Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 66/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2017-01-11

Sygn. akt III RC 66/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa małoletniego K. K. (1) - reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego – matkę W. K.

przeciwko M. K.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo;

II. koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

Przewodniczący:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 66/16

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 11 stycznia 2017 r.

W. K. w imieniu małoletniego K. K. (1) wystąpiła do tut. Sądu w dn. (...) r. z pozwem przeciwko M. K., w którym domagała się zasądzenia na rzecz małoletniego powoda tytułem alimentów kwot 800 zł miesięcznie płatnych do jej rąk do dn. 10. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia wniesienia pozwu, w miejsce dotychczas zasądzonych alimentów wyrokiem rozwodowym Sądu Okręgowego w T. z dn. (...) r., sygn. akt I C 657/15.

Domagała się również zasądzenia od pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych.

Na uzasadnienie wskazała, że pozwany od ok. 2 lat przebywa na (...), z której osiąga dochód w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Ponadto od wielu lat osiąga dochód z (...) przy ul. (...) w S., a obecnie jest to kwota ok. (...)zł, z czego (...) zł przypada na nią, a pozostała część z tych pieniędzy przypada na pozwanego.

Pozwany kilka lat temu zakupił dom z działką w L., gdzie mieszka z inną kobietą. Jest również właścicielem ok.(...)ha gruntu rolnego oraz dzierżawcą(...) ha pola i z tego tytułu otrzymuje dopłaty unijne w wysokości ok. (...)zł rocznie.

Tak uzyskane środki pozwany poza alimentami w kwocie (...)zł przeznacza na siebie i w najmniejszy sposób nie ponosi wydatków na rzecz(...) letniej nadal uczącej się córki.

W odniesieniu do swojej sytuacji wskazała, że w (...)r. z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej osiągnęła dochód w wysokości ok. (...)zł. Osiągnęła również dochód z pracy w N., gdzie przebywała 2 miesiące w (...)r. w wysokości (...) euro. Ponadto na jej dochód składa się również kwota zasiłku rodzinnego w kwocie (...) zł miesięcznie.

Poza małoletnim powodem ma też na utrzymaniu pełnoletnią córkę, która nadal uczy się i nie osiąga dochodów, a w utrzymaniu której przed orzeczeniem rozwodu partycypował również pozwany. Wskazała, że małoletni powód obecnie chodzi do (...) klasy szkoły podstawowej i zwróciła uwagę, że jego koszty utrzymania z czasem wzrastają.

Zatem skoro jej dochody od orzeczenia rozwodu nadal są takie same, potrzeby małoletniego wzrosły, a koszty utrzymania wyłącznie ją obciążają, to obliguje to pozwanego do przejęcia w większej części niż dotychczas odpowiedzialności za utrzymanie małoletniego powoda, zwłaszcza w sytuacji, w której nie ponosi on żadnych innych znacznych wydatków.

Pozwany M. K. w odpowiedzi na pozew wnosił o utrzymanie kwoty alimentów ustanowionych przez SO w T.oraz o zasądzenie od przedstawiciela małoletniego powoda na jego rzecz kosztów procesu wg norm przepisanych.

Na uzasadnienie wskazał, że jeszcze w trakcie sprawy rozwodowej wyprowadził się ze wspólnego mieszkania jego i byłej żony i zamieszkał ok.(...)km dalej. W ten sposób mieszkanie wraz z całym wyposażeniem pozostawił byłej żonie oraz synowi K.. Ze wspólnego majątku do chwili obecnej nie zabrał nic, całe mienie ruchome wraz z samochodem pozostawiając do dyspozycji byłej żonie.

We (...)r. odbyła się sprawa z powództwa W. K. o podwyższenie alimentów. Wówczas to Sąd odrzucił jej roszczenia. Od tamtej pory minęły(...) miesiące, a jego sytuacja finansowa w żaden sposób nie uległa poprawie.

Z (...), którą pobiera w w/w wysokości pokrywa koszty kredytu mieszkaniowego w wysokości (...)zł, który spłaca w całości sam, gdyż W. K., pomimo, że zamieszkuje dom obciążony kredytem nigdy nie partycypowała w tych kosztach i pomimo orzeczenia rozwodu, nie poczuwa się do odpowiedzialności za (...) rat kredytu, koszty kredytu zaciągniętego w (...) w wysokości (...) zł oraz alimenty na małoletniego K. K. (1). Miesięczna kwota zobowiązań wynosi zatem (...) zł, a pozostała kwota z (...) na zaspokojenie jego potrzeb życiowych wynosi (...) zł. Zaprzeczył również, że dochód jaki osiąga z(...) wynosi (...) zł, gdyż z tej kwoty musi opłacić lokatorom media i w związku z tym kwota ta wynosi (...)zł.

Podał, że posiada (...) grupę inwalidzką, leczy się na nadciśnienie, choroby układu krążenia i na stałe przyjmuje leki, których miesięczny koszt wynosi ok. (...)zł.

Zaprzeczył jednocześnie, że W. K. osiągała dochody ok.(...) zł miesięcznie. W toku sprawy rozwodowej udowodnił bowiem, że jej faktyczne dochody z (...)wynoszą ok. (...)zł miesięcznie netto. Podobnie ma się wg niego sprawa z jej dochodami, które osiąga z pracy (...) gdyż jak twierdzi nie jest to kwota (...)euro, ale kwota ok. (...)euro.

Wskazał, że same podane kwoty osiągane przez byłą żonę tytułem dochodu, które po zsumowaniu wynoszą ok. (...) zł, są wyższe od tych, które osiąga on sam.

Zarzucił, że nie jest również prawdą, jakoby W. K. utrzymywała ich pełnoletnią córkę. Do (...) roku partycypował on bowiem w kosztach jej utrzymania, pomimo tego, że córka uczyła się zaocznie i prowadziła (...)osiągając z niego pewne dochody. Mimo to płacił alimenty w formie zabezpieczenia do czasu rozprawy alimentacyjnej, do której jednak nie doszło, gdyż córka wycofała swoje roszczenia. Zamierzała bowiem sama się utrzymywać, a wg jego wiedzy obecnie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, przy czym nieoficjalnie prowadzi(...) w domu.

Na koniec opisał sytuację, która miała miejsce w dn. (...)r., kiedy to zadzwonił do niego małoletni powód z prośbą o przekazanie mu(...) zł celem zakupu nowego telefonu, która to kwota miała stanowić jedynie połowę jego wartości. Pozwany zaproponował mu zakup tańszego telefonu na abonament. W tej sytuacji matka powoda sama zakupiła synowi I-phona o wartości co najmniej (...)zł. Przedstawiona sytuacja wg pozwanego ma dowodzić, że matka powoda nie jest w trudnej sytuacji finansowej i dodatkowo zobrazować rodzaj potrzeb małoletniego powoda, który obecnie ma dopiero (...) lat.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód – K. K. (1) jest synem W. K. i pozwanego M. K.. Urodził się w dn. (...) r.

Dowód:

- zalegający w aktach Sądu Okręgowego w T.- sygn. I C 657/15 odpis skrócony aktu urodzenia K. K. (1) (k. 3)

Wyrokiem z dn. (...)r. (prawomocnym od dn.(...) r.), sygn. akt I C 657/15 Sąd Okręgowy wT.rozwiązał przez rozwód małżeństwo M. K. i W. K. – z winy M. K..

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem K. K. (1) Sąd powierzył obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletniego przy matce oraz przyznał ojcu prawo do nieograniczonych kontaktów z synem.

W pkt 3 wyroku Sąd zobowiązał oboje rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego syna i z tego tytułu zasądził od M. K. na rzecz małoletniego K. K. (1) alimenty w kwotach po (...)zł miesięcznie – płatne do rąk matki do 10. dnia każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Dowód:

- zalegający w aktach Sądu Okręgowego w T.- sygn. I C 657/15 wyrok z dn. (...)r. (k. 127 – 127v)

W tamtym czasie sytuacja stron przedstawiała się następująco:

W. K. wraz z małoletnim powodem i córką K. K. (3) mieszkała w domu w S. przy ul. (...), stanowiącym współwłasność jej i pozwanego. W domu, który miał łączną powierzchnię (...) m ( 2), zajmowała z dziećmi mieszkanie o pow. ok. (...) m ( 2).

W tamtym czasie W. K. prowadziła (...)odzieżą na targowiskach w S., S., S. i P., z którego osiągała dzienny dochód w wysokości (...) zł. Od czterech lat wyjeżdżała również do N.do prac sezonowych w (...) na dwa miesiące w roku, tj. w maju i czerwcu na zbiory truskawek lub pracowała na hali np. przy sortowaniu szparagów. Z pracy z N. przywoziła od (...) euro. Od stycznia do marca pobierała świadczenie chorobowe z K. wynoszące (...)zł miesięcznie.

K. K. (3), która w tamtym czasie była już pełnoletnia, uczyła się zaocznie w szkole Ż. w T..

Małoletni powód K. K. (1) miał (...) lat i chodził do (...)klasy szkoły podstawowej. Był dzieckiem zdrowym. Bieżące wydatki syna pokrywała jego matka.

Pozwany M. K. mieszkał w L.. Był związany z A. K.. Brał leki na nadciśnienie tętnicze, które kosztowały ok. (...) zł na miesiąc. Pobierał emeryturę w kwocie (...) zł.

Posiadał również gospodarstwo rolne stanowiące nieużytki, którego nie uprawiał, ale pobierał na nie dopłaty bezpośrednie w wysokości (...)zł. Pobierał również czynsze za wynajem (...)w domu w S. przy ul. (...). Wynajmował pięć (...) w tym dwa(...) pod działalność gospodarczą – ubezpieczeniową i (...). Przychód z wynajmu we wrześniu (...) r. kształtował się na poziomie ok.(...) zł. Koszty utrzymania (...)włącznie z kosztami utrzymania lokalu zajmowanego przez małoletniego powoda z matką i siostrą wynosiły łącznie ok. (...) zł.

Przychód z wynajmu na dzień (...) r. wynosił (...) zł z czynszu pobieranego od (...)lokatorów, z którego opłacane były również rachunki lokatorów. Lokale usytuowane na dole budynku były puste.

Pozwany miał do spłaty dwa zobowiązania zaciągnięte na utrzymanie i remont domu, tj. kredyt na remont (...)zaciągnięty przez niego z żoną na (...) lat, który spłacał sam w miesięcznych ratach po (...) zł oraz pożyczkę z pracy, którą spłacał w kwotach po (...)zł miesięcznie. Na dzień (...)r. do spłaty kredytu pozostała kwota ok. (...) zł. W. K. nie dokładała się do spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Pozwany zajmował się też przetwarzaniem mięsa zakupionego w ubojni oraz dziczyzny pozyskanej przez siebie lub znajomych. W tym celu zaadaptował w domu w L. pomieszczenie suszarni.

Na pełnoletnią córkę K. K. (3) płacił alimenty w wysokości (...) zł miesięcznie.

Dowód:

- zalegające w aktach Sądu Okręgowego w T. - sygn. I C 657/15 protokoły rozprawy z dn. (...)r. w zakresie zeznań stron (k. 124 -126) oraz rozprawy z dn.(...) r. (k. 46 – 47v)

Aktualnie małoletni powód K. K. (1) ma (...) lat, nie choruje przewlekle, mieszka nadal w domu w S. z matką i starszą siostrą – K. K. (3). Chodzi do(...) klasy Szkoły Podstawowej w S.. Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych płatnych zajęciach. Uczy się bardzo dobrze.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

- zeznania pozwanego – k. 30v - 31

K. K. (3) uczy się nadal zaocznie. Prowadzi od niedawna w domu (...). Wniosek o wpis działalności gospodarczej złożyła w dn. (...)r. W lutym br. skończy (...)lat.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

- wydruk z wniosku o wpis w (...) wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru z dn. (...) r. oraz wydruk konta (...) na Portalu F. – k. 28

W. K. obecnie ma (...) lat i jest z wykształcenia (...).

Nadal prowadzi działalność gospodarczą – (...) na pobliskich targach.

Wyjeżdża do N. raz w roku w celach zarobkowych w miesiącach kwiecień – maj lub maj – czerwiec do pracy przy truskawkach lub szparagach. Z pracy zagranicą przywozi ok.(...) euro. Dodatkowo od (...) r. pojechała do N. na zastępstwo w pracy za koleżankę jako (...), z którego to wyjazdu przywiozła (...) euro.

Za 2016 r. W. K. zadeklarowała do Urzędu Skarbowego przychód w wysokości (...) zł z tytułu prowadzonej przez nią działalności.

Matka powoda jest zarejestrowana u swoich rodziców w K. i z tego tytułu opłaca składki w wysokości (...) zł kwartalnie. Nie posiada żadnego pola.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

- zeznanie podatkowe PIT 28 i informacja o dochodach PIT 28/A W. K. – k. 28

W. K. wraz z dziećmi zajmuje parter domu w S., przy ul. (...), a pomieszczenia na piętrze nadal są wynajmowane przez lokatorów. Dom jest ogrzewany gazem.

Obecnie sama opłaca media związane z utrzymaniem części domu, w której mieszka. Ma założony osobny licznik energii elektrycznej i z tego tytułu płaci co drugi miesiąc ponad (...) zł, natomiast licznik wody i kanalizacji jest jeden na cały dom i za ich zużycie zapłaciła ponad połowę należności na przestrzeni (...) r., tj. ponad (...) zł. Do zapłaty pozostaje kwota (...) zł, którą winien uregulować pozwany.

Matka małoletniego powoda reguluje również opłaty za gaz. Za miesiące listopad i grudzień (...)r. zapłaciła (...) zł. Za wodę i kanalizację płaci ok.(...)zł co drugi miesiąc, a za wywóz śmieci ok. (...) zł kwartalnie.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v
- zaświadczenie Zakładu Usług (...) z dn. 10.01.2017 r. wraz z zestawieniem zapłat należności za (...)r. – k. 28

W. K. na syna pobiera świadczenie 500 + i zasiłek rodzinny.

Za dobre wyniki w nauce zakupiła K. na gwiazdkę i-phone’a za kwotę (...) zł na raty, z tym że połowę pieniędzy na zakup telefonu powód otrzymał od rodziny matki.

Przed Świętami Bożego Narodzenia matka powoda wydała na ubrania dla syna kwotę ok. (...) zł.

Matka powoda spłaca raty zakupu ww. telefonu – po (...) zł miesięcznie i zakupu telewizora dla dzieci – po (...) zł miesięcznie, a także raty kredytu zaciągniętego na swoich rodziców – po (...) zł miesięcznie, który będzie spłacać do marca.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

Pozwany obecnie ma 45 lat i leczy się na nadciśnienie tętnicze oraz przerost lewej komory serca. Na leki wydaje ok. (...) zł miesięcznie. Ma też chory kręgosłup.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

M. K. nadal mieszka w domu w L., ze swoją partnerką A. K.. Posiada (...) ha pola (co stanowi (...) ha przeliczeniowego) stanowiącego łąkę, którą kosi raz w roku.

Jest również współwłaścicielem w udziale (...)gruntów rolnych o łącznej powierzchni (...) ha (co stanowi (...) ha przeliczeniowego).

Wcześniej dzierżawił (...)ha pola należącego do jego siostry, ale po jej śmierci pole to przejął jej mąż. Do tamtej pory, tj. jeszcze za (...)r., dopłaty do pola wynosiły ok. (...) zł rocznie.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

- zaświadczenie (...) w S. z dn. 10.01.2017 r. – k. 28

Jego dochód nadal też stanowią czynsze wynajmu (...)usytuowanych na piętrze domu w S. przy ul. (...) oraz dwóch(...) usytuowanych na dole tego domu. W chwili obecnej wynajmuje tylko (...) i uzyskuje z tego tytułu czynsz w wysokości ok.(...) zł, z czego kwotę (...) zł otrzymuje matka powoda. Do końca grudnia (...)r. wynajmowały (...)jeszcze (...)lokatorki, które za wynajem płaciły łącznie (...)zł miesięcznie. Najemcy, którzy wynajmowali(...) pod działalność gospodarczą (...) zrezygnowali z wynajmu (...) Pozwany opłaca rachunki za media związane z wynajmowanymi (...), z tym, że (...) lokator sam opłaca rachunki za energię elektryczną. Lokatorzy od ponad roku nie używają gazu i ogrzewają mieszkania prądem.

Pozwany zajmuje się również około raz w miesiącu wytwarzaniem wyrobów mięsnych z półtusz wieprzowych, ale zwykle wyroby te stanowią ekwiwalent za usługi świadczone przez znajomych.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

Nadal pozwany spłaca dwa zadłużenia:

- z tytułu pożyczki do byłego zakładu pracy, którą przeznaczył na montaż bramy w domu w S. przy ul. (...), spłacanej w miesięcznych ratach po (...) zł, przy czym do spłaty pozostał jeszcze rok,

- z tytułu kredytu w (...), który zaciągnął z byłą żoną na remont domu przy ul. (...) w S. i spłaca sam w kwotach po (...) zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

- lista transakcji na rachunku pozwanego – k. 28

M. K. płaci alimenty regularnie na syna w kwotach po (...)zł.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

Z okazji Dnia św. M. dał mu(...) zł. W październiku kupił synowi odzież i buty sportowe.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

A. K. – partnerka pozwanego zarabia ok. (...) zł. Nie ma dzieci. Pracuje jako (...)

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 30v – 31

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – k. 29v – 30v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów oraz zeznań pozwanego M. K. i przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – W. K..

Wszystkie dowody z dokumentów były wiarygodne, bowiem nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Także zeznania stron Sąd uznał generalnie za wiarygodne, gdyż były logiczne, wzajemnie spójne i korespondowały z treścią dokumentów.

Sąd nie dał jednak wiary W. K. w zakresie podanych przez nią dochodów, które uzyskuje z działalności w (...) tj. w kwocie (...) zł miesięcznie. Sąd nie znalazł powodów, dla których jej dochody miałyby tak drastycznie spaść. W. K. tłumaczyła, że obecnie jeździ z (...) tylko na dwa targowiska trzy razy w tygodniu, gdyż pozostałe targowiska znajdują się za daleko, ale przecież w chwili orzeczenia rozwodu znajdowały się one w tych samych miejscach co obecnie. W sprawie rozwodowej matka powoda zeznała zaś, że jej dzienne dochody z (...) kształtują się na poziomie (...) zł.

Natomiast relacje pozwanego budziły wątpliwości w zakresie, w jakim podał, że jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, na co nie przedstawił żadnych obiektywnych dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów zawiera przepis art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przedstawicielka małoletniego powoda – W. K. domagając się podwyższenia alimentów wywodziła roszczenie z twierdzenia, że potrzeby małoletniego wzrastają oraz z tego, że w związku z tym, iż pozwany zaprzestał płacenia alimentów na pełnoletnią córkę K. K. (3), to ona obecnie ponosi ciężar jej utrzymania, podczas gdy jej dochody nie wzrosły.

Stosownie do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oznacza to, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają, zgodnie z art. 135 § 1 kro, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma elementami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (por. orz. SN z 10.10.1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15).

Jak wynika z przytoczonych przepisów prawa, przesłanką konieczną do podwyższenia alimentów jest zmiana stosunków od chwili poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, przy czym musi to być zmiana istotna i winna polegać na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zwiększeniu majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Należy zauważyć, że od zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego powoda w wyroku orzekającym rozwód z dn. (...)r. nie upłynął nawet rok i w tym czasie sytuacja stron nie uległa istotnej zmianie.

Małoletni powód obecnie uczęszcza do(...)klasy podstawowej i jest zdrowy.

Matka powoda W. K. nadal mieszka w domu w S.. W dalszym ciągu trudni się (...)oraz wyjeżdża do N.w celach zarobkowych raz w roku.

W. K. samodzielnie reguluje rachunki związane z utrzymaniem zajmowanego przez nią mieszkania.

Z kolei pozwany M. K. w dalszym ciągu mieszka w domu w L. ze swoją partnerką. Pobiera taką samą (...) i spłaca te same zadłużenia, jak w dacie rozwodu. Zmniejszyły się jednak jego dochody z czynszów, ponieważ część najemców zrezygnowała z (...)

Sytuacja pozwanego zmieniła się też o tyle, że odpadł obowiązek alimentowania przez niego pełnoletniej córki – K. K. (3), która prowadzi od (...) r. własną działalność gospodarczą (...)

Należy jednak stwierdzić, że poprawiła się sytuacja nie tylko pozwanego, którego przestał obciążać obowiązek alimentacyjny względem córki, ale obowiązek ten przestał również obciążać matkę powoda, a poza tym córka winna partycypować w kosztach utrzymania mieszkania zajmowanego z matką i bratem, skoro osiąga dochody.

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że matka powoda ma obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na syna w kwocie (...) zł miesięcznie oraz zasiłek rodzinny, jednak tych świadczeń nie uwzględnia się przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych stosownie do art. 135 § 3 kro.

Z powyższych względów Sąd oddalił powództwo w całości.

Ponadto Sąd zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami, pomimo oddalenia powództwa w całości i zawartej w art. 98 kpc zasady, że strona przegrywająca zwraca koszty postępowania stronie przeciwnej, ponieważ pozwany nie wykazał, że poniósł jakiekolwiek koszty tego postępowania.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: