Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 348/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2015-10-29

Sygn. akt V GC 348/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Anna Dobosz

Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs

po rozpoznaniu 29 października 2015r.

sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W.

przeciwko S. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami procesu obciąża powoda.

SSR Anna Dobosz

Sygn. akt V GC 348/15 upr

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

29 października 2015r. SSR Anna Dobosz

Sygn. akt V GC 348/15 upr

UZASADNIENIE

wyroku z 29 października 2015r.

Powód A. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w pozwie skierowanym przeciwko S. G. domagał się zasądzenia kwoty 5.110,39 zł z ustawowymi odsetkami od 23 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, tj. wpisu i kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadniał, że pozwany S. G. zawarł z (...) Bank (...) S.A., 15 grudnia 2011r. umowę kredytu. Pozwany z umowy się nie wywiązał. 21 października 2014 roku powód nabył wierzytelność od banku drogą umowy cesji. Łączna kwota wierzytelności wynosi 43 959 zł 13 gr a nie spłacony kapitał 35 874 zł 67 gr. Powód obecnie dochodzi tylko części przysługującej mu wierzytelności.

(pozew – k. 1-3, 35-38).

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z 26 lutego 2015 roku sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości.

(nakaz – k. 4).

Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty i domagał się oddalenia powództwa w całości.

Przyznał, że zawarł umowę kredytu z (...) Bank (...) S.A. o oraz że części kredytu nie spłacił. Wskazał, że pożyczka była ubezpieczona, wobec czego bank mógł wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi, czego zresztą pozwany się domagał. Zarzucił, że powód nie wykazał aby nabył w drodze cesji przedmiotową wierzytelność. Podał, że pierwotny wierzyciel w piśmie z 27 listopada 2014 roku poinformował go, że wierzytelności sprzedał do (...), a nie powodowi. Pozwany sprzeciwił się jakiejkolwiek cesji wierzytelności. Zarzucił, że daty umów cesji się nie zgadzają.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany S. G. zaciągnął w 12 grudnia 2011r. w (...) Bank (...) spółce akcyjnej pożyczkę o numerze (...), na okres pięciu lat w kwocie 41 128 zł 15 gr.

(d. umowa – k. 10-11).

Pożyczkodawca wypowiedział przedmiotową umowę 9 kwietnia 2014 roku, a postanowieniem z 7 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu w sprawie VG Co 268/14 i nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez pierwotnego wierzyciela w związku z przedmiotowym zobowiązaniem.

(akta V G Co 268/14).

Pierwotny wierzyciel wszczął przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne które zostało umorzone na wniosek wierzyciela.

(akta Km 949/14 Komornika przy SR w Nowym Sączu A. C.).

25 września 2014 roku (...) Banku (...) SA podjął uchwałę numer (...) w sprawie zatwierdzenia sprzedaży portfela wierzytelności banku z tytułu kredytów. Jako nabywcę portfela wskazano (...) Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

(d. uchwała – k. 55).

15 października 2014 roku (...) Bank (...) S.A. sprzedał do A. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, wierzytelności w stosunku do kredytobiorców i pożyczkobiorców. Powód przy zawarciu umowy reprezentowany był przez (...) Sp. z o.o.

(d. umowa – k. 39-51).

27 października 2014 roku powód opracował dla pozwanego zawiadomienie o tym, że pierwotny wierzyciel sprzedał wierzytelność z przedmiotowej umowy powodowi. W zawiadomieniu wskazano, że umowa cesji zawarta została 21 października 2014 roku.

(d. zawiadomienia – k. 79-80).

27 listopada 2014 roku (...) Bank (...) SA. zawiadomił pozwanego, że wierzytelność wynikającą z umowy o numerze (...) sprzedał do firmy (...) Sp. z o.o.

(pismo – k. 139).

Ustalając stan faktyczny sprawy, sąd oparł się na dowodach z dokumentów przedłożonych przez strony, których wiarygodności żadna ze stron wzajemnie nie podważyła, aktach sprawy związkowej V G Co 268/14 i aktach sprawy egzekucji komorniczej Km 949/14.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo należało oddalić.

Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, wyrażoną m.in. w art. 6 kc i 232 kpc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zdaniem sądu powód nie wykazał, aby był legitymowany czynnie do wystąpienia z niniejszym powództwem.

Rzeczą powoda było bowiem w pierwszym rzędzie, wykazanie przed sądem, że pozwany był dłużnikiem (...) Banku (...) SA, że powód wstąpił w miejsce pierwotnego wierzyciela, o czym pozwany został zawiadomiony.

Powód przedstawił wyłącznie dowód na to, że pozwany był stroną umowy kredytu z (...) Bank (...) SA. Faktu tego pozwany nie kwestionował.

Zakwestionował natomiast, że doszło do umowy cesji wierzytelności z przedmiotowej umowy kredytu na powoda.

Sąd po przeanalizowaniu złożonych do akt dokumentów doszedł do wniosku, że powód nie wykazał, aby poprzez umowę cesji wstąpił w prawa i obowiązki pierwotnego wierzyciela, tj. (...) Banku (...) SA.

Jak zostało ustalone, (...) Bank (...) SA 25 września 2014 roku podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprzedaży wierzytelności banku z tytułu kredytów. Jako nabywcę wskazano (...).

27 listopada 2014 roku (...) Bank (...) SA zawiadomił pozwanego o dokonanej cesji z przedmiotowej umowy kredytu na ten właśnie podmiot.

Z treści umowy cesji wierzytelności z 15 października 2014 roku nie wynika dokładnie, jakie konkretnie wierzytelności zostały sprzedane, a w szczególności czy wśród nich znalazła się także przedmiotowa wierzytelność. Przeciwko temu świadczy zarówno treść uchwały zarządu banku jak i zawiadomienia znajdujące się w aktach sprawy a skierowane od banku do dłużnika.

Z art. 509 § 1 kc wynika, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2 tego przepisu stanowi, że wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Z powyższej regulacji wynika, że nabywca wstępuje w miejsce zbywcy i przysługują mu wszelkie prawa wynikające z pierwotnej umowy. Aby móc domagać się zapłaty od dłużnika musi przed nim wykazać, że doszło do cesji wierzytelności. Na zmianę wierzyciela zgoda dłużnika nie jest wymagana.

W niniejszej sprawie sąd ustalił, że powód ani przed pozwanym, ani wobec sądu nie wykazał, że wstąpił w miejsce pierwotnego wierzyciela to jest (...) Banku (...) SA.

Mając powyższe na uwadze sąd powództwo oddalił, w oparciu o powołany przepis.

W związku z oddaleniem powództwa, kosztami procesu jako podmiot przegrywający został w całości obciążony powód.

SSR Anna Dobosz

Z:

1/ (...),

2/ (...)

3/ (...)

12 listopada 2015r.

SSR Anna Dobosz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Janor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dobosz
Data wytworzenia informacji: