Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1487/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2016-11-28

Sygn. akt: I Ns 1487/15

POSTANOWIENIE

końcowe

Dnia 28 listopada 2016r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Styrna

Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016r. w Wieliczce

na rozprawie

sprawy z wniosku C. N.

przy uczestnictwie M. N., J. G. (1), T. G., A. P., P. G., Z. G., A. T.

o dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności

postanawia:

1.  ujawnić podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) położonej w K., szczegółowo opisanej w postanowieniu częściowym i wstępnym z 10 marca 2014 roku, na działki nr (...) o pow. (...) i nr (...) o pow. (...)zgodnie z projektem podziału sporządzonym przez geodetę J. H., przyjętym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Starostę (...) w dniu (...) roku nr P. (...).2016. (...),

2.  ujawnić podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) położonej w K. szczegółowo opisanej w postanowieniu częściowym i wstępnym z 10 marca 2014 roku, na działki nr (...) o pow. (...), nr (...) o pow. (...), nr(...)o pow. (...), nr(...) o pow. (...), nr(...) o pow. 0,0130ha, zgodnie z projektem podziału sporządzonym przez geodetę J. H., przyjętym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Starostę (...) w dniu (...) roku nr P. (...).2016. (...),

3.  ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności i działu spadku po E. G. synu J. i A., zmarłym (...) roku, ostatnio zam. w K. są nieruchomości szczegółowo opisane w pkt.3 postanowienia częściowego i wstępnego z 10 marca 2014 roku oraz w pkt. 1 i 2 niniejszego postanowienia,

4.  znieść współwłasność i dokonać działu spadku w ten sposób, że przyznać na własność J. G. (1) działkę ewidencyjną nr (...), udział 1/2 części we własności działki ewidencyjnej nr (...) oraz udział 1/3 części we własności działki ewidencyjnej nr (...); przyznać na własność A. P. działkę ewidencyjną nr (...), udział 1/2 części we własności działki ewidencyjnej nr (...) i udział 1/3 części we własności działki ewidencyjnej nr (...); przyznać na własność C. N. działkę ewidencyjną nr (...) oraz udział 1/2 części we własności działek ewidencyjnych nr (...); przyznać na własność M. N. udział 1/2 części we własności działek ewidencyjnych nr (...); przyznać na własność Z. G., P. G., A. T., T. G. udziały po 1/4 części we własności działki ewidencyjnej nr (...),

5.  zasądzić od C. N. na rzecz J. G. (1) kwotę 37.245 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych), na rzecz A. P. kwotę 23.272 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote) tytułem dopłaty,

6.  zasądzić na rzecz C. N. od Z. G., P. G., A. T., T. G. kwoty po 1.654 zł (tysiąc sześćset pięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu nakładów na nieruchomość,

7.  ustalić, że strony ponoszą w równych częściach koszty postępowania z tym, że za strony zwolnione od kosztów, koszty te ponosi Skarb Państwa, przy czym szczegółowe rozliczenie tych kosztów oraz rozstrzygnięcie o kosztach wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu pozostawić referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt I Ns 1487/15

UZASADNIENIE

postanowienia końcowego z dnia 28 listopada 2016 roku

Wnioskodawczyni A. N. wniosła o dział spadku po E. G. i J. G. (2) oraz o ustalenie, że w „przedmiotem postępowania jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr (...) w O. o pow. (...), nr (...) w K. o pow. (...)ha, nr (...)w K. o pow. (...), która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr (...)”. W pozostałej części wniosku wskazano propozycje co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Uczestnicy nie sprzeciwili się wnioskowi, jednakże przedstawili odmienne propozycje działu spadku po tych osobach.

W piśmie z dnia 18 lutego 2013 r. (k. 455) wnioskodawczyni wniosła także o podział majątku wspólnego E. G. i J. G. (2) oraz ustalenie, że w skład ich majątku wspólnego wchodzą działki nr (...) w K., nr (...) w K. i nr (...) w O., a także wniosła o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego E. G. i J. G. (2) na majątek osobisty E. G. w postaci budowy budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych na działce (...) w K.. W konsekwencji wniosła o ustalenie, że w skład spadku po E. G. wchodzi udział wynoszący 5/6 w działkach nr (...), nr (...)nr (...) natomiast w skład masy spadkowej po J. G. (2) wchodzi udział 3/8 we własności działek nr (...).

Uczestnicy w odpowiedzi na wniosek przedstawili odmienne stanowiska co do wielkości udziałów przysługujących małżonkom E. G. i J. G. (2) w poszczególnych nieruchomościach objętych wnioskiem.

Postanowieniem częściowym i wstępnym z dnia 10 marca 2014 roku Sąd: ustalił, że w skład majątku wspólnego małżonków E. G. syna J. i A. oraz J. G. (2) córki S. i S. wchodzą roszczenia o zwrot nakładów na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym (...) oraz budynków gospodarczych tj. stajni i stodoły na nieruchomości położonej w K. oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) o powierzchni (...), dla której urządzono księgę wieczystą (...) (pkt 1), dokonał podziału majątku wspólnego małżonków E. G. i J. G. (2), przyznając każdemu z małżonków udział wynoszący 1/2 część w roszczeniu opisanym w punkcie 1 postanowienia (pkt 2), ustalił, że w skład spadku po E. G. synu J. i A., zmarłym (...) roku, ostatnio zamieszkałym w K. wchodzi własność nieruchomości położonych w K. oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr (...) o pow. (...) ha oraz nr (...)o pow. (...) ha, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr porządkowym (...) i budynkami gospodarczymi tj. stodołą i stajnią, dla których urządzono księgi wieczyste odpowiednio (...) i (...), a także nieruchomość położona w O. oznaczona jako działka ewidencyjna nr (...) o pow. (...)ha, dla której urządzono księgę wieczystą (...) (pkt 3), ustalił, że w skład spadku po J. G. (2) córce S. i S., zmarłej (...) roku, ostatnio zamieszkałej w K. wchodzi udział wynoszący ¼ części w nieruchomościach opisanych w punkcie 3 postanowienia oraz udział wynoszący 5/8 części w roszczeniu opisanym w punkcie 1 postanowienia (pkt 4), oddalił wnioski o uwłaszczenie oraz o przeniesienie prawa własności nieruchomości (pkt 5), oddalił dalej idące wnioski stron co do składu majątku wspólnego E. G. i J. G. (2) oraz składu spadków po tych osobach (pkt 6).

W piśmie z 1 kwietnia 2015 roku uczestniczka Z. G. wniosła o ustalenie, że dokonała nakładów na dom usytuowany na działce nr (...) w K. w postaci budowy przyłącza wody, wykonania centralnego ogrzewania, montażu pieca, grzejników i „koniecznej instalacji”, budowy dwóch kominów – o wartości łącznej 20.000 złotych. Wnosiła o „zarachowanie tych nakładów do rozliczeń pomiędzy uczestnikami tego postępowania”. Ponadto uczestnicy Z. G., P. G., T. G. i A. T. wnieśli o „uwzględnienie potrącenia wierzytelności”, jakie mają względem A. N. wynikających z zasądzonych na ich rzecz kwot pieniężnych tytułem zachowków, „przy czym potrącenie następuje w zakresie przypadającej na A. N. jej części wierzytelności na zbudowanie przedmiotowego domu przez jej dziadków, a w której to wierzytelności ma ona 5/8 części” (k. 700-701).

Wnioskodawczyni A. N. zmarła (...) roku (k. 812), w związku z czym postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 roku Sąd zawiesił postępowanie (k. 816). Postępowanie zostało podjęte postanowieniem z dnia 11 grudnia 2015 roku (k. 822) w związku z uzyskaniem przez Sąd wiadomości, że spadek po A. N. nabył w całości mąż C. N. (k. 818).

Na rozprawie w dniu 14 listopada 2016 roku uczestnicy przedstawili ostateczne stanowiska co do sposobu zniesienia współwłasności i działu spadku. C. N. wniósł o przyznanie mu na wyłączną własność nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...), a ponadto udziałów po ½ części w nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...) oraz w nieruchomości położonej w O. w postaci działki nr (...). M. N. wniósł o przyznanie mu udziałów po ½ części w nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...) oraz w nieruchomości położonej w O. w postaci działki nr (...). J. G. (1) wniósł o przyznanie mu na wyłączną własność nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...). A. P. wniosła o przyznanie jej na wyłączną własność nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z działki nr (...). Ponadto J. G. (1) i A. P. wnieśli o przyznanie im udziałów po ½ części w nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...). Z. G., P. G., A. T. i T. G. wnieśli o przyznanie im udziałów po ¼ części w nieruchomości położonej w K. w postaci działki nr (...) powstałej z podziału działki nr (...). W przedstawionym zakresie uczestnicy zgadzali się na taki sposób dokonania zniesienia współwłasności i działu spadku. C. N. i M. N. oświadczyli ponadto, że rezygnują wzajem wobec siebie z ewentualnych rozliczeń, spłat i dopłat (k. 919-920).

Ponad stan faktyczny ustalony w uzasadnieniu postanowienia częściowego i wstępnego z dnia 10 marca 2014 roku Sąd ustalił, co następuje:

Spadek po zmarłym w dniu (...) roku E. G. synu J. i A. nabyli na podstawie ustawy wraz z wchodzącym w skład spadku gospodarstwem rolnym żona J. G. (2), córka A. N. i syn W. G. – w udziałach po ¼ części, oraz wnuki J. G. (1) i A. G. – w udziałach po 1/8 części.

Dowód: odpis postanowienia sygn. akt I Ns 241/02/P (k. 18).

Spadek po zmarłej w dniu (...) roku J. G. (2) córce S. i S. nabyła w całości córka A. N..

Dowód: odpis postanowienia sygn. akt I Ns 682/05 (k. 19).

Z podziału położonej w K. działki nr (...) powstały działki o nr (...). Wartość nieruchomości w postaci działki nr (...) wynosi 117.419 złotych. Wartość nieruchomości w postaci działki nr (...) wynosi 105.124 złotych. Wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) wynosi 105.806 złotych. Wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) wynosi 91.833 złotych. Wartość nieruchomości w postaci działki nr (...) wynosi 9.493 złotych.

Z podziału położonej w K. działki nr (...) powstały działki o nr (...). Wartość nieruchomości w postaci działki nr (...) wynosi 323.252 złotych, a wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) – 203.809 złotych.

Wartość prawa własności nieruchomości położonej w O. stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) wynosi 521.703 złotych.

Dowody: - opinie biegłego sądowego J. H. (k. 130-133, 221-224, 876-879);

- opinie biegłego sądowego M. W. (k. 348-413, 827-842).

Wartość nakładów dokonanych przez E. G. i J. G. (2) z ich majątku wspólnego na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym (...) oraz budynków gospodarczych tj. stajni i stodoły na nieruchomości położonej w K. oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) o powierzchni (...)ha, dla której urządzono księgę wieczystą (...), wynosi 84.754 złotych.

Dowód: opinia biegłego sądowego M. W. (k. 740-773).

Stan faktyczny w niniejszej sprawie został ustalony na podstawie dokumentów urzędowych sporządzonych przez uprawnione organy w przepisanej formie, jak również na podstawie opinii biegłych sądowych z zakresu geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego – odpowiednio J. H. i M. W.. Wobec opinii uczestnicy przedstawiali zarzuty, jednak wszystkie wątpliwości biegli wyjaśniali bądź to pisemnie, bądź też ustnie na rozprawie. Wykonane przez biegłych opinie Sąd ocenił zatem jako rzetelne, w pełni odpowiadające treściom poleceń danych im przez Sąd. Na taką ocenę opinii miało także wpływ legitymowanie się przez biegłych odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, potwierdzonymi wpisami na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem postępowania było w pierwszej kolejności dokonanie działu spadku pozostałego po zmarłym w dniu 17 grudnia 1993 roku E. G. oraz zniesienie współwłasności nieruchomości wchodzących w skład tego spadku. Zgodnie z art. 1035 k.c. w sytuacji, gdy spadek przypada kilku spadkobiercom, do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Odsyła zatem ustawodawca w ten sposób do przepisów art. 210 – 212 k.c. Skoro zaś w niniejszej sprawie uczestnicy nie byli w stanie przedstawić zgodnego wniosku co do sposobu dokonania działu, to odpowiednie zastosowanie musiały znaleźć także, na podstawie odesłania wynikającego z art. 688 k.p.c., przepisy procesowe dotyczące zniesienia współwłasności (art. 617 – 625 k.p.c.). Skład spadku po E. G. został prawomocnie ustalony postanowieniem częściowym i wstępnym z 10 marca 2014 roku. Kwestią sporną był natomiast sposób dokonania działu i zniesienia współwłasności nieruchomości, jako że w toku postępowania uczestnicy przedstawiali w tym zakresie rozbieżne propozycje. Ostatecznie dopiero na rozprawie w dniu 14 listopada 2016 roku uczestnicy w sposób w zasadzie nie budzący wzajemnych sprzeciwów przedstawili propozycje tego, w jaki sposób dokonać podziału.

Wyżej wspomniane przepisy Kodeksu cywilnego przewidują trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie: fizyczny podział rzeczy, przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Redakcja przepisów nakazuje dać pierwszeństwo podziałowi w naturze, albowiem dopiero wtedy, gdy rzecz nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Niemożność dokonania podziału w naturze wynikać może przy tym także z tego, że projektowany podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo też pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art. 211 k.c.). Przyznanie przedmiotu spadkowego jednemu ze spadkobierców uzależnione jest od wyrażenia przez niego zgody. Dopiero gdyby żaden ze współspadkobierców nie wyraził zgody na przyznanie mu przedmiotu spadkowego, możliwe i w pełni uzasadnione stałoby się zarządzenie jego sprzedaży.

W niniejszej sprawie nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności, które by stanowiły o niemożności dokonania podziału w naturze nieruchomości wchodzących w skład spadku po E. G.. Biegły sądowy z zakresu geodezji wyrysował możliwe warianty projektu podziału nieruchomości położonych w K., stanowiących działki ewidencyjne nr (...). Dokonując działu spadku i zniesienia współwłasności Sąd zmierzał do dokonania takiego podziału, który w jak największym stopniu odpowiadałby wielkości udziałów przysługujących uczestnikom, a także przedstawianym przez nich propozycjom podziału. W związku z tym Sąd dokonał działu spadku i zniesienia współwłasności w sposób przedstawiony przez uczestników na rozprawie w dniu 14 listopada 2016 roku, akceptując wypracowane przez nich zgodne ostatecznie stanowisko. Dodatkowo nieruchomość w postaci działki nr (...) w K., stanowiącą drogę dojazdową do pozostałych nieruchomości powstałych w wyniku podziału działki nr (...), przyznano w udziałach po 1/3 części tym uczestnikom, którym na własność przyznano te pozostałe nieruchomości – a więc C. N., J. G. (1) i A. P..

Na podstawie opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości ustalono wartość przysługujących uczestnikom udziałów w majątku spadkowym oraz rzeczywistą wartość przyznanych im wydzielonych części nieruchomości. Łączna wartość nieruchomości wchodzących w skład spadku (w tym nieruchomości powstałych po podziale działek nr (...) w K.) wynosi 1.478.439 złotych. Wartość udziału przysługującego J. G. (1) wynosiła 184.804,87 złotych (1/8), a w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności przyznano mu składniki majątkowe łącznej wartości 149.141,50 złotych. Wartość udziału przysługującego A. P. to kwota 184.804,87 złotych (1/8), zaś przyznane jej składniki majątkowe mają wartość 163.114,50 złotych. C. N. przysługiwał udział wartości 369.609,75 złotych (1/4), zaś w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności otrzymał składniki majątkowe o wartości 480.175 złotych. Podobnie M. N. przysługiwał udział o wartości 369.609,75 złotych, zaś otrzymał on składniki majątkowe o wartości 362.756 złotych. Uczestnikom Z. G., P. G., A. T. i T. G. przysługiwały udziały o wartości 92.402,44 złotych na rzecz każdego z nich (po 1/16); otrzymali zaś udziały po ¼ części w nieruchomości, której wartość wynosi 323.252 złotych.

Zachodziła zatem konieczność wyrównania udziałów J. G. (1), A. P., Z. G., P. G., A. T. i T. G.. Konieczność taka nie dotyczy M. N., bowiem zrzekł się on dochodzenia dopłaty od C. N., a tylko od niego mógłby się takiej dopłaty domagać, w związku z nadwyżką wartości składników majątkowych przyznanych C. N. ponad przysługujący mu udział. Odpowiednie dopłaty zasądzono na rzecz J. G. (1) i A. P. właśnie od C. N.. Co do dopłat na rzecz Z. G., P. G., A. T. i T. G. należało przypomnieć w pierwszej kolejności, że w skład spadku po J. G. (2) zmarłej 20 kwietnia 2005 roku wchodzi udział 5/8 części w roszczeniu o zwrot wartości nakładów dokonanych przez E. G. i J. G. (2) z ich majątku wspólnego na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym (...) oraz budynków gospodarczych tj. stajni i stodoły na nieruchomości położonej w K. oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) o powierzchni (...), dla której urządzono księgę wieczystą (...). Spadek po J. G. (2) nabyła w całości A. N., która zainicjowała niniejsze postępowanie, a zmarła w jego toku. Spadek po niej nabył zaś w całości C. N.. Wynika z tego, że to on obecnie może dochodzić roszczenia o zwrot przedmiotowych nakładów w 5/8 części, którego wartość ustalona została na kwotę 52.971,25 złotych. Dochodzić tego roszczenia może zaś od Z. G., P. G., A. T. i T. G., którzy na własność otrzymali w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomość, na którą nakładów dokonali z majątku wspólnego E. i J. małżonkowie G.. Każdy z tych uczestników winien z tego tytułu zapłacić C. N. kwotę 13.242,80 złotych. Z kolei tytułem dopłaty C. N. powinien zapłacić każdemu z nich kwotę 11.589,44 złotych. Po dokonaniu potrąceń wzajemnych wierzytelności i zaokrągleniu różnicy uzyskano kwotę 1.654 złotych, jaką każdy z uczestników: Z. G., P. G., A. T. i T. G. powinien zapłacić na rzecz C. N. tytułem zwrotu nakładów na nieruchomość.

Nie mógł zostać uwzględniony wniosek Z. G. o ustalenie, że poczyniła nakłady na nieruchomość w K. stanowiącą działkę nr (...), oraz o „zarachowanie tych nakładów do rozliczeń pomiędzy uczestnikami tego postępowania”. Uczestniczka poprzestała jedynie na powołaniu się na takie okoliczności, jednak nie przedstawiła żadnych dowodów dla ich wykazania. Niezależnie od tego należy zauważyć, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane (tak m. in. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 stycznia 1980 roku, sygn. III CZP 80/79). Działka nr (...), na którą wedle twierdzeń Z. G. miały zostać przez nią dokonane pewne nakłady, została w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności przyznana jej na własność w udziale ¼ części, stąd też co do zasady i tak niemożliwe byłoby obciążenie pozostałych uczestników obowiązkiem zwrotu wartości tych nakładów. Podobnie nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek uczestników Z. G., P. G., A. T. i T. G. o „uwzględnienie potrącenia wierzytelności”, jakie mają względem A. N. wynikających z zasądzonych na ich rzecz kwot pieniężnych tytułem zachowków. Aby takie potrącenie zostało uwzględnione przez Sąd, konieczne byłoby złożenie w toku postępowania drugiej stronie będącej jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem precyzyjnego oświadczenia co do tego, jaka wierzytelność z jaką wierzytelnością drugiej strony jest potrącana. Jako że uznanie skuteczności potrącenia wpływałoby w istotny sposób na treść rozstrzygnięcia Sądu, to uzasadnione jest oczekiwanie, że składający oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wykaże, że przysługuje mu wierzytelność określonej wysokości względem adresata oświadczenia. Tymczasem w niniejszej sprawie uczestnicy zasygnalizowali jedynie, że A. N. została na mocy orzeczenia Sądu zobowiązana do zapłaty na ich rzecz oznaczonych kwot pieniężnych. Sygnalizowano też w toku postępowania, że przeciwko A. N. wszczęto egzekucję tych jej zobowiązań. Z. G., P. G., A. T. i T. G. nie wykazali jednak, czy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości przysługują im obecnie wierzytelności wobec C. N. (spadkobiercy A. N.), przez co ich niesprecyzowane twierdzenia o potrąceniu nie mogły wpłynąć na treść orzeczenia końcowego. Nie stoi to rzecz jasna na przeszkodzie, aby uczestnicy złożyli C. N. oświadczenia o potrąceniu wierzytelności poza postępowaniem sądowym.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie ogólnej zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego, wyrażonej w art. 520 § 1 k.p.c., gdyż wszyscy uczestnicy byli w równym stopniu zainteresowani w sprawie, zgłaszali bowiem roszczenia co do przedmiotu współwłasności i domagali się przyznania im fizycznej części nieruchomości oraz stosownych rozliczeń finansowych. Pozostawiając szczegółowe rozliczenie tych kosztów, w skład których wchodzi również wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu, referendarzowi sądowemu, stosowano dyspozycję art. 108 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

S..:

1)  (...)

2)  (...)

3)  (...)

4)  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Gdowik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: