Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1620/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2021-04-22

Sygn. akt I C 1620/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Nagaduś

Protokolant: asystent sędziego Anna Felchner

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

o ustalenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały

I.  oddala powództwo główne i ewentualne;

II.  zasądza od powoda M. P. na rzecz strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje ściągnąć od powoda M. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 82,31 zł (osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo prze Skarb Państwa.

Sygn. akt I C 1620/19

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Powód M. P. w pozwie złożonym w dniu 25 lipca 2019 r., doprecyzowanym w pismach procesowych z dnia 24 października 2019 r. (k. 19-20) oraz z dnia 19 grudnia 2019 r. (k. 27), wniósł o ustalenie nieważności bądź ewentualnie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. nr (...) z dnia 14 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że zaskarżona uchwała dotyczy wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni. W ocenie powoda powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zapisów statutu Spółdzielni. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni nie zostało przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przedstawionemu członkom Spółdzielni przed jego odbyciem. Nadto D. S. pełnił uprzednio obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz funkcję członka Rady Nadzorczej Spółdzielni, lecz uchwała w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni została uchylona na mocy wyroku sądu. Zdaniem powoda w tej sytuacji złożenie przez D. S. na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a następnie zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej stanowiło naruszenie zasad współżycia społecznego oraz obejście przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zapisów statutu Spółdzielni.

W odpowiedzi na pozew Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. wniosła o oddalenie powództwa w całości. Wskazała, że podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni zostało przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. Pozwana podkreśliła również, że uchwała w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni została podjęta z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zapisów statutu Spółdzielni. Zaznaczyła przy tym, że na dzień podjęcia uchwały nie istniały już powody do wykluczenia możliwości kandydowania D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni w postaci zalegania przez niego z opłatami na rzecz Spółdzielni, które były powodem uchylenia przez sąd poprzedniej uchwały o wyborze D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Zgodnie z zapisami statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.:

 • O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na piśmie wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru lub przez komisyjne, protokolarne umieszczenie zawiadomień w indywidualnych pocztowych skrzynkach odbiorczych członków lub listem poleconym. Ponadto zawiadomienie powinno zostać umieszczone na drzwiach wejściowych klatek schodowych, tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Spółdzielni (§ 26 ust. 1).

 • Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami (§ 26 ust. 2).

 • Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady (...) i Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wykładane w siedzibie Spółdzielni i publikowane na stronie internetowej Spółdzielni (§ 25 ust. 5).

 • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w § 25 ust. 5 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia (§ 25 ust. 6).

 • Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu zgłoszonych projektów uchwał i poprawek (§ 25 ust. 8).

 • Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków (§ 27 ust. 1).

 • Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zalegające z opłatami wobec Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni oraz osoby będące zleceniobiorcami lub wykonawcami w stosunku do Spółdzielni, jak również członkowie władz innej spółdzielni mieszkaniowej (§ 35 ust. 1).

 • Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej (§ 35 ust. 5).

 • Ponownie do Rady Nadzorczej można kandydować po przerwie jednej kadencji. Kadencje rozpoczętą traktuje się jako pełną (§ 35 ust. 6).

 • Mandat członka rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany (§ 36 ust. 1).

 • Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

  -

  odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu;

  -

  zrzeczenia się mandatu;

  -

  ustania członkostwa w Spółdzielni (§ 36 ust. 2).

 • Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji (§ 36 ust. 3).

 • Jeżeli utrata mandatu nastąpiła w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, skład Rady Nadzorczej uzupełnia kandydat z największą liczbą głosów, który nie wszedł do rady podczas ostatnich wyborów (§ 36 ust. 4).

 • Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu (§ 46 ust. 1).

 • W razie bezskuteczności przez okres co najmniej trzech miesięcy postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członka Zarządu, Rada Nadzorcza może wyznaczyć spośród swoich członków osobę do czasowego pełnienia funkcji danego członka Zarządu. w takim przypadku członkostwo w Radzie Nadzorczej oddelegowanego członka Rady ulega zawieszeniu na czas pełnienia obowiązków członka Zarządu (§ 46 ust. 2).

Dowód: statut Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K., k. 65-76

Wyrokiem z dnia 4 marca 2019 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I C 1702/18 Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. z dnia 23 czerwca 2018 r. nr (...) w części dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej w osobach: L. M. i D. S.. Sąd uchylił uchwałę w części dotyczącej wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej, ponieważ w momencie podjęcia uchwały D. S. posiadał zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni, podczas gdy według statutu Spółdzielni w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zalegające z opłatami na rzecz Spółdzielni.

Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 marca 2019 r. wraz z uzasadnieniem, sygn. akt I C 1702/18, k. 56-60

D. S. spłacił zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni w dniu 20 września 2018 r. i w dniu 14 czerwca 2019 r. nie miał już żadnych zaległości względem Spółdzielni.

Dowód: potwierdzenie przelewu z dnia 20 września 2018 r., k. 62; zaświadczenia z dnia 6 lutego 2020 r., k. 63; zeznania świadka D. S. z dnia 3 grudnia 2020 r., k. 138-139v

Uchwałą nr (...) z dnia 29 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. wyznaczyła D. S. do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni – Prezesa Zarządu Spółdzielni z uwagi na odwołanie dwóch dotychczasowych Członków Zarządu Spółdzielni i związaną z tym konieczność zapewnienia Spółdzielni prawidłowego działania. Wyznaczenie miało ustać z dniem poprzedzającym dzień objęcia stanowiska Członka Zarządu – Prezesa Zarządu przez osobę docelowo wyłonioną do pełnienia tej funkcji w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą.

Dowód: uchwała nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. z dnia 29 sierpnia 2018 r., k. 77

Uchwałą nr (...) z dnia 8 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. w następstwie wyboru w konkursie powołała A. P. (1) na stanowiska Członka Zarządu – Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2019 r.

Dowód: uchwała nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. z dnia 8 maja 2019 r., k. 77

W dniu 7 maja 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. sporządziła zawiadomienie o zwołaniu walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 14 czerwca 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kongresowym (...) Rolniczego przy al. (...) w K.. W zawiadomieniu podano porządek obrad, który nie zawierał dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oraz informację, że materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia umieszczone będą na stronie internetowej Spółdzielni oraz będą dostępne w siedzibie Spółdzielni od dnia 23 maja 2019 r.

Dowód: zawiadomienie z dnia 7 maja 2019 r., k. 96

Zawiadomienie zostało umieszczone na drzwiach wejściowych klatek schodowych, tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Spółdzielni oraz doręczone członkom Spółdzielni w dniu 20 maja 2019 r. przez komisyjne, protokolarne umieszczenie w indywidualnych pocztowych skrzynkach odbiorczych członków. Procedura doręczenia korespondencji odbyła się zgodnie z Regulaminem doręczania korespondencji w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K..

Dowód: regulamin doręczania korespondencji w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K., k. 92-94; informacja z dnia 14 maja 2019 r., k. 95; potwierdzenie odbioru zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, k. 98-99

Porządek obrad był uzupełniany trzykrotnie – w dniu 23 maja 2019 r., w dniu 30 maja 2019 r. oraz w dniu 10 czerwca 2019 r. Członkowie Spółdzielni byli każdorazowo zawiadamiani o zmianie porządku obrad poprzez wywieszenie zaktualizowanego planu obrad na drzwiach wejściowych klatek schodowych, tablicach ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni

Zmiana z dnia 30 maja 2019 r. dotyczyła wprowadzenia do porządku obrad m.in.:

 • wyboru komisji wyborczej (pkt 4);

 • odwołania członka Rady Nadzorczej w przypadku nieuzyskania absolutorium (pkt 5 1);

 • wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w przypadku zaistnienia w trakcie Walnego Zgromadzenia konieczności uzupełnienia jej składu; podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wyników wyborów (pkt 10 1).

Umieszczenie powyższych punktów w porządku obrad nastąpiło na skutek żądania członków Spółdzielni złożonego w dniu 27 maja 2019 r., do którego załączono projekty uchwał.

Dowód: zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad z dnia 23 maja 2019 r., k. 97; żądanie uzupełnienia porządku obrad z dnia 22 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał, k. 100-104; zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad z dnia 30 maja 2019 r., k. 105; zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad z dnia 10 czerwca 2019 r., k. 106; zeznania świadka D. S. z dnia 3 grudnia 2020 r., k. 138-139v

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 14 czerwca 2019 r. obecnych było 124 członków Spółdzielni oraz 26 pełnomocników członków Spółdzielni. Na Zgromadzeniu stawił się Prezes Zarządu A. P. (2), Zastępca Prezesa ds. (...) B. K. oraz Zastępca Prezesa ds. (...) i Eksploatacyjnych T. R.. W trakcie Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej D. S. za okres od dnia 24 czerwca 2018 r. do dnia 29 sierpnia 2018 r. Później w toku Walnego Zgromadzenia D. S. złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej wyjaśniając, że powodem rezygnacji jest wyrok sądowy, zgodnie z którym został on bezprawnie wybrany na członka Rady Nadzorczej z uwagi na jego zadłużenie względem Spółdzielni istniejące w momencie jego wyboru. Oświadczył przy tym, że wpłacił do Spółdzielni zaległości w opłatach i zadeklarował chęć ponownego kandydowania do Rady Nadzorczej. Po złożeniu przez D. S. oświadczenia o rezygnacji przeprowadzono wybory nowego członka Rady Nadzorczej. Na jedynego kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszony został D. S.. Większością 102 głosów „za” przy 30 głosach „przeciw” podjęto uchwałę nr (...) o wyborze D. S. na członka Rady Nadzorczej.

Dowód: protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni mieszkaniowej (...) w K. odbytego w dniu 14 czerwca 2019 r., k. 79-86; protokoły komisji powołanych na potrzeby Walnego Zgromadzenia, k. 87-89; uchwała nr (...) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni mieszkaniowej (...) w K. obradującego w dniu 14 czerwca 2019 r., k. 90; protokół z głosowania nad uchwałą nr (...), k. 91; zeznania świadka D. S. z dnia 3 grudnia 2020 r., k. 138-139v; zeznania powoda M. P. z dnia 3 grudnia 2020 r., k. 139v-140

D. S. zdecydował się na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz ponowne kandydowanie na tę pozycję w celu usunięcia wątpliwości co do legalności sprawowania przez niego mandatu członka Rady Nadzorczej, które powstały na gruncie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 marca 2019 r., sygn. akt I C 1702/18.

Dowód: zeznania świadka D. S. z dnia 3 grudnia 2020 r., k. 138-139v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych do akt sprawy przez strony, wymienionych wyżej jako dowody, których autentyczność i wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu, a także zeznań świadka D. S. i powoda M. P., których treść korespondowała z treścią dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W oparciu o art. 235 5 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd pominął dowody z: pisma członków Spółdzielni do Zarządu i Rady Nadzorczej z marca 2019 r., pisma powoda do Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz pisma Spółdzielni do powoda z dnia 9 kwietnia 2019 r. jako mające wykazać fakty nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy, dotyczące dewastacji elewacji budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

Sąd zważył co następuje:

Powód zgłosił w niniejszym postępowaniu dwa roszczenia: roszczenie główne o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. nr (...) z dnia 14 czerwca 2019 r. w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz roszczenie ewentualne o uchylenie w/w uchwały.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej należy zakwalifikować jako powództwo o ustalenie z art. 189 k.p.c. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Nadto w art. 42 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze wprost przewidziano możliwość wydania przez Sąd orzeczenia ustalającego nieważność uchwały spółdzielni. Interes prawny powoda w stwierdzeniu nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni wynika z tego, że jest on jej członkiem. Wybór określonej osoby na członka organu Spółdzielni ma bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie, a tym samym na prawa i obowiązki powoda związane z jego członkostwem w Spółdzielni. Nieważność uchwały spółdzielni może wynikać z jej sprzeczności z prawem (art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego wprost stanowi, że uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna), podjęcia uchwały w celu obejścia prawa (art. 58 § 1 k.c.) lub sprzeczności uchwały z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). Powództwo o uchylenie uchwały jest zaś adekwatnym środkiem ochrony praw członka spółdzielni w sytuacji, gdy uchwała jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka (art. 42 § 3 i 4 Prawa spółdzielczego). Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego).

W przedmiotowej sprawie było między stronami bezsporne, że powód dochował terminu na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały, określonego w art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego. Powód dopatrywał się podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały zarówno w jej sprzeczności z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego jak i w podjęciu jej w celu obejścia prawa. Jako przepis powszechnie obowiązującego prawa, z którym uchwała miała być sprzeczna, powód powołał art. 41 § 1 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie. Podobna regulacja zawarta została w art. 8 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, przy czym w powołanym wyżej przepisie wskazano, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony nie w statucie, a w ustawie. Zgodnie z art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części; zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Jak wskazuje art. 8 3 ust. 10-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, istnieje możliwość uzupełnienia porządku obrad po dokonaniu zawiadomienia o walnym zgromadzeniu:

10.  Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11.  Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12.  Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13.  Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

Z zestawienia przepisów art. 41 § 1 Prawa spółdzielczego oraz art. 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że w przypadku spółdzielni mieszkaniowych termin i sposób podania do wiadomości porządku obrad walnego zgromadzenia, a tym samym informacji o uchwałach, które mogą zostać poddane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu i ich projektów, został poddany regulacji ustawowej, od której zapisy statutu Spółdzielni nie mogą odbiegać. Zapisy statutu pozwanej Spółdzielni zostały sformułowane w sposób zgodny z zapisami art. 8 3 ust. 6-7 oraz 10-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - poszczególne przepisy ustawy zostały przeniesione do zapisów § 26 ust. 1 i 2 , § 25 ust. 5, 6 i 8 oraz § 27 ust. 1 statutu i jednocześnie w nich doprecyzowane.

W ocenie powoda uchwała Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. nr (...) z dnia 14 czerwca 2019 r. w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni jest sprzeczna z prawem, ponieważ członkowie Spółdzielni nie zostali zawiadomieni o tym, że podjęcie tej uchwały znajduje się w porządku obrad w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz statutu Spółdzielni. Należy jednak zauważyć, że podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w przypadku zaistnienia w trakcie Walnego Zgromadzenia konieczności uzupełnienia jej składu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wyników wyborów zostało wprost przewidziane w pkt 10 1 porządku obrad. Powyższy punkt został dodany do porządku obrad na skutek wniosku członków Spółdzielni złożonego w dniu 27 maja 2019 r., czyli na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do wniosku zostały załączone projekty uchwał, w tym m.in. projekt uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej. Procedura uzupełniania porządku obrad o sprawy i uchwały zgłoszone przez członków Spółdzielni została przewidziana w art. 8 3 ust. 10-11 i 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w § 25 ust. 5-6 i 8 statutu Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni o w/w zmianie porządku obrad poprzez zawiadomienie o zmianie porządku obrad z dnia 30 maja 2019 r. (15 dni przed Walnym Zgromadzeniem), które zostało wywieszone na drzwiach wejściowych klatek schodowych, tablicach ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni. Ogłoszenie zawierało informację o tym, że materiały dotyczące walnego zgromadzenia (a więc również projekty uchwał) są dostępne do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jej siedzibie. Zachowane zostały więc zasady udostępniania projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni, określone w art. 8 3 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 25 ust. 5 statutu.

Wniosek członków Spółdzielni z dnia 27 maja 2019 r. oprócz podjęcia uchwały w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej zawierał również żądanie umieszczenia w programie Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego odwołania członka Rady Nadzorczej w przypadku nieuzyskania absolutorium, co implikuje, że intencją składających wniosek członków Spółdzielni było wprowadzenie do porządku obrad podjęcia uchwały w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na wypadek braku uzyskania absolutorium przez jej członków. Jednakże zaproponowana treść uchwały w żaden sposób nie odnosiła się do tego, że wybór członka Rady Nadzorczej pozostaje w związku z nieuzyskaniem absolutorium przez osobę zasiadającą dotychczas w Radzie Nadzorczej. W ocenie Sądu sposób sformułowania samej treści uchwały oraz punktu 10 1 porządku obrad, który dopuszczał jej podjęcie, umożliwiał podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w przypadku powstania takiej konieczności z przyczyny innej niż odwołanie członka Rady Nadzorczej w przypadku nie uzyskania przez niego absolutorium.

Podkreślenia wymaga również, że konieczność przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej w przypadku utraty mandatu członka przed upływem kadencji, do którego doszło podczas Walnego Zgromadzenia i to niezależnie od przyczyny utraty mandatu (odwołanie, zrzeczenie się mandatu, utrata członkostwa w Spółdzielni), wynika jednoznacznie z zapisów § 36 ust. 2-3 statutu. Jako że D. S. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 14 czerwca 2019 r., na którym byli obecni członkowie Zarządu Spółdzielni, uprawnieni do jej reprezentacji i tym samym do przyjęcia tego oświadczenia, to do wygaśnięcia jego mandatu doszło w trakcie Walnego Zgromadzenia, a nie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Właściwą droga uzupełnienia składu Rady Nadzorczej było więc przeprowadzenie uzupełniających wyborów (§ 36 ust. 3 statutu), a nie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej przez kandydata z największą liczbą głosów, który nie wszedł do rady podczas ostatnich wyborów (§ 36 ust. 4 statutu). Należy przy tym zaznaczyć, że złożenie przez D. S. oświadczenia o rezygnacji ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie musiało być objęte porządkiem obrad. Nie stanowi ono bowiem sprawy, która powinna zostać poddana pod dyskusję członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, lecz jednostronną czynność prawną, której podjęcie zależy wyłącznie od decyzji samego uprawnionego. D. S. nie musiał więc w żaden sposób uprzednio ogłaszać członkom Spółdzielni swojego zamiaru złożenia oświadczenia o rezygnacji ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. Dokonując analizy zapisów statutu Sąd zauważył również, że żaden z nich nie wyklucza ponownego kandydowania do Rady Nadzorczej osoby, która złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności trudno jest uznać, aby podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej pozostawało poza porządkiem obrad, o którym członkowie Spółdzielni zostali poinformowani w terminach i w sposób przewidziany w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w zapisach statutu Spółdzielni. Trudno jest również uznać, aby istniały przyczyny wykluczające możliwość wyboru D. S. na członka Rady Nadzorczej. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że uchwała jest sprzeczna z prawem lub statutem Spółdzielni bądź została podjęta w celu obejścia prawa.

W ocenie Sądu również zarzut naruszenia przez uchwałę zasad współżycia społecznego nie znajduje uzasadnienia. Członkowie Spółdzielni zostali należycie i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o możliwości podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej. Decyzja D. S. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej nie wynikała z pobudek zasługujących na negatywną ocenę, lecz jedynie z chęci ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości związanych z legalnością powołania go do Rady Nadzorczej. W dniu, w którym odbywało się Walne Zgromadzenie, istniał już nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie uchylający uchwałę o powołaniu D. S. do Rady Nadzorczej. Jednocześnie w tym dniu nie istniała już przeszkoda, która w ocenie Sądu wykluczała możliwość powołania D. S. do Rady Nadzorczej w postaci zalegania przez niego z opłatami na rzecz Spółdzielni. Jest więc zrozumiałe, dlaczego D. S. chciał niejako wyjaśnić sytuację, składając oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej uzyskanego na podstawie uchwały, której legalność została zakwestionowana, a następnie kandydując ponownie do Rady Nadzorczej w warunkach, w których nie zachodziły już żadne podstawy wyłączające możliwość sprawowania przez niego tej funkcji. Działanie takie nie zasługuje na krytyczna ocenę, zmierzało bowiem do potwierdzenia, bądź zaprzeczenia poparcia, jakie udzielono D. S. podczas pierwszego wyboru do Rady Nadzorczej. Gdyby ocena jego osoby jako kandydata do tego organu spółdzielni uległa zmianie, nic nie stało na przeszkodzie, aby zagłosować przeciwko tej kandydaturze. W ocenie Sądu taki tryb procedowania nie tylko nie był sprzeczny z prawem, ale i nie naruszał interesów ani członków Spółdzielni, ani jej samej. Członkowie Spółdzielni dali zaś wyraz swojemu zaufaniu do D. S. ponownie wybierając go na członka Rady Nadzorczej. Okoliczność, że przed terminem Walnego Zgromadzenia D. S. pełnił tymczasowo obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni nie ma znaczenia na gruncie niniejszej sprawy, ponieważ do ustania tego stanu doszło jeszcze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i głosowaniem nad zaskarżoną uchwałą.

Jako że wszystkie zarzuty stawiane przez powoda zaskarżonej uchwale, które miały prowadzić do stwierdzenia jej nieważności, bądź do jej uchylenia, okazały się bezzasadne, Sąd oddalił powództwo zarówno co do roszczenia głównego, jak i co do roszczenia ewentualnego.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., tj. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Powód jako przegrywający sprawę w całości zobowiązany jest do zwrotu pozwanej wszelkich poniesionych przez nią kosztów niezbędnych do celowej obrony, na które złożyło się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata w kwocie 360 zł, ustalone w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 u.k.s.c. kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. W niniejszym postępowaniu Skarb Państwa uiścił na rzecz D. S. kwotę 82,13 zł tytułem wynagrodzenia za utracony zarobek w związku ze stawiennictwem na rozprawie w dniu 3 grudnia 2020 r., przyznanego na mocy postanowienia z dnia 4 grudnia 2020 r. (k. 142). Jako że powyższa kwota stanowi koszt sądowy w postaci wydatku (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.), Sąd obciążył powoda jako przegrywającego sprawę w całości obowiązkiem jej zwrotu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Widomska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Magdalena Nagaduś
Data wytworzenia informacji: