Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 773/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2016-09-26

Sygn. akt: I C 773/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Paweł Styrna

Protokolant starszy protokolant sądowy B. W.

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016 r. w Wieliczce

sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w K.

przeciwko R. O.

o zapłatę

zasądza od R. O. na rzecz (...) Spółka z o.o. w K. kwotę 5292,60 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy ) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:

- od kwoty 508,81 zł od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2036,09 zł od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2036,09 zł od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 31,60 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 52,64 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 68,88 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 79,85 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 96,09 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 30,75 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 71,45 zł od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 69,13 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 71,51 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 68,67 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 70,98 zł od dnia 14 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

oraz kwotę 2667 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 26 września 2016 r.

Powód (...) sp. z o.o. w K. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu R. O. domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 5.292,60 zł z ustawowymi odsetkami od kwot szczegółowo wskazanych w pozwie, a także zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że (...). zawarł z R. O. umowę kompleksową dotyczącą energii elektrycznej nr (...). Dochodzoną pozwem należność została potwierdzona czternastoma dokumentami księgowymi (faktury VAT i noty księgowe) wystawionymi przez powoda z terminami płatności od marca 2015 r. do stycznia 2016 r. W dniu 23 marca 2016 r. (sygn. akt I Nc 665/16) Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wieliczce wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zasądzając na rzecz powoda wyżej wskazaną sumę a także koszty postępowania w kwocie 1879,50 zł, w tym 617 zł zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. pozwany złożył sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, podnosząc zarzut nieprawidłowego rozliczenia odsetek, a nadto wnosząc o rozłożenie kwoty dochodzonej przez powoda na raty oraz o nienaliczanie odsetek.

Pismem z dnia 19 maja 2016 r. powód zaprzeczył w całości okolicznościom wskazywanym przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty i podtrzymał swoje powództwo w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 października 2014 r. (...) sp. z o.o. zawarł z R. O. umowę kompleksową nr (...) o dostawę energii elektrycznej do lokalu znajdującego się w miejscowości S. ul. (...). Pozwany w umowie zobowiązał się do terminowego regulowania należności za dostarczoną energie oraz innych opłat za usługi świadczone przez powoda.

Dowód: umowa nr (...) k. 6-7,

ogólne warunki umowy o dostawę energii elektrycznej r. k.11-13

taryfa dla energii elektrycznej za rok 2015 k. 15-33

taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców grup G k. 35 -39

Powód w związku z łączącą strony umową wystawił następujące dokumenty rozliczeniowe za świadczone na rzecz pozwanego usługi związane ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej: notę odsetkową nr (...) na kwotę 70,98 zł płatną do dnia 28 stycznia 2016r.; notę odsetkową nr (...) na kwotę 68,67 zł płatną do dnia 28 grudnia 2015r.; notę odsetkową nr (...) na kwotę 71,57 zł płatną do dnia 09 grudnia 2015r.; notę odsetkową nr (...) na kwotę 69,13 zł płatną do dnia 28 października 2015r.; notę odsetkową nr (...) na kwotę 71,45 zł płatną do dnia 30 września 2015r. notę odsetkową nr (...) na kwotę 96,09 zł płatną do dnia 28 sierpnia 2015r.; notę odsetkową nr (...) na kwotę 79,85 zł płatną do dnia 28 sierpnia 2015r. notę odsetkową nr (...) na kwotę 68,88 zł płatną do dnia 28 czerwca 2015r. notę odsetkową nr (...) na kwotę 52,64 zł płatną do dnia 28 maja 2015r. notę odsetkową nr (...) na kwotę 31,60 zł płatną do dnia 29 kwietnia 2015r.; fakturę VAT nr (...)RW, fakturę VAT nr (...)RW; fakturę korygującą VAT nr (...); fakturę korygującą VAT nr (...).

Dowód: dokumenty księgowe – k. 40-55, k. 77-78

Wobec nie uiszczenia przez pozwanego R. O. należności wynikających ze wskazanych faktur, powód skierował wezwanie przedsądowe do zapłaty, w którym powołał dokumenty księgowe dotyczące zaistniałych należności wraz z datami płatności. Wezwanie osobiście odebrał pozwany.

Dowód: wezwanie z dnia 12 października 2015 r. – k. 56-58

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów prywatnych przedłożonych przez powoda, które były w pełni wiarygodne, dokumenty te były czytelne, a ich treść nie budziła żądnych wątpliwości. Sąd dał wiarę także zeznaniom pozwanego, w zakresie okoliczność zawarcia umowy z powodem, gdyż okoliczność ta nie była kwestionowana przez strony, odmówił zaś wiary tej części jego zeznań, w której pozwany kwestionował sposób naliczenia należności dochodzonej pozwem. R. O., bowiem po za ogólnym stwierdzeniem, że dostawca energii elektrycznej błędnie naliczył należność, nie potrafił wskazać konkretnie, na czym błędy te miałyby polegać i które opłaty wynikające z dokumentów księgowych kwestionuje oraz z jakich powodów. Niewiarygodny był tez dowód potwierdzający uiszczenia należności na rzecz powoda w kwocie 6006 zł, gdyż z dokumentu tego wynikało, że kwota ta została wpłacona na rzecz Skarbu Państwa w związku z karą grzywny, nie zaś na poczet należności dochodzonej pozwem przez powoda.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie treścią art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jak wnika z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno–gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

W niniejszej sprawie udowodniony został fakt łączącej powoda i pozwanego umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej oraz treść istniejącego pomiędzy stronami stosunku prawnego. Powód przedkładając umowę nr (...) wykazał źródło zobowiązania pozwanego w niniejszej sprawie, zaś dokumenty księgowe w postaci not odsetkowych oraz faktur dowodzą wysokość należności w kwocie 5.292,60 zł, a także terminu wymagalności poszczególnych kwot. Pozwany zaś, po za ogólnym stwierdzeniem, że należności te zostały nieprawidłowo naliczone przez T. sprzedaż spółka z o.o. w K. nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego podniesiony zarzut, ani nawet nie wskazał, które konkretnie kwoty kwestionuje, w jakim zakresie i dlaczego. Wskazać przy tym należy, że co prawda powód przedstawił przy sprzeciwie dowód wpłaty na kwotę 6.006,00 zł, ale z dokumentu tego wynika, że odbiorcą tejże wpłaty był Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrza - Sekcja Wykonania Orzeczeń, nie zaś (...) spółka z o.o. w K.. Należy tez odnotować, że po wydaniu wyroku w dniu 26 września 2016r., R. O. nadał w urzędzie pocztowym w dniu 27 września 2016r. dokument zatytułowany „wpłaty płatnika (…)” obejmujący kwotę 3600 zł, który oczywiście nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na fakt, iż został złożony przez pozwanego, już po zamknięciu rozprawy i ogłoszeniu wyroku. Na marginesie należy jedynie zauważyć, że na nadesłanym dowodzie wpłaty nie widnieje podmiot, który miałby być odbiorcą tej wpłaty, ani tytuł wpłaty tzn. na rzecz, jakich należności włata została dokonana. Również w zakresie zarzutu nieprawidłowego rozliczenia odsetek przez powoda, R. O. nie potrafił wskazać, na czym to błędne rozliczenie odsetek miałoby polegać i z którymi należnościami głównymi zarzut ten jest związany. Tymczasem powód przedstawił dokumenty w postaci not odsetkowych wskazujących źródło powstania obowiązku naliczania poszczególnych sum odsetkowych, a także ich terminu wymagalności.

Nie uwzględniając zaś wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty, Sąd odwołał się do utrwalonej linię orzeczniczą, sądów powszechnych, zgodnie, z którą instytucja ta może być stosowana jedynie w okolicznościach szczególnych, powinna równoważyć interesy stron postępowania tak, by nadmiernie nie ingerować w interesy żadnej z nich. Pozwany zaś w żaden sposób nie wykazał, by jego sytuacja finansowa uzasadniała rozłożenie świadczenia na raty i nie przywołał żadnej wyjątkowej okoliczności uzasadniającej ten wniosek. Brak wiec podstaw do zastosowania memorandum sądowego i rozłożenia na raty świadczenia dochodzonego pozwem, zgodnie z dyspozycją art. 320 k.p.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie zasadą, iż ponosi je strona przegrywająca proces. Na koszty postępowania złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 250 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.400,00 zł, koszty opłaty od pełnomocnictwa 17 zł, łącznie, więc 2667 zł.

Sekretariat:

1.  Odnotować sporządzenie uzasadnienia,

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda,

3.  Akta do postepowania międzyinstancyjnego w związku z apelacja pozwanego,

4.  K.. 14 dni z dd.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Gdowik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: