała mu obiecać, że nigdy nie będzie domagać się podwyższenia alimentów zasądzonych w kwocie (...) na rzecz małoletnich dzieci.

Podniósł odnosząc się do sytuacji zdrowotnej powódki, że świadczenia zdrowotne w P. (...) dla małoletnich dzieci oraz osób uczących się są bezpłatne.

Wg niego koszty utrzymania uczącej się (...)- letniej osoby, mieszkającej na wsi oraz ponoszącej dodatkowe koszty swojego leczenia, nie powinny przekroczyć kwoty (...) i określony na poziomie (...) zakres alimentacyjny pozwanego jest wg niego ustalony na właściwym poziomie.

Dalej podniósł, że zarabia ok. (...) tygodniowo, przy założeniu, że codziennie pracuje godzinę dłużej. Do jego miesięcznych wydatków zaliczają się w szczególności: opłata za mieszkanie w wysokości (...) opłata za ubezpieczenie zdrowotne w wysokości (...), opłata za telefon w wysokości (...), opłata za internet w wysokości (...), opłata związana z posiadaniem samochodu w wysokości (...), koszty benzyny na dojazd do pracy w wysokości (...) koszty pozostałych wydatków miesięcznych związanych z utrzymaniem (środki czystości, żywność) w wysokości (...) oraz potrącane koszty alimentów w wysokości (...)

Zaznaczył też, że jest osobą cierpiącą na chorobę kręgosłupa, tzw. kręgozmyk, na którą leczył się jeszcze przed wyjazdem z P. (...) w związku z czym ponosi koszty wizyt lekarskich w wysokości (...). Zgodnie z warunkami ubezpieczenia zdrowotnego, którym jest objęty, opłaca on we własnym zakresie wszystkie świadczenia zdrowotne, z których korzysta – do wysokości (...)w ciągu roku.

Do powyższego dochodzą pozostałe wydatki związane z zakupem ubrań, lekarstw, amortyzacją samochodu, wyjściami do kina, teatru czy restauracji.

Na koniec dodał, że obowiązek alimentacyjny względem powódki spoczywa wg niego również na matce, która jest właścicielką co najmniej (...)dobrze wyposażonego gospodarstwa rolnego stanowiącego źródło utrzymania całej rodziny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dn. (...)sygn. akt I (...) Sąd Okręgowy w T. rozwiązał przez rozwód małżeństwo W. K. i M. K. (2) – z winy W. K..

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron – B. K. i M. K. (1) ur. (...) Sąd powierzył matce, zawieszając ją jednocześnie ojcu.

W pkt 3 wyroku Sąd zobowiązał oboje rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci i zasądził z tego tytułu od W. K. na rzecz małoletnich B. K. i M. K. (1) kwoty po (...), tj. łącznie (...)miesięcznie – płatne do rąk matki do 10. dnia każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Od tego wyroku obie strony wywiodły apelację, w wyniku czego Sąd Apelacyjny wK. wyrokiem z dn. (...) r., sygn. akt I (...) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzekł rozwód z winy obu stron zamiast z winy W. K..

Dowód:

- zalegające w aktach Sądu Okręgowego w T. - sygn. I (...): wyrok SO w T.z dn. (...)r. (k. 403 – 403v) i wyrok Sądu Apelacyjnego w K.z dn. (...)r., sygn. akt I (...)(459 – 459v)

Orzekając rozwód Sąd Okręgowy w T. ustalił, że sytuacja stron przedstawiała się następująco:

M. K. (2) wraz z dziećmi – M. K. (3), M. K. (1) oraz B. K. mieszkała w domu wybudowanym przez nią i jej męża w trakcie trwania ich związku małżeńskiego. W domu panowały dobre warunki mieszkaniowe.

Powódka była uczennicą (...) klasy szkoły podstawowej. Była zdrowa.

B. był uczniem (...) Był przez wiele lat leczony neurologicznie na nerwicę i chorobę tików. Na chwilę orzekania w sprawie rozwodowej rodziców nastąpiła poprawa i nie zażywał leków.

U M. K. (3) zdiagnozowano problemy ze zdrowiem psychicznym objawiające się głównie agresywnym zachowaniem. Był z tego powodu wielokrotnie hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym. Otrzymywał rentę socjalną w kwocie (...) miesięcznie oraz miał ustalone alimenty w ugodzie przed tut. Sądem w kwocie(...) miesięcznie.

M. K. (2) pozostawała w leczeniu w związku z problemami oddechowymi. Korzystała ze zwolnienia lekarskiego pobierając zasiłek chorobowy w kwocie ok. (...) dziennie. Miała wykształcenie (...) i była właścicielką gospodarstwa rolnego w W. o powierzchni (...) ha użytków rolnych (...) ha przeliczeniowych), od którego podatek w (...)r. wyniósł (...) zł. W związku z prowadzeniem gospodarstwa zajmowała się uprawą roślin oraz hodowlą kur i kilku sztuk bydła. Na części gospodarstwa znajdował się również sad owocowy. Otrzymywała dopłaty unijne, które w (...)r. zostały przyznane w kwocie (...)

W latach (...) otrzymywała także pomoc z (...) w postaci zasiłków celowych na zakup opału i żywności, dożywianie dzieci w szkole.

M. K. (2) korzystała również z pomocy siostry i rodziców, którzy pomogli jej spłacić kredyty.

Pozwany W. K. przebywał od dn. (...)r. w S. (...), mieszkając początkowo w mieszkaniu przebywającej tam od lat matki, a później w wynajętym mieszkaniu w suterynie ze wspólną używalnością łazienki i kuchni z innymi lokatorami, za które płacił wraz z mediami kwotę (...) miesięcznie.

Od wielu lat pozostawał legalnie zatrudniony w (...).

W 2006 r. średniomiesięcznie przekazywał M. K. (2) kwoty po (...), przez cały (...) r. przekazywał równe kwoty po (...) miesięcznie, w styczniu (...)r. przekazał (...), a następnie po (...) tygodniowo.

W (...) r. jego zarobki netto wyniosły łącznie kwotę (...)(średnio (...) netto miesięcznie).

Posiadał samochód marki T. (...), rocznik (...) zakupiony przez jego synów, w czasie gdy przebywali u niego w S. (...), za którego ubezpieczenie płacił (...) rocznie.

Okresowo korzystał z zabiegów lekarskich związanych z leczeniem kręgosłupa.

Dowód:

- zalegające w aktach Sądu Okręgowego wT. - sygn. I (...) uzasadnienie wyroku z dn. (...)r. (k. 408 – 425)

Następnie tut. Sąd wyrokiem z dn. (...)r. - sygn. akt III (...) zasądził od pozwanego W. K. na rzecz małoletniej powódki M. K. (1) oraz na rzecz powoda B. K. alimenty w wysokości po (...) miesięcznie na każde z nich - płatne od dnia (...) r. do dn. (...) r.

Dowód:

- zalegający w aktach tut. Sądu pod sygn. III (...)– wyrok z dn. (...) r. (k. 164 – 164v)

Aktualnie powódka M. K. (1) ukończyła (...) lat. Uczy się w klasie (...) w (...)w T..

Powódka mieszka w W. wraz z matką i bratem M. K. (3), przy czym w związku z edukacją od ubiegłego roku szkolnego wynajmuje z koleżanką dwupokojowe mieszkanie w T., za które płacą miesięcznie po (...) tytułem czynszu oraz po (...) tytułem opłat za media.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego z dn. (...)r. – k. 74

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- zaświadczenie (...)w T. z dn. (...) r. – k. 5

Powódka pozostaje w stałym leczeniu z powodu nieswoistego zapalenia jelit, zespołu jelita drażliwego, kamicy nerkowej oraz niedoczynności tarczycy, które mają charakter przewlekły, okresowo zaostrzający się. Wymaga systematycznego leczenia oraz badań kontrolnych.

Chorobę jelit zdiagnozowano u niej ok. (...) roku temu. Do maja(...) r. była trzykrotnie hospitalizowana. Powódka wcześniej miała również wrzody dwunastnicy, które zostały wyleczone.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- zaświadczenia lekarskie z dn. (...)r. – k. 101

- zaświadczenie lekarskie z dn. (...)r. – k. 3

- zaświadczenia lekarskie z dn. (...)r. – k. 85

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- zaświadczenie lekarskie z dn. (...) r. – k. 44

- kserokopia zaświadczenia o stanie zdrowia powódki z dn. (...)r. – k. 45 – 45v

Z powodu ww. schorzeń M. K. (1) utrzymuje specjalną dietę. Jada głównie gotowaną i zdrową żywność, która jest droższa niż zwykła żywność. Przyjmuje także leki. Od ok. roku zażywa łącznie ok. 15 tabletek dziennie.

Na zakup leków powódka poniosła w ostatnim czasie następujące wydatki: w dn. (...) r. w kwocie (...), w dn. (...) r. w kwocie (...), w dn. (...)r. w kwocie (...), w dn. (...)r. w kwocie (...), w dn.(...) r. w kwocie (...), w dn. (...) r. w kwocie (...), w dn. (...) r. w kwocie (...)

Ponadto około dwa razy w miesiącu odbywa prywatne wizyty lekarskie, za które płaci po (...).

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- faktury nr (...) – k. 86, 87, 101

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki M. K. (2) – k. 75v – 76v

Schorzenia powódki objawiają się w postaci bólów brzucha i częstych biegunek, a także na chorobę lokomocyjną.

(...) Pedagogiczna w T. w dn. (...)r. orzekła o potrzebie jej indywidualnego nauczania w roku szkolnym (...), uznając, że stan zdrowia (przewlekłe zapalenie jelita cienkiego) znacznie utrudnia jej uczęszczanie do szkoły.

W związku z indywidualnym tokiem nauczania powódka nie może zrezygnować z wynajmowania mieszkania w T., gdyż nauczyciele nie są w stanie dojeżdżać do W.. W dni robocze powódka przebywa w mieszkaniu w T., gdzie od poniedziałku do piątku odbywają się lekcje – 2 godziny dziennie, a w piątek 4 godziny. Na weekendy przyjeżdża po nią matka ze względu na chorobę lokomocyjną powódki.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- orzeczenie (...) w T. nr (...) z dn. (...)r. – k. 88 – 88v

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

Powódka częściowo przywozi jedzenie od matki, a częściowo kupuje, na co wydaje ok. (...) tygodniowo. Dodatkowo wydaje ok. (...) miesięcznie na ubrania, kosmetyki, środki czystości.

Przez miesiąc w ubiegłym roku szkolnym uczęszczała na korepetycje z matematyki, które kosztowały po (...)za godzinę.

W związku ze zbliżającą się (...) powódka chciałaby skorzystać z korepetycji z języka angielskiego i matematyki.

Ze związku małżeńskiego rodziców powódki pochodzi jeszcze trzech synów: M. K. (3) oraz mieszkający po sąsiedzku K. K. (1) i B. K., który ma żonę i dziecko.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

- zeznania powódki – k. 103v – 104

Matka powódki przekazała około (...) lat temu synowi K. swoje gospodarstwo rolne o powierzchni ok.(...) ha wraz z domem, w którym nadal mieszka z powódką i synem M., mając prawo dożywotniego mieszkania. Wraz z gospodarstwem przekazała również synowi maszyny rolnicze.

Drugi brat powódki B. jest kawalerem i również prowadzi swoje gospodarstwo rolne.

Najstarszy brat M. ma (...)lata. Choruje na chorobę afektywną dwubiegunową. Leczy się u psychiatry w K., jak również jest hospitalizowany, przyjmuje stałe leki i otrzymuje rentę socjalną w kwocie (...)miesięcznie.

Pozwany nie płaci alimentów na syna M..

Matka powódki – M. K. (2) prowadziła gospodarstwo rolne, które częściowo dzierżawiła, a częściowo była jego właścicielką. Obecnie nadal utrzymuje się z rolnictwa.

Używa samochodu zakupionego przez syna K. – marki C. (...). Samochód ten oraz drugi samochód zakupiony przez tego syna są zarejestrowane na jej nazwisko.

M. K. (2) w utrzymaniu jej, powódki i syna M. pomagają jej rodzice oraz siostra.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

- częściowo zeznania powódki – k. 103v – 104

- częściowo zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

Matka powódki leczy się na rwę kulszową, zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa oraz na astmę oskrzelową, w związku z którą przyjmuje leki wziewne.

W dniach od (...) r. i od (...) r. odbyła zabiegi rehabilitacyjne.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- kopie zaświadczeń o rehabilitacji z dn. (...) r. – k. 74

- zaświadczenie lekarskie dotyczące M. K. (2) z dn. (...) r. – k. 74

Po przekazaniu gospodarstwa rolnego synowi K. M. K. (2) nadal figuruje w rejestrze podatku rolnego jako właścicielka gospodarstwa rolnego o powierzchni(...)ha, co daje (...) ha przeliczeniowych.

M. K. (2) hoduje kury i gęsi oraz uprawia jarzyny na własne potrzeby. K. K. (1) i B. K. pomagają matce prowadzić gospodarstwo rolne.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- kopia decyzji o wymiarze podatku rolnego należnego od M. K. (2) za (...)r. – k. 74

- zaświadczenie UG w W. z dn. (...) r. – k. 4

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

W związku z utrzymaniem domu matka powódki ponosi następujące wydatki:

- za energię elektryczną płaci około (...) miesięcznie,

- za gaz płaci około (...) co dwa miesiące,

- za wywóz śmieci płaci (...)kwartalnie,

- za telefon stacjonarny wraz z internetem ponosi opłatę w wysokości około(...) miesięcznie.

Natomiast podatek rolny za(...) r. wyniósł (...)

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- kopia decyzji o wymiarze podatku rolnego obciążającego M. K. (2) za (...) r. – k. 74

Pozwany W. K. mieszka w S. (...), w wynajętym mieszkaniu. Ma wykształcenie (...) Pracuje nadal jako (...), zarabiając (...) tygodniowo netto.

Jego wydatki kształtują się na poziomie (...) miesięcznie, w tym (...) płaci za wynajem mieszkania,(...) płaci na ubezpieczenie zdrowotne, (...) płaci za telefon,(...) płaci za internet, a około(...) wydaje na żywność.

Za ubezpieczenie samochodu płaci (...) rocznie.

Posiada też kartę kredytową z długiem w wysokości ok.(...)

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 93 – 95

- tłumaczenie przysięgłe z j. angielskiego dokumentu dot. ubezpieczenia samochodu pozwanego na (...) r. oraz faktury za internet – k. 101

Pozwany jest zdolny do pracy, ale ma problemy z kręgosłupem. Od dawna cierpi na tzw. kręgozmyk, co powoduje u niego ograniczenia ruchowe i systematyczne bóle. W związku ze swoimi schorzeniami uczęszcza do lekarza, co łączy się z wydatkiem (...) Korzysta też z prywatnych zabiegów, takich jak naświetlanie, masaże oraz kupuje maści i tabletki przeciwbólowe.

Ubezpieczenie zdrowotne, którym pozwany jest objęty, pokrywa leczenie ponad kwotę (...)

Dowód:

- częściowo zeznania powódki – k. 103v – 104

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

Od (...) r. pozwany płaci regularnie alimenty na córkę przez (...) w wysokości (...) miesięcznie. Wcześniej alimenty były ściągane z wynagrodzenia za pracę w niepełnej kwocie, tj. w wysokości (...)tygodniowo.

Obecnie nie płaci już alimentów na syna.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

- zeznania powódki – k. 103v – 104

Pozwany i powódka nie utrzymują kontaktów.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- zeznania pozwanego – k. 93 - 95

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

W. K. pozostaje w związku z H. Z.. W okresie letnim (...) r. był na wycieczce w K. ze swoją partnerką i jej rodziną.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 103v – 104

- wydruki z konta M. B. na portalu F. – k.101

Pozwany nadal posiada samochód marki T. (...) z(...) r.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 93 – 95

- tłumaczenia przysięgłe z j. angielskiego dowodu rejestracyjnego oraz świadectwa własności samochodu marki T. – k. 101

Matka pozwanego mieszka w S. (...) i otrzymuje tam emeryturę.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – M. K. (2) – k. 75v – 76v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, oraz zeznań stron postępowania, tj. powódki, jej matki działającej do chwili uzyskania przez powódkę pełnoletniości - jako jej przedstawiciel ustawowy, a także pozwanego zawartych w protokole przesłuchania w K. (...)w C..

Wszystkie dowody z dokumentów były wiarygodne, bowiem nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Sąd postanowił pominąć dowody z kopii dokumentów przedłożonych przez pozwanego w języku (...), co do których nie przedłożył on tłumaczeń przysięgłych na język (...)pomimo wezwania, jak również z tych dokumentów przedłożonych przez pozwanego, które dotyczyły kwestii płatności alimentów w przeszłości ((...)r.), jako niemających znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Zeznania stron Sąd uznał generalnie za wiarygodne, gdyż były logiczne, wzajemnie spójne i korespondowały z treścią dokumentów, z tym że Sąd ustalił, iż matka powódki ponosiła koszty korepetycji za jedną godzinę w kwocie (...) w oparciu o zeznania samej powódki, a nie (...), jak twierdziła M. K. (2), uznając, że powódka lepiej pamięta tę kwestię. Ponadto w oparciu o zeznania powódki i pozwanego Sąd ustalił, że pozwany obecnie płaci alimenty na córkę w pełnej wysokości, a nie jak twierdziła jej matka, iż nadal są one ściągane przez(...)organ egzekucyjny.

Poza tym Sąd nie dał wiary powódce i jej matce, że koszty zakupu dla powódki leków wynoszą około (...)miesięcznie, gdyż z przedłożonych faktur wynikają znacznie mniejsze kwoty. Nie dał im też Sąd wiary co do tego, iż matka powódki nie pracuje w rolnictwie, bowiem jej schorzenia nie są na tyle poważne, żeby uniemożliwić jej wykonywanie tego rodzaju pracy. Skoro zatem matka powódki przekazała większość swoich gruntów synowi, a dwaj jej synowie mieszkają po sąsiedzku i zajmują się rolnictwem, to zasady doświadczenia życiowego prowadzą do wniosku, że także M. K. (2) nadal pracuje z synami w gospodarstwie rolnym i osiąga z tego tytułu dochody.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów zawiera przepis art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Powódka, domagając się podwyższenia alimentów, wywodziła swoje roszczenie z twierdzenia, że jest obecnie przewlekle chora, a koszty jej leczenia są duże.

Stosownie do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oznacza to, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają, zgodnie z art. 135 § 1 kro, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma elementami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (por. orz. SN z 10.10.1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15).

Jak wynika z przytoczonych przepisów prawa, przesłanką konieczną do podwyższenia alimentów jest zmiana stosunków od chwili poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, przy czym musi to być zmiana istotna i winna polegać na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zwiększeniu majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Alimenty na rzecz powódki zostały zasądzone w wyroku Sądu Okręgowego w T.orzekającym rozwód z dn. (...) r., sygn. akt I (...) który uprawomocnił się w dn. (...) r. Od ich zasądzenia upłynęło zatem ponad 8 lat i już chociażby z tego względu istotnie zwiększyły się wydatki powódki, która w tamtym okresie była 10-letnim dzieckiem, a obecnie jest pełnoletnia i uczy się w klasie maturalnej.

Ponadto od tamtego czasu pogorszył się stan zdrowia M. K. (1). Pozostaje ona obecnie w stałym leczeniu z powodu nieswoistego zapalenia jelit, zespołu jelita drażliwego, kamicy nerkowej oraz niedoczynności tarczycy, które mają charakter przewlekły, okresowo zaostrzający się. Powódka wymaga systematycznego leczenia oraz specjalistycznych badań kontrolnych, a także stałego przyjmowania leków. Do kosztów tych dochodzą także prywatne wizyty lekarskie łączące się z wydatkiem około (...)miesięcznie oraz zwiększone koszty specjalnej żywności, której zakup wymusza dieta będąca częścią jej kuracji.

Poza tym powódka z powodu swoich dolegliwości objawiających się bólami brzucha i ciągłymi biegunkami, została objęta indywidualnym tokiem nauczania. W związku z edukacją w T. zmuszona jest wynajmować pokój w mieszkaniu w tym mieście i ponosić związane z tym dodatkowe koszty w wysokości (...) miesięcznie tytułem czynszu i opłat za mieszkanie.

Matka powódki – M. K. (2) nadal mieszka w domu w W. wraz z powódką oraz z dorosłym, chorym psychicznie, synem M.. Swoje gospodarstwo rolne w przeważającej części przekazała innemu synowi, pozostawiając sobie grunty o pow. (...)ha, które uprawia z przeznaczeniem na własny użytek.

M. K. (2) ma niewielkie możliwości zarobkowe, gdyż utrzymuje się jedynie z rolnictwa. Poza powódką ma jeszcze częściowo na utrzymaniu chorego syna, który pobiera jedynie rentę socjalną w kwocie (...)(w chwili orzekania rozwodu pobierał ją w wysokości (...)

Z kolei pozwany W. K. w dalszym ciągu mieszka w S. (...). Nadal pracuje jako (...)otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie (...)netto miesięcznie (w (...)r. wynagrodzenie to średnio wynosiło (...)netto miesięcznie). W toku sprawy rozwodowej pozwany przesyłał swojej żonie kwoty od (...) miesięcznie. Aktualnie odpadł mu obowiązek alimentacyjny względem syna B. K. ustalony w kwocie (...)miesięcznie, gdyż ten syn usamodzielnił się. Pozwany ponosi jednak obecnie wyższe koszty utrzymania i nadal obciąża go obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego syna M., na którego utrzymanie jednak nie łoży.

Tak więc potrzeby materialne powódki istotnie wzrosły, a z drugiej strony polepszyła się sytuacja pozwanego, który zarabia więcej i któremu odpadł obowiązek alimentowania syna B. w wysokości (...)miesięcznie.

Z tych względów Sąd podwyższył alimenty na rzecz powódki z kwoty (...) do kwoty 800 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu. W ocenie Sądu pozwanego powinno być stać na płacenie alimentów w tej kwocie, skoro pracuje i dobrze zarabia w S. (...)

Sąd uznał, że w kosztach utrzymania powódki powinna również częściowo partycypować jej matka, która posiada pewne możliwości zarobkowe związane z rolnictwem, ale możliwości te nie są duże.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2 kc.

Koszty postępowania pomiędzy stronami zostały zniesione na podstawie art. 100 kpc z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa, zaś odstępując od obciążania stron kosztami sądowymi w oparciu o art. 113 ust. 4 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd miał na względzie brak dochodów po stronie powódki oraz fakt, iż pozwany zamieszkuje w U. co czyniłoby niecelowym egzekwowanie od niego tych kosztów.

Ponadto Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: