Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1518/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2013-12-17

Sygn. akt IV U 1518/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący:SSO Mariusz Musiał

Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Stawarz

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołaniaL. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 20 czerwca 2013 r. nr (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o wypłatę renty

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 1518/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2013 r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. na podstawie przepisów z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290 z zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) dokonał rozliczenia renty L. W.w związku z osiągniętym przychodem w roku 2012. Łączny przychód osiągnięty przez odwołującą w w/w roku wyniósł 90813,85 zł i przekroczył wyższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku tj. 55291,00 zł , łącznie o kwotę 35522,85 zł. Osiągnięty przychód uzasadniał zawieszenie łącznej kwoty świadczenia za w/w rok na kwotę 4713,56 zł, w tym: od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r. – o 363,28 zł x 2 miesiące tj. 726,56, od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. – o 398,70 zł x 10 miesięcy tj. 3987,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia za w/w rok organ rentowy ustalił, że świadczenie podlegało zawieszeniu.

L. W. reprezentowana przez pełnomocnika wniosła odwołanie od tej decyzji, w którym domagała się zwrotu wstrzymanego świadczenia za okres już od 2008 r. Podnosiła, iż koszty utrzymania w Austrii, gdzie mieszka są znacznie wyższe i w jej przypadku kryteria stosowane przez organ rentowy nie powinny mieć zastosowania.

W odpowiedzi na odwołanie od decyzji organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Bezsporne w sprawie było:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. decyzją z dnia 14.07.2009 r. przyznał L. W. rentę rodzinną od dnia 01.12.2008 r. w wysokości proporcjonalnej według proporcji 224 miesięcy pracy w Polsce do 449 miesięcy łącznej pracy z uwagi na ubezpieczenie społeczne za granicą. Jednocześnie na podstawie oświadczenia z dnia 16.02.2009 r. i informacji instytucji austriackiej organ rentowy zawiesił wypłatę świadczenia z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Poinformował odwołującą, że wznowienie wypłaty nastąpi na jej wniosek oraz o konieczności nadesłania od pracodawcy zaświadczenia o wysokości zarobków. Renta rodzinna odwołującej była zawieszona w latach 2008-2011 i odwołująca nie kwestionowała decyzji organu rentowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W związku z informacją o przychodzie osiągniętym przez odwołującą w 2012 r. z tytułu zatrudnienia w Austrii zaskarżoną decyzją organ rentowy dokonał rozliczenia pobieranej renty rodzinnej. Za rok 2012 do rozliczenia organ rentowy przyjął przychód z tytułu zatrudnienia w Austrii : styczeń i luty po 1500 euro, marzec 2250 euro, kwiecień 1750 euro, maj 1500 euro, czerwiec 2250 euro, lipiec i sierpień po 1500 euro, wrzesień 2250 euro, październik i listopad po 1500 euro i grudzień 2250 euro. Łączny przychód osiągnięty przez odwołującą w w/w roku po przeliczeniu na walutę polską wyniósł 90813,85 zł i przekroczył wyższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku tj. 55291,00 zł , łącznie o kwotę 35522,85 zł. Osiągnięty przychód uzasadniał zawieszenie łącznej kwoty świadczenia za w/w rok na kwotę 4713,56 zł, w tym: od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r. – o 363,28 zł x 2 miesiące tj. 726,56, od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. – o 398,70 zł x 10 miesięcy tj. 3987,00 zł.

Dowód: zestawienie poborów odwołującej za 2012 r. –k. 265-299 ar,

wydruk z rozliczenia rejestru zawieszalności –k. 302 ar.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zalegające w aktach organu rentowego, które nie były w żaden sposób kwestionowane przez strony postępowania. Brak więc jakichkolwiek podstaw, które należało by uwzględnić, nawet z urzędu, aby dokumentom tym odmówić właściwego znaczenia dowodowego.

Sąd rozważył, co następuje:

Odwołanie L. W.od decyzji z dnia 20 czerwca 2013 r. nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżone decyzja organu rentowego jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

4. Przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

6. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

7. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1)24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2)18 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3)20,4 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

9. Kwoty maksymalnych zmniejszeń, o których mowa w ust. 8, podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1)w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego - kwoty przychodu, o których mowa w ust. 7 i 8, z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 groszy;

2)w terminie do 14 roboczego dnia listopada - kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P. z 2012 r. poz. 889) ustalono wyższą kwotę graniczną w wysokości 55291,80 zł.

W związku z informacją o przychodzie osiągniętym przez odwołującą w 2012 r. z tytułu zatrudnienia w Austrii zaskarżoną decyzją organ rentowy dokonał rozliczenia pobieranej renty rodzinnej. Za rok 2012 do rozliczenia organ rentowy przyjął przychód z tytułu zatrudnienia w Austrii : styczeń i luty po 1500 euro, marzec 2250 euro, kwiecień 1750 euro, maj 1500 euro, czerwiec 2250 euro, lipiec i sierpień po 1500 euro, wrzesień 2250 euro, październik i listopad po 1500 euro i grudzień 2250 euro. Łączny przychód osiągnięty przez odwołującą w w/w roku po przeliczeniu na walutę polską - zgodnie z kursem opublikowanym przez Komisję Administracyjną d.s. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących -wyniósł 90813,85 zł i przekroczył wyższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku tj. 55291,00 zł , łącznie o kwotę 35522,85 zł. Osiągnięty przychód uzasadniał zawieszenie łącznej kwoty świadczenia za w/w rok na kwotę 4713,56 zł, w tym: od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r. – o 363,28 zł x 2 miesiące tj. 726,56, od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. – o 398,70 zł x 10 miesięcy tj. 3987,00 zł. W tej sytuacji zasadnie organ rentowy uznał w zaskarżonej decyzji, że świadczenie odwołującej podlegało zawieszeniu na łączną kwotę 4713,56 zł.

Wbrew stanowisku skarżącej koszty utrzymania w Austrii nie mają znaczenia dla prawidłowości zaskarżonej decyzji.

Decyzję dotyczące rozliczeń renty rodzinnej w latach 2008-2011 nie były dotychczas kwestionowane przez odwołującą i są ostateczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił odwołanie L. W.od zaskarżonej decyzji na podstawie powołanych przepisów i na podstawie art. 477 ( 14 )§ 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Truchan
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Musiał
Data wytworzenia informacji: