Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 565/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2016-03-30

Sygn. akt: I C 565/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Michał Siemieniec

Protokolant:

sekretarka Weronika Chmiest

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Olkuszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko A. G. (1)

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  nakazuje pobrać od powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Olkuszu kwotę 256,70 (dwieście pięćdziesiąt sześć 70/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Sygn. akt. I C 565/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 02.04.2015 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. G. (1) kwoty 1.842,77 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 02.04.2015 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według załączonego spisu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że stał się wierzycielem pozwanego na mocy umowy przelewu wierzytelności przysługującej spółce (...) S.A. z tytułu świadczenia pozwanemu usług telekomunikacyjnych. Mimo przesłania wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem o przelewie wierzytelności, pozwany do dnia dzisiejszego nie uregulował zobowiązania. Na dochodzoną kwotę składają się sumy wynikające z noty obciążeniowej, niezapłaconych faktur oraz skapitalizowanych odsetek.

Nakazem zapłaty z dnia 14.04.2015 r., sygn. akt VI Nc–e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo w całości.

W dniu 22.04.2015 r. (data wpływu) pozwany złożył sprzeciw od powyższego nakazu oraz wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wskazał, że przedstawione przez operatora telekomunikacyjnego warunki umowy były dla niego niejasne. Ponadto podniósł, że zarabiał tylko 700 zł, posiadał na utrzymaniu żonę i trójkę dzieci i nie miał z czego zapłacić. Wskazał również, że leczy się psychiatrycznie.

Postanowieniem z dnia 15.05.2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Olkuszu. W postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Olkuszu pozwany wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 03.09.2013 r. A. G. (2) zawarł z (...) sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy. Na jej podstawie zobowiązany był do uiszczania opłaty abonamentowej w kwocie 89.90 zł miesięcznie. Umowa została zawarta poza lokalem spółki, za pośrednictwem kuriera.

[ dowód: umowa, k. 55-60 ]

W dniu 21.09.2013 r. A. G. (2) został przyjęty na oddział psychiatryczny (...) w O. z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Mężczyzna był hospitalizowany do dnia 30.11.2013 r.

[ dowód: opinia biegłej psychiatry E. S. - k. 101 – 103 ]

Z powodu niedotrzymania warunków umowy, w dniu 10.09.2014 r. operator telekomunikacyjny wystawił A. G. (1) notę obciążeniową na kwotę 1478,63 zł. Ponadto wystawione zostały faktury VAT: z dnia 03.06.2014 r. na kwotę 80 zł, z dnia 06.06.2014 r. na kwotę 89.90 zł oraz z dnia 06.07.2014 r. na kwotę 89,90 zł.

[ dowód: nota obciążeniowa i faktury, k. 63-66 ]

W dniu 19.01.2015 r. operator telekomunikacyjny zbył wierzytelność przysługującą mu wobec A. G. (1) na rzecz (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.. Pismem z dnia 22.01.2015 r. (...) zawiadomiła A. G. (1) o cesji wierzytelności.

[ dowód: umowa przelewu wierzytelności z załącznikami, k. 41-54, zawiadomienie o cesji k. 31 ]

Wezwaniem z dnia 27.01.2015 r. nabywca wierzytelności wezwał A. G. (1) do natychmiastowej zapłaty kwoty 1.817,38 zł. Do dnia dzisiejszego pozwany nie uregulował zobowiązania.

[ dowód: wezwanie do zapłaty, k. 29 ]

W dacie zawarcia ww. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych A. G. (2) znajdował się w stanie psychicznym wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Stan ten wynikał z choroby psychicznej – schizofrenii paranoidalnej. Objawami tej choroby są między innymi zaburzenia poznawcze, które wynikają ze zmniejszenia tempa przebiegu czynności intelektualnych, zaburzeń uwagi, pamięci, zdolności do wyciągania racjonalnych wniosków.

[ dowody: opinia biegłej psychiatry E. S., k. 101 – 103 ]

Przedstawiony stan faktyczny ustalono w oparciu o niebudzące wątpliwości dokumenty lub ich kopie, zresztą żadna ze stron nie kwestionowała faktu i okoliczności zawarcia umowy, niewywiązania się z jej postanowień przez pozwanego, jak również cesji wierzytelności na rzecz powoda. W zakresie ustalenia stanu psychicznego A. G. (1) sąd posłużył się natomiast opinią biegłej psychiatry E. S.. Opinia ta została sporządzona przez osobę posiadającą fachową wiedzę, na podstawie wszechstronnej analizy materiałów zebranych w toku postępowania. Opinia jest pełna, spójna i konsekwentna. Biegła wskazała, jakie dokumenty stanowiły podstawę jej wydania oraz uzasadniła przekonująco swe stanowisko. Odniosła się zarówno do wcześniejszego leczenia A. G. (1), jak również do typowych objawów schizofrenii paranoidalnej. Biegła wskazała jednoznacznie, że przy typowym przebiegu schizofrenii zaburzenia rozwijają się stopniowo przez kilka – kilkanaście tygodni. Dopiero po takim czasie choroba może być zauważona przez otoczenie. Ponieważ niespełna 3 tygodnie po podpisaniu umowy pozwany został przyjęty na oddział psychiatryczny (moment ujawnienia się objawów), należy za biegłą przyjąć, że rozwijająca się choroba wpłynęła na stan psychiczny pozwanego już wcześniej. Zdaniem biegłej miało to miejsce już w dacie podpisania umowy. Opinia ta pozwoliła sądowi na ustalenie stanu psychicznego pozwanego w dniu podpisania umowy ze wskazaniem konkretnej jednostki chorobowej oraz faktu, że stan ten wyłączał świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Sąd zważył, co następuje

Powództwo nie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 82 kc nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Czynność prawna dokonana w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji lub wyrażenie woli jest bezwzględnie nieważna. Na taką nieważność może powołać się każda osoba, która ma w tym interes prawny. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w dniu 03.09.2013 r. A. G. (2) złożył wadliwe oświadczenie woli, skutkujące jego nieważnością. Zgodnie z jednoznaczną opinią biegłej psychiatry pozwany znajdował się wtedy w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, co było spowodowane chorobą psychiczną w postaci schizofrenii paranoidalnej. Okoliczność ta powoduje, że umowa z dnia 03.09.2013 r. jest bezwzględnie nieważna. Nie ma przy tym potrzeby wykazywania jakichkolwiek dalszych przesłanek. W szczególności bez znaczenia jest okoliczność, czy druga strona czynności prawnej miała świadomość stanu swojego kontrahenta. Podmiot zawierający umowę z osobą, która znajdowała się w stanie określonym w art. 82 kc nie może powoływać się na swoją niewiedzę w tym zakresie.

Powód wywodził swe uprawnienie do żądania od pozwanego objętej pozwem kwoty z umowy przelewu wierzytelności, a więc z umowy, na podstawie której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność ze swojego majątku do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza) (art. 509 § 1 kc). Skutkiem przelewu wierzytelności jest przejście wierzytelności na nabywcę w takim stanie, a jakim była w chwili zawarcia umowy. W świetle tego unormowania, warunkiem nabycia wierzytelności jest więc jej istnienie w dacie zawarcia umowy. Skoro, jak wyżej wskazano, wierzytelność - z powodu nieważności umowy - nie powstała, powództwo należało oddalić na podstawie powołanych przepisów.

O kosztach sądowych (wydatkach w kwocie 256,70 złotych, na pokrycie wynagrodzenia należnego biegłej za wydanie opinii, poniesionych w sprawie tymczasowo przez Skarb Państwa) orzeczono po myśli art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [ t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1025 ze zm.].

[ SSR M. S. ]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Hałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Siemieniec
Data wytworzenia informacji: