Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 600/21 - zarządzenie, uzasadnienie, protokół Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2021-11-08

Sygn. akt I C 600/21 upr.

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 8 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 listopada 2021 r.

rozpoznał sprawę

z powództwa D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko A. O.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 09:00 zakończono o godz. 9:30

Strony na posiedzenie nie stawiły się – niezawiadomione.

Odczytano pozew wniesiony w (...), sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, odpowiedź pozwanego na sprzeciw pozwanej

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd wydał wyrok, odstępując od podania ustnych motywów rozstrzygnięcia, z uwagi na nieobecność stron.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 600/21 upr.

Dnia 8 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko A. O.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  kosztami procesu obciąża powoda.

Z:

1)  odnotować wyrok,

2)  dor. pełn. powoda i pozwanej z pouczeniem o sposobie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie i apelacji,

3)  kal. 7 dni.,

4)  wył. akta związkowe.

Dnia 8.11.2021 r.

Sędzia:

Sygn. akt I C 600/21

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 8 listopada 2021 roku

Powód D. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 21 stycznia 2013r. do Sądu Rejonowego w Lublinie domagał się zapłaty od pozwanej A. O. kwoty 10.866,42 zł. z odsetkami od 21 stycznia 2013r. oraz zasądzenia od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazał, że pozwana zawarła w dniu 22 stycznia 2008r. z pierwotnym wierzycielem (...) Bankiem S.A umowę kredytu nr (...). Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z późniejszymi aneksami zawartej w dniu 30 września 2011r. pomiędzy powodem a (...) Bankiem S.A. powód wszedł w prawa dotychczasowego wierzyciela.

W dniu 13 lutego 2013r. wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uchylił postanowienie z 18.04.2013r. o nadaniu klauzuli wykonalności z uwagi na nieskuteczne doręczenie pozwanej nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz wskutek uznania skutecznego wniesienia sprzeciwu przekazano sprawę do rozpoznania do tut. Sądu.

Pozwana w sprzeciwie podniosła zarzut przedawnienia.

W postępowaniu przed tut. Sądem powód podtrzymał roszczenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana A. O., nazwisko panieńskie Ś. zawarła 22 stycznia 2008r. z poprzednikiem prawnym powoda, tj. (...) Bank S.A. z siedzibą w K. umowę prostej pożyczki gotówkowej nr (...) w kwocie 5.473,57 zł. na okres do 14 stycznia 2010r., oprocentowanej w wysokości 18,90 %. Całkowity koszt pożyczki obejmujący prowizję, ubezpieczenie i oprocentowanie miał wynosić 1.592,61 zł..

4 marca 2009r. (...) Bank S.A. wystawił przeciwko pozwanej bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 7.053,28 zł. w tym należność główna 5.473,57 zł., odsetki 1.558,71 zł. Postanowieniem tut. sądu z 13 marca 2009r. sygn. akt Co 442/09 nadano (...) klauzulę wykonalności co do należności głównej, odsetek za okres korzystania z kapitału i kosztów.

30 września 2011r. (...) Bank S.A. w W. zawarł z powodem warunkową umowę przelewu wierzytelności, której przedmiotem było zobowiązanie pozwanej. Bezwarunkowe przeniesienie wierzytelności z dniem 12 stycznia 2012r. nastąpiło na podstawie aneksu zawartego w dniu 12 stycznia 2012r.

( dowód : umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, aneks k. 54-76, dokumenty w aktach Co 442/09/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone przez powoda dokumenty .

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie

Powództwo, jakkolwiek powód wykazał legitymacje czynną, nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. ( 2018.1104 ) o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zostały wprowadzone zmiany przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z art. 117 § 2 1 k.c. po upływie terminu przedawnienia nie można się domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Art. 118 k.c. stanowi, iż jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Nie ulega wątpliwości, iż pozwana jest konsumentem, a roszczenie wynika z prowadzonej przez zarówno pierwotnego jak i obecnego wierzyciela, działalności gospodarczej.

W tym wypadku zatem termin przedawnienia wynosi trzy lata i zgodnie z obecnie obwiązującym brzmieniem przepisu art. 118 k.c. roszczenie ulega przedawnieniu z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym upłynął okres trzech lata od daty jego wymagalności.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 zdanie 2 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. – jeżeli przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ( przed 9 lipca 2018r.), nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Wprawdzie powód nie podaje wprost daty wymagalności roszczenia, nie wskazuje daty wypowiedzenia umowy pożyczki, niemniej nie ulega wątpliwości, iż roszczenie dochodzone pozwem stało się wymagalne przed dniem złożenia przez poprzednika prawnego powoda, wniosku o nadania klauzuli wykonalności na (...) czyli przed dniem 6 marca 2009r. a przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących przed datą wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018r., przedawnienie tego roszczenia nastąpiłoby po upływie trzech lat od daty jego wymagalności tj. najpóźniej 6 marca 2012r. a zatem w chwili wejścia w życie ustawy, o której mowa wyżej roszczenie było przedawnione bowiem pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym został wniesiony 21 stycznia 2013r.

Sąd nie ma wiedzy czy poprzedni wierzyciel prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanej, powód nie powołuje sygnatury akt takiego postępowania, nie podaje w jakim okresie toczyło się takie postępowanie.

Należy jednak wskazać, że kwestia ta nie ma znaczenia w świetle akceptowanego stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. (II CSK 196/14, LEX 1622906, Biul.SN 2015/2/11), zgodnie, z którym do przerwania biegu przedawnienia nie wystarczy identyczność wierzytelności, lecz niezbędna jest identyczność osób, na rzecz, których lub przeciwko którym dana czynność, została dokonana. Przerwanie biegu przedawnienia następuje, bowiem w podmiotowych i przedmiotowych granicach czynności podjętej przez wierzyciela: dotyczy tego roszczenia, które jest zabezpieczone, dochodzone, ustalane lub egzekwowane, jest skuteczne przeciwko osobie, wobec której kieruje się czynność i z korzyścią na rzecz osoby dokonującej czynności.

Wniosek wierzyciela o nadanie tytułowi egzekucyjnemu - jakim jest (...)klauzuli wykonalności jest bezspornie czynnością przerywającą bieg przedawnienia przedsięwziętą w celu zaspokojenia roszczenia (por.m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. III CZP 101/03 OSNC 2005/4/58, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 276/04, niepubl.). Czynnością taką jest też niewątpliwie wniosek o wszczęcie egzekucji w oparciu o taki tytuł wykonawczy. Jest to, bowiem czynność zmierzająca bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Czynności te wywołają, zatem skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jednak o tyle, o ile będą pochodziły od wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł egzekucyjny i na rzecz, którego temu tytułowi została nadana klauzula wykonalności.

Na marginesie tylko należy jeszcze zauważyć, iż powód nie wyjaśnił w jaki sposób zostały obliczone odsetki w kwocie 5.392,85 zł., nie wskazał czy są to odsetki kapitałowe czy karne za jaki okres, od jakiej kwoty obliczone.

Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem roszczenia, powództwo podlega oddaleniu na podstawie przepisów cytowanych w uzasadnieniu, o czym orzeczono na posiedzeniu niejawnym w myśl przepisu art. 148 1 § 1 k.p.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

1.  Proszę odnotować uzasadnienie

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem proszę doręczyć pełnomocnikowi powoda

3.  K.. 14 dni.

6 grudnia 2021r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Liszka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Grażyna Poręba
Data wytworzenia informacji: