Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 282/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2015-12-09

Sygn. akt I C 282/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia: 9 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Zbigniew Lis

Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Borek

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 roku w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W.

przeciwko: J. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

Przewodniczący:

S..:

1.  odnotować wyrok

2.  kal. 7 – 21 dni.

D.T. 09-12-2015 r. Sędzia:

Sygn. akt I C 282/15

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 9 grudnia 2015 r.

Towarzystwo (...) S.A. w W. wystąpiło do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z pozwem przeciwko J. K. w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 2.222,61 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami postępowania, w tym opłatą od pozwu w kwocie 30 zł, kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, opłatą skarbową od pełnomocnictwa oraz kosztami prowizji od przelewu w kwocie 0,38 zł.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że w dn. 23 sierpnia 2013 r. zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia, na podstawie której został objęty ochroną ubezpieczeniową autobus (...) Autosan w zakresie szczegółowo wskazanym w polisie. Jednocześnie pozwany zobowiązał się do zapłaty składek ubezpieczeniowych w czterech ratach, z czego nie wywiązał się. Wobec tego niespłacona kwota raty w wysokości 2.070 zł stała się wymagalna w dn. 23 maja 2014 r.

Na kwotę dochodzoną pozwem składają się zatem: kwota 2.070 zł tytułem niespłaconej raty ubezpieczenia obowiązkowego wraz z odsetkami ustawowymi od dn. 23 maja 2014 r. do dn. 15 grudnia 2014 r. w kwocie 152,61 zł.

W dn. 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od tego nakazu wniósł sprzeciw pozwany, podnosząc, że nie zawierał umowy ze stroną powodową w dn. 23 sierpnia 2013 r. i nie wie, na jakiej podstawie została wystawiona polisa. Nigdy też nie rejestrował pojazdu określonego w pozwie. Wskazał, że u strony powodowej ma ubezpieczone około 20 pojazdów, w tym jeden autobus, a wszystkiej polisy są opłacone jednorazowo.

Postanowieniem z dn. 11 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę do tut. Sądu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany J. K. prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem osób. W firmie tej posiada około 35 autobusów i busów. U strony powodowej pozwany ma ubezpieczone około 27 pojazdów.

Pozwany nie posiada autobusu wymienionego w pozwie i nie zawarł umowy dotyczącej tego pojazdu ze stroną powodową w dn. 23 sierpnia 2013 r. Nie posiada także żadnych innych pojazdów o numerach rejestracyjnych (...).

Pozwany zwracał się do (...) S.A. o udostępnienie dokumentów, których dotyczy przedmiotowy pozew, ale bezskutecznie.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 37v

Sąd uznał zeznania pozwanego za w pełni wiarygodne, gdyż były one konsekwentne i logiczne, zaś strona powodowa nie przedłożyła żadnych dowodów na wykazanie swojego roszczenia.

Sąd zważył, co następuje:

Strona powodowa wywodziła swoje roszczenie z umowy ubezpieczenia zawartej z pozwanym i obowiązku zapłaty przez niego składki ubezpieczeniowej.

Przepis art. 805 § 1 kc stanowi, że przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Jednakże zgodnie z treścią art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Z kolei w myśl art. 232 zdanie pierwsze kpc strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Tak więc w przedmiotowej sprawie to strona powodowa winna przedstawić dowody na okoliczność zawarcia z pozwanym umowy ubezpieczenia, w której pozwany zobowiązał się do zapłaty składki dochodzonej pozwem, jak również na okoliczność, że pozwany nie wywiązał się z tego obowiązku.

Strona powodowa nie przedłożyła jednak żadnego dowodu na powyższe okoliczności, zaś pozwany konsekwentnie zaprzeczał temu, aby zawarł ze stroną powodową umowę wymienioną w pozwie.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w pkt I na podstawie wyżej powołanych przepisów prawa.

Koszty postępowania zostały zaś wzajemnie zniesione pomiędzy stronami, pomimo zawartej w art. 98 kpc zasady, zgodnie z którą strona przegrywająca zwraca koszty stronie przeciwnej, ponieważ pozwany, który wygrał sprawę, nie wykazał, że poniósł jakiekolwiek koszty tego postępowania.

SSR Zbigniew Lis

S..

- odnotować uzasadnienie,

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda,

- kal. 14 dni.

D.T. 28.12.2015 r. Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Micek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: