Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1195/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2017-10-16

Sygn. akt: I C 1195/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Michał Siemieniec

Protokolant:

sekretarka Weronika Chwast

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Olkuszu na rozprawie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G.

przeciwko K. B.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. na rzecz pozwanej K. B. kwotę 738,00 (siedemset trzydzieści osiem 00/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 8 września 2015 r., wniesionym do Sądu Rejonowego w Elblągu, powód B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. domagał się zasądzenia od pozwanej K. B. (poprzednie nazwisko D.) kwoty 2.709,95 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od kwoty 2.470,32 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód domagał się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 600 złotych.

W uzasadnieniu żądania pozwu wyjaśniono, że w księgach rachunkowych powoda, według stanu na dzień 18.08.2015 r. widniało zadłużenie pozwanej w kwotach: 1.522,11 zł kapitału, 828,21 zł odsetek, 359,63 zł kosztów, przysługujące powodowi z tytułu umowy kredytu ratalnego, zawartej w dniu 27.04.2011 r. Cała kwota wskazanego zadłużenia jest wymagalna. Mając na względzie fakt, iż pozwana nie uiściła na rzecz powoda żądanej kwoty, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego okazało się konieczne.

W dniu 29 września 2015 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniający powództwo w całości. Sprzeciw od tego nakazu złożyła w terminie pozwana, która zaskarżyła nakaz zapłaty w całości, podnosząc zarzuty niewłaściwości miejscowej sądu oraz przedawnienia roszczenia. Na tej podstawie wnosiła o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Olkuszu, a następnie o oddalenie powództwa. Na skutek wniesienia sprzeciwu, Sad Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Powód w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Olkuszu ograniczył żądanie pozwu o kwotę 430 zł, wyjaśniając, że pozwana po wniesieniu pozwu dokonała trzech wpłat na łączną kwotę 430 zł. W pozostałym zakresie powód popierał powództwo.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 27 kwietnia 2011 r. pozwana zawarła z (...) Bankiem S.A. umowę kredytu na zakup towarów nr (...). W § 1 i 3 umowy Bank udzielił kredytobiorcy kredytu gotówkowego w kwocie 1.522,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu mebli za tę kwotę na okres od 27 kwietnia 2011 r. do 27 grudnia 2012 r. na warunkach szczegółowo określonych w umowie.

[ dowód: kopia umowy, k. 63-65 ]

W związku z niespłacaniem rat kredytu przez pozwaną, w bliżej nieustalonej dacie, nie później niż 23 lipca 2012 r. Bank rozwiązał umowę kredytu z pozwaną i wystawił w dniu 23 lipca 2012 r. bankowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej należności pozwanej z tytułu umowy kredytu w kwocie: 1.522,11 zł należności głównej, 164,52 zł skapitalizowanych odsetek, 151 zł kosztów, opłat i prowizji.

[ dowód: bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 23 lipca 2012 r., k. 66 ]

W bliżej nieustalonej dacie, po dniu 23 lipca 2012 r. Bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Olkuszu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sygn. akt I Co 399/13.

[ dowody: odpis postanowienia w sprawie sygn. akt I Co 399/13, k. 68 ]

W bliżej nieustalonym dniu, pomiędzy dniem 18 marca 2013 r. a 23 października 2013 r. Bank złożył wniosek do komornika sądowego o wszczęcie przeciwko pozwanej egzekucji w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie M. M. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec bezskuteczności egzekucji.

[ dowód: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 35863/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie M. M. k. 70 ]

Umową sprzedaży wierzytelności z dnia 31 marca 2014 r. (...) Bank (...) S.A. (poprzednio (...) Bank S.A.) sprzedał na rzecz B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. pakiet wierzytelności, obejmujący między innymi wierzytelność z tytułu zawartej w dniu 27 kwietnia 2011 roku pomiędzy K. D. a (...) Bankiem S.A. umowy kredytu nr (...).

[ dowód: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy przelewu wierzytelności k. 79-83, wyciąg z załącznika do umowy przelewu wierzytelności k. 84 ]

Wierzytelność w stosunku do pozwanej, według stanu na datę 18 sierpnia 2015 r. z tytułu ww. umowy wynosiła 2.709,95 złotych, w tym 1.522,11 złotych kapitału, 828,21 złotych odsetek, 359,63 złotych kosztów.

[ dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu k. 5 ]

Powyższe okoliczności ustalono w całości w oparciu o dowody z dokumentów, które nie budziły wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje

Powództwo podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 118 kc, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W niniejszym przypadku zastosowanie ma termin trzyletni, Bank, który był pierwotnym wierzycielem, podobnie zresztą, jak powód, niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. Materiał dowodowy sprawy nie daje precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, kiedy roszczenie Banku względem pozwanej stało się wymagalne, nie wiadomo bowiem kiedy skutecznie wypowiedziano umowę kredytu, niemniej jednak miało to z pewnością miejsce przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego, zawiera on wszak wzmiankę o wymagalności roszczenia stwierdzonego tytułem. Skoro data wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego to 23 lipca 2012 r., roszczenie musiało stać się wymagalne najpóźniej z tą datą. Z tą samą datą rozpoczął więc swój bieg trzyletni termin przedawnienia. Termin ten upłynął z dniem 23 lipca 2015 r., zatem przed datą wniesienia pozwu w niniejszej sprawie.

Dodać należy, że czynności podejmowane przez Bank (wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, wszczęcie egzekucji w oparciu o ten tytuł) powodowały skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia tylko na korzyść Banku, stanowiły bowiem realizację szczególnych uprawnień, przysługujących jedynie Bankom. Z uprawnień tych nie może korzystać fundusz inwestycyjny, jako nabywca wierzytelności, który nie jest Bankiem. Z tego względu powództwo oddalono na podstawie art. 117 § 2 kc.

Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu w kwocie 738 zł zasądzono zgodnie z § 6 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 461 ze zm.) oraz art. 98 § 1 i 3 kpc.

[ SSR M. S. ]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Hałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Siemieniec
Data wytworzenia informacji: