Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 376/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Targu z 2016-04-12

Sygn. akt I C 376/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Teresa Kotowska-Musiał

Protokolant:

sekr. sądowy Danuta Bierówka

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Nowym Targu

na rozprawie

sprawy z powództwa E. W.

przeciwko J. C.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.

Nakazuje, aby w dziale II księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości położonej w N. stanowiącej działkę ewid. nr (...), o powierzchni 0,0560 ha, wykreślić jako właścicielkę J. C. c. P. i K. i nakazuje zamknięcie tej księgi wieczystej.

II.

Zasądza od pozwanej J. C. na rzecz powódki E. W. kwotę 2.717,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemnaście) - tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego.

Sygn. akt I C 376/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Powódka E. W. wniosła o uzgodnienie treści księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu dla nieruchomości położonej w N. – dz. ewid. nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wykreślenie z tej księgi dz. ewid. nr (...) oraz nakazanie zamknięcia tej księgi wieczystej.

W uzasadnieniu powódka podniosła, że w kw nr (...) jako właściciel ujawniona jest powódka E. W. w zakresie dz. ewid. nr (...),
z kolei w Kw nr (...) jako właściciel ujawniona jest pozwana J. C. również w zakresie tej samej działki ewid. nr (...). Podstawą wpisu prawa własności na rzecz powódki było postanowienie tut. Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I Ns 1307/13 stwierdzające zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz E. W.. Natomiast podstawą wpisu prawa własności na rzecz pozwanej J. C. było postanowienie tut. Sądu z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt
I Ns 901/13 stwierdzające zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz J. C., które zostało uchylone na skutek skargi o wznowienie postępowania wniesionej przez E. W.. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. Sąd uchylił postanowienie o zasiedzeniu wydane na rzecz J. C. i wniosek pozwanej o zasiedzenie odrzucił. Dalej powódka wskazała, że przed tut. Sądem pod sygn. akt I C 464/14 toczyło się postępowanie z powództwa J. C. przeciwko E. W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej przez nakazanie wykreślenia dz. ewid. nr (...) z księgi wieczystej E. W.. Sąd wyrokiem
z dnia 26 lutego 2015 r. oddalił pozew J. C..

Pozwana J. C. nie wniosła odpowiedzi na pozew, a jedynie wniosła o zawieszenie postępowania wobec wniesienia przez nią do tut. Sądu sprawy o zasiedzenie części dz. ewid. nr (...) oraz zasiedzenia służebności gruntowej, która biegnie po tej działce.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W Kw nr (...) jako właściciel dz. ewid. nr (...) wpisana jest E. W.. Podstawą wpisu było postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I Ns 1307/13 stwierdzające zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz E. W..

Z kolei w Kw nr (...) jako właścicielka tej samej działki - dz. ewid. nr (...) wpisana jest pozwana J. C.. Podstawą wpisu było postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I Ns 901/13 stwierdzające zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz J. C.. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I Ns 839/14 na skutek wznowienia postępowania w sprawie I Ns 901/13 z wniosku E. W. i H. P., Sąd Rejonowy w Nowym Targu uchylił postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I Ns 901/13 i wniosek J. C.
o zasiedzenie odrzucił.

/ dowód : odpis z Kw nr (...) i Kw nr (...) k. 3-4, akta tut. Sądu I Ns 1307/13, I Ns 901/13, I Ns 839/14, zeznania powódki E. W. k.31, s. 00:04:39-00:08:57/

Przed tut. Sądem pod sygn. akt I C 464/14 toczyło się postępowanie
z powództwa J. C. przeciwko E. W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Początkowo J. C. domagała się uzgodnienia treści księgi wieczystej nr (...) poprzez wykreślenie z tej księgi dz. ewid. nr (...) położonej w N.. Następnie zmieniła żądanie pozwu i domagała się dokonania podziału dz. ewid. nr (...) na dz. ewid. nr (...) i (...), a następnie wpisanie w kw nr (...) prawa własności na rzecz dz. ewid. nr (...) w miejsce dz. ewid. nr (...), a w Kw nr (...) wpisu prawa własności dz. ewid. nr (...) w miejsce dz. ewid. nr (...).

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt I C 464/14 tut. Sąd oddalił powództwo. W uzasadnieniu w/w wyroku wskazano, że w Kw nr (...) jest wpis prawa własności na rzecz E. W. oparty o istniejące w obrocie prawnym postanowienie o zasiedzenie, natomiast wpis własności tej samej działki
w Kw nr (...) na rzecz J. C. oparty jest na aktualnym uchylonym postanowieniu o zasiedzenie.

/ dowód: akta tut. Sądu I Ns 464/14, zeznania powódki E. W. k.31,
s. 00:04:39-00:08:57/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane wyżej dowody
z dokumentów, których wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz zeznania powódki E. W., którym Sąd dał wiarę w całości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece
(Dz.U.2013.707 j.t.) w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Jak wykazało postępowanie, powódka E. W. stała się właścicielką objętej pozwem działki ewidencyjnej na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I Ns 1307/13 stwierdzającego zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz E. W..

Pomimo istnienia księgi wieczystej dla tejże działki, z dniem 19 maja 2014 r. założono dla niej nową Kw nr (...), gdzie jako właścicielkę wpisano pozwaną J. C., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w N. z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I Ns 901/13 stwierdzającego zasiedzenie dz. ewid. nr (...) na rzecz J. C. (ostatecznie uchylonego postanowieniem tut. Sądu z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I Ns 839/14).

W konsekwencji dla przedmiotowej nieruchomości prowadzone były dwie odrębne księgi wieczyste.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należało, iż powódka wykazała prawo własności przysługującej jej dz. ewid. nr (...) w oparciu o prawomocne, istniejące w obrocie prawnym postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia w sprawie
I Ns 1307/13, natomiast prawo własności pozwanej do tej nieruchomości oparte jest na aktualnie uchylonym postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia (sygn. akt I Ns 839/14), co oznacza, że podstawa prawna na mocy której pozwana nabyła własność dz. ewid. nr (...) została prawomocnie uchylona i nie obowiązuje ona w obrocie prawnym.

Dlatego też Sąd orzekł o uzgodnieniu treści księgi wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w Nowym Targu z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że wykreślił jako właścicielkę J. C. i nakazał zamknięcia tej księgi.

O kosztach orzeczono w myśl zasady odpowiedzialności za wynik procesu
tj. w oparciu o treść art. 98 kpc.

SSR Teresa Kotowska-Musiał

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Firfas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kotowska-Musiał
Data wytworzenia informacji: