Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 95/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej z 2015-05-29

Sygn. akt I Ns 95/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Kazimierz Firlej

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Małysa

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 roku w Suchej Beskidzkiej

sprawy z wniosku A. K.

z udziałem M. T. (1)

o podział majątku wspólnego

p o s t a n a w i a:

1.  oddalić wniosek;

2.  nakazać pobrać na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej od wnioskodawczyni A. K. i uczestnika M. T. (1) kwoty po 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100) z tytułu wydatków wyłożonych ze Skarbu Państwa;

3.  stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi pozostałe koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Z/

1.  odn. post.

2.  zakr. nr spr.

3.  kal. 21 dni

4.  po praw. skierować pkt 2 do księgi należności;

29/05/2015

Sygn. akt I Ns 95/15

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w

Suchej Beskidzkiej

z dnia 29 maja 2015r., sygn. akt: I Ns 95/15

Wnioskodawczyni A. K. we wniosku z dnia 24.10.2013r. (Tom I, k. 2), w jego pkt I, wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego jej oraz uczestnika M. T. (1) wchodzą następujące przedmioty majątkowe:

(1)  wierzytelność przysługująca wnioskodawczyni, wynikająca z tytułu poczynionych przez wnioskodawczynię nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika, w postaci budowy budynku tartaku, pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych na nieruchomości objętej Kw nr (...), stanowiącej własność uczestnika, przy czym wartość powstałych zabudowań szacuje się na ok. 400.000,00 zł,

(2)  wierzytelność przysługująca wnioskodawczyni, wynikająca z tytułu poczynienia przez wnioskodawczynię nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika postępowania w postaci budowy budynku garażu oraz pomieszczeń mieszkalnych na nieruchomości objętej Kw nr (...), wartość których szacuje się na ok. 200.000,00 zł,

(3)  środki zgromadzone na rachunku bankowym uczestnika, stanowiące zarazem oszczędności stron, o wartości ok. 277.000,00 zł,

(4)  samochód osobowy marki B. (...), rocznik 2006, nr rej. (...), o wartości ok. 60.000,00 zł,

(5)  samochód ciężarowy marki S. o wartości ok. 169.000,00 zł,

(6)  samochód ciężarowy o wartości ok. 80.000,00 zł,

(7)  maszyny stanowiące wyposażenie tartaku o wartości ok. 30.000,00 zł,

(8)  oraz gołębnik wraz z hodowlą gołębi o wartości ok. 30.000,00 zł.

Wnioskodawczyni, w pkt II wniosku z dnia 24.10.2013r. wniosła o podział wymienionego w pkt I majątku w ten sposób, że :

a)  Sąd orzeknie obowiązek zwrotu na jej rzecz wartości ½ nakładów poczynionych na budowę części składowych nieruchomości, stanowiących własność uczestnika postępowania, wynikających z wierzytelności wymienionych w pkt I. 1 oraz I. 2 niniejszego wniosku,

b)  Sąd orzeknie obowiązek zwrotu na jej rzecz ½ środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych uczestnika postępowania, a stanowiących oszczędności wnioskodawczyni oraz uczestnika,

c)  ruchomości wymienione w pkt od 4 do 8 zostaną przyznane na własność uczestnika postępowania, z obowiązkiem spłaty ½ ich wartości na rzecz wnioskodawczyni.

Wniosła także, o zasądzenie od uczestnika na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu A. K. podała, iż małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.04.2013r. W trakcie trwania małżeństwa na działkach nr (...) (KW (...) ), stanowiących własność uczestnika postępowania, za środki pochodzące z majątku wspólnego stron powstały zabudowania w postaci budynku tartaku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń mieszkalnych. Nadto, na działkach o nr (...) (KW (...)), w trakcie trwania wspólności majątkowej, ze środków pochodzących z majątku wspólnego uczestników powstały zabudowania w postaci garażu 3 - stanowiskowego oraz pomieszczenia mieszalne znajdujące się nad nim. Nieruchomość ta została zbyta przez uczestnika postępowania aktem notarialnym – umową darowizny z dnia 21.03.2011r., na rzecz matki D. T. (1). Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte przez uczestnika postępowania przed zawarciem związku małżeńskiego. W trakcie trwania związku małżeńskiego uczestnik postępowania uzyskiwał dochód z tartaku oraz znaczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Z. P.H.U. (...) M. T. (1), z których to tytułów część zysków odkładana była przez uczestnika postępowania na rachunkach bankowych. Parę miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego wnioskodawczyni pomagała uczestnikowi w prowadzeniu ww. działalności gospodarczej; w tym czasie urodziła dziecko, nad którym sprawowała osobistą pieczę. Od roku 2008 strony nie zamieszkiwały ze sobą – wnioskodawczyni wyprowadziła się wraz z dzieckiem. W tym czasie uczestnik postępowania nie przyczyniał się do zaspokojenia potrzeb rodziny, prowadząc oddzielne gospodarstwo domowe, co pozwoliło na powstawanie znacznych oszczędności. Uczestnik został zobowiązany wyrokiem z dnia 21.02.2011r., sygn. akt: III RC 5/11 do łożenia kwoty 2.000,00 zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz A. T. (1). Nadto, w trakcie trwania małżeństwa, ze środków pochodzących z majątku wspólnego stron został nabyty samochód marki B. (...), dwa samochodu ciężarowe oraz maszyny stanowiące wyposażenia tartaku; uczestnik zajmował się także hodowlą rasowych gołębi, dla których wybudował gołębnik.

W odpowiedzi na ww. wniosek, po ostatecznym sprecyzowaniu swojego stanowiska (Tom I, k. 13 – 15, k. 131) uczestnik M. T. (1), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o oddalenie wniosku oraz zasądzenie od wnioskodawczyni na jego rzecz kosztów postępowania, ewentualnie: o ustalenie, że w skład majątku wspólnego stron wchodzi wierzytelność przysługująca uczestnikowi względem wnioskodawczyni wynikająca z tytułu poczynienia przez uczestnika nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty w postaci remontu i adaptacji budynku położonego w B. (...). W dalszej kolejności uczestnik wniósł o dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez zobowiązanie wnioskodawczyni do spłaty wartości nakładów na remont i adaptacje domu w kwocie 50.000,00 zł.

W uzasadnieniu powyższego, M. T. (1) wskazał, iż uczestnicy w okresie swojego krótkiego pożycia nie zgromadzili żadnego majątku oprócz wydatków z majątku wspólnego na majątek odrębny wnioskodawczyni. Uczestnik wskazał, iż działalność gospodarczą i inwestycje z tym związane, w okresie trwania małżeństwa uczestnika – dokonywała D. T. (1), zatem wszelkie nakłady na budowę obiektu tartaku, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych pochodziły tylko i wyłącznie od D. T. (1). Znaczna część inwestycji D. T. (1) na działkach uczestnika miała miejsce jeszcze przed datą zawarcia związku małżeńskiego przez strony, tj. w czerwcu 2007r. Jeśli inwestycje były prowadzone po dacie zawarcia małżeństwa to były to nakłady stanowiące darowiznę matki D. T. (1) na rzecz syna M. T. (1). Strony w trakcie małżeństwa nie zgromadziły żadnych środków finansowych, które umożliwiałyby realizację jakichkolwiek inwestycji budowlanych. Wszelkie dochody jakie uzyskała firma M. T. (1) w tym czasie zostały rozdysponowane na wydatki bieżące, potrzeby rodziny, remont, adaptację domu rodzinnego wnioskodawczyni w B. (...). Środki zgromadzone na rachunkach bankowych były środkami obrotowymi firmy. Wszelkie pojazdy tj. samochody osobowe i ciężarowe zostały nabyte przez uczestnika postępowania na zasadzie surogacji. Przed zawarciem związku małżeńskiego M. T. (1) był właścicielem samochodów osobowych i ciężarowych, które zbył w trakcie małżeństwa z wnioskodawczynią i za te środki nabył samochód B. (...), samochód ciężarowy marki S.. Uczestnik nie miał i nie ma samochodu ciężarowego o podanej przez wnioskodawczynię wartości 80.000,00 zł. Wszelkie maszyny i wyposażenie tartaku stanowiły i stanowią własność brata uczestnika M. T. (2). Gołębnik wraz z hodowlą gołębi stanowi własność całej rodziny T., a w szczególności matki uczestnika D. T. (1).

W dalszym postępowaniu sądowym strony konsekwentnie podtrzymywały swoje stanowiska (wnioskodawczyni : Tom I, k. 30, 38, 84, 90, Tom II, k. 228, 272; uczestnik: Tom I, k. 30, 129, Tom II, k. 272).

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 24.02.2015r. (Tom II, k. 254 ) wniosła dodatkowo o wydanie postanowienia wstępnego, w którym Sąd ustali, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi:

1. przyczepa ciężarowa marki D. (...) o nr rej. (...), zakupiona w dniu 28.02.2008r.,

2. ciągnik samochodowy, siodłowy marki S. (...), o nr rej., (...), zakupiony w dniu 1.03.2010r.,

3. przyczepa ciężarowa marki H. (...) (...), o nr rej. (...), zakupiona w dniu 29.09.2009r.,

4. samochód ciężarowy marki (...), o nr rej. (...), zakupiony w dniu 22.04.2010r.,

5. naczepa ciężarowa marki S. (...), o nr rej. (...), zakupiona w dniu 6.06.2010r.,

6. naczepa ciężarowa V. (...),6 o nr rej. (...), zakupiona w dniu 1.03.2010r.,

7. samochód ciężarowy marki S. (...), o nr rej. (...), zakupiony w dniu 28.02.2008r. oraz

8. samochód osobowy marki B. (...), o nr rej. (...), zakupiony w dniu 5.12.2008r.

Wnioskodawczyni wniosła jednocześnie o przyznanie, wymienionych w pkt. 1 - 8 składników majątku na rzecz uczestnika postępowania, z jednoczesną spłatą na swoją rzecz połowy ich wartości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 21.02.2011r., sygn. akt: III RC 5/11 Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich zasądził od M. T. (1) tytułem alimentów na rzecz A. T. (1) kwotę 2.000,00 zł miesięcznie, poczynając od 1.02.2011r., płatną z góry.

Dowód: kopia ww. wraz z kopią postanowienia w zakresie nadania klauzuli wykonalności z dnia 21.02.2011r. Tom I, k. 7.

Wyrokiem z dnia 16.04.2013r., sygn. akt: XI C 3314/12 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny – Rodzinny rozwiązał przez rozwód małżeństwo A. T. (1) oraz M. T. (1), zawarte dnia 2.06.2007r. w B., a zapisane w Urzędzie Stanu Cywilnego w B. za numerem (...) – bez orzekania o winie stron (pkt I sentencji wyroku); wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron W. T. (1), ur. (...) w S. - powierzył A. T. (1), zastrzegając dla M. T. (1) prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka oraz prawo do kontaktu z małoletnią; kosztami utrzymania i wychowania małoletniej córki obciążył obie strony i z tego tytułu zasądził od pozwanego M. T. (1) na rzecz W. T. (1) alimenty w wysokości po 2.000,00 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca do rąk matki małoletniej tj. A. T. (1), poczynając od prawomocności wyroku, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat (pkt III). Postanowieniem, wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny – Rodzinny z dnia 29.05.2013r., sygn. akt XI C 3314/12 nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – wyrokowi Sądu Okresowego w Krakowie z dnia 16.04.2013r. – w pkt III.

Dowód: zeznania wnioskodawczyni A. K. Tom II, k. 266; zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k. 268 – fakt bezsporny; kopia ww. wyroku oraz kopia ww. postanowienia, Tom I, k. 7.

Aktem notarialnym – umową darowizny z dnia 8.06.1998r., Rep A nr (...), J. i J. K. (1) (rodzice wnioskodawczyni) darowali A. K. całe niezabudowane działki ew. o łącznej powierzchni 1 ha 12 a 17 m ( 2 ). Stan prawny niektórych działek ewidencyjnych uległ zmianie, na skutek umów zamiany – aktów notarialnych - z dnia 20.04.2009r. i 4.02.2009r. Aktem notarialnym z dnia 3.11.2010r. Rep A nr (...) J. i J. K. (1) darowali wnioskodawczyni całą nieruchomość objęta (...), zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położony w B. (...)5, w skład której wchodzą działki ew. nr: (...), (...), (...), (...) i (...) o łącznie powierzchni 0,6500 ha. Wcześniej dla odłączonych działek ew. nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) o obszarze 1 ha 12 a 17 m ( 2 )położonych w B. stanowiących las, rolę, pastwisko oraz działkę budowlaną, założono nową księgę wieczystą nr Kw. (...) z wpisem w niej w dziale II własność na rzecz A. K. w całości.

Dowód: kopie aktów notarialnych: z dnia 8.06.1998r., Tom I, k. 100/2 – 102; z dnia 20.04.2009r., Tom I, k. 103 – 105; 4.02.2009r. Rep A nr (...), k. 105/2 – 108; z dnia 3.11.2010r. Tom I, k. 109 – 111; kopia postanowienia z dnia 20.07.1998r. Tom I, k. 111/2- 112.

Po zawarciu, w dniu 2.06.2007r., związku małżeńskiego, uczestnik M. T. (1) oraz wnioskodawczyni A. K., zamieszkali w miejscowości O., w rodzinnym domu ojca uczestnika, gdzie pozostali około roku czasu. W trakcie małżeństwa wnioskodawczyni oraz uczestnik korzystali z pomocy finansowej matki uczestnika, tj. D. T. (1). D. T. (1) i jej mąż oraz ich rodzina wyremontowali uczestnikom dom w O. nr 204, wyposażyli go w : sprzęt AGD (lodówka, zmywarka, pralka), meble w sypialni, meble w salonie oraz w małym pokoju - meble dziecięce, stół kuchenny z krzesłami. W momencie opuszczenia przez wnioskodawczynię, w roku 2008 domu w O., i jej wyprowadzenia się do domu rodzinnego położonego w B., A. K. zabrała ze sobą ww. przedmioty, za wyjątkiem mebli kuchennych przytwierdzonych do ściany i jednej sofy. Wnioskodawczyni zabrała ze sobą także kołdry, pościel, talerze i garnki.

Dowód: częściowo zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k. 268; zeznania świadków: D. T. (1) Tom I, k. 125/2; A. S. (1), Tom I, k. 126; częściowo zeznania świadka E. N., Tom I, k. 127/2; częściowo zeznania świadka J. K. (1) Tom I, k,. 126/2.

Uczestnik M. T. (1) od 8.08.1999r. do 15.02.2013r., w powiecie (...), w miejscowości (...), (...)-(...) J., prowadził działalność gospodarczą – działalność transportową, pod firmą Z. P. H. U. (...) M. T. (1). Działając pod ww. firmą (...) zaciągnął kredyty pod działalność gospodarczą. W okresie 2011 – 2013r. firma ta dobrze prosperowała. Na podstawie umowy z dnia 23.10.2012r. oraz wpisu w dniu 20.11.2012r. do KRS, została zawiązana spółka jawna - (...) D. T. (1) i wspólnicy spółka jawna. Matka uczestnika - D. T. (1) prowadziła i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki drewna – produkcja palet z drewna, wykorzystując przy tym, wskazany przez wnioskodawczynię, budynek tartaku. Na nieruchomości, na której usytuowany jest tartak znajdują się także pomieszczenia biurowe, które powstały przed zawarciem małżeństwa przez uczestników postępowania.

Dowód: częściowo zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 266/2, 267; zeznania uczestnika Tom II, k. 267/2, 268; zeznania świadków: R. S., Tom I, k. 31/2; T. S., Tom I, k. 32/2; J. P. Tom I, k. 33, 33/2; D. T. (1) Tom I, k. 126; A. S. (1) Tom I, k. 126; częściowo zeznania świadka P. P., Tom I, k. 30/2; wydruk z (...) z dnia 26.03.2014r. Tom I, k. 40; Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - KRS Nr (...) z dnia 23.05.2015r. (odpis KRS w załączniku); kopia informacji z dnia 21.01.2011r. z (...) Bank (...) S.A. Tom I, k. 41.

Uczestnik M. T. (1), uzyskał w latach podatkowych 2008 – 2013 następujący łączny dochód miesięczny : w 2008r. – 1.786,50 zł, w roku 2009 – 5.004,87 zł, w roku 2010 – 7.957,25 zł, w roku 2011 – 5.400,89 zł , w roku 2012 – 6.272,81 zł oraz w roku 2013 – 1.045,33 zł.

Dowód: pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15.05.2014r. Tom I, k. 55; oryginały zeznań podatkowych Tom I, k. 57, 58.

W trakcie małżeństwa, poza prowadzeniem działalność gospodarczej, uczestnik nie wykonywał innej pracy zarobkowej. Pieniądze pochodzące z ww. działalności, wnioskodawczyni oraz uczestnik wydatkowali na bieżące życiowe potrzeby.

Dowód: zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k. 268; zeznania świadków: J. P. Tom I, k. 33/2; D. T. (1) Tom I, k. 125/2, 126; A. S. (1) Tom I, k. 126/2.

W trakcie trwania małżeństwa, uczestnik M. T. (1) podarował swojej siostrze - A. S. (1) udziały w firmie (...) M. T. (1). Była to jedyna darowizna z jego strony.

Dowód: zeznania A. S. (1) Tom I, k. 126/2.

W trakcie małżeństwa uczestników, wnioskodawczyni nie pracowała zawodowo. Przez pierwszy rok małżeństwa pomagała w firmie (...) M. T. (1) tzn. pracowała fizycznie, przywoziła i odwoziła pracowników, gotowała, sprzątała, a także pomagała w taki sposób „na tartaku” prowadzonym przez D. T. (1). Po urodzeniu, w dniu (...) córki, wnioskodawczyni zajęła się wychowaniem dziecka.

Dowód: zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 266/2, 267; zeznania świadków: T. S., Tom I, k. 33; D. T. (1) Tom I, k. 125/2; A. S. (1) Tom I, k. 126; K. M. Tom I, k. 127; E. N. Tom I, k. 127/2; czyściwo zeznania J. K. (1) Tom I, k. 126/2, 127.

Po urodzeniu dziecka, wnioskodawczyni zamieszkała w domu rodzinnym w B. wraz ze swoimi rodzicami, a w tym czasie uczestnik mieszkał w W., w mieszkaniu swojej matki, dojeżdżając do żony i dziecka. W trakcie małżeństwa uczestnik czynił nakłady na dom rodzinny wnioskodawczyni położony w B., tj.: przekazał drewno na więźbę, remontował dom w środku, wykonał altanki, przywiózł pustaki. Wnioskodawczyni, w roku 2010r., otrzymała od swoich rodziców nieruchomość wraz z domem rodzinnym, położonym w B. nr (...). Przed przekazaniem go córce, rodzice wnioskodawczyni przeprowadzili tam remont tj.: zmianę dachu, wyremontowanie pokoju dla ubezwłasnowolnionego całkowicie W. K., zmiana okien, CO. Ww. remonty prowadzone były w systemie gospodarczym. Opiekunem prawnym ww. W. K., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 19.07.2007r., sygn. akt: III RNs 118/07 została J. K. (1), a kuratorem, do reprezentowania interesów prawnych ubezwłasnowolnionego całkowicie – na mocy postanowienia tut. Sądu z 10.08.2010r., sygn. akt: III RNs 127/10 - wnioskodawczyni A. T. (1).

Dowód: częściowo zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 267; zeznania uczestnika M. T. (1), Tom II, k. 268; zeznania świadków: T. S. Tom I, k. 32/2; J. P. Tom I, k. 33/2; D. T. (1), Tom I, k. 125/2, 126; A. S. (1) Tom I, k. 126; częściowo zeznania świadka: J. K. (1), Tom I, k. 126/2; faktury i rachunki z zakupu materiałów budowlanych w roku 2009, 2010, 2012 przez J. K. (1) oraz J. K. (2), Tom I, k. 92 – 99; kopia umowy na roboty budowlano – montażowe, k. 100; kopia faktur VAT z 2009r. i 2008r. i 2010r. wystawionych na J. K. (1), Tom II, k. 231 – 235; akta III RNs 118/07 , III Op 16/07; III RNs 127/10.

Aktem notarialnym z dnia 15.03.2000r. Rep A Nr (...) D. T. (1) darowała synowi M. T. (1) całe niezbudowane działki ew. nr : (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) (garaż) , (...) (tartak) (...), (...) o łącznie powierzchni 1 ha 13 a 62 m ( 2), a M. T. (1) oświadczył, że darowiznę tę przyjmuje.

Dowód: kopia aktu notarialnego z dnia 15.03.2000r., Tom I, k. 18 – 19.

Na działkach nr (...) stanowiących, własność M. T. (1), objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej (KW Nr (...)), a nabytych przez uczestnika przed zawarciem związku małżeńskiego, ze środków pochodzących od D. T. (1) (matki uczestnika) oraz M. T. (2) (brata uczestnika), powstały zabudowania w postaci budynku tartaku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń mieszkalnych - zadaszona wiata – tartak. Budynek tartaku – zadaszonej wiaty - został wybudowany przez D. T. (1), która faktycznie prowadzi rodzinną działalność gospodarczą od kilkudziesięciu lat, a od roku 2012 – prowadzi ją w ramach spółki (...) D. T. (1) i wspólnicy spółka jawna. Budynek tartaku - zadaszonej wiaty - powstał przed zawarciem przez uczestników związku małżeńskiego W trakcie trwania małżeństwa uczestników, ww. tartak był remontowany. Nad tartakiem zostały wybudowane pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia mieszkalne, wybudowane przez D. T. (1) oraz brata uczestnika – M. T. (2). Budowa pomieszczeń mieszkalnych oraz biurowych, powstałych nad tartakiem, sfinansowana została przez D. T. (1) oraz M. T. (2). M. T. (2) zakupił do tartaku maszynę: trak do tartaku - tartak pionowy. Uczestnik M. T. (1), z majątku wspólnego, nie czynił żadnych nakładów na ww. pomieszczenia, ani na zakup maszyn w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach rodzinnego tartaku.

Dowód: częściowo zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 266/2; zeznania uczestnika M. T. (1), Tom II, k. 267/2; zeznania świadków: R. S., Tom I, k. 31/2; T. S. Tom I, k. 32/2; D. T. (1), Tom I, k. 125/2, 126; A. S. (1) Tom I, k. 126/2; częściowo zeznania J. S. Tom I, k. 32; częściowo zeznania świadka W. S., Tom I,, k. 33; częściowo zeznania świadka J. P. Tom I, k. 33; kopie faktur VAT oraz rachunków Tom I, k. 137- 200; Tom II, k. 201 – 226; wydruk elektroniczny z dnia 26.09.2013r. z (...), Tom I, k. 7.

W chwili obecnej uczestnik M. T. (1) mieszka w domu rodzinnym ze swoimi rodzicami tj. T. i D. T. (1).

Dowód: zeznania świadków: A. S. (2), Tom I, k. 32; W. S. Tom I, k. 33; A. D. Tom I, k. 34.

Na działkach, stanowiących własność D. T. (1), tj. nr (...) oraz (...) oraz (...), objętych księgą wieczystą KW Nr (...), prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, w trakcie trwania wspólności majątkowej wnioskodawczyni oraz uczestnika, ze środków pochodzących od D. T. (1) oraz M. T. (2), powstały zabudowania w postaci budowy garażu 3 - stanowiskowego, murowanego – otynkowanego, oraz pomieszczenia mieszkalne (jeden pokój i łazienka) znajdujące się nad nim, a wybudowane wraz z tym garażem. Nieruchomość powyższa została nabyta przez uczestnika M. T. (1) przed zawarciem związku małżeńskiego. Następnie aktem notarialnym – umową darowizny z dnia 21.03.2011r., nr Rep (...), ww. nieruchomość została przekazana na rzecz D. T. (1). Ww. nieruchomość obecnie jest zajmowana przez brata uczestnika - M. T. (2). M. T. (1) oraz A. K., nie inwestowali z majątku wspólnego na ww. garaż, bądź na pomieszczenia mieszkalne znajdujące się nad nim. Wnioskodawczyni A. K. i uczestnik M. T. (1) nie inwestowali także: w wiatę – tartak, w warsztat, czy też w gołębnik.

Dowód: fakt bezsporny – twierdzenia wnioskodawczyni Tom I, k. 39; zeznania uczestnika M. T. (1), Tom II, k. 267/2; częściowo zeznania świadka P. P., Tom I, k. 30/2; zeznania świadków: T. S. Tom I, k. 32/2; J. P., Tom I, k. 33/2; D. T. (1) Tom I, k. 125/2, 126; częściowo zeznania świadka W. S., Tom I, k. 33; kopia pierwszej strony projektu budowalnego z dnia lipiec 2009r., Tom I, k. 16; kopia pierwszej strony projektu zagospodarowania Tom I, k. 17; kopia faktury VAT za usługę docieplania garaży z 9.07.2013r. Tom I, k. 136; wydruk elektroniczny z dnia 26.09.2013r. z (...), Tom I, k. 7; kopia zgłoszenia D. T. (1) do Starostwa Powiatowego w S. z dnia 5.05.2011r., Tom I, k. 20.

W okresie małżeństwa uczestnicy nie zgromadzili żadnego majątku. Powstające oszczędności były przez nich na bieżąco konsumowane, gdyż żyli na dość wysokim poziomie. Na dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, uczestnik M. T. (1) nie posiadał żadnych oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych.

Dowód: zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k. 268.

Stan kont bankowych uczestnika M. T. (1), w Banku (...) S.A., przedstawia się następująco: na koncie (...) - saldo rachunku na dzień 8.05.2013r. było dodatnie i wynosiło 532,77 zł , niemniej saldo rachunku na dzień 8.05.2013r. w P. z Kredytem Odnawialnym było ujemne (tj. 8.580,66 zł) i w całości pokryto ww. saldo dodatnie. Rachunek nr (...) stanowił Kredyt (...) dla posiadaczy rachunków (...), który został jednak w całości spłacony w dniu 28.02.2011r. Natomiast rachunek (...) nie jest rachunkiem prawidłowym.

Dowód: informacja z Banku (...) S.A. z dnia 11.12.2014r. Tom II, k. 244; płyta CD, k. 245.

Na nieruchomości, stanowiącej własność D. T. (1), w pobliżu tartaku oraz garażu usytuowana jest budowla tzw. gołębnik. Przedmiotowy gołębnik został postawiony na skutek inicjatywy i ze środków finansowych D. T. (1). Gołębie, hodowane były jeszcze przez ojca uczestnika. Aktualnie liczebność hodowli gołębi wynosi ok. 40 – 50. Przy czym uczestnik M. T. (1) zakupił 4 gołębie w cenie 20,00 zł za sztukę.

Dowód: zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k. 267/2; częściowo zeznania świadka P. T. I, k. 30/2; zeznania świadków: A. D. Tom I, k. 34; D. T. (1), Tom I, k. 126; częściowo zeznania świadka T. S. Tom I, k. 32/2.

Do majątku odrębnego uczestnika M. T. (1) należały:

a) samochód osobowy S. (...) (Sedan), T. (...) (...), nr rej. (...) – nabyty przez uczestnika 23.09.2001 , którego współwłaścicielem była także D. T. (1); samochód został zbyty 10.06.2011r., (k. 62),

b) przyczepa ciężarowa (...), (...), (...), nabycie 19.04.2006r., data utraty praw 21.11.2011r., (k. 69),

c) (...), (...), nabycie przez uczestnika – 24.04.2006r., utrata praw: 6.09.2010r., nowy właściciel od – 17.12.2010r., (k. 78, 79),

d) (...), (...), nabycie przez M. T. (1) – 11.01.2007r., a utrata praw – 21.11.2011r., (k. 81),

e) samochód osobowy Polski F., (...), nabycie przez uczestnika – 4.11.1999r., (k. 82).

Dowód: częściowo zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k., 267/2; częściowo zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 266/2; zeznania świadków: T. S. Tom I, k. 32/2; D. T. (1) Tom I, k. 126; częściowo zeznania świadka A. S. (1) Tom I, k. 126/2; dane pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów Ministerstwo Spaw Wewnętrznych, Tom I, k. 59 – 82.

W trakcie trwania małżeństwa, tj. w okresie od 2.06.2007r. do 16.04.2013r. M. T. (1), w roku 2008, zakupił samochód osobowy marki B. (...), (...), nr rej. (...), (...) (Sedan), rocznik 2005, z dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności sprzed zawarcia małżeństwa. Sposób działania uczestnika był taki, że jeśli kupował jakiś samochód to zostawiał w rozliczeniu stary i dopłacał brakujące kwoty. M. T. (1) w trakcie trwania małżeństwa nabył jeden samochód marki S., służący do przewozu drewna, a w rozliczeniu za ten samochodu pozostawił stary samochód ciężarowy marki M. - do przewozu drewna. Do zakupu ww. samochodu ciężarowego marki M., dopłacił ok. 60.000,00 zł. Poza ww. pojazdami, M. T. (1) był właścicielem następujących pojazdów:

a) naczepy ciężarowej marki K., (...), (...) – data nabycia przez M. T. (1) : 11.02.2002r., (k. 60); z dniem 30.11.2012r. – właścicielem - „D.D. T. (1) i wspólnicy sp. j., (k. 61),

b) przyczepy ciężarowej dłużycowej (...), (...), (...) – nabycie praw 28.02.2008r., (k. 63); nowy właściciel – M. T. (2) z dniem 6.11.2012r. (k. 64),

c) ciągnika samochodowego siodłowego S., (...)M. T. (1) właścicielem od 1.03.2010r. (k. 65), a od 30.11.2010r. M. P., (k. 66),

d) przyczepy ciężarowej (...) 18/20 - H , (...) – właściciel M. T. (1) od 29.09. 2007r., a od 30.12.2011r. – (...) i (...) Spółka Jawna, (k. 67, 68),

e) (...), (...) nabycie praw przez uczestnika: 22.04.2010r., a od 30.11.2012r. – (...) D. T. (1) i wspólnicy spółka jawna, (k. 70, 71),

f) naczepy ciężarowej S., (...) 48PJ, nabycie własności przez uczestnika – 8.06.2010r., a od 30.11.2012r. – (...) D. T. (1) i wspólnicy spółka jawna, (k. 72, 73),

g) naczepy ciężarowej V., (...),6, (...), nabycie przez uczestnika – 1.03.2010r., a przez (...) D. T. (1) i wspólnicy spółka jawna – 30.11.2012r., (k. 74, 75),

h) (...), (...), nabycie przez uczestnika – 28.02.2008r., a przez M. T. (2) – 2.08.2012r., (k. 76, 77),

i) samochodu osobowego B., (...), (...), nabycie przez uczestnika – 5.12.2008r., (k. 80).

Dowód: częściowo zeznania wnioskodawczyni Tom II, k. 266/2; zeznania uczestnika M. T. (1) Tom II, k., 267/2; dane pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Tom I, k. 59 – 82.

Przy dokonywanych ustaleniach faktycznych, Sąd pominął dowód z zeznań świadka K. G. (T. I, k. 31 – 31/2), bowiem świadek ten nie ma wiedzy na temat żadnego z istotnego elementu rozpoznawanego w niniejszym postępowaniu.

W przeważającej części Sąd pominął zeznania A. S. (2) (T. I, k. 32), bowiem świadek ten nie posiada wiadomości istotnych w niniejszymi postępowaniu.

Podobnie rzecz się ma z zeznaniami świadka J. S. (T. I, k. 32, 32/2).

Także świadek P. Ł. (T. I, k. 33/2) nie ma wiedzy na temat rodzaj ruchomych składników majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika, ich wartość oraz czasu nabycia.

Sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawczyni w zakresie w jakim twierdzi, iż w trakcie małżeństwa uczestnik M. T. (1) dokładał się do remontu tartaku położonego w W., na nieruchomości stanowiącej własności jego matki, kwotą ok. 100.000,00 zł . Wnioskodawczyni wiedzę na ten temat posiada z ustnego przekazu uczestnika, czemu on zaprzecza. Co więcej, wnioskodawczyni utrzymuje, że po wykonanym remoncie tartaku uczestnik „spisał się„ swojej matce w ramach darowizny, z wszystkich działek w miejscowości W., na których stał tartak. Okoliczności faktyczne poczynione w sprawie, a opisane powyżej, nie potwierdzają powyższych twierdzeń.

Nie zasługują na wiarę także te zeznania wnioskodawczyni, w których utrzymuje, że budynek garażu wraz z pomieszczeniami mieszkalnymi nad nim został wybudowany ok. roku 2010r. przez uczestnika, bowiem przeczą temu ustalenia faktyczne poczynione w sprawie, a wskazujące iż budynek garażu został wybudowany ze środków pochodzących od D. T. (1) oraz M. T. (2).

Sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawczyni również w następujących częściach:

- w tej w części, w której utrzymuje, iż to uczestnik M. T. (1) postawił gołębnik ok. roku 2011 w miejscowości W. obok domku, który postawił uczestnik i w którym zamieszkał (T. II, k. 266/2),

- w tej części, w której utrzymuje, iż hodowlę gołębi prowadził uczestnik oraz iż założył ją w trakcie trwania ich małżeństwa.

Przeczą temu zeznania uczestnika M. T. (1) (T. II, k. 267/2); częściowo zeznania świadka P. P. (T. I, k. 30/2); zeznania świadków: T. S. (T. I, k. 32/2); A. D. (T. I, k. 34);

- w tej części, w której utrzymuje, iż w trakcie trwania małżeństwa uczestnik zarabiał dodatkowo w tartaku w W., tzn. przycinał drewno, a deski sprzedawał i z tego tytułu uzyskiwał dochód ok. 10.000,00 zł miesięcznie (T. II, k. 266/2).

W tym zakresie uczestnik wyjaśnił, iż sporadycznie zdarzało się, że przywiózł na tartak drewno do przetarcia na deski dla swojej matki, natomiast poza działalnością gospodarczą w (...) M. T. (1) nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej (T. II, k. 268);

- w tej części, w której utrzymuje, iż to uczestnik ok. 2009r. zakupił maszyny do tartaku (T. II, k. 267), który potem, tj. ok. 2010r. w darowiźnie spisał swojej matce,

- w tej części, w której twierdzi, że tartak został wyremontowany w trakcie trwania ich małżeństwa przez uczestnika ze wspólnych środków uczestnika oraz wnioskodawczyni (T. II, k. 267).

Przeczą temu ustalenia faktyczne dokonane w zakresie, kto finansował szeroko rozumianą działalność prowadzoną w ramach tartaku, a mianowicie D. T. (1) oraz M. T. (2).

Z uwagi na poczynione wyżej ustalenia w zakresie nakładów na dom położony w B., Sąd odmówił wiary zeznaniom wnioskodawczyni także w tej części, w której twierdzi, że remont domu w B. 355, nie był finansowany z majątku wspólnego małżonków (T. II, k. 267). Jednocześnie, Sąd nie dał wiary zeznaniom wnioskodawczyni, w zakresie, w jakim twierdzi, iż uczestnik nie dokonywał żadnych nakładów na dom położony w B..

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka J. K. (1) (T. I, k. 126 /2) w zakresie w jakim twierdzi, iż wnioskodawczyni z uczestnikiem nie czynili żadnych nakładów na budynek położony w B., który był remontowany od 2004 do 2011r., a odbył się on za sprawą środków pochodzących ze sprzedaży dwuhektarowego gospodarstwa rolnego matki wnioskodawczyni, jej męża oraz brata – W. K. oraz, że w wyposażenie tego domu uczestnik i wnioskodawczyni nie inwestowali nic - bowiem przeczą temu ustalenia faktyczne dokonane na podstawie zeznań: uczestnika M. T. (1) (T. II, k. 268); świadków: T. S. (T. I, k. 32/2); J. P. (T. I, k. 33/2); D. T. (1) (T. I, k. 125/2, 126); A. S. (1) (T. I, k. 126); J. K. (1) (T. I, k. 126/2); a także faktury i rachunki z zakupu materiałów budowlanych w roku 2009, 2010 i 2012 przez J. K. (1) oraz J. K. (2) (T. I, k. 92 – 99); kopia faktur VAT z 2008r., 2009 i 2010r. wystawionych na J. K. (1) (T. II, k. 231 – 235).

Sąd nie dał wiary zeznaniom ww. świadkowi także w zakresie w jakim twierdzi, iż w trakcie małżeństwa uczestników niniejszego postępowania, na działce matki uczestnika, został wybudowany gołębnik. Ustalenia faktyczne wskazują, iż został on wybudowany wcześniej.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka K. M. (T. I, k 127), w zakresie w jakim utrzymuje, iż jej zdaniem dom w B. remontowali i urządzili rodzice wnioskodawczyni. Świadek wskazuje, iż nie ma wiedzy, czy wnioskodawczyni i uczestnik, w jakiś sposób, remont tego domu finansowali.

Sąd nie dał wiary także zeznaniom świadka E. N. (T. I, k. 127/2), w tej części, w której twierdzi, iż uczestnik w W. postawił jakieś mieszkanie, a były to jakieś pokoje, zaś te garaże należały do niego; oraz że uczestnik miał tartak położony w W. i że był to jego tartak, a powstał on w trakcie trwania małżeństwa, bowiem nie potwierdza tego żaden inny dowód przeprowadzony w sprawie, a omówiony powyżej.

Sąd zważył, co następuje:

Art. 567 § 1 k. p. c. stanowi, iż w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. § 2 ww. przepisu wskazuje, iż w razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym. § 3 ww. przepisu wskazuje, że do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Z kolei na mocy art. 45 § 1 k. r. o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 148/07, (OSNC 2009/2/23, Biul.SN 2008/2/10) w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania.

W ocenie Sądu nie istniały, w niniejszym postępowaniu podstawy do wydania postanowienia wstępnego, zgodnie z żądaniem wnioskodawczyni (T. II , k. 254), a to z uwagi na fakt, iż pomiędzy stronami nie było sporu, co do tego czy konkretny składnik majątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego, zaś postępowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie wskakuje, iż strony nie zgromadziły majątku wspólnego uzasadniającego stosowne rozliczenie nakładów i wydatków.

Zgodnie z postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 193/12 ( LEX nr 1299157) przedmiotem rozstrzygnięcia w postanowieniu wstępnym, wydawanym na podstawie art. 685 w zw. z art. 567 § 3 k.p.c., może być wyłącznie spór co do tego, czy konkretny składnik majątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego. Wykluczone jest natomiast ustalanie składu majątku wspólnego, gdyż orzeczenie wydane w tym przedmiocie musi jednocześnie obejmować rozliczenie między stronami. Podobnie, Sąd Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r., V ACa 592/13 ( LEX nr 1437982) wskazał, iż rozliczenie wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie, a także rozliczenie długów jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego następuje w postępowaniu nieprocesowym wówczas, gdy toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej przewidziane w przepisach art. 567 k.p.c. To ostatnie postępowanie wchodzi jednak w rachubę wtedy, gdy przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jako obiekt podziału w sensie fizycznym jeszcze istnieją. Jeżeli tego rodzaju majątku nie ma, to brak jest podstaw do rozliczenia wydatków i nakładów w trybie postępowania nieprocesowego, bo nie ma również podstaw do postępowania o podział majątku wspólnego. Do rozpoznania roszczeń z tytułu zwrotu wydatków i nakładów, a także długów, o których mowa w przepisie art. 45 k.r.o., właściwy jest wówczas tryb procesowy, z tym że materialnoprawną podstawą rozstrzygania pozostaje przepis art. 45 k.r.o. jako lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego o zwrocie nakładów na cudzą rzecz lub o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie natomiast z postanowieniami Sądu Najwyższego z 29.05.2014r., sygn. akt: V CZ 36/14 ( LEX nr 1486680) jeżeli nie istnieje jako obiekt podziału wspólny majątek stron po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej, to roszczenia z tytułu zwrotu wydatków, nakładów i spłaconych długów przewidziane w przepisie art. 45 k.r.o. podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania procesowego. W konsekwencji dla oceny dopuszczalności skargi kasacyjnej nie można odwoływać się do treści art. 519 1 § 4 pkt 4 k.p.c., lecz o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia przewidziana w art. 398 2 § 1 k.p.c. Co więcej, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15.10.2014r., sygn. akt: V CZ 67/14 ( LEX nr 1598717) wskazał, iż rozpoznając wniosek o podział majątku dorobkowego (przypis: wspólnego) sąd może oddalić żądanie tylko w przypadku ustalenia, że nie istnieje majątek dorobkowy, którego wniosek dotyczy, gdyż jego podział został już dokonany. Sąd z urzędu winien ustalić składniki majątku wspólnego oraz ich wartość z uwzględnieniem częściowego podziału, jeżeli takowy został dokonany. Oczywiście należy także pamiętać, że o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest dokładnie określić te żądania, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Stosownie zaś do art. 321 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., żądaniami tymi sąd jest związany.

Z poczynionych ustaleń faktycznych w sprawie wynika, iż budynek tartaku, został wzniesiony na nieruchomości obj. KW (...), a należącej do uczestnika M. T. (1), jeszcze przed zawarciem z wnioskodawczynią związku małżeńskiego, a zatem stanowił własność uczestnika – jego majątek osobisty. W trakcie trwania wspólności majątkowe małżeńskiej pomiędzy uczestnikami, ww. budynek tartaku oraz znajdujących się na nim pomieszczeń mieszkalnych i biurowych był remontowany, jednakże wydatki i nakłady na ten cel poniosła D. T. (1) oraz M. T. (2). Wnioskodawczyni nie wykazała jakie wydatki na budowę tartaku oraz jego remont, a zatem na majątek osobisty uczestnika M. T. (1), zostały poczynione z majątku wspólnego uczestników niniejszego postępowania.

Nieruchomość, na której usytuowany jest garaż, stanowi własność D. T. (1). Ww. nieruchomość stanowiła natomiast majątek osobisty uczestnika, nabyty przez niego przed zawarciem związku małżeńskiego z wnioskodawczynią. Umową darowizny z dnia 21.03.2011r., uczestnik przekazał ją swojej matce. Budynek garażu powstał w trakcie trwania wspólności majątkowej wnioskodawczyni oraz uczestnika, jednak ze środków pochodzących od D. T. (1) oraz M. T. (2). Wnioskodawczyni nie wykazała nakładów poczynionych z majątku wspólnego, na majątek osoby trzeciej tj. D. T. (1).

Wszelkie środki znajdujące się na kontach bankowym prowadzonych dla przedsiębiorstwa działającego pod firmą (...) M. T. (1), stanowiły środki obrotowe tegoż przedsiębiorstwa. Niezależnie od powyższego, ww. firma korzystała z kredytów bankowych, które spłacała systematycznie. Co więcej, uczestnik M. T. (1) nie wniósł o rozliczenie ujemnego salda, którego ewentualnie Sąd mógłby dokonać na jego wniosek.

Sąd dał wiarę zeznaniom uczestnika M. T. (1) w zakresie, iż samochód osobowy B. (...), (...) (Sedan), nr rej. (...) został nabyty z jego majątku osobistego. Samochód pochodzi z roku 2005, został nabyty przez uczestnika 5.12.2008r., tymczasem zeznanie podatkowe uczestnika - PIT za rok 2008r. - wskazało zbyt niski dochód, by nabycie ww. samochodu, jedynie z tego dochodu było możliwe, a mianowicie przy zarobkach 1.786,50 zł miesięcznie.

Samochód ciężarowy S., o wartości podanej przez wnioskodawczynię 169.000,00 zł, zarówno ten o nr rej. (...) jak i o nr rej. (...) – nie wchodzi w skład majątku wspólnego, bowiem został zbyty przed rozwodem uczestników niniejszego postępowania (k. 77).

Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie wskazują, że przed zawarciem małżeństwa przez uczestników, tj. przed 2.06.2007r. M. T. (1) był już właścicielem:

- samochodu osobowego S. (...) (Sedan), T. (...).(...), (...) – nabycie 23.09.2001, utrata praw 10.06.2011r., k. 62,

- przyczepy ciężarowej (...), (...), (...), nabycie 19.04.2006r., utrata prawa 21.11.2011r., k. 69,

- (...), (...), nabycie przez uczestnika – 24.04.2006r.,utrata praw– 17.12.2010r., k. 78, 79,

- (...), (...), nabycie przez M. T. (1) – 11.01.2007r., a utrata praw – 21.11.2011r., k. 81,

oraz

- samochodu osobowego Polski F., (...), nabycie przez uczestnika – 4.11.1999r., k. 82. Ww. pojazdy wchodził w skład majątku osobistego uczestnika M. T. (1).

Postępowanie dowodowe, przeprowadzone w sprawie nie pozwoliło na ustalenie, na jaki samochód ciężarowy o wartości ok. 80.000,00 zł powołuje się wnioskodawczyni, a to na niej w myśl dyspozycji przepisu art. 6 k. c. spoczywa wykazanie okoliczności faktycznych na jakie się powołuje. Uczestnik M. T. (1) zaprzeczył, iż kiedykolwiek taki samochód posiadał (T. I, k. 14/2).

Wnioskodawczyni nie wykazała także, jakie nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika M. T. (1), w postaci zakupu maszyn stanowiących wyposażenie tartaku, zostały poczynione przez nią bądź przez uczestnika. Postępowanie dowodowe przeprowadzone w spawie wskazuje natomiast, iż wszelkie nakłady poczynione na ten cel zostały dokonane przez D. T. (1) oraz M. T. (2).

Tzw. gołębnik – stanowił własności matki uczestnika – D. T. (1), zaś wnioskodawczyni nie wykazała skutecznie, nakładów na niego, z majątku wspólnego uczestników postępowania.

W odniesieniu do rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego uczestników niniejszego postępowania, na majątek osobisty wnioskodawczyni, tj. na budynek położony w B. 355, Sąd doszedł do przekonania, iż nakłady te nie zostały przez uczestnika wykazane.

Uczestnik nie był w stanie określić, ile pieniędzy przekazał z majątku osobistego, a ile z majątku wspólnego na dom rodziny wnioskodawczyni położony w B. (T. II, k. 268, T.I, k. 132). Uczestnik na k. 268 wskazał co prawda, że w sumie tych nakładów z majątku wspólnego uzbierało się ok. 100.000,00 zł, jednak wskazał jednocześnie, że nie wie ile dokładnie środków pochodziło z majątku wspólnego. Sąd przyjął zatem, iż nakłady na budynek w B. poczynione przez uczestnika M. T. (1), nie wchodzą do majątku wspólnego uczestników, podlegającego rozliczeniu w niniejszym postępowaniu

W powyższym zakresie, tj. ustaleniu ile środków z majątku osobistego uczestnika, a ile z majątku wspólnego uczestnika i wnioskodawczyni zostało przekazane na majątek osobisty wnioskodawczyni, Sąd miał na uwadze także zeznania świadka D. T. (1) (matki uczestnika). D. T. (1) jako jedyna wskazała dodatkowo, że uczestnik przekazał wnioskodawczyni kwotę 20.000,00 zł na budowę domu, a wnioskodawczyni tych pieniędzy nie zwróciła uczestnikowi (T. I, k. 125/2), a także że brat wnioskodawczyni był mu winien kwotę 10.000,00 zł i brat wnioskodawczyni zwrócił te pieniądze wnioskodawczyni, zaś ona nie zwróciła ich uczestnikowi (T.I, k. 125/2). Z uwagi na fakt, że żaden inny dowód przeprowadzony w sprawie, w tym zeznania uczestnika M. T. (1), nie potwierdzają zeznań świadka D. T. (1), w ww. zakresie, Sąd nie dał im wiary.

Zatem uwzględniając zeznania uczestnika, nie można ustalić jaką kwotę wydatkował on z majątku wspólnego na majątek osobisty wnioskodawczyni, a jaką ze swojego majątku osobistego na majątek osobisty wnioskodawczyni. Pamiętać przy tym należy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31.01.2013r., sygn. akt: I ACa 731/12 (LEX nr 1286460) artykuł 45 § 1 k.r.o. normuje jedynie obowiązek zwrotu przez małżonka wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na jego majątek odrębny, jak również prawo domagania się zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Nie są natomiast objęte dyspozycją powyższego przepisu i nie podlegają wyrównaniom przy podziale majątku wspólnego wydatki i nakłady poczynione kosztem majątku odrębnego jednego z małżonków na majątek odrębny drugiego. Rozliczenia te podlegają ogólnym normom prawa i postępowania cywilnego, nakazującym dochodzenie przez byłych małżonków roszczeń, które nie są objęte przepisem art. 45 § 1 k.r.o. w postępowaniu procesowym.

Reasumując, z uwagi na brak wykazania w postępowaniu dowodowy, Sąd nie znalazł podstaw do rozliczenia wydatków z bliżej nieokreślonego majątku wspólnego na majątek osobisty wnioskodawczyni, zaś do powyższego rozliczenia z bliżej nieokreślonego majątku osobistego uczestnika postępowania, na majątek osobisty wnioskodawczyni, Sąd, z uwagi na inny tryb postępowania, nie był uprawniony.

Z uwagi na poniższe okoliczności faktyczne, Sąd doszedł do przekonania, iż uczestnicy niniejszego postępowania nie zdołaliby zgromadzić majątku o wartości, na którą powołuje się wnioskodawczyni.

Przez cały okres małżeństwa strony korzystały z pomocy finansowej rodziców uczestnika, a także rodziców wnioskodawczyni, o czym świadczy pomoc w zagospodarowaniu pomieszczeń mieszkalnych w domu w O., w W. oraz w B.. Wnioskodawczyni nie pracowała zawodowo. Wysokość kwot wskazana w poszczególnych PIT- ach uczestnika, nie przemawia za zgromadzeniem majątku opisanego we wniosku z dnia 24.10.2013r. (T. I, k. 2). Od lutego 2011r. uczestnik był zobowiązany do świadczenia na rzecz wnioskodawczyni kwoty 2.000,00 zł tytułem alimentów, a od kwietnia 2013r. także dodatkowej kwoty 2.000,00 na rzecz małoletniej córki. Postępowanie dowodowe wykazało, iż uczestnik poza prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci firmy (...) M. T. (1), nie wykonywał żadnej dodatkowej pracy zarobkowej, zaś przez czas wspólnego zamieszkania, uczestnicy żyli na wysokim poziomie.

W związku z powyższym, na mocy art. 45 k. r. o., Sąd orzekł jak w pkt. 1 sentencji postanowienia.

W pkt 2 i 3 sentencji postanowienia Sąd orzekł na mocy 520 § 1 k. p. c., nakazując pobrać od wnioskodawczyni A. K. oraz uczestnika M. T. (1) kwoty po 12,50 zł z tytułu wydatków wyłożonych ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, w związku z wystąpieniem do Banku (...) S.A. o przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową (Tom II, k. 244, 246, 247, 249, 250), w kwocie łącznej 25,00 zł.

Sygn. akt: I Ns 95/15

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować uzasadnienie,

2.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawczyni,

- pełnomocnikowi uczestnika,

3.  kal. 2 tygodnie.

SSR Kazimierz Firlej

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Kupidura
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Firlej
Data wytworzenia informacji: