Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 903/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzesku z 2015-12-23

Sygn. akt IC 903/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Marek Jałowiecki – Paruch

Protokolant : Magdalena Markowska

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015r. w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki M. P. kwotę 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 16 lipca 2010r do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki M. P. kwotę 10.181,21 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

SR Marek Jałowiecki – Paruch

S/

- odnotować wyrok,

- kal. 3 tygodnie,

23.12.2015r

Sygn. akt I C 903/14

UZASADNIENIE WYROKU

Z DNIA 23 GRUDNIA 2015R.

Powódka M. P. w ostatecznie sprecyzowanym pozwie skierowanym przeciwko (...) S. A. w W. domagała się zasądzenia od pozwanego kwoty 75.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16.07.2010r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania w tym kosztów postępowania pojednawczego przeprowadzonego przed Sądem Rejonowym (...) w W. (sygn. akt (...)) według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w W. (...). W dniu 1.01.2010r. zawarła z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym. W dniach 17.05.2010r. do 3.06.2010r. miała miejsce powódź w wyniku, której została zalana przedmiotowa nieruchomość. Strona powodowa zgłoszenia szkody dokonała 24.05.2010r i 15.06.2010r. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił powódce odszkodowanie w łącznej wysokości 31.550,55 zł. Tymczasem według powódki szkody wyrządzone przez powódź znacząco przewyższają otrzymaną kwotę. Ponadto powódka sprzeciwiła się obniżeniu kwoty odszkodowania o stopień zużycia technicznego budynku określonego w polisie. Pismem z dnia 27.11.2015r. (data wpływu) powódka podała, że na dochodzoną pozwem kwotę składa się 49.669,47 zł z tytułu szkody w budynku mieszkalnym, 13.857,33 zł z tytułu szkody w budynku stajni, 1.291,97 zł z tytułu szkody w budynku garażu, 872,42 zł z tytułu szkody w budynku szopy i 9.308,81 zł z tytułu szkody w budynku stodoły.

Pozwany (...) S. A w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany przyznał, że wypłacił powódce za szkody w budynkach kwotę wskazaną w pozwie i uważa, że ustalone odszkodowanie było we właściwej wysokości. Wskazał, iż powódka nie udowodniła swego żądania, a kosztorys M. D. ma charakter dokumentu prywatnego. Zarzucił bezzasadność powoływania się na art. 361 i 363 kc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny z uwzględnieniem okoliczności bezspornych

Bezspornym w przedmiotowej sprawie było, że powódka M. P. jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w W. (...). W dniu 16.11.2009r. strony zawarły umowę ubezpieczenia obowiązkowego budynków o nr (...) na okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. Przedmiotem ubezpieczenia był budynek mieszkalny jednorodzinny, stodoła, stajnia, garaż oraz szopa. Powyższe budynki zostały ubezpieczone według wartość rzeczywistej, na łączną kwotą 209.081,00 zł w tym:

- budynek mieszkalny jednorodzinny na kwotę 124.400,00 zł;

- budynek stajni na kwotę 26.100,00 zł;

- budynek stodoły na kwotę 39.000,00 zł;

- budynek szopy na kwotę 981,00 zł;

- budynek garażu na kwotę 18.600,00 zł.

W dniach 18.05.2010r. oraz 04.06.2010r. W. nawiedziła powódź w wyniku, której zalane zostały budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny powódki. Powódka zgłosiła szkodę stronie pozwanej pismem z dnia 24.05.2010r i 15.06.2015r (akta szkody (...) i (...)). W toku postępowania likwidującego szkodę pozwany wypłacił powódce tytułem odszkodowania kwoty: 27.331,80 zł z tytułu szkody w budynku mieszkalnym, 782,22 zł z tytułu likwidacji szkody w budynku stajni, 936,74 zł z tytułu likwidacji szkody w budynku stodoły, 2.391,21 zł tytułem likwidacji szkody w budynku garażu, 108,58 zł tytułem likwidacji szkody w budynku szopy. Łącznie powódce została wypłacona kwota 31.550,55 zł.

Dodatkowo Sąd ustalił, że w wyniku powodzi z 2010r. powstały uszkodzenia budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych powódki w W., których koszt robót budowlanych niezbędnych do ich usunięcia z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego budynków od dnia powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela do dnia zdarzenia powodującego szkodę wynosi: w budynku mieszkalnym 82.928,54 zł, stajni 14.639,56 zł, stodoły 10.245,55 zł, szopy 2.496,05zł i garażu 3.683,19 zł. Łącznie 113.992,89 zł.

Dowód: opinia biegłego z zakresu budownictwa R. M. k. 173 - 215, oraz opinia uzupełniająca biegłego R. M. k. 250

M. P. wniosła do (...)w W. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika (...) S.A. w W.. Z protokołu z posiedzenia z dnia 20.02.2014r. sygn. akt (...) Sądu Rejonowego (...) w W. rozpoznającego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynika, że w imieniu wzywającej powódki stawił się pełnomocnik – radca prawny, a w imieniu zawezwanego (...) S.A. w W. nie stawił się nikt - zawiadomienie doręczone.

Dowód: wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 09.12.2013r. k. 114, protokół z posiedzenia z dnia 20.02.2014 r. sygn. akt (...) Sądu

Rejonowego dla (...) w W. k. 115

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów w tym zdjęć fotograficznych, opinii biegłego z zakresu budownictwa R. M..

Dokumenty, w tym te znajdujące się w aktach szkody przedstawiające skutki powodzi oraz zdarzenia jakie miały miejsce w związku z likwidacją szkody, Sąd uznał za wiarygodne bo brak podstaw aby je kwestionować, nie były one również podważane przez strony. Natomiast w żadnym zakresie nie można zgodzić się, że dokumenty przedstawiają rzeczywistą wartość szkody, bo w tym zakresie są one sprzeczne z opinią biegłego R. M.. Jeżeli chodzi o kosztorys sporządzony na zlecenie powódki przez rzeczoznawcę majątkowego M. D., to za bardziej wiarygodną co do wyceny wysokości szkody Sąd uznał opinię biegłego R. M., bo jest bardziej przejrzysta i czytelna. Biegły był na miejscu, dokonał oględzin i widział zakres szkody oraz prace potrzebne do jej likwidacji. Kosztorys M. D. jest dokumentem prywatnym, a przedstawione w nim koszty napraw odbiegają od wyliczeń biegłego M.. Zdjęcia dołączone do tego kosztorysu przedstawiają stan budynków po powodzi. Jeżeli chodzi o wysokość szkody bardziej dla Sądu wiarygodna jest opinia R. M., biegłego sądowego, znającego miejscowy rynek budowlany. Opinia ta jest pełna, jasna i logiczna, sporządzona przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie aby sporządzić opinię w przedmiotowej sprawie. Przedstawione przez pozwanego zarzuty do opinii są jedynie polemiką z opinią biegłego i w żaden sposób nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Biegły w opinii uzupełniającej odniósł się do zarzutów pozwanego i w sposób przekonujący uzasadnił swe stanowisko dlaczego w taki a nie inny sposób dokonał wyceny. Odnosząc się do zarzutów pozwanego co do rzekomych błędów popełnionych przez biegłego w opinii jak i opinii uzupełniającej to w ocenie Sądu są one zupełnie chybione.

Sąd zważył, co następuje

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) (u.o.U.F.G i P.B.U.K) rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, zwanego dalej "budynkiem rolniczym", od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie budynków rolniczych jest ubezpieczeniem majątkowym dotyczącym mienia. Celem ubezpieczenia majątkowego jest wyrównanie uszczerbku w majątku ubezpieczającego, spowodowanego wypadkami ubezpieczeniowymi przewidzianymi w umowie ubezpieczenia.

Art. 68. 1 u.o.U.F.G i P.B.U.K stanowi, że wysokość szkody ustala się, z uwzględnieniem art. 69, na podstawie:

1) cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń; ustalenie wysokości szkody na podstawie tych cenników następuje w każdym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub remontu budynku;

2) kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku, odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych - przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia; jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się również faktyczne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody.

2. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do corocznego aktualizowania cenników, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Zakład ubezpieczeń może zweryfikować zasadność wielkości i wartości robót ujętych w przedstawionym przez ubezpieczającego kosztorysie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Kosztorys ten powinien zostać przedłożony przez ubezpieczającego najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody.

4. Zakład ubezpieczeń nie uwzględnia stopnia zużycia budynku przy szkodach drobnych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 100 euro, ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

Art. 69 u.o.U.F.G i P.B.U.K stanowi, że wysokość szkody w budynkach rolniczych:

1) zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy;

2) zwiększa się w granicach sumy ubezpieczenia o udokumentowane koszty uprzątnięcia miejsca szkody w wysokości do 5% wartości szkody.

Zaś Art. 70. 1. u.o.U.F.G i P.B.U.K mówi, że sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.

2. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

1) rzeczywistej tego budynku, przez którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego;

2) nowej - w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

3. Suma ubezpieczenia może być ustalona na podstawie:

1) cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do szacowania wartości budynków;

2) załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporządzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartości robót budowlanych obowiązującymi w budownictwie, przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny rzeczoznawcy; w tych przypadkach ustalenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego w razie ubezpieczenia budynku według wartości określonej w ust. 2 pkt 2.

4. Normy zużycia budynków rolniczych określa zakład ubezpieczeń stosownie do przepisów prawa budowlanego.

Art. 805 § 1 kc stanowi, że przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W przedmiotowej sprawie strony zawarły umowę ubezpieczenia obowiązkowego budynków. Kwestia odpowiedzialności pozwanego za szkodę nie budzi wątpliwości, skoro ten wypłacił już powódce część odszkodowania. Kwestią sporną jest wysokość szkody. Ogrom zjawiska powodzi z 2010r jaka nawiedziła tereny m.in wsi W. jest faktem powszechnie znanym. Zdjęcia, reportaże były szeroko przedstawiane w tamtym czasie w mediach. Przedmiotem niniejszego postępowania jest szkoda w budynku mieszkalnym i gospodarczych. Postępowanie likwidujące szkodę przeprowadzone przez pozwanego nie było prawidłowe, bo nie doprowadziło do ustalenia właściwej wysokości szkody. Rzeczywista wysokość szkody została wyliczona przez biegłego R. M., na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie. Ta opinia odzwierciedla koszty związane z remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych i uwzględnia dotychczasowe wymiary, konstrukcję, materiały budynków z chwili powstania szkody.

Przy ustalaniu kosztów wymaganych robót budowlanych przy usuwaniu skutków powodzi, niezbędne jest ustalenie stopnia zużycia obiektów budowlanych na dzień zdarzenia powodującego szkodę. Kwestia ta również została ustalona przez biegłego R. M.. Biegły pomniejszył wyliczone kosztorysowo kwoty napraw stosownie do stopnia zużycia obiektów, zgodnie z obliczeniami dokonanymi na podstawie akt sprawy. Wobec powyższego ustalając stopień zużycia przedmiotowych budynków w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy, a datą wystąpienia szkody biegły posłużył się jedną z metod czasowych (przy uwzględnieniu faktu, że budynki zostały ubezpieczone na kwotę rzeczywistą) zgodnie z przepisami art. 68 ust 1 pkt 2 ustawy u.o.U.F.G i P.B.U.K. W związku z powyższym zupełnie niejasne jest dla Sądu stanowisko pozwanego wyrażone w piśmie z 08.10.2015r. (k. 232-233), że przy liczeniu wysokości szkody uwzględnić również należy stopień zużycia budynków od daty ich budowy do dnia powstania szkody. Kwestia zużycia od dnia budowy do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia została ustalona w zawartej przez strony umowie. Przedmiotem opinii jest jedynie stopień zużycia od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności do dnia powstania szkody. Żądanie pozwanego nie znajduje żadnego uzasadnienia w świetle cytowanych powyżej przepisów i jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Sąd podziela argument biegłego podany w odpowiedzi na zarzuty pozwanego, a sprowadzający się do tego, jakie koszty należy zaliczyć do tych związanych koniecznymi pracami. Pozwany podnosił, że pewne prace zaliczone przez biegłego do napraw koniecznych, tak naprawdę nie były potrzebne, a część prac nie została udokumentowana jak np. wywiezienie gruzu. Biegły wskazał natomiast, że gruz uwzględniony w kosztorysie jest elementem procesu technologicznego, którym są roboty budowlane. Prace polegające na wywiezieniu gruzu powstałego podczas prac remontowych np. skuwanie podłóg, jest normalną czynnością remontową, którą należy zaliczyć do koniecznych prac naprawczych. Ponadto stanowisko pozwanego polegające, na podważaniu konieczności przeprowadzenia prac, takich jak osuszanie, odgrzybianie tynków, malowanie desek, zdaniem Sądu nie jest zasadne. Oczywistym jest, że woda powodziowa niesie ze sobą śmieci, fekalia, szlam i muł, a wszystkie przedmioty czy urządzenia, które miały styczność z taką wodą należy osuszyć, odgrzybić lub wymienić na nowe. Samo skucie tynków bez dezynfekcji i odgrzybiania nie ma większego sensu technologicznego. Odgrzybianie i dezynfekcja to standardowe elementy robót remontowych w obiektach popowodziowych, dlatego kwestionowanie przez pozwanego kosztów przeprowadzenia tych prac jest zupełnie nietrafne. Podobnie rzecz ma się z malowaniem desek poszycia ścian, która to praca jest konieczna po odgrzybianiu w celu uzyskania zbliżonej odporności na wnikanie wody i poprzednie zabarwienie.

Budynek mieszkalny ubezpieczony był na kwotę 124.400,00 zł. Wysokość szkody ustalona przez Sąd na podstawie opinii biegłego wyniosła 82.928,54 zł. Pozwany wypłacił kwotę 27.331,80 zł. Do zapłaty pozostaje więc kwota 55.596,74zł, przy czym powódka ograniczyła swe żądanie do kwoty 49.669,47 zł.

Budynek stajni ubezpieczony był na kwotę 26.100,00 zł. Wysokość szkody ustalona przez Sąd na podstawie opinii biegłego wyniosła 14.639,56 zł. Pozwany wypłacił kwotę 782,22 zł. Do zapłaty pozostaje więc kwota 13.857,33 zł.

Budynek stodoły ubezpieczony był na kwotę 39.000,00 zł. Wysokość szkody ustalona przez Sąd na podstawie opinii biegłego wyniosła 10.245,55 zł. Pozwany wypłacił kwotę 936,74 zł. Do zapłaty pozostaje więc kwota 9.308,81 zł.

Budynek szopy ubezpieczony był na kwotę 981 zł. Wysokość szkody ustalona przez Sąd na podstawie opinii biegłego wyniosła 2.496,05 zł. Pozwany wypłacił powodowi kwotę 108,58 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 872,41 zł.

Budynek garażu ubezpieczony był na kwotę 18.600,00 zł. Wysokość szkody ustalona przez Sąd na podstawie opinii biegłego wyniosła 3.683,19 zł. Pozwany wypłacił powódce kwotę 2.391,21. Do zapłaty pozostaje kwota 1.291,97 zł.

Łącznie jest to kwota 75.000,00 zł.

Szkoda została zgłoszona w dniu 24.05.2010r i 15.06.2010. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia - zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy u.o.U.F.G i P.B.U.K., dlatego odsetki Sąd zasądził od 16.07.2010r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji na mocy powołanych przepisów.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw z art. 108 § 1 kpc. Na koszty postępowania w niniejszej sprawie złożyła się: opłata sądowa od pozwu 3.750,00 zł, wydatki na sporządzenie opinii przez biegłego 2.697,21 zł, dwie opłaty skarbowe od udzielnych pełnomocnictw 34 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda 3.600,00 zł zgodnie z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 .09.2002 r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.461 j.t.), opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 40zł, zgodnie z art.23 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 j.t.) oraz kwota 60 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego powódki w postepowaniu pojednawczym w sprawie sygn. akt (...) przed Sądem Rejonowym dla (...) w W.(art. 186 § 2 kpc ). Łącznie 10.181,21 zł.

SSR Marek Jałowiecki – Paruch

S/

- odnotować uzasadnienie,

- odpis wraz z odpisem wyroku z 23.12.2015r. doręczyć pełnomocnikowi pozwanego,

- kal. 2 tygodnie

B., dnia 05.01.2016r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jałowiecki – Paruch
Data wytworzenia informacji: