Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 459/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Limanowej z 2017-12-12

Sygn. akt I Ns 459/17

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Cetnarowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Gawron

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 roku w Limanowej

na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w L., (...) S.A. w W., Skarbu Państwa - Wojewódzkiej (...) w K.

z udziałem S. D., M. D. (1), M. D. (2), S. S., A. D., E. S.

o stwierdzenie nabycia spadku po M. D. (3)

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po M. D. (3) córce P. i H., zmarłej w dniu 21 stycznia 2016 roku w L., ostatnio stale zamieszkałej w D. na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli mąż S. D. oraz syn M. D. (1) po 1/2 części każdy z nich;

II.  orzec, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej

z dnia 12 grudnia 2017 roku

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2017 roku Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. wystąpił o stwierdzenie nabycia spadku po M. D. (3), wskazując, iż spadkodawczyni pozostawiła długi w postaci należności publicznoskargowych.

O stwierdzenie nabycia spadku po M. D. (3) wystąpiły również, wskazując na wchodzące w skład spadku długi – (...) S.A. w W. oraz Skarb Państwa – Wojewódzka (...) w K..

Postanowieniami z dnia 26 i 27 lipca 2017 roku sprawy z wniosków wymienionych podmiotów zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni M. D. (3) zmarła 21 stycznia 2016 roku w L.. Ostatnio przed śmiercią zamieszkiwała w D.. W chwili śmierci była zamężna ze S. D.. M. D. (3) miała czworo dzieci: M. D. (1), S. S., M. D. (2) i A. D.. M. D. (3) nie miała dzieci pozamałżeńskich i przysposobionych. M. D. (3) nie sporządziła testamentu. Postępowanie spadkowe po niej toczy się po raz pierwszy. Nikt nie zrzekał się dziedziczenia po niej. Nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po niej. W dniu 1 lipca 2016 roku S. S., M. D. (2) i A. D. odrzucili spadek przypadający im z ustawy po M. D. (3). A. D. i M. D. (2) nie mają zstępnych. S. S. ma jedną córkę E. S., która w tym samym dniu odrzuciła spadek przypadający jej z ustawy po M. D. (3). E. S. nie ma zstępnych. W skład spadku po M. D. (3) wchodzi nieruchomość.

/ Dowód: odpis skrócony aktu zgonu M. D. (3) (k. 7), wykaz należności podatkowych (k. 8), odpis aktu notarialnego Rep A 4998/2016 (k 2 akt I Ns 546/16), zestawienie należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego (k. 25-31), wyrok (k. 32), postanowienie komornika w przedmiocie zawieszenia egzekucji (k. 33), odpis aktu urodzenia M. D. (1) (k. 56), odpis aktu małżeństwa M. D. (3) i S. D. (k. 57), zapewnienia spadkowe (k. 78-78/2), zeznania M. D. (1) (k. 78/2)./

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na niebudzących wątpliwości dokumentach przedłożonych przez strony. Brak innych osób wchodzących w skład kręgu spadkobierców ustawowych wynika nie tylko z zapewnień spadkowych ale i treści aktu notarialnego, sporządzonego stosownie do wymagań określonych w art. 641 § 2 k.p.c. Pozostałe okoliczności ustalone zostały na podstawie zapewnień spadkowych złożonych przez zgłaszających się spadkobierców oraz zeznań uczestnika, które nie były kwestionowane przez pozostałych uczestników.

Sąd zważył co następuje:

Wobec zapewnienia spadkobiercy, iż M. D. (3) nie pozostawiła testamentu, Sąd stwierdził nabycie spadku na podstawie ustawy, mając na uwadze zasady dziedziczenia ustawowego obowiązujące w chwili śmierci spadkodawczyni.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.). Na chwilę śmierci spadkodawczyni, 21 stycznia 2016 roku, krąg spadkobierców ustawowych obejmował małżonka oraz dzieci spadkodawczyni. (art. 931 § 1 k.c.). Troje z czworga dzieci spadkodawczyni skutecznie odrzuciło spadek, składając przed notariuszem, w terminie określonym w art. 1015 § 1 k.c. oświadczenia spadkowe. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.). Wówczas, to osoby, które skutecznie odrzuciły spadek, traktowane są jak osoby które nie dożyły otwarcia spadku, zaś stosownie do treści art. 931 § 2 k.c. - jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. A. D. i M. D. (2) nie mają zstępnych. S. S. ma jedną córkę A. S., która również skutecznie odrzuciła spadek. Wobec wyczerpania możliwości dziedziczenia przez zstępnych osób, które skutecznie spadek odrzuciły, spadek przypada mężowi spadkodawczyni S. D., którego należna część dziedziczona w zbiegu z synem spadkodawczyni, który spadku nie odrzucił, M. D. (1), nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku (art. 931 § 1 k.c. in fine). Z racji tego, iż małżonek spadkodawczyni dziedziczy tylko z jednym jej synem, ich udziały w spadku wynoszą po ½ części.

Na podstawie zapewnień spadkowych ustalono, iż S. D. i M. D. (1) nie składali oświadczeń spadkowych. Oświadczenie o przyjęciu lub
o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 1 i 2 k.c.) w brzmieniu na dzień otwarcia spadku.

Mając to na uwadze, orzeczono jak w punkcie I postanowienia, stosownie do treści powołanych przepisów.

O kosztach orzeczono na zasadzie art. 520 § 1 k.p.c. w punkcie II postanowienia.

SSR Paweł Cetnarowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Banach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Limanowej
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Cetnarowski
Data wytworzenia informacji: