Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 39/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2018-08-13

Sygn. akt III RC 39/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zbigniew Lis

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Drożdż

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa W. S.

przeciwko B. K.

o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

I.  zasądza od pozwanego B. K. na rzecz powódki W. S. kwoty po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny - płatne począwszy od dnia 15 czerwca 2018 roku do 15. dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty;

II.  w pozostałej części oddala powództwo;

III.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego B. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

V.  nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 39/18

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 13 sierpnia 2018 r.

W. S. wystąpiła do tut. Sądu w dn. 15 czerwca (...)r. z powództwem o zasądzenie od B. K. alimentów na jej rzecz w kwotach po (...)zł miesięcznie - płatnych do jej rąk z góry do 15. dnia każdego następującego po sobie miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu podała, że wraz z pozwanym pozostają w małżeństwie od dn. 26 lipca(...)r., a do dn. 4 stycznia (...)zamieszkiwali wspólnie. W dn. 4 stycznia pozwany porzucił ją i wyprowadził się do K., przy czym sytuacja taka miała już miejsce wiele razy w przeszłości, gdyż wyprowadzał się bez słowa wyjaśnienia. Pierwszy raz do takiej sytuacji doszło w marcu (...) r. w trakcie choroby powódki, ale wobec jej nalegań pozwany wrócił do niej w listopadzie (...) r.

Dalej wskazała, że jest osobą schorowaną i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostaje w stałym leczeniu kardiologicznym, neurologicznym, hematologicznym i u lekarza rodzinnego. W lutym (...) r. powódka przechodziła udar mózgu we W., gdzie była hospitalizowana. Konsekwencją udaru był niedowład lewej strony. Po hospitalizacji wróciła do P. i od tamtego czasu nie wróciła do zdrowia, bowiem konsekwencje utrzymują się do chwili obecnej. Nadto powódka leczy się reumatologicznie z uwagi na osteoporozę i złamanie ósmego kręgu szyjnego. W grudniu (...)roku powódka była hospitalizowana w szpitalu w T. z powodu nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków. W (...)r. była kolejny raz hospitalizowana w szpitalu w D. z powodu zawrotów głowy, choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego.

Obecnie powódka mieszka z dorosłym synem. Jest na emeryturze, którą pobiera w kwocie(...)zł, przy czym w skali miesiąca wydaje ona ok. (...)zł, w tym na rachunki za energię elektryczną ok. (...)zł, za gaz ok. (...) zł, za telefon (...) zł oraz na dojazdy do lekarza w D. ok. (...)zł – miesięcznie. Ponosi też opłatę za wywóz nieczystości w kwocie rocznie(...)zł. Pozostałą sumę w całości wydatkuje na żywność. Opał natomiast powódka pozyskuje ze swojego lasu, ale ponosi koszty wycinki drzewostanu. W tym roku będzie musiała zakupić dwie tony węgla.

Syn powódki pracuje dorywczo na wsi, a z zarobionych pieniędzy opłaca K. (...) i swoje wydatki.

Powódka przyznała, że do tej pory pozwany dokładał się do jej utrzymania przekazując jej miesięcznie kwotę (...) zł. Zwracała mu jednak kwotę (...) zł za dojazdy.

Wg pozwu sytuacja pozwanego jest bardzo dobra, ponieważ pobiera on miesięcznie kwotę (...)zł tytułem emerytury i renty. Przyjmuje jedynie lekarstwa na cukrzycę i ciśnienie tętnicze. Nie ma żadnych innych dodatkowych wydatków. Wg wiedzy powódki pozwany opłaca czynsz w kwocie (...) zł miesięcznie, a także gaz i energię elektryczną w kwotach po (...)zł.

Pozwany B. K. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenia od powódki na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych – w razie ich poniesienia.

W uzasadnieniu podniósł, że skoro wraz z powódką pozostają małżeństwem, to nie jest zobowiązany do płacenia alimentów, ponieważ stosownie do art. 60 kro alimentów może żądać małżonek rozwiedziony.

Z ostrożności procesowej wnosił również o oddalenie w całości powództwa, gdyby Sąd uznał, że przedmiotem postępowania jest roszczenie o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o którym mowa w art. 27 kro.

Pozwany zaprzeczył, że porzucał żonę, podając, iż wobec ich licznych kłótni, wyprowadzał się z domu dla spokoju obojga małżonków. Potwierdził, że takie sytuacje miały miejsce i ostatecznie wyprowadził się w dn. 2 lutego (...). Od tamtego dnia nie utrzymuje z żoną żadnych kontaktów.

Dalej pozwany wskazał, że małżeństwo z powódką zawarł w wieku(...) lat, a obecnie ma już (...) lat. Natomiast powódka jest od niego (...) lat młodsza i obecnie ma (...) lata. Z uwagi na wiek pozwany nie jest w stanie pracować we wspólnym gospodarstwie domowym.

Odnosząc się do treści pozwu, pozwany zauważył, że powódka podała, iż jej potrzeby wcale nie pozostają niezaspokojone, a z tego, co sama twierdzi brakuje jej jedynie środków finansowych na opał i zakup węgla. Wg niego wycinkę lasu powinien przeprowadzić bez kosztowo mieszkający z powódką dorosły syn, skoro dysponuje czasem wolnym, a także powinien partycypować w kosztach zakupu węgla.

Zwrócił również uwagę, że powódka wraz z pozwem przedłożyła dokumentację leczenia we(...) klinice, z czego wyprowadza wniosek, iż skoro stać ją na tak kosztowne leczenie, to również należy podać w wątpliwość fakt, że nie ma ona środków pieniężnych na swoje utrzymanie.

Przyznał, że pobiera emeryturę w wyższej niż powódka wysokości, z tym że jego wydatki są też znacznie wyższe niż powódki. Pobiera bowiem emeryturę w wysokości (...) zł, z czego wydatkuje kwotę (...)zł na czynsz za mieszkanie, kwotę (...) zł na energię elektryczną i gaz, kwotę (...) zł na abonament RTV, kwotę (...) zł na paliwo, kwotę (...) zł na ubezpieczenie, kwotę (...) zł na leki, kwotę (...) zł na spłatę raty pożyczki, kwotę 90 zł na telefon oraz kwotę (...) zł na jedzenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka W. S. i pozwany B. K. pozostają małżeństwem od dn. (...) r. Strony po zawarciu małżeństwa pozostawiły sobie nazwiska dotychczas noszone.

Dla obu stron jest to drugi związek małżeński. W chwili zawarcia małżeństwa obydwoje byli wdowcami. Powódka miała (...) lata, a pozwany miał (...) lat. Strony nie mają wspólnych dzieci.

Powódka z pierwszego małżeństwa miała (...) dzieci, z których żyje dwoje – córka i syn. Pozwany z poprzedniego małżeństwa ma (...)dzieci – również (...).

Dowód:

- odpis skrócony aktu małżeństwa stron - k. 4

- zeznania powódki – k. 25v – 26

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

Strony po zawarciu małżeństwa zamieszkały w domu w S.. Dom ten stanowi własność syna powódki. Powódka ma prawo dożywotniego mieszkania w tym domu. W domu tym mieszkał również syn powódki podczas swoich przyjazdów z A.gdzie pracował. Syn powódki ostatecznie wrócił do P. i na stałe zamieszkał ze stronami.

Powódka w tamtym czasie utrzymywała się z renty (...)z K. (...) Korzystała też z pomocy materialnej opieki społecznej, gdzie pozwany ją osobiście zawoził. Ponadto pieniądze przesyłał jej syn, kiedy pracował jeszcze wA.

Pozwany natomiast co miesiąc przekazywał żonie kwotę(...) zł.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 25v – 26

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

W dn. 2 lutego (...) r. powódka została przyjęta do szpitala we W. z powodu udaru niedokrwiennego sercowo – zatorowego, napadowego migotania przedsionków oraz możliwego ostrego zespołu wieńcowego. Powódka była hospitalizowana do dn. 19 lutego (...) r. Wypisana została z minimalną potrzebą pomocy przy chodzeniu oraz ze zgodą kardiologa na wdrożenie terapii antykoagulantowej.

W dn. 30 listopada (...)r. P. (...)w D. zaliczył powódkę do (...)na stałe datując jej powstanie od dn. 2 lutego (...) r.

W. S. ponownie była hospitalizowana od dn. 20 grudnia (...) r. do dn. 28 grudnia (...) r. wS. (...)w T. z rozpoznaniem pierwszego w życiu napadu padaczkowego o początku ogniskowym bez zaburzeń świadomości, stanu po przebytym zawale prawej półkuli mózgu w(...)r., napadowego migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego.

Następną hospitalizację odbyła od 23 lutego do 2 marca(...) r. w s. w D., gdzie przebywała z rozpoznaniem zawrotów głowy, stanu po przebytym zawale prawej półkuli mózgu, choroby niedokrwiennej serca, niedomykalności zastawki mitralnej, migotania przedsionków napadowych, przewlekłego zapalenia oskrzeli i nadciśnienia tętniczego.

Ostatnio w (...) przebywała w okresie od dn. 5 do dn. 10 lipca (...)ze złamaniem prawej ręki w wyniku upadku. Obecnie ma założony stabilizator na rękę.

W związku ze swoimi schorzeniami powódka na stałe przyjmuje leki, na które miesięcznie wydaje około (...)zł (w dn. 10 lipca (...) wydała w aptece kwotę (...)zł, a w dn. 18 lipca (...) wydała kwotę (...)zł). Leczy się prywatnie oraz w ramach służby zdrowia. Dwa razy w roku zgłasza się do kardiologa, płacąc kwotę (...) zł za wizytę.

Dowód:

- kopie: karty informacyjnej leczenia szpitalnego w j. angielskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski z dn. (...)r., karty informacyjnej leczenia szpitalnego z dn. (...) r. oraz z dn. (...)., konsultacji kardiologicznej i neurologicznej z dn. (...)r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dn. (...) r. – k. 4

- zeznania powódki – k. 25v – 26

- faktury nr (...) z dn. (...), i nr (...) z dn. (...) r. – k. 23

- kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego z dn. (...)r. – k. 23

Po powrocie ze (...) w grudniu(...) r. powódka udała się do O. (...)celem uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. W Ośrodku żaliła się na męża, że za mało daje jej pieniędzy na utrzymanie, w związku z czym pozwany obraził się na nią i wyprowadził się od żony w dn. 4 stycznia (...). do mieszkania syna w K..

Dowód:

- zeznania powódki – k. 25v – 26

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

W. S. obecnie ma (...)lata. Nadal mieszka w domu w S. z synem. Posiłki przygotowują sobie oddzielnie.

Powódka obecnie osiąga dochód w wysokości ok. (...) zł netto miesięcznie, w tym kwota (...)zł tytułem emerytury rolniczej oraz kwota (...) zł tytułem zasiłku pielęgnacyjnego.

Jest właścicielką (...) ha lasu i(...) ha nieużytków rolnych, których nikt nie uprawia.

Syn powódki pracuje dorywczo w rolnictwie oraz uprawia(...)hektary własnego pola. Jest (...). Ma problemy zdrowotne z trzustką, sercem i wątrobą.

Córka powódki mieszka w B. z mężem i(...)dzieci. Pracuje w M..

Dowód:

- wyciągi z rachunków bankowych W. S. – k. 23

- zeznania powódki – k. 25v – 26

W związku z utrzymaniem domu w S. ponoszone są następujące opłaty:

- za gaz w kwocie ok. (...) zł co dwa miesiąc (za okres od dn. 28 maja do dn. 28 lipca (...)r. opłata wyniosła(...) zł),

- za energię elektryczną opłaty wynoszą ok. (...) zł miesięcznie (za marzec br. opłata wyniosła (...) zł, a w pozostałych miesiącach do lipca włącznie opłata wyniosła po (...) zł miesięcznie).

Ponadto powódka opłaca podatek leśny, który w (...) r. wyniósł (...) zł.

Tytułem składki ubezpieczeniowej za (...) r. zapłaciła do P. (...) kwotę(...) zł.

Syn powódki w niewielkim stopniu partycypuje w ww. opłatach. Osobno płaci za wywóz śmieci. Powódka za wywóz swoich śmieci płaci (...) zł rocznie. Ponadto wywóz szamba raz w roku kosztuje ją (...) zł.

Powódka spłaca też kredyt, który zaciągnęła w B. (...) w D. w dn. 17 sierpnia (...) r. na kwotę (...) zł w ratach po (...) zł miesięcznie. W sierpniu (...). ma zapłacić ostatnią ratę w kwocie (...)zł.

Dowód:

- nakaz płatniczy na (...)r., potwierdzenia opłat za energię elektryczną, potwierdzenie opłaty za gaz z dn. (...) – k. 23

- potwierdzenie zapłaty składki ubezp. z (...). – k. 23

- umowa kredytu sezonowego z dn. (...)r. z harmonogramem spłat – k. 23

- zeznania powódki – k. 25v – 26

W. S. brakuje na bieżące utrzymanie około (...) zł miesięcznie. Brakujące pieniądze pożycza od znajomych. Obecnie ma dług u sąsiada w kwocie (...) zł.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 25v – 26

Pozwany B. K. obecnie mieszka w K. wraz z synem, w mieszkaniu, które darował synowi, zajmując jeden pokój oraz korzystając z kuchni i łazienki.

Syn pozwanego jest (...)i pracuje we W. wb. (...), a do K. przyjeżdża na weekendy. Córka pozwanego mieszka w K. wraz z mężem i dziećmi.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

B. K. przed przejściem na emeryturę pracował w (...) Obecnie tytułem emerytury i renty od marca bieżącego roku otrzymuje świadczenie w wysokości (...) zł.

Pozwany płaci sam opłaty za mieszkanie do spółdzielni mieszkaniowej. Od marca (...) r. jest to kwota (...) zł miesięcznie. Płaci także rachunki za gaz i energię elektryczną. Opłata za energię elektryczną za wrzesień 2017 r. wyniosła kwotę (...) zł, a za pozostałe miesiące (...)r. oraz za styczeń (...) r. wynosiła kwoty po (...) zł, za marzec (...) r. wyniosła kwotę (...) zł, a za miesiące od kwietnia do lipca (...)r. kwoty po (...) zł. Opłata za gaz za okres od dn. 15 maja do dn. 15 lipca (...)r. wyniosła (...)zł.

B. K. ma (...) lat. Leczy się prywatnie i w ramach służby zdrowia na serce, cukrzyce i biodro, w związku z czym wydaje na leki ok. (...) zł miesięcznie. Prywatnie chodzi co trzy miesiące na wizyty do kardiologa płacąc za każdą wizytę (...) zł. Ma też zaplanowaną wizytę u okulisty. Zbiera pieniądze na wszczepienie protezy biodrowej, która kosztuje (...) zł.

Pozwany spłaca również w ratach dwie pożyczki w łącznej wysokości ok. (...) zł miesięcznie. Jedną pożyczkę spłaci całkowicie we wrześniu (...). Druga pożyczka została przez niego zaciągnięta w E. w dn. 13 lutego (...)r. z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości (...)zł. Przeznaczył ją na zakup samochodu oraz na remont mieszkania, w którym obecnie mieszka. Pożyczkę od E. spłaca w równych ratach miesięcznych po (...) zł z przewidywanym terminem jej spłaty w dn. 16 sierpnia (...)

B. K. posiada (...)– letni samochód marki M., a na paliwo wydaje miesięcznie około (...)zł.

Dowód:

- kopie faktury za gaz z dn. (...)r., oraz druków opłat za energię elektryczną – k. 18 – 20

- kopia pisma Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z dn. (...) r. – k. 17

- kopia harmonogramu spłaty umowy pożyczki z dn. (...) r. – k. 15 - 16

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

- kopia decyzjiZ. (...) z dn. (...)r. – k. 14

Od czasu wyprowadzenia się pozwanego od powódki strony nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 25v – 26

- zeznania pozwanego – k. 26 – 26v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów i ich kopii oraz zeznań stron.

Zarówno dowody z dokumentów jak i ich kopie, których wartości dowodowej nie kwestionowała żadna ze stron, zasługiwały w całości na wiarę, gdyż nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Zeznania zarówno powódki jak i pozwanego były generalnie wiarygodne, ponieważ były logiczne, spójne i korespondowały między sobą oraz pokrywały się treścią z dowodami z dokumentów. Sąd jedynie nie dał wiary pozwanemu, że wydaje na wyżywienie około 1.000 zł miesięcznie, bowiem zasady doświadczenia życiowego prowadzą do wniosku, iż kwota ta jest ewidentnie zawyżona.

Sąd zważył, co następuje:

Powódka wnosiła o zasądzenie na jej rzecz alimentów od pozwanego w wysokości (...)zł miesięcznie. Pomimo tak sformułowanego żądania pozwu Sąd uznał, że powódka wywodzi swoje roszczenie z treści art. 27 kro, bowiem występowała w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, a nie można od niej wymagać szczegółowej znajomości przepisów prawa. Z treści pozwu wynika zaś, że powódka domaga się od pozwanego przyczyniania się do kosztów jej utrzymania poprzez comiesięczne płacenie na jej rzecz kwot (...) zł w związku z pozostawaniem stron w związku małżeńskim.

Stosownie do art. 60 kro małżonkowie dopiero po orzeczeniu między nimi rozwodu mogą domagać się wzajemnie od siebie świadczeń alimentacyjnych.

Natomiast podstawę prawną zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz współmałżonka stanowi przepis art. 27 kro, zgodnie z którego treścią oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Niespełnianie lub nienależyte spełnianie powyższego obowiązku daje podstawę do wystąpienia przez jednego z małżonków do sądu z pozwem o zasądzenie świadczenia w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, przy czym roszczenie to ma charakter zbliżony do roszczenia alimentacyjnego i stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące dochodzenia alimentów.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 7 lipca 2000 r. – III CKN 1015/00 (Lex nr 51875), z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń z art. 27 kro, wynika, że ich celem jest dostarczenie uprawnionemu środków do zaspokojenia jego bieżących potrzeb. Poszczególne bowiem raty alimentacyjne służą do zaspokojenia bieżących potrzeb osoby uprawnionej.

Wysokość świadczeń jest uzależniona od potrzeb poszczególnych członków rodziny oraz od możliwości materialnych osoby zobowiązanej, przy czym przy ich wymiarze obowiązuje równa stopa życiowa.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny obejmuje tylko potrzeby współmałżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu małżonków. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie obowiązek pozwanego dotyczy jedynie jego żony, gdyż nie mają oni wspólnych dzieci.

Powódka, domagając się zasądzenia kwoty 500 zł miesięcznie, wywodziła swoje roszczenie z twierdzenia, że odkąd pozwany wyprowadził się od niej, zaprzestał przekazywania pieniędzy na jej utrzymanie, w związku z czym obecnie nie stać jej na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, a więc pozostaje w niedostatku.

Strony w chwili wyrokowania od kilku miesięcy pozostawały w separacji faktycznej.

Sąd podziela jednak stanowisko zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dn. 7 czerwca 1972 r. – III CZP 43/72 (OSNC 1972/11/198), zgodnie z którym także w wypadku zerwania pożycia małżeńskiego niewinny małżonek ma w stosunku do drugiego małżonka roszczenie z art. 27 kro o zaspokajanie potrzeb rodziny według zasady równej stopy życiowej.

Sąd nie ustalał w przedmiotowym postępowaniu, która ze stron ponosi winę za pozostawanie w faktycznej separacji, jednak przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że pozwany z błahego powodu oraz nie podejmując próby osiągnięcia porozumienia z powódką, wyprowadził się od poważnie schorowanej żony, pozostawiając ją tym samym bez żadnego wsparcia z jego strony, w tym wsparcia finansowego.

Przeprowadzone postępowanie wykazało również, że to powódka znajduje się w znacznie gorszej sytuacji nie tylko materialnej, ale również zdrowotnej.

Powódka osiąga miesięczny dochód w wysokości ok. (...)zł netto, co niewątpliwie nie jest kwotą wystarczającą do utrzymania się na odpowiednim poziomie, tym bardziej że jest osobą chorą i ponosi stałe koszty leczenia.

W związku ze swoją złą kondycją materialną powódka, mimo że żyje skromnie i ma niskie koszty utrzymania, jest zmuszona pożyczać pieniądze od znajomych, gdyż nie wystarcza jej pieniędzy na bieżące podstawowe utrzymanie. Zatem pozostaje ona w niedostatku.

Pozwany natomiast osiąga dochód w wysokości ok.(...)zł netto miesięcznie. Pomimo płacenia wysokich rat tytułem spłat pożyczek, które obecnie płaci w wysokości ok.(...)zł, a od następnego miesiąca - ok. (...) zł, jak również mimo podeszłego wieku pozwanego i związanych z tym problemów zdrowotnych, jego sytuacja materialna jest znacznie lepsza, ponieważ pobiera stosunkowo wysokie świadczenia.

Z tych względów Sąd zasądził na rzecz powódki od pozwanego kwoty po 300 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu, uznając, że pozwoli to zbliżyć jej stopę życiową do stopy życiowej pozwanego oraz zaspokoić podstawowe potrzeby materialne powódki, zaś pozwanego powinno być stać na płacenie takich kwot bez uszczerbku w jego utrzymaniu.

Po zasądzeniu kwoty(...)zł powódka będzie miała na swoje utrzymanie kwotę ok.(...) zł, a pozwany kwotę ok. (...) zł netto miesięcznie.

Jak wyżej wskazano, Sąd orzekając w niniejszym postępowaniu powinien kierować się zasadą równej stopy życiowej małżonków. Pozwany obecnie mieszka w K. i spłaca wysokie raty zaciągniętych pożyczek, w związku z czym koszty jego utrzymania są wyższe niż koszty powódki, która stara się żyć skromnie i nie ma znacznych zobowiązań finansowych, dlatego w pozostałej części Sąd oddalił powództwo.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w I i II sentencji.

Odsetki ustawowe za opóźnienie Sąd zasądził na podstawie art. 481 § 1 i § 2 kc.

Koszty postępowania pomiędzy stronami zostały zniesione na podstawie art. 100 kpc z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa. Poza tym strony nie wykazały, że poniosły jakiekolwiek koszty w związku z postepowaniem.

Jednocześnie Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa część opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona z ustawy, tj. kwotę 180 zł (60 % opłaty od pozwu) - stosownie do treści art. 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.), gdyż w takiej części powództwo zostało uwzględnione.

Ponadto Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności przy odpowiednim zastosowaniu art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: