Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 12/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2015-09-21

Sygn. akt III RC 12/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa M. P. i J. P. (1)

przeciwko J. P. (2)

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego J. P. (2) na rzecz powoda M. P. alimenty w kwotach po 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 03 lipca 2014 roku do 5. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty;

II.  zasądza od pozwanego J. P. (2) na rzecz powódki J. P. (1) alimenty w kwotach po 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 29 września 2014 roku do 5. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty;

III.  w pozostałej części powództwa oddala;

IV.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi oraz odstępuje od obciążania ich kosztami sądowymi;

V.  nadaje wyrokowi w pkt I i II rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

Sygn. akt III RC 12/15

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 21 września 2015 r.

M. P. wystąpił do tut. Sądu w dn. 03 lipca 2014 r. z pozwem przeciwko J. P. (2), w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz alimentów w kwotach po 1.000 zł miesięcznie – płatnych z góry do 5. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki oraz zasądzenia na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że jest synem pozwanego, obecnie ma 26 lat i jest bezdzietnym kawalerem. Jest osobą niepełnosprawną po wylewie z lekkim porażeniem mózgowym i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Wskazał, że jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Urodził się jako wcześniak z wadą serca oraz porażeniem mózgowym lekkim. W wieku siedmiu miesięcy doznał wylewu krwi do mózgu. Powiatowy Zespół (...) w T. w dn. 30 kwietnia 2010 r. wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dn. 30 kwietnia 2015 r., uznając powoda za osobę wymagającą stałego współudziału na co dzień opiekuna osoby niepełnosprawnej w procesie jego leczenia i rehabilitacji. W dn. 20 lutego 2010 r. lekarz orzecznik ZUS uznał powoda za osobę trwale i całkowicie niezdolną do pracy.

Powód utrzymuje się jedynie z renty socjalnej ZUS w wysokości 618 zł miesięcznie oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł miesięcznie. Nie ma on żadnego innego majątku, z którego mógłby pokryć swoje usprawiedliwione potrzeby.

Obecnie powód znajduje się w niedostatku. Nie stać go na leczenie i rehabilitację. Zdarza się, że powodowi brakuje do końca miesiąca na wyżywienie. Nie stać go również na podjęcie dodatkowej rehabilitacji. Nie wystarcza mu na utrzymanie i leczenie, a własnymi siłami nie może zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Powód ze względu na stan zdrowia nie może podjąć żadnej pracy.

Opiekuje się nim matka – J. P. (1), wykonując jednocześnie ciążący na niej obowiązek alimentacyjny. J. P. (1) dba na co dzień o niego, gotuje mu, robi mu opierunek, zajmuje się jego sprawami urzędowymi, a także leczeniem i rehabilitacją.

J. P. (1) jest osoba schorowaną. Obecnie nie pracuje i utrzymuje się z zasiłku rehabilitacyjnego z ZUS. Nie stać jej, aby w większym wymiarze, choćby finansowym pomóc synowi. Zatem jej obowiązek alimentacyjny w całości wyczerpuje się w jej osobistych staraniach o utrzymanie i opiekę powoda.

Pozwany J. P. (2) wyjechał w celach zarobkowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie kontaktuje się ani z żoną J. P. (1), ani z synem M. P.. Pozwany całkowicie zaprzestał łożenia na utrzymanie rodziny. Według wiedzy matki powoda pozwany w USA nieformalnie założył drugą rodzinę, pracuje w firmie i jest zamożny. Pozwany nie interesuje się sytuacją zdrowotną swojej żony J., jak również niepełnosprawnego syna M.. Nie przesyła listów, pieniędzy na leczenie, czy rehabilitacje powódki.

Następnie J. P. (1) wystąpiła do tut. Sądu w dn. 29 września 2014 r. z pozwem przeciwko J. P. (2), w którym domagała się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz alimentów w kwotach po 600 zł miesięcznie – płatnych do 5. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki oraz zasądzenia na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że jest żoną pozwanego, który w 2007 r. wyjechał do USA, nie interesuje się sytuacją żony i niepełnosprawnego syna i nie łoży na ich utrzymanie. Wg powódki pozwany założył nieformalnie nową rodzinę, pracuje jako spawacz i jest zamożny.

Natomiast powódka obecnie znajduje się w niedostatku. Ledwie wiąże koniec z końcem i brakuje jej pieniędzy do końca miesiąca. Obecnie nie pracuje, jest na zasiłku rehabilitacyjnym ZUS, który otrzymuje w kwocie około 600,00 zł miesięcznie. Ze względu na trudną sytuację materialną korzysta od czasu do czasu z pomocy w Ośrodku (...) w Ż..

Powódka jest po operacji kręgosłupa lędźwiowego i czeka ją operacja kręgosłupa szyjnego oraz zabieg łękotki kolanowej. Jest ona osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i posiada wydane na stałe orzeczenie Zespołu (...)w T..

Pomimo swojej choroby i niepełnosprawności powódka zajmuje się na co dzień synem stron – M. P., który ma 26 lat i jest niepełnosprawny.

Powódki nie stać na leczenie i rehabilitację, a zasiłek rehabilitacyjny wystarcza jedynie na utrzymanie.

Zarządzeniem z dn. 3 listopada 2014 r. połączono obie sprawy sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Pozwany J. P. (2) uznał żądanie pozwu M. P. w zakresie kwoty 100 zł miesięcznie, a w pozostałej części domagał się oddalenia powództwa, natomiast w stosunku do powódki J. P. (1) wnosił o oddalenie powództwa – w całości.

W uzasadnieniu przyznał, że powód M. P. nie jest w pełni sprawny, lecz jego niepełnosprawność nie wymaga obecnie żadnego specjalnego leczenia ani rehabilitacji, a co za tym idzie żadnych związanych z tym kosztów, bowiem jest to skutek jego wrodzonej wady serca i wylewu krwi do mózgu, jakiemu uległ we wczesnym dzieciństwie. Powód obecnie pobiera rentę i zasiłek pielęgnacyjny w łącznej kwocie 772,50 zł miesięcznie, a łącznie z kwotą 100 zł, którą uznał pozwany będzie to kwota 872,50 zł miesięcznie, a więc kwota wyższa od najniższej emerytury.

Według pozwanego skoro emeryt może utrzymać się za taką kwotę, to i koszty utrzymania powoda nie są wyższe, tym bardziej, że mieszka on z matką, nie opłaca mieszkania ani nie ponosi żadnych związanych z tym świadczeń.

Na potwierdzenie swojej złej sytuacji materialnej pozwany wskazał, że zarabia netto około 2400 USD miesięcznie wraz z godzinami nadliczbowymi. Wg pozwanego kwota ta w warunkach amerykańskich jest kwotą bardzo skromną. Posiada stałe obciążenia finansowe, które zmuszony był zaciągnąć, aby zapewnić sobie minimum skromnej egzystencji w USA. Spłaca kredyt udzielony na zakup mieszkania w kwocie około 440 USD miesięcznie, na opłaty eksploatacyjne we wspólnocie mieszkaniowej wydaje 169 USD miesięcznie, kwotę 226 USD rocznie płaci z tytułu ubezpieczenia mieszkania, 1676 USD rocznie na podatek od mieszkania, 215 USD miesięcznie na ubezpieczenie na życie, 1073 USD rocznie na ubezpieczenie za samochód niezbędny do pracy, 220 USD miesięcznie na spłatę pożyczki wziętej na samochód, 48 USD miesięcznie za płatność za energię elektryczną, 44 USD miesięcznie za telefon komórkowy oraz około 100 USD miesięcznie na paliwo do samochodu. Z tych wyliczeń wynika, że powyższe stałe opłaty, jakie pozwany musi ponieść, wynoszą co najmniej kwotę 1483 USD miesięcznie. Należy pamiętać, że pozwany ponosi jeszcze opłaty rejestracyjne związane z samochodem w kwocie około 200 USD rocznie. Ciąży na nim obowiązek alimentacyjny w stosunku do małoletniego syna S., na którego utrzymanie przekazał od początku roku kwotę 1050 USD czyli po około 130 USD miesięcznie. W kwietniu 2014 r. pozwany poniósł koszty w kwocie 420 USD na przygotowanie aplikacji na zieloną kartę (prawo pobytu USA) dla tego syna.

W oparciu o powyższe pozostaje mu zatem kwota niewiele ponad 700 USD miesięcznie. Za tę kwotę musi się ubrać, wyżywić, zakupić środki higieny osobistej, a także zaspokoić swoje potrzeby kulturalne. W efekcie pozwanego stać jedynie na skromne życie. Nie posiada on żadnych oszczędności, a dodatkowo okresowo ponosi koszty leczenia związane z chorobą kręgosłupa. W 2006 roku pozwany przeszedł poważną operację kręgosłupa, dzięki której może chodzić, lecz skutki schorzenia znacznie ograniczają jego możliwość ponoszenia większego wysiłku i umożliwiają podjęcie jedynie lekkiej pracy. Tym samym pozwany ma znacznie ograniczone możliwości zarobkowe.

Z tych względów kwota 100 zł, to jest maksimum tego, co pozwany może przeznaczyć na alimenty na rzecz powoda M. P..

W stosunku do powódki pozwany podniósł, że niezależnie od tego, w jakiej faktycznie sytuacji materialnej znajduje się powódka, tj. czy ma, czy też nie ma ona możliwości zarobkowych i majątku pozwalającego na ponoszenie przez nią kosztów utrzymania we własnym zakresie, to już tylko ze względu na sytuację materialną, zarobki oraz zobowiązania pozwanego w stosunku do dzieci, nie ma żadnej podstawy do obciążania go dodatkowo obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz J. P. (1). Od wielu lat żyją bowiem oni w separacji faktycznej i nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Stworzona przez nich wskutek zawarcia związku małżeńskiego rodzina faktycznie nie istnieje, a z treści pozwu wynika, że powódka opiera swoje roszczenie na art. 27 kro, który mówi o przyczynianiu się do potrzeb rodziny. Skoro zatem strony od wielu lat faktycznie nie tworzą rodziny, to roszczenie powódki nie znajduje podstawy prawnej, tym bardziej, że powódka sama w pozwie podnosi, że pozwany założył już drugą rodzinę.

Niezależnie od powyższego pozwany podnosi, że powódka korzysta z zasiłku rehabilitacyjnego w kwocie 600 zł miesięcznie oraz, że nie wykazała, iż jej stan zdrowia uniemożliwia pracę zarobkową. Z przedstawionego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że może ona pracować oraz że jej stan zdrowia nie jest gorszy, a nawet lepszy, niż stan zdrowia pozwanego, który jednak pracuje, by móc się utrzymać i nie być ciężarem dla innych oraz nie korzystać z opieki społecznej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany J. P. (2) i powódka J. P. (1) z domu K. są małżeństwem od (...)

Dowód:

- odpis skrócony aktu małżeństwa J. P. (2) i J. K. – k. 48

- odpis skrócony aktu urodzenia J. K. - k. 48

Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci, w tym powód - M. P., urodzony w dn. (...)

Dowód:

- odpis skrócony aktu urodzenia M. P. – k. 4

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v – 64

J. P. (2) wraz z rodziną mieszkał w domu w Ł.. Dom został wybudowany w trakcie trwania związku małżeńskiego J. P. (2) oraz J. P. (1).

W 2007 r. pozwany wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Poza powodem M. P., J. P. (2) oraz J. P. (1) mają syna S. P., który obecnie ma 19 lat. Pozostałe dzieci są również pełnoletnie – córka mieszka z partnerem i ma dwoje dzieci, natomiast syn P. P. (1) obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie wyjechał do ojca i przebywa w ramach wizy studenckiej. Pobiera tam naukę i pracuje.

Dowód:

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

Powód M. P. urodził się z porażeniem mózgowym. W wieku 7 miesięcy miał wylew krwi do mózgu. Obecnie ma on orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 2020 r. Wymaga czasowej lub częściowej pomocy innych osób. Skończył szkołę specjalną w T. w zawodzie ogrodnik. Jest trwale całkowicie niezdolny do pracy i pobiera rentę socjalną w kwocie 619,50 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie.

Poza w/w schorzeniami, u powoda również zdiagnozowano żylaka uda i podudzia lewego. Ma skierowanie do lekarza – specjalisty od chorób naczyń.

Powód M. P. nie pije alkoholu, natomiast pali papierosy - około 2-3 paczki tygodniowo.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania powoda M. P. – k. 80

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności M. P. z dn. 30.04.2010 r. - k. 4

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dn. 26.02.2010 r. – k. 4

- zaświadczenie lekarskie z dn. 05.06.2014 r. – k. 4

- decyzja ZUS z dn. 12.03.2014 r. – k. 4

- decyzja Burmistrza Ż. z dn. 10.06.2010 r. – k. 4

- harmonogram wypłat zasiłku pielęgnacyjnego – k. 4

- historia zdrowia i choroby M. P. wystawiona przez ZPS – (...)w T. – k 29

- częściowo zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

Powódka J. P. (1) jest z zawodu monterem – elektronikiem.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64,

- zeznania powódki – k. 79v – 80

Powódka ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wymaga zatrudnienia w warunkach pracy chronionej.

Dowód:

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności J. P. z dn. 13.06.2013 r. - k. 48

Cierpi na zwyrodnienie kręgosłupa i zwyrodnienie stawów kolanowych. W 2006 roku przeszła operację kręgosłupa i ma obecnie wstrzykiwane blokady przeciwbólowe. Po operacji pobierała świadczenie rehabilitacyjne przez 12 miesięcy.

Od 16 października 2014 r. zarejestrowana była jako bezrobotna z prawem do zasiłku.

Następnie od dn. 01 grudnia 2014 r. do dn. 01 marca 2015 r. pracowała przy produkcji świeczek w Ż.. Była to ciężka praca przy taśmie i powódka nie dawała sobie z tym rady. Zarabiała wówczas 1300 zł netto.

W dn. 03 marca br. trafiła na Oddział (...)w T., gdyż miała rwę kulszową. Jej stan zdrowia pogorszył się przez podjętą pracę. Stan zdrowia J. P. (1) bowiem nie pozwala jej na dźwiganie oraz zbyt długie pozostawanie w postawie stojącej.

Po wyjściu ze szpitala przebywała ona przez pół roku na zwolnieniu lekarskim i ZUS wypłacał jej świadczenia w kwotach ponad 900 zł lub ponad 1000 zł miesięcznie w zależności od tego, na jaki okres lekarz wystawił jej zaświadczenie o niezdolności do pracy. Świadczenia te otrzymywała po wyjściu ze szpitala. We wrześniu br. 2 tygodnie jeździła na rehabilitację do Ż. w ramach służby zdrowia. Od września br. pozostaje na zasiłku rehabilitacyjnym przyznanym na okres 4 miesięcy, w tym przez pierwsze 3 miesiące w wysokości 90 % wynagrodzenia, a w ostatnim miesiącu w wysokości 75 % wynagrodzenia. Na świadczeniu rehabilitacyjnym może ona pozostawać nie dłużej niż rok.

J. P. (1) powinna przejść operację części lędźwiowej kręgosłupa, jednak lekarz - neurochirurg stwierdził, że jest to niebezpieczna operacja i żaden z lekarzy się jej nie podejmie. Istnieje ryzyko, że po operacji J. P. (1) mogłaby poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Choroba J. P. (1) ma charakter przewlekły i postępujący. Leczy się ona w poradni leczenia bólu. Wymaga ciągłego leczenia, w tym zażywania leków i rehabilitacji.

Poza w/w schorzeniami kręgosłupa, zdiagnozowano również u niej 3 guzki na tarczycy i jest ona pod obserwacją. Przechodzi również terapię psychologiczną, którą przerwała kiedy zaczęła pracować. Ma wyznaczony nowy termin na październik br.

Obecnie powódka zażywa leki na kręgosłup. Nie wykupuje wszystkich leków, a na leki wydaje około 100 zł miesięcznie.

Dowód:

- informacja dla lekarza kierującego z dn. 05.09.2014 r. – k. 29

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- dokumentacja medyczna J. P. (1) – k 29, 78, 48

- zeznania powódki – k. 79v – 80

J. P. (1) mieszka z synami S. P. i M. P., w domu na działce w Ł., wybudowanym przez strony w trakcie trwania ich związku małżeńskiego, kiedy pozwany mieszkał jeszcze w Polsce. Posiada ona samochód osobowy F. (...), którego nie używa.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64,

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- częściowo zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

- zeznania powoda M. P. – k. 80

S. P. uczy się w IV klasie Technikum (...) w T..

Dowód:

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- zeznania powoda M. P. – k. 80

Pozwany przysyła na jego utrzymanie po 250 USD, ale nie w każdym miesiącu.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- częściowo zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

Ponoszone przez powódkę opłaty z energię elektryczną wynoszą około 76-120 zł miesięcznie, za wodę około 100 zł co trzy miesiące, za gaz około 90 zł co dwa miesiące, z tym, że obecnie założono bojler ogrzewany na gaz i rachunki te wzrosną, gdyż gaz do tej pory był używany tylko do gotowania. Za Internet z telefonem rachunki wynoszą około 100 zł miesięcznie, za wodę 71 zł na dwa miesiące, za wywóz śmieci 54 zł na trzy miesiące.

Na zimę powódka kupuje około trzech ton węgla, płacąc 730 zł za tonę.

W 2014 r. powód zakupił bojler do grzania wody, który kosztował 1251,77 zł i spłaca go w ratach po ok. 120 zł miesięcznie. W sierpniu 2014 roku został wyremontowany dach na domu, gdyż blacha była już zardzewiała i rynny były nieszczelne. Za materiały J. P. (1) zapłaciła 2000 zł. Natomiast robocizna wyniesie 1200 zł, którą miała spłacić w ratach w 2015 roku. Ponadto J. P. (1) posiada zadłużenie u rodziny, tj. u rodzeństwa i u matki na kwotę 2000 zł. Korzysta z pomocy opieki społecznej.

M. P. w listopadzie 2014 r. miał wstrzymaną rentę. Poza tym był 2 razy złapany przez policję, kiedy jechał rowerem bez świateł i został ukarany mandatami.

Ponadto powodowie posiadali zadłużenie w Urzędzie (...)w Ż. na dzień 06 sierpnia 2014 r. na kwotę 429,40 zł.

W lipcu 2014 r. M. P. zapłacił za okulary 386 zł.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- faktury, rachunki, dowody wpłat, dokumenty dostawy, paragon fiskalny i upomnienia – k. 42

W 2014 roku J. P. (1) przyznane miała 750 zł na zakup węgla z opieki społecznej oraz 270 zł na zakup żywności.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- decyzja Burmistrza Ż. z dn. 29.08.2014 r. – k 29

Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki pozwany początkowo przesyłał ok. 900 USD rocznie.

W 2009 roku przez pół roku zaprzestał utrzymywania jakichkolwiek kontaktów. Po tym czasie nawiązał kontakt jedynie z dziećmi. Od tamtej pory przesyła około 250 USD co trzy miesiące. Pieniądze przesyła synowi S.. W październiku 2013 roku przesłał 250 USD, w marcu 2014 roku przesłał 300 USD, następnie w maju i wrześniu po 250 USD.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- częściowo zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71v

J. P. (2) od 2009 roku mieszka z inną kobietą. Jakiś czas mieszkał również z synem P. P. (1), który uczy się i pracuje w USA. Obecnie P. P. (1) nie mieszka w ojcem, tylko z kolegą.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania powódki – k. 79v – 80

- częściowo zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71v

Pozwany obecnie ma 52 lata i mieszka legalnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dowód:

- dokumentacja fotograficzna – k. 29

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

W 2006 r. pozwany miał w Polsce operację kręgosłupa.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

- dokumentacja medyczna J. P. (2) – k. 61 – 65

J. P. (2) posiada wykształcenie w zawodzie ślusarz-mechanik, a pracuje jako spawacz.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v-64

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

Pracuje on w (...) i zarabia około 2.500 USD netto miesięcznie. Jest to praca w wymiarze 50 godzin tygodniowo ze stawką 14 USD na godzinę. Pozwany jest ubezpieczony, jednak ubezpieczenie nie pokrywa w 100% kosztów leczenia.

Dowód:

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

- tłumaczenie przysięgłe tygodniowych odcinków z wynagrodzenia z j. ang. na j. polski sporządzone przez tł. przysięgłego M. K. z dn. 03.10.2014 r. – k. 38

Pozwany posiada mieszkanie w USA oraz samochód F. (...) - rocznik 2008.

Dowód:

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

- tłumaczenie przysięgłe tygodniowych odcinków z wynagrodzenia z j. ang. na j. polski sporządzone przez tł. przysięgłego M. K. z dn. 03.10.2014 r. – k. 38

Pozwany ponosi następujące koszty utrzymania: za energię elektryczną płaci ok. 48 USD miesięcznie, za telefon komórkowy 44,00 USD miesięcznie, opłata do spółdzielni mieszkaniowej wynosi miesięcznie 169 USD, miesięczne ubezpieczenie na życie wynosi 215,41 USD. Nalepka miejska na samochód stanowi koszt 216 USD rocznie. Za ubezpieczenie mieszkania płaci 226 USD rocznie. Opłaca podatek od nieruchomości w kwocie 776,93 USD rocznie.

We wrześniu 2014 r. przesłał synowi S. P. 250 USD. Zapłacił też za sponsorowanie syna S. P. 420 USD.

Dowód:

- tłumaczenie przysięgłe wyciągów oraz rachunków sporządzone przez tł. przysięgłego M. K. w dn. 03.10.2014 r. – k. 38

Pozwany J. P. (2) zaciągnął na zakup samochodu pożyczkę oraz na zakup mieszkania w USA kredyt hipoteczny. Spłaca miesięczne raty kredytu hipotecznego na mieszkanie w wysokości 440,06 USD (w październiku 2014 r. pozostało do spłacenia 56.806,36 USD).

W 2011 r. zakupił samochód za kwotę 10.834,04 USD, którą spłaca w miesięcznych ratach po 220 USD.

Dowód:

- tłumaczenie przysięgłe wyciągów oraz rachunków sporządzone przez tł. przysięgłego M. K. w dn. 03.10.2014 r. – k. 38

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

J. P. (2) nie utrzymuje kontaktów z żoną i nie wspomaga jej materialnie.

Dowód:

- zeznania pozwanego J. P. (2) – k. 71-71v

Po wniesieniu niniejszego powództwa przez powoda M. P., pozwany nie utrzymuje również z nim żadnych kontaktów.

Dowód:

- zeznania świadka J. P. (1) – k. 63v - 64

- zeznania pozwanego – k. 71v

- zeznania powoda M. P. – k. 80

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, zeznań świadka J. P. (1) oraz zeznań stron postępowania.

Dowody z dokumentów zasługiwały w całości na wiarę, gdyż nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści. Sąd nie wziął pod uwagę dokumentów przedłożonych przez pozwanego w języku angielskim, których tłumaczenia pozwany nie przedłożył pomimo wezwania. Z tego względu dowody z tych dokumentów zostały pominięte.

J. P. (1) została przesłuchana w sprawie z powództwa M. P. jako świadek, zaś w sprawie ze swojego powództwa jako powódka. Jej relacje Sąd ocenił jako w pełni wiarygodne, bowiem były one logiczne, konsekwentne i korespondowały z innymi wiarygodnymi dowodami.

Depozycje powoda M. P. były także generalnie wiarygodne, z tym, że z przedłożonej dokumentacji medycznej oraz zeznań jego matki nie wynikało, aby powód miał chory kręgosłup. W pozostałym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniom powoda w całości, jednak były one lakoniczne ze względu na jego stan zdrowia.

Zeznania pozwanego Sąd ocenił jako wiarygodne w części. Sąd nie dał mu wiary, że przesyła 250 USD miesięcznie synowi S. P. oraz, że mieszka on wraz z synem P. P. (1). W tym zakresie Sąd dał wiarę J. P. (1), że syn S. otrzymuje kwoty rzadziej niż twierdzi pozwany oraz, że syn P. P. (1) mieszka obecnie z kolegą, a nie z ojcem. Natomiast sam pozwany mieszka obecnie z inną kobietą. Sąd uznał za logiczne zeznania J. P. (1), z których wynika, że pozwany aktualnie pozostaje w nieformalnym związku z inną kobietą, gdyż brak jest innego logicznego wytłumaczenia zerwania przez pozwanego relacji z żoną.

Nie dał Sąd także wiary pozwanemu, że partycypuje w kosztach utrzymania syna P. z USA, bowiem z zeznań powódki wynika, że pozwany wyrzucił syna z mieszkania i obecnie mieszka on z kolegą.

Ponadto niewiarygodne były w ocenie Sądu twierdzenia pozwanego, że jego żona jeździ bez prawa jazdy samochodem, a powód nadużywa alkoholu. Pozwany mieszka bowiem od wielu lat w USA, wobec czego jest wątpliwe, aby miał on wiarygodne informacje w tym zakresie. Zdaniem Sądu podając takie okoliczności pozwany dążył do zdyskredytowania powodów.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci stanowi przepis art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W przedmiotowej sprawie jest oczywiste, że M. P. pomimo osiągnięcia pełnoletniości nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, skoro posiada orzeczenie stwierdzające, że jest trwale niezdolny do pracy i orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Powód pobiera rentę socjalną w kwocie 619,50 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie, a zatem dysponuje na swoje utrzymanie kwotą 772,50 zł miesięcznie.

Jest to w ocenie Sądu kwota niewystarczająca do utrzymania powoda na odpowiednim poziomie. Należy wziąć pod uwagę, że powód ma prawo żyć na zbliżonej stopie materialnej z rodzicami, w tym z ojcem, który mieszka i pracuje w USA, a jego sytuacja materialna jest znacznie lepsza od przeciętnej sytuacji osób mieszkających w Polsce.

Sąd miał na uwadze to, że obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach powoda, jednak matka realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec syna, stosownie do treści art. 135 § 2 kpc, poprzez osobiste starania o jego utrzymanie i sama jest osobą niepełnosprawną, żyjącą w niedostatku. Wobec tego to na pozwanym spoczywa obowiązek pokrywania brakujących kosztów utrzymania powoda.

Natomiast obowiązek alimentacyjny pozwanego J. P. (2) wobec żony J. P. (1) znajduje oparcie w treści art. 27 kro, który stanowi, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pozwany i powódka tworzą rodzinę, pomimo pozostawania w faktycznej separacji, za którą prawdopodobnie ponosi winę pozwany, gdyż wyjechał on za granicę i związał się z inną kobietą. Zaprzestał również kontaktowania się z żoną bez żadnego powodu. Pozostawanie w separacji faktycznej nie zwalnia zatem pozwanego z obowiązku przyczyniania się do utrzymania rodziny, w tym także żony, która ma prawo do życia na równej stopie życiowej z pozwanym.

Należy stwierdzić, że powódka J. P. (1) ma niskie możliwości zarobkowe, głównie ze względu na dość ciężki stan zdrowia. Jest ona przewlekle chora i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, a więc ma istotnie ograniczone możliwości podjęcia pracy zawodowej. Podjęła ona próbę wykonywania pracy zarobkowej o charakterze fizycznym, jednakże ze względu na stan zdrowia nie była ona w stanie jej efektywnie wykonywać. Praca ta bowiem była dla niej dużym obciążeniem fizycznym. Dodatkowo wobec jej kwalifikacji zawodowych i specyfiki tutejszego rynku pracy, należy uznać, iż jej możliwości podjęcia stałego zatrudnienia w zawodzie są niskie.

Aktualnie powódka otrzymuje świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, jednak ma ono charakter tymczasowy.

Pozwany zaś ma znacznie lepszą sytuację materialną od powodów, gdyż osiąga dobre zarobki, zakupił w USA mieszkanie na kredyt i stać go na spłacanie rat kredytu hipotecznego. Przebyta w 2006 r. operacja kręgosłupa nie ma istotnego wpływu na zdolność pozwanego do pracy, skoro wykonuje on pracę fizyczną w USA.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd uznał, że należy zasądzić na rzecz każdego z powodów od pozwanego tytułem alimentów kwoty po 200 zł miesięcznie, które stanowią minimum środków potrzebnych do ich utrzymania przy uwzględnieniu pobieranych przez nich zasiłków oraz renty M. P..

W ocenie Sądu obowiązek uiszczania co miesiąc alimentów w łącznej kwocie około 100 USD nie będzie stanowił dla pozwanego dużego obciążenia, gdyż taką kwotę pozwany zarobi w ciągu niespełna jednego dnia. Dla powodów będzie to zaś istotne wsparcie materialne chroniące ich przed życiem w niedostatku.

Zasądzając alimenty w takich kwotach Sąd wziął także pod uwagę to, iż syn pozwanego mieszkający w Polsce - S. nadal się uczy i wobec tego na pozwanym również wobec niego ciąży obowiązek alimentacyjny, który pozwany w dużej mierze realizuje.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w pkt I i II wyroku, zasądzając alimenty w kwotach po 200 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu przez każdego z powodów z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie art. 481 § 1 i § 2 kc, a w pozostałej części oddalając powództwa.

Koszty postępowania pomiędzy stronami zostały zaś wzajemnie zniesione na zasadzie art. 100 kpc, gdyż powództwa zostały uwzględnione w części.

Natomiast nie obciążając stron kosztami sądowymi Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uwzględniając sytuację materialną stron. W przypadku pozwanego Sąd miał także na względzie trudności z ewentualnym wyegzekwowaniem tych należności.

Ponadto Sąd nadał wyrokowi w pkt I i II rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: