Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 336/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2015-08-27

Sygn. akt I C 336/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny z w składzie:

Przewodniczący : SSR Paweł Stankowski

Protokolant : Sylwia Ciećko

po rozpoznaniu dnia 27 sierpnia 2015 r. w D.

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko: T. Ż.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od strony powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanego T. Ż. kwotę 197,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Przewodniczący

S..

- odnotować wyrok

- kal. 7 – 21 dni

D.T. 27.08.2015 r. Sędzia:

Sygn. akt I C 336/15

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego T. Ż. kwoty 1.196,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, opłaty sądowej od pozwu, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, kosztów przesyłki poleconej, wezwania ostatecznego do zapłaty 3,80 zł oraz pozwu 4,20 zł.

Uzasadniając powództwo strona powodowa podała, że pozwany był studentem w Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N., pozwany zobowiązał się do ponoszenia opłat i mimo przyjętego zobowiązania, pozwany nie uregulował w całości należnych opłat.

Powód wskazał, że na podstawie umowy o zakup wierzytelności z dnia 29.04.2014r. powód stał się wierzycielem pozwanego, zaległość pozwanego wynosi:

- 300 zł. – kwota zaległości tytułem nieopłaconego czesnego o terminie zapłaty 10.04.2007r.,

- 300 zł. – kwota zaległości tytułem nieopłaconego czesnego o terminie zapłaty 10.05.2007r.,

- 596,83 zł. – skapitalizowane odsetki od składowych zadłużenia zgodnie z art. 482 k. c.

Strona powodowa podała, że skapitalizowane odsetki to łączne odsetki ustawowe naliczane od każdej z w/w składowych zadłużenia w okresie od daty wymagalności każdej z w/w składowych zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień złożenia powództwa (zgodnie z art. 482 KC).

Strona powodowa podała, że wartość przedmiotu sporu stanowi sumę zaległych kwot wynikających z poszczególnych składników zadłużenia oraz obliczonych odsetek na dzień poprzedzających powództwo.

Strona powodowa podała, że pozwany został wezwany do zapłaty zaległych opłat za studia listem poleconym, lecz mimo tego należności nie uregulował. Strona powodowa podniosła, że wobec braku uregulowania przez pozwanego całości zadłużenia konieczne jest dochodzenie roszczeń przed Sądem.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej nakazem zapłaty z dnia 29 kwietnia 2015r. wydanym w postępowaniu upominawczym nakazał pozwanemu T. Ż., aby zapłacił powodowi (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 1.196,83 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 1.196,83 zł. od dnia 10.04.2015 do dnia zapłaty, oraz kwotę 204,50 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 180,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego - w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie sprzeciw.

Od powyższego nakazu wniósł sprzeciw pozwany T. Ż. zaskarżając go w całości i zgłaszając zarzut przedawnienia. Pozwany wniósł o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany podniósł, że według twierdzeń pozwu terminy płatności poszczególnych rat objętych przedmiotem sporu przypadały na dzień 11 kwietnia 2007r. oraz 11 maja 2007r., biorąc pod uwagę przepis art. 118 k. c. termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe wynosi 3 lata. Pozwany zaznaczył, że w kolejnym piśmie procesowym powód prawdopodobnie będzie wskazywał jako termin przedawnienia okres 10 lat, jednak pomimo wszystko w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z okresem 3 letnim (świadczenie okresowe), wyraz temu dał Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju w sprawie I C 471/14, który to oddalił powództwo, zaś na skutek apelacji powoda, wyrok został w dalszym ciągu utrzymany przez Sąd Okręgowy w Kielcach, sygn. akt: II Ca 280/15. Zdaniem pozwanego skoro zatem roszczenie główne uległo przedawnieniu, tym samym wszelkie roszczenia uboczne z nim związane, a w szczególności odsetki także uległy przedawnieniu, mając to na uwadze pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany z ostrożności procesowej podniósł, że bywa też tak, że przyjmuje się, iż w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z umową o świadczenie usług do której stosujemy 2 letni okres przedawnienia.

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. w piśmie z 11.07.2015r. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwot objętych żądaniem pozwu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, a także zawieszenie postępowania z uwagi na przyjęcie do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej powoda zarejestrowanej pod sygn. akt: SK 17/15, której przedmiotem jest ocena konstytucyjności art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy prawo o Szkolnictwie wyższym.

Strona powodowa nie zgodziła się z zarzutem przedawnienia podniesionym przez pozwanego. Zdaniem strony powodowej art. 32 ustawy z dnia 11.07.2014r.o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 160a ust 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Strona powodowa wskazała, że przepis art. 160a ust 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym odwołuje się do ust 1. który dotyczy umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 5 oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 pkt 1-6, a także wysokości tych opłat, z kolei art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy dotyczy umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 ustawy. Strona powodowa wskazała, że ustawodawca ustawą z dnia 11.07.2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadził stricte retroaktywny przepis art. 32, mocą tego przepisu do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160 a ust 7 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Strona powodowa wskazała, że przepis, do którego odsyła art. 32 noweli dotyczy usług świadczonych przez uczelnie publiczne, na co wskazuje dyspozycja art. 99 ust 1 „uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z…” Strona powodowa wskazała, że dochodzi roszczeń z umów o świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust 4 tj. usług świadczonych przez uczelnie niepubliczne, przepis art. 32 noweli jednoznacznie i bezwarunkowo odsyła do art. 99 ust 1 prawo o Szkolnictwie wyższym, gdyby racjonalny ustawodawca chciał, aby znajdował on zastosowanie także do usług, o których mowa w ust 4 dokładnie przewidziałby to w dyspozycji przedmiotowego przepisu, tymczasem ustawodawca celowo rozróżnił usługi świadczone w ramach art. 99 ust 1 i w ramach art. 99 ust 4 , inaczej odwołałby się także do ust 4 nie poprzedzając na ust 1, w świetle powyższego wobec bezwarunkowego brzmienia art. 32 noweli należy przyjąć, że ustawodawca dokonał rozróżnienia pomiędzy usługami edukacyjnymi świadczonymi w ramach szkolnictwa publicznego i niepublicznego, cedent jest uczelnią niepubliczną i świadczy usługi, o których mowa w art. 99 ust 4 prawo o Szkolnictwie wyższym dlatego też nie można zastosować art. 32 noweli i art. 160a ust 7 prawo o Szkolnictwie wyższym do stanu faktycznego niniejszej sprawy, określającego 3 letni termin przedawnienia. Zdaniem strony powodowej do umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez uczelnię wyższą nie znajdują zastosowania przepisy o zleceniu, w tym przepis art. 751 pkt 2 kc. Zdaniem strony powodowej świadczenie studenta polegające na uiszczaniu opłat za studia, czy to w odniesieniu do semestru, roku, czy rat pozostaje świadczeniem o charakterze jednorazowym, sukcesywnym i nie znajduje do niego zastosowania przepis art. 118 k. c. dotyczący świadczeń okresowych.

Zdaniem strony powodowej świadczenia uczelni wyższej, polegające na kształceniu studentów nie stanowią działalności gospodarczej i do świadczeń tych nie znajduje zastosowania przepis art. 118 kc w zakresie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą

Zdaniem strony powodowej do roszczeń uczelni wyższych o zapłatę czesnego i opłat związanych z odbywaniem studiów należy stosować 10 letni termin przedawnienia na podstawie art. 118 k. c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyższa Szkoła (...) -L. U. z siedzibą w N. jest uczelnią niepubliczną, która prowadzi studia wyższe, studia podyplomowe, szkolenia, kursy dokształcające. Studia są odpłatne.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Decyzji nr (...) z 22.05.2013 r. k. 14,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. k. 14-20,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia powołania PO Kanclerza (...) z 7.06.2012 r. k. 21,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z Rejestru Uczelni Niepublicznych k. 22-24,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia jednolitego tekstu statutu Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. k. 26-29,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu k. 30-37

T. Ż. był studentem Wyższej Szkoły (...) w T.. T. Ż. zobowiązał się do terminowego uiszczania należności finansowych wobec Uczelni, będąc świadomym, że naruszenie tego zobowiązania skutkować może skreśleniem z listy studentów, co nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległości.

Pozwany złożył oświadczenie o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w uczelni.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia oświadczenia studenta (...) w T. T. Ż. z 1.10.2005r. k. 25,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia regulaminu studiów Wyższej Szkoły (...) w N. k. 39-42, 43-46

Zarządzeniem nr 17/05/06 z dnia 20.09.2006r. Rektor (...) ustalił opłaty związane z procesem kształcenia na studiach w roku akademickim 2006/2007 tj. opłaty za studia stacjonarne, studia niestacjonarne, za kursy językowe.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia Rektora (...) nr 17/05/06 z dnia 20.09.2006 r. k. 48-50,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia Rektora (...) nr 21/05/06 z dnia 28.09.2006r. k. 50

T. Ż. decyzją z dnia 15.05.2007r. na podstawie decyzji Dziekana został skreślony z listy studentów studiów zaocznych Wyższej Szkoły (...) w T. z dniem 14.05.2007r. z powodu braku opłat czesnego od miesiąca kwietnia 2007r.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji Wyższej Szkoły (...) z 15.05.2007 r. k. 51

Wyższa Szkoła (...) - L. U. z siedzibą w N. wystawiła rozliczenie pozwanemu T. Ż.:

- 300 zł kwota tytułem zaległego czesnego o terminie płatności 10.04.2007r. z miesiąca kwietnia 2007r.,

- 300 zł kwota tytułem zaległego czesnego o terminie płatności 10.05.2007r. z miesiąca maj 2007r.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia rozliczenia z 17.04.2014 r. odnośnie studenta T. Ż. k. 47

(...) Sp. z o. o z siedzibą w W. na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29.04.2014r. przejęła od Wyższej Szkoły (...) -L. U. z siedzibą w N. niesporne i wymagalne wierzytelności pieniężne względem pozwanego z tytułu świadczonych usług edukacyjnych w celu ich dalszej windykacji.

Załącznik do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29.04.2014r. zawierał nazwisko dłużnika T. Ż. i kwotę zadłużenia: 600 zł.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy sprzedaży wierzytelności z 29.04.2014 r. k. 52,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z 29.04.2014 r. odnośnie pozwanego k. 53

(...) Sp. z o. o z siedzibą w W. pismem z dnia 6.05.2014r. poinformowała pozwanego o nabyciu wierzytelności i wezwała T. Ż. do zapłaty kwoty 1.133,58 zł, w skład której wchodzi:

- nieopłacone czesne – kwiecień 2007r. na kwotę 300 zł oraz odsetki ustawowe od dnia 11.04.2007r. na kwotę 268,21 zł (razem 568,21 zł.),

- nieopłacone czesne – maj 2007r. na kwotę 300 zł oraz odsetki ustawowe od dnia 11.05.2007r. na kwotę 265,37 zł (razem 565,37 zł.).

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wezwania do zapłaty z 6.05.2014 r. skierowanego do pozwanego k. 54,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty potwierdzenia wysłania przesyłki skierowanej do pozwanego z 6.05.2014 r. k. 55

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zalegających w aktach sprawy dokumentów, których autentyczności, wiarygodności, ani mocy dowodowej żadna ze stron nie kwestionowała i które nie budzą wątpliwości Sądu co do ich autentyczności.

Sąd rozważył, co następuje:

Wyższa Szkoła (...) -L. U. z siedzibą w N. oraz T. Ż. zawarli umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

T. Ż. decyzją Dziekana z dnia 15.05.2007r. został skreślony z listy studentów studiów zaocznych Wyższej Szkoły (...) w T. z dniem 14.05.2007r. z powodu braku opłat czesnego od miesiąca kwietnia 2007r.

Kwota wskazana w pozwie stanowi należności z tytułu czesnego za miesiące kwiecień 2007r. i maj 2007r.

W tym czasie obowiązywała ustawa z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), która weszła w życie zasadniczo z dniem 1.09.2005 r.

Przepis art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w czasie powstania zaległości pozwanego z tytułu czesnego nałożył na wszystkie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, obowiązek zawierania ze studentami pisemnych umów określających „warunki odpłatności za studia".

Z aktualnego brzmienia przepisu art. 160a ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) wynika, że roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.

Przepis art. 160a został dodany przez art. 1 pkt 105 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.) do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 (ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do umowy zawartej pomiędzy poprzednikiem prawnym strony powodowej, a pozwanym stosuje się art. 160 a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.). Żaden z powołanych przepisów nie ogranicza ich stosowania tylko do uczelni publicznych.

Termin przedawnienia należności z tytułu czesnego wynosi 3 lata na zasadzie art. 160a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Roszczenie powoda uległo zatem przedawnieniu. Roszczenie będące podstawą powództwa dotyczy należności z miesięcy kwiecień 2007r. i maj 2007r. i na podstawie art. 160a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uległo ono przedawnieniu odpowiednio w kwietniu 2010r. i maju 2010r. Pozwany mógł zatem uchylić się od zaspokojenia tego roszczenia co uczynił podnosząc w niniejszej sprawie zarzut przedawnienia. Jeżeli by przyjąć , za argumentacją strony powodowej, że do rozpoznania niniejszej sprawy nie znajdują zastosowania przepisy art. 160 Prawa o szkolnictwie wyższym, to w ocenie sądu jako podstawę rozstrzygnięcia niniejszej sprawy należałoby wskazać przepisy art. 750 i 751 kc.

Umowa o świadczenie nauczania jest umową cywilną. Do zakresu usług świadczonych w oparciu o podstawę określoną w art. 750 kc w literaturze zawsze wymieniana jest umowa o nauczanie – o prowadzenie procesu kształcenia. Roszczenia z tytułu nauki , jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami przedawniają się z upływem dwóch lat. Tak więc na tej podstawie prawnej roszczenie powoda także jest przedawnione.

Sąd oddalił wniosek powoda o zawieszenie postępowania z uwagi na przyjęcie do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej powoda zarejestrowanej pod sygn. akt: SK 17/15, której przedmiotem jest ocena konstytucyjności art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy prawo o Szkolnictwie wyższym bowiem strona powodowa w żaden sposób nie wykazała, że takowe postępowanie się toczy, nie przedłożyła żadnych dowodów na tą okoliczność.

Podkreślenia wymaga to, że przepis art. 177 § 1 pkt 1 k. p. c. nie przewiduje zawieszenia postępowania z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenia toczącego się postępowania nie przewidują również przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064).

Zgodnie z art. 98 § 1 k. p. c. Sąd zasądził od strony powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanego T. Ż. kwotę 197 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 180 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na powyższą kwotę składa się:

- kwota 180 zł tytułem kosztów wynagrodzenia adwokata (§ 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( t. j. z 2013r. Dz. U. poz. 461 z p. zm.),

- kwota 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa (według załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2015r. Dz. U. poz. 783 z p. zm.).

SSR Paweł Stankowski

S..

- odnotować uzasadnienie,

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. strony powodowej r. pr. B. G.,

- kal. 2 tygodnie

D.T. 18.09.2015r. Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Micek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Stankowski
Data wytworzenia informacji: