Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 330/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2015-08-27

Sygn. akt I C 330/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska

Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul

po rozpoznaniu dnia 27 sierpnia 2015 r. w D.

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko: M. P.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  kosztami postępowania obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości.

Przewodniczący

S..

- odnotować wyrok

- kal. 7 -21 dni

- wyłączyć z kart 57-59 wydruk z pesel odnośnie pozwanego pozostawiając w aktach zapisek urzędowy odnośnie numeru pesel pozwanego.

D.T. 27.08.2015 r. Sędzia:

Sygn. akt I C 330/15

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego M. P. kwoty 1.208,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, opłaty sądowej od pozwu, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, kosztów przesyłki poleconej, wezwania ostatecznego do zapłaty 3,80 zł oraz pozwu 4,20 zł.

Uzasadniając powództwo strona powodowa podała, że pozwany był studentem w Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N., pozwany zobowiązał się do ponoszenia opłat i mimo przyjętego zobowiązania, pozwany nie uregulował w całości należnych opłat.

Powód wskazał, że na podstawie umowy o zakup wierzytelności z dnia 29.04.2014r. powód stał się wierzycielem pozwanego, zaległość pozwanego wynosi:

- 300 zł. – kwota zaległości tytułem nieopłaconego czesnego o terminie zapłaty 10.02.2007r.,

- 300 zł. – kwota zaległości tytułem nieopłaconego czesnego o terminie zapłaty 10.03.2007r.,

- 608,17 zł. – skapitalizowane odsetki od składowych zadłużenia zgodnie z art. 482 k. c.

Strona powodowa podała, że skapitalizowane odsetki to łączne odsetki ustawowe naliczane od każdej z w/w składowych zadłużenia w okresie od daty wymagalności każdej z w/w składowych zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień złożenia powództwa (zgodnie z art. 482 KC).

Strona powodowa podała, że wartość przedmiotu sporu stanowi sumę zaległych kwot wynikających z poszczególnych składników zadłużenia oraz obliczonych odsetek na dzień poprzedzających powództwo.

Strona powodowa podała, że pozwany został wezwany do zapłaty zaległych opłat za studia listem poleconym, lecz mimo tego należności nie uregulował w całości. Strona powodowa podniosła, że wobec braku uregulowania przez pozwanego całości zadłużenia konieczne jest dochodzenie roszczeń przed Sądem.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej nakazem zapłaty z dnia 27 kwietnia 2015r. wydanym w postępowaniu upominawczym nakazał pozwanemu M. P., aby zapłacił powodowi (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 1.208,17 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 10.04.2015 do dnia zapłaty, oraz kwotę 212,50 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 180,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wniósł w tymże terminie sprzeciw.

Od powyższego nakazu wniósł sprzeciw pozwany M. P. zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości w związku z upływem okresu przedawnienia wynikającego z art. 117 i art. 118 k. c., a szczególnie art. 751 k. c. Pozwany wniósł o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany podał, że przez jeden semestr był studentem w Wyższej Szkoły (...) w T. i decyzją Dziekana 23.03.2007r. został skreślony z listy studentów studiów zaocznych, uczelnia nigdy nie informowała go o jakichkolwiek zobowiązaniach, dopiero po upływie prawie 7 lat tj. 13.02.2013r. dostał wezwanie do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną (...) z W., od wymagalności już wtedy upłynął okres 5 lat i jedenastu miesięcy, a więc przekracza okres wymagany zgodnie z przepisami k. c. do zastosowania przedawnienia roszczeń, w związku z tym wniósł o odrzucenie pozwu.

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. w piśmie z 1.07.2015r. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwot objętych żądaniem pozwu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, a także zawieszenie postępowania z uwagi na przyjęcie do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej powoda zarejestrowanej pod sygn. akt: SK 17/15, której przedmiotem jest ocena konstytucyjności art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy prawo o Szkolnictwie wyższym.

Strona powodowa nie zgodziła się z zarzutem przedawnienia podniesionym przez pozwanego. Zdaniem strony powodowej art. 32 ustawy z dnia 11.07.2014r.o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 160a ust 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Strona powodowa wskazała, że przepis art. 160a ust 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym odwołuje się do ust 1. który dotyczy umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 5 oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 pkt 1-6, a także wysokości tych opłat, z kolei art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy dotyczy umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 ustawy. Strona powodowa wskazała, że ustawodawca ustawą z dnia 11.07.2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadził stricte retroaktywny przepis art. 32, mocą tego przepisu do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160 a ust 7 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Strona powodowa wskazała, że przepis, do którego odsyła art. 32 noweli dotyczy usług świadczonych przez uczelnie publiczne, na co wskazuje dyspozycja art. 99 ust 1 „uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z…” Strona powodowa wskazała, że dochodzi roszczeń z umów o świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust 4 tj. usług świadczonych przez uczelnie niepubliczne, przepis art. 32 noweli jednoznacznie i bezwarunkowo odsyła do art. 99 ust 1 prawo o Szkolnictwie wyższym, gdyby racjonalny ustawodawca chciał, aby znajdował on zastosowanie także do usług, o których mowa w ust 4 dokładnie przewidziałby to w dyspozycji przedmiotowego przepisu, tymczasem ustawodawca celowo rozróżnił usługi świadczone w ramach art. 99 ust 1 i w ramach art. 99 ust 4 , inaczej odwołałby się także do ust 4 nie poprzedzając na ust 1, w świetle powyższego wobec bezwarunkowego brzmienia art. 32 noweli należy przyjąć, że ustawodawca dokonał rozróżnienia pomiędzy usługami edukacyjnymi świadczonymi w ramach szkolnictwa publicznego i niepublicznego, cedent jest uczelnią niepubliczną i świadczy usługi, o których mowa w art. 99 ust 4 prawo o Szkolnictwie wyższym dlatego też nie można zastosować art. 32 noweli i art. 160a ust 7 prawo o Szkolnictwie wyższym do stanu faktycznego niniejszej sprawy, określającego 3 letni termin przedawnienia. Zdaniem strony powodowej do umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez uczelnię wyższą nie znajdują zastosowania przepisy o zleceniu, w tym przepis art. 751 pkt 2 kc. Zdaniem strony powodowej świadczenie studenta polegające na uiszczaniu opłat za studia, czy to w odniesieniu do semestru, roku, czy rat pozostaje świadczeniem o charakterze jednorazowym, sukcesywnym i nie znajduje do niego zastosowania przepis art. 118 k. c. dotyczący świadczeń okresowych.

Zdaniem strony powodowej świadczenia uczelni wyższej, polegające na kształceniu studentów nie stanowią działalności gospodarczej i do świadczeń tych nie znajduje zastosowania przepis art. 118 kc w zakresie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą

Zdaniem strony powodowej do roszczeń uczelni wyższych o zapłatę czesnego i opłat związanych z odbywaniem studiów należy stosować 10 letni termin przedawnienia na podstawie art. 118 k. c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyższa Szkoła (...) -L. U. z siedzibą w N. jest uczelnią niepubliczną, która prowadzi studia wyższe, studia podyplomowe, szkolenia, kursy dokształcające. Studia są odpłatne.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Decyzji nr (...) z 22.05.2013 r. k. 14,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. k. 14-20,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia powołania PO Kanclerza (...) z 7.06.2012 r. k. 21,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z Rejestru Uczelni Niepublicznych k. 22-24,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia jednolitego tekstu statutu Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. k. 26-29,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu k. 30-37

M. P. był studentem Wyższej Szkoły (...) w T.. M. P. zobowiązał się do terminowego uiszczania należności finansowych wobec Uczelni, będąc świadomym, że naruszenie tego zobowiązania skutkować może skreśleniem z listy studentów, co nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległości.

Pozwany złożył oświadczenie o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w uczelni.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia oświadczenia studenta (...) w T. M. P. z 23.10.2006r. k. 25,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia regulaminu studiów Wyższej Szkoły (...) w N. k. 38-45

Zarządzeniem nr 17/05/06 z dnia 20.09.2006r. Rektor (...) ustalił opłaty związane z procesem kształcenia na studiach w roku akademickim 2006/2007 tj. opłaty za studia stacjonarne, studia niestacjonarne, za kursy językowe.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia Rektora (...) nr 17/05/06 z dnia 20.09.2006 r. k. 47-49,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia Rektora (...) nr 21/05/06 z dnia 28.09.2006r. k. 49

M. P. decyzją z dnia 23 marca 2007r. na podstawie decyzji Dziekana został skreślony z listy studentów studiów zaocznych Wyższej Szkoły (...) w T. z dniem 22.03.2007r. z powodu braku opłat czesnego od miesiąca lutego 2007r.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji Wyższej Szkoły (...) z 23.03.2007 r. k. 50

Wyższa Szkoła (...) - L. U. z siedzibą w N. wystawiła rozliczenie pozwanemu M. P.:

- 300 zł kwota tytułem zaległego czesnego o terminie płatności 10.02.2007r. z miesiąca luty 2007r.,

- 300 zł kwota tytułem zaległego czesnego o terminie płatności 10.03.2007r. z miesiąca marzec 2007r.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia rozliczenia z 17.04.2014 r. odnośnie studenta M. P. k. 46

(...) Sp. z o. o z siedzibą w W. na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29.04.2014r. przejęła od Wyższej Szkoły (...) -L. U. z siedzibą w N. niesporne i wymagalne wierzytelności pieniężne względem pozwanego z tytułu świadczonych usług edukacyjnych w celu ich dalszej windykacji.

Załącznik do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29.04.2014r. zawierał nazwisko dłużnika M. P. i kwotę zadłużenia: 600 zł.

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy sprzedaży wierzytelności z 29.04.2014 r. k. 51,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z 29.04.2014 r. odnośnie pozwanego k. 52

(...) Sp. z o. o z siedzibą w W. pismem z dnia 6.05.2014r. poinformowała pozwanego o nabyciu wierzytelności i wezwała M. P. do zapłaty kwoty 1.144,92 zł, w skład której wchodzi:

- nieopłacone czesne – luty 2007r. na kwotę 300 zł oraz odsetki ustawowe od dnia 11.02.2007r. na kwotę 273,78 zł (razem 573,78 zł.),

- nieopłacone czesne – marzec 2007r. na kwotę 300 zł oraz odsetki ustawowe od dnia 11.03.2007r. na kwotę 271,13 zł (razem 571,13 zł.).

Dowód:

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wezwania do zapłaty z 6.05.2014 r. skierowanego do pozwanego k. 53,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty potwierdzenia wysłania przesyłki skierowanej do pozwanego z 6.05.2014 r. k. 54

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zalegających w aktach sprawy dokumentów, których autentyczności, wiarygodności, ani mocy dowodowej żadna ze stron nie kwestionowała i które nie budzą wątpliwości Sądu co do ich autentyczności.

Sąd rozważył, co następuje:

Wyższa Szkoła (...) -L. U. z siedzibą w N. oraz M. P. zawarli umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

M. P. decyzją Dziekana z dnia 23 marca 2007r. został skreślony z listy studentów studiów zaocznych Wyższej Szkoły (...) w T. z dniem 22.03.2007r. z powodu braku opłat czesnego od miesiąca lutego 2007r.

Kwota wskazana w pozwie stanowi należności z tytułu czesnego za miesiące luty 2007r. i marzec 2007r.

W tym czasie obowiązywała ustawa z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), która weszła w życie zasadniczo z dniem 1.09.2005 r.

Przepis art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w czasie powstania zaległości pozwanego z tytułu czesnego nałożył na wszystkie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, obowiązek zawierania ze studentami pisemnych umów określających „warunki odpłatności za studia".

Z aktualnego brzmienia przepisu art. 160a ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) wynika, że roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.

Przepis art. 160a został dodany przez art. 1 pkt 105 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.) do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 (ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do umowy zawartej pomiędzy poprzednikiem prawnym strony powodowej, a pozwanym stosuje się art. 160 a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z p. zm.).

Termin przedawnienia należności z tytułu czesnego wynosi 3 lata na zasadzie art. 160a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Roszczenie powoda uległo zatem przedawnieniu. Roszczenie będące podstawą powództwa dotyczy należności z miesięcy luty 2007r. i marca 2007r. i na podstawie art. 160a ust 7 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uległo ono przedawnieniu odpowiednio w lutym 2010r. i marcu 2010r. Pozwany mógł zatem uchylić się od zaspokojenia tego roszczenia co uczynił podnosząc w niniejszej sprawie zarzut przedawnienia.

Sąd oddalił wniosek powoda o zawieszenie postępowania z uwagi na przyjęcie do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej powoda zarejestrowanej pod sygn. akt: SK 17/15, której przedmiotem jest ocena konstytucyjności art. 32 ustawy z 11.07.2014r. o zmianie ustawy prawo o Szkolnictwie wyższym bowiem strona powodowa w żaden sposób nie wykazała, że takowe postępowanie się toczy, nie przedłożyła żadnych dowodów na tą okoliczność.

Podkreślenia wymaga to, że przepis art. 177 § 1 pkt 1 k. p. c. nie przewiduje zawieszenia postępowania z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenia toczącego się postępowania nie przewidują również przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064).

Zgodnie z art. 98 § 1 k. p. c. Sąd kosztami postępowania obciążył powoda i uznał je za uiszczone w całości.

SSR Maria Bem-Flasińska

S..

- odnotować uzasadnienie,

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. strony powodowej r. pr. B. G.,

- kal. 2 tygodnie

D.T. 14.09.2015r. Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Micek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Bem-Flasińska
Data wytworzenia informacji: