Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 37/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2018-10-31

Sygn. akt III RC 37/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa małoletniej A. K. (1) – reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - ojca G. K.

przeciwko A. M.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanej A. M. na rzecz małoletniej powódki A. K. (1)alimenty w kwotach po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 12 czerwca 2018 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty - do rąk G. K. jako przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki – w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 17 lutego 2017 roku - sygn. akt: III RC 77/16;

II.  w pozostałej części oddala powództwo;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanej A. M. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

IV.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

V. nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 37/18

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 31 października 2018 r.

G. K. działając w imieniu małoletniej córki A. K. (1) wystąpił do tut. Sądu w dn. 12 czerwca 2018 r. z pozwem przeciwko A. M. w którym domagał się podwyższenia alimentów zasądzonych wyrokiem tut. Sądu z dn. 17 lutego 2017 r., sygn. akt (...), z kwoty 250 zł do kwoty 900 zł miesięcznie płatnych do jego rąk do 10. dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Domagał się również zwrotu od pozwanej na rzecz powódki kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że od czasu ustalenia niskich alimentów na córkę minęło 16 miesięcy. W tym okresie jego sytuacja osobista uległa diametralnej zmianie. W maju (...) Sąd Okręgowy w T. orzekł jego rozwód z B. K. (1) i obecnie sam prowadzi gospodarstwo domowe.

Wskazał, że utrzymuje siebie i małoletnią powódkę, która jest jego córką z pierwszego małżeństwa z A. M., a na syna z drugiego małżeństwa A., który obecnie ma(...)lata, płaci zasądzone w ww. wyroku rozwodowym alimenty w kwocie 500 zł. W związku z utrzymaniem małoletniej jest zmuszony się zadłużać, a z alimentów płaconych przez jej matkę przekazuje córce 100 zł na tzw. kieszonkowe.

Dalej podał, że B. K. (1) pozbawiła go znacznej części wyposażenia domu (meble, sprzęt AGD), a za część wyposażenia musi jej zapłacić w ratach po 250 zł.

Ponadto ojciec małoletniej powódki wskazał, że od lipca (...) przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i otrzymuje 80 % uposażenia, a od połowy lipca (...) jest emerytem (...) i otrzymywać będzie z tego tytułu emeryturę w kwocie ok. 2.200 zł. Uchylono mu też prawo do świadczenia wychowawczego na syna.

Małoletnia powódka w sierpniu kończy (...) lat i jej wydatki są wysokie. Od przyszłego roku rozpocznie naukę w szkole średniej w T., co znowu wpłynie na zwiększenie wydatków związanych z jej utrzymaniem.

G. K. nie stać w tej chwili nawet na naprawę podgrzewacza do wody. Węglem ogrzewa wodę do kąpieli. Był również zmuszony do pożyczenia od swojego brata M. K. kwoty 21.700 zł na spłatę dwóch kredytów bankowych.

Do wyżej podanych wydatków dochodzą dodatkowe koszty związane z transportem córki na spotkania z matką raz w tygodniu w niedzielę, gdyż matka sama nie chce tego zapewnić córce.

Podał, że matka powódki pracuje, mieszka wraz ze swoją matką, która regularnie wyjeżdża do W. w celach zarobkowych oraz ze swoim bratem, który również pracuje. Stąd wnosi, że sytuacja pozwanej przedstawia się dobrze.

Na koniec dodał, że pozwana nie kupuje córce żadnej żywności i nie partycypuje w utrzymaniu dziecka.

Pozwana A. M. uznała żądanie pozwu do kwoty 300 zł miesięcznie, a w pozostałej części wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem z dn. 17 lutego 2017 r., sygn. akt (...)tut. Sąd zasądził od pozwanej A. M.na rzecz małoletniej powódki A. K. (1) alimenty w kwotach po 250 zł miesięcznie - płatne począwszy od dnia 01 grudnia 2016 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty - do rąk G. K. jako przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki.

Dowód:

- zalegający w aktach tut. Sądu - sygn. (...) wyrok z dn. 17.02.2017 r. (k. 56 – 56v)

Sąd ustalił, że sytuacja stron w tamtym czasie przedstawiała się następująco:

Małoletnia powódka A. K. (1) miała (...) lat i chodziła do(...) klasyG. w Ż.. Mieszkała z ojcem, jego żoną – B. K. (1) oraz przyrodnim (...) bratem – A. K. (2). Rodzina mieszkała w domu brata G. K. w Ż.. Ojciec powódki pracował jako (...)w K.w D. osiągając wynagrodzenie w wysokości 4.300 zł brutto, z tym że na konto po dokonaniu potrąceń wpływała mu kwota ok. 2.700 zł. Potrącenia dotyczyły spłat zaciągniętej pożyczki w miejscu pracy, składki na (...), składki na ubezpieczenie na wypadek śmierci lub choroby obejmującej również jego dzieci oraz innych składek. Ojciec powódki spłacał dwie pożyczki: jedną zaciągniętą w P. (...)z której pozostawała mu do spłaty kwota ok. 3.000 zł przy miesięcznych ratach po 156,20 zł i drugą zaciągniętą w A. (...) na kwotę 17.241,38 zł przy miesięcznych ratach po 223,05 zł.

B. K. (1) pracowała jako (...)w S. (...) w T. z wynagrodzeniem ok. 2.500 zł netto. Osiągała dodatkowe dochody w wysokości ok. 1.500 – 2.000 zł. Również spłacała kredyty i pożyczki zaciągnięte przez siebie.

Pozwana A. M.mieszkała w swoim domu rodzinnym wraz z rodzicami i bratem w D.. Matka pozwanej wyjeżdżała do prac o charakterze dorywczym do W., a ojciec pracował dorywczo w P.. Brat pozwanej w tamtym czasie nie pracował. Pozwana nie miała innych dzieci. Pracowała jako(...) w sklepie(...) w D. na pełny etat na czas nieokreślony od dnia (...)r. ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 1.355,69 zł netto.

Dowód:

- zalegające w aktach tut. Sądu - sygn. (...) uzasadnienie wyroku z dn. 17.02.2017 r. (k. 66 - 74)

Decyzją z dn. 24 stycznia 2018 r. Burmistrz Ż. uchylił G. K. prawo do świadczenia wychowawczego dla A. K. (2) od dn. (...) r. Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dn.(...) r. wpłynęło oświadczenie B. K. (1), iż rozstała się z mężem i wraz z ich wspólnym synem A. K. (2) zmieniła miejsce zamieszkania oraz że to ona ponosi koszty utrzymania syna.

Dowód:

- kopia decyzji Burmistrza Ż. z dn. 24.01.2018 r. – k. 14 -15

Orzeczeniem Komisji Lekarskiej M. (...) w K. z dn. 21 marca 2018 r. G. K.został uznany za trwale niezdolnego do służby jako (...)z rozpoznaniem przewlekłych zaburzeń nerwicowych o charakterze neurastenicznym z komponentem depresyjno – lękowym i znacznie upośledzających zdolności adaptacyjne, przy czym stwierdzono zdolność do świadczenia innego rodzaju pracy, a inwalidztwo orzeczono w związku ze służbą.

Dowód:

- kopia orzeczenia Komisji Lekarskiej M. (...) z dn. 21 marca 2018 r. – k. 21 – 24

Uposażenie G. K.w bieżącym roku netto wyniosło za luty kwotę 3.494,55 zł, za marzec kwotę 3.173,62 zł, a za kwiecień kwotę 2.457,24 zł, tj. średnio miesięcznie kwotę 3.041,80 zł netto. W lutym wypłacona została mu dodatkowo nagroda w kwocie 3.467,31 netto.

Kwoty potrąceń za zwolnienia lekarskie z wynagrodzenia G. K. za okres od dn. 20 lipca 2017 r. do dn. 3 kwietnia 2018 r. wyniosły łącznie 7.403,90 zł.

Dowód:

- informacje K. (...)w K. z dn. 27.04.2018 r. – k. 6 - 7

W dn. 26 kwietnia 2018 r. G. K.kupił od żony B. K. (1) lodówkę, kuchenkę oraz okap za kwotę 650 zł płatną w trzech miesięcznych ratach.

Dowód:

- umowa sprzedaży z dn. 26.04.2018 r. – k. 16 – 17

Wyrokiem z dn. 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w T. w sprawie z powództwa B. K. (1) przeciwko G. K. rozwiązał przez rozwód ich małżeństwo bez orzekania o winie stron. Sąd powierzył jednocześnie obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ich dzieckiem A. K. (2) ur. w dn. (...) r., ustalając miejsce pobytu małoletniego dziecka przy matce. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego tytułem alimentów na rzecz małoletniego A. K. (2) kwotę po 500 zł miesięcznie płatną do rąk jego matki. Ustalił też kontakty ojca z synem.

Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że B. K. (1) wyprowadziła się od męża w (...) r.

Dowód:

- kopia wyroku SO w T. w z dn. 08.05.2018 r., sygn. akt (...) i uzasadnienia – k. 30 -36

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

Małoletnia powódka A. K. (1) nadal mieszka z ojcem G. K. w Ż., w domu będącym własnością jego brata M. K.. Obecnie ma (...) lat i uczęszcza do (...) klasy G.w Ż.. Nie bierze udziału w żadnych płatnych zajęciach. Jest zdrowa.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

G. K. ma (...)lata. Z wykształcenia jest magistrem (...) Od połowy lipca br. pozostaje na emeryturze (...), z tym że przez pierwszy rok będzie otrzymywał równowartość jego dotychczasowego wynagrodzenia w służbie czynnej po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej, tj. ok. 3.000 zł netto. Płaci również na (...) miesięcznie kwotę 50 zł i opłaca składkę roczną na związki zawodowe w kwocie 60 zł. Aktualnie ma spłaconą pożyczkę zaciągniętą w zakładzie pracy ((...)W związku z przejściem na emeryturę nie będzie więcej otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

Od połowy lipca (...)r. jego emerytura wyniesie kwotę około 2.200 zł netto.

Ojciec powódki może podjąć zatrudnienie, ale aby otrzymywać pełne świadczenie emerytalne jego zarobki nie mogą przekraczać kwoty ok. 2.700 zł brutto.

Od dn. (...). G. K. podjął pracę w Spółce (...) zajmującej się wypożyczaniem (...) jako (...). Do jego zadań należy (...) do klientów, a także ich odbiór od klientów głównie na terenie województwa (...). Ma podpisaną umowę zlecenia do (...) Jego wynagrodzenie uzależnione jest od liczby wykonywanych przez niego usług. Na terenie T. jest to kwota 20 zł od każdego zlecenia, a transport do K. łączy się z zarobkiem 45 zł brutto. We wrześniu zarobił 200 zł netto, a za październik może to być kwota około 1.200 zł netto.

G. K.przyjmuje leki antydepresyjne, co łączy się z miesięcznym wydatkiem w wysokości około 100 zł.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

W dn. (...) r. G. K. jako pożyczkobiorca zawarł z bratem M. K. umowę pożyczki na kwotę 21.700 zł, nieoprocentowaną z terminem spłaty nominalnej kwoty pożyczki w dn. (...) r. bez odsetek, która zabezpieczona została cesją połowy udziału w prawie własności motocykla K..

Z pieniędzy tych G. K. spłacił dwie pożyczki bankowe, w tym jedną w dn. (...) r. w A. (...) w którym jego zadłużenie na dzień spłaty wyniosło 15.931,95 zł.

Aktualnie ojciec powódki ma zaciągnięte dwie kolejne pożyczki w banku, które spłaca w ratach po około 200 zł miesięcznie.

Dowód:

- kopia umowy pożyczki z dn. 21.12.2017 r. – k. 18

- kopia propozycji zmiany warunków umowy A. (...). i potwierdzenia wykonania wpłaty z dn. 21.12.2017 r. – k. 19 – 20

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

G. K. ponosi sam wydatki związane z utrzymaniem domu w Ż., które kształtują się następująco:

- za energię elektryczną płaci ok. 180 zł co dwa miesiące (za okres rozliczeniowy 28.02. – 26.04.2018 r. zapłacił 168,23 zł),

- za gaz płaci ok. 400 zł co dwa miesiące (za okres 16.02. do 19.04.2018 r. opłata za gaz wyniosła 401,47 zł),

- za wodę płaci ok. 115 zł co dwa miesiące (w dn. 9 kwietnia 2018 r. wystawiono fakturę za okres od dn. 07.02.2018 r. na kwotę 115,30 zł),

- za kanalizację płaci ok. 60 zł co dwa miesiące (za okres rozliczeniowy 13.03. - 16.05.2018 r. zapłacił 63,29 zł),

- za wywóz śmieci płaci ok. 140 zł na kwartał (za styczeń – marzec br. opłata wyniosła 138,80 zł),

- za internet i telefon płaci ok. 130 zł miesięcznie (w dn. 5 czerwca 2018 r. zapłacił kwotę 132,78 zł).

Posiada też użyczony przez (...) telefon komórkowy, z którego korzysta córka, za który płaci abonament miesięczny w kwocie 18 zł.

Ponosi także koszty zakupu węgla.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

- kopie: faktury (...) Polska z dn. 07.05.2018 r. za energię i z dn. 22.05.2018 r. za gaz, faktury G. (...) z dn. 17.05.2018 r., odcinka dla wpłacającego R. (...) w D. z dn. 09.04.2018 r., odcinka i potwierdzenia wpłaty dla U. (...) w Ż., dokumentu dostawy węgla z dn. 23.02.2018 r. – k. 8 - 13

- dwa potwierdzenia zapłaty (przelewów) dotyczące abonamentów tel. z daty 05.06.2018 r. i 06.06.2018 r. – k. 27 – 28

G. K. płaci alimenty na syna zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w T. z dn. 8 maja br. w wysokości 500 zł miesięcznie. Dwa razy w tygodniu jeździ po syna i odwozi go po spotkaniach.

Posiada samochód marki (...)z (...) r.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

Pozwana A. M. nadal mieszka w domu rodzinnym w D. wraz z rodzicami i bratem. Zajmuje tam mieszkanie usytuowane na parterze budynku.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 65v - 66

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

Matka pozwanej w dalszym ciągu wyjeżdża do prac o charakterze dorywczym do W.. Ojciec pozwanej natomiast obecnie jest na emeryturze, a brat odbywa staż.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 65v - 66

Pozwana nadal pracuje w sklepie(...) W. B. K. (2) w D., na podstawie zawartej w dn.(...) r. umowę o pracę na czas nieokreślony od dn. (...) r. na pół etatu na stanowisku (...) z oficjalnym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 797,50 zł netto. Sklep czynny jest od 9.00 do 17.00. W sklepie jest też zatrudniona stażystka.

Dowód:

- zaświadczenie W. B. K. (2) z dn. 29.10.2018 r. – k. 61

- zeznania pozwanej – k. 65v – 66

W ww. godzinach G. K.widuje pozwaną w tym sklepie.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

Pozwana ma(...) lat i wykształcenie średnie w zawodzie (...). Nie ma przeszkód zdrowotnych w podjęciu pracy na pełny etat.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 65v – 66

A. M.nie figuruje w rejestrze podatku rolnego, od nieruchomości czy leśnego na terenie G. D..

Dowód:

- zaświadczenie Burmistrza D. z dn. 30.10.2018 r. – k. 61

Pozwana dwukrotnie nie zapłaciła alimentów zasądzonych wyrokiem tut. Sądu z dn. 17 lutego 2017 r. na córkę, w związku z czym ojciec małoletniej wystąpił do komornika o egzekucję tych alimentów. Od tamtej pory pozwana wpłaca alimenty na konto komornika wraz kosztami komorniczymi w łącznej kwocie około 300 zł.

A. M. spotyka się z córką w niedziele od ok. 11.00 do 20.00. Powódkę przywozi do pozwanej i odwozi ojciec. Ok. raz w miesiącu pozwana odwołuje spotkania z córką.

W trakcie spotkań matki z córką – małoletnia ma zapewnione przez pozwaną wyżywienie. Ostatnio matka kupiła jej buty za 100 zł, sweter za 50 zł i naszyjnik za 45 zł.

Dowód:

- zeznania przedst. ustaw. małoletniej powódki G. K. – k. 65 – 65v

- zeznania pozwanej – k. 65v – 66

Rodzice pozwanej są po rozwodzie.

Rachunki w domu płaci matka pozwanej. Opłata za wodę wynosi kwotę ok. 400 zł co dwa miesiące, za energię elektryczną kwotę 130 zł co dwa miesiące, za gaz kwotę 250-300 zł co dwa miesiące, a za wywóz śmieci ok. 100 zł.

W utrzymaniu pozwanej finansowo wspiera ją matka, u której jada obiady.

A. M. pozostaje w nieformalnym związku z mężczyzną, z którym nie mieszka. Oprócz pozwanej nie ma innych dzieci.

Dowód:

- zeznania pozwanej – k. 65v - 66

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, a także zeznań przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki – ojca G. K. oraz pozwanej.

Dowody z dokumentów były wiarygodne, bowiem nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści. Jedynie treść zaświadczenia pracodawcy pozwanej z dn. (...) r. budziła wątpliwości co do zakresu pracy pozwanej i osiąganych przez nią zarobków, o czym będzie jeszcze mowa poniżej, ale należy zauważyć, że jest to jedynie dokument prywatny stanowiący dowód, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie o treści zawartej w dokumencie.

Zeznania przedstawiciela ustawowego powódki Sąd uznał za wiarygodne w całości, gdyż były logiczne i korespondowały z treścią dokumentów.

Natomiast zeznania pozwanej były w ocenie Sądu częściowo wiarygodne, tj. budziły wątpliwości co do zgodności z prawdą w zakresie, w jakim pozwana utrzymywała, że jej dochody odzwierciedla zaświadczenie o zarobkach z dn. (...)r. Pozwana z uwagi na panującą w chwili obecnej sytuację na rynku pracy, tj. niski poziom bezrobocia, przy dołożeniu starań powinna być w stanie znaleźć pracę nie tylko w zawodzie (...) na pełny etat. Mimo że od jej zatrudnienia na pół etatu minęło ponad półtora roku, pozwana do dnia dzisiejszego nie znalazła pracy na pełny etat. Pozwana wykazuje, że zarabia około 800 zł netto miesięcznie i płaci alimenty z kosztami komorniczymi w kwocie około 300 zł miesięcznie. Nawet, gdyby wszystkie rachunki domowe płacili jej rodzice, jest wątpliwe, żeby na inne koszty utrzymania wystarczyła jej kwota około 500 zł miesięcznie.

Stawia to pod znakiem zapytania wiarygodność wystawionego przez pracodawcę pozwanej zaświadczenia z dn. (...)r. o jej wymiarze czasu pracy, a także o jej zarobkach.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów zawiera przepis art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ojciec małoletniej powódki, domagając się podwyższenia alimentów na jej rzecz, wywodził to żądanie głównie z twierdzenia, że zmieniła się jego sytuacja życiowa. Podnosił również, iż córka rozpocznie naukę w szkole średniej w T., co zwiększy wydatki na jej utrzymanie.

Stosownie do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oznacza to, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają, zgodnie z art. 135 § 1 kro, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma elementami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (por. orz. SN z 10.10.1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15).

Jak wynika z przytoczonych przepisów prawa, przesłanką konieczną do podwyższenia alimentów jest zmiana stosunków od chwili poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, przy czym musi to być zmiana istotna i winna polegać na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zwiększeniu majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Alimenty na rzecz powódki od pozwanej w kwocie 250 zł miesięcznie zostały zasądzone wyrokiem tut. Sądu z dnia 17 lutego 2017 r, sygn. akt (...). Od ich zasądzenia upłynęło zatem ponad 1,5 roku.

Należy podkreślić, że samo niezadowolenie z wysokości zasądzonych alimentów nie stanowi podstawy żądania ich podwyższenia w oparciu o art. 138 kro, gdyż strony mogły wnieść apelację od wyroku, a skoro tego nie uczyniły, to tym samym zaakceptowały wysokość zasądzonych alimentów.

Podstawę żądania podwyższenia alimentów może stanowić jedynie zmiana sytuacji stron w rozumieniu art. 138 kro.

Oceniając zatem pod tym kątem żądanie pozwu Sąd ustalił, że od zasądzenia alimentów w lutym 2017 r. zmieniła się sytuacja życiowa ojca powódki. Żona G. K. wyprowadziła się wraz z ich małoletnim synem z domu w Ż., a następnie małżonkowie rozwiedli się.

Rozwód ojca powódki pociągnął za sobą pogorszenie jego sytuacji finansowej, ponieważ obecnie tylko na nim ciąży obowiązek utrzymania domu. Do tej pory obowiązek ten rozkładał się na niego i jego żonę, która uzyskiwała dobre dochody. Ponadto w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy w T. zobowiązał ojca powódki do płacenia alimentów na syna w wysokości 500 zł miesięcznie.

W lipcu 2018 r. G. K. przeszedł na emeryturę, ale uzyskuje nadal zbliżone dochody do tych z lutego 2017 r., gdyż do lipca 2019 r. będzie pobierał świadczenie w kwocie odpowiadającej dotychczasowemu wynagrodzeniu. Po tym czasie jego emerytura ulegnie obniżeniu do kwot około 2.200 zł netto. Ojciec powódki zaczął też końcem września br. dorabiać jako (...) ze zmiennymi dochodami, które w październiku miały wynieść około 1.200 zł netto. Tak więc w chwili obecnej uzyskiwane przez niego dochody nie są niższe od dochodów z lutego 2017 r.

Natomiast pozwana A. M. pracuje nadal jako (...) w sklepie z (...) na pół etatu z oficjalnymi zarobkami w kwocie około 800 zł netto, których wysokość budzi wątpliwości, ale w chwili poprzedniego zasądzenia alimentów pracowała tam na cały etat.

Niezależnie jednak od rzeczywistych zarobków pozwanej trzeba przypomnieć, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez osobę zobowiązaną do alimentacji, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zatem jeśli powódka faktycznie osiąga dochód miesięczny w wysokości 800 zł, to powinna podjąć rzeczywiste starania w celu znalezienia lepiej płatnej pracy, tak aby uzyskać przynajmniej na początek wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, tym bardziej że ma ona wykształcenie średnie (...), a w tym zawodzie dla kobiet jest prawdopodobnie najwięcej ofert pracy.

Poza tym pozwana nie ma oprócz powódki nikogo na utrzymaniu i nie ponosi ciężaru wychowania córki, który przejął na siebie w całości ojciec dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także to, że od ostatniego zasądzenia alimentów minęło 20 miesięcy, a więc zwiększyły się potrzeby małoletniej powódki, która w chwili obecnej ma (...) lat i nadal uczęszcza do g. w miejscu swojego zamieszkania – Sąd uznał, że należy podwyższyć alimenty o 100 zł, tj. do kwoty 350 zł miesięcznie - od dnia wniesienia pozwu. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo uznając, że zasądzenie wyższej kwoty mogłoby przekroczyć możliwości zarobkowe pozwanej, a ponadto potrzeby powódki nie wzrosły w stopniu uzasadniającym podwyższenie alimentów o więcej niż 100 zł miesięcznie.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 i § 2 kc.

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) Sąd nakazał ściągnąć od pozwanej kwotę 60 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem części opłaty od pozwu, od uiszczenia której małoletnia powódka była zwolniona z mocy prawa, stosownie do tego, w jakim zakresie pozwana przegrała proces (15 %).

Koszty postępowania Sąd zniósł pomiędzy stronami na podstawie art. 100 zd. pierwsze kpc, z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa, a także dlatego, że powódka, w której imieniu ojciec domagał się zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, nie korzystała w sprawie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Natomiast rygor natychmiastowej wykonalności w pkt I wyroku Sąd nadał na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: