Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 148/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2015-10-20

Sygn. akt III RC 148/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Danuta Rosik-Rosińska

przy udziale protokolanta: st.sekr.sąd. Anety Kogut

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Sandomierzu

sprawy z powództwa małoletniego K. N.

przeciwko P. N.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa od pozwanego P. N. na rzecz jego małoletniego syna K. N. alimenty z kwoty po 500zł miesięcznie ustalonych w ugodzie przed Sądem Rejonowym w Sandomierzu z dnia 11.03.2014r w sprawie sygn. akt IIIRC 29/14 do kwoty po 600zł (sześćset) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-ego każdego następującego po sobie miesiąca poczynając od dnia 16.09.2015r z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniego E. S.;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w całości;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 148/15

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 20.10.2015r.

Pozwem z dnia 11.08.2015r. E. S. działająca imieniem małoletniego K. N. domagała się podwyższenia alimentów od jego ojca P. N. - z dotychczasowej kwoty po 500zł do kwoty po 800zł miesięcznie.

W uzasadnieniu swojego żądania matka małoletniego powoda podała,
iż alimenty w dotychczasowej kwocie nie zaspokajają wszystkich potrzeb syna. Wskazała, że w sprawowaniu opieki nad synem zmuszona jest korzystać z odpłatnej pomocy opiekunki, co podnosi koszty utrzymania dziecka.

Pozwany P. N. nie przychylił się do żądania pozwu i wniósł
o jego oddalenie. Podał, że jego sytuacja majątkowo nie pozwala mu na płacenie alimentów na syna w wyższej kwocie, aniżeli dotychczasowa. Z uwagi na kłopoty finansowe dotychczas już płacił alimenty po terminie.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Małoletni K. N. urodzony (...) w T. pochodzi ze związku małżeńskiego P. N. i E. S.. Małżeństwo jego rodziców zostało rozwiązanego przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23.05.2013r. w sprawie sygn. akt I C 441/13 - bez orzekania o winie stron.. Na podstawie tego orzeczenia wykonywanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron K. N. powierzono obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu małoletniego dziecka w każdoczesnym miejscu zamieszkania matki, określając jednocześnie nieskrępowany i nieograniczony sposób realizacji kontaktów i uprawnień rodzicielskich każdego z nich. Kosztami utrzymania i wychowania małoletniego syna stron Sąd ten obciążył obydwoje rodziców i zasądził od P. N. alimenty na rzecz małoletniego K. N. w kwocie po 450zł miesięcznie. Alimenty te zostały następnie podwyższone do kwoty po 500zł miesięcznie mocą ugody zawartej pomiędzy rodzicami małoletniego uprawnionego – przed sądem Rejonowym w Sandomierzu w dniu 11.03.2014r., w sprawie sygn. III RC 29/14.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 9.04.2014r., w sprawie I. N. 39/14 Sąd Rejonowy w Sandomierzu oddalił wniosek P. N. o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej przez ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu.

Małoletni K. N. obecnie ma 7 lat. Od czasu rozwodu swoich rodziców mieszka wspólnie ze swoją matką w jej domu rodzinnym w Ś. i uczęszcza do II klasy Szkoły Podstawowej w Ś.. Korzysta z pomocy logopedy z powodu wady wymowy. Matka zawozi go na prywatne wizyty logopedyczne do K., za które płaci każdorazowo po 35zł. Chłopiec utrzymuje stały kontakt z ojcem, do którego jeździ na kontakty co drugi weekend. Podczas nieobecności matki w domu opiekę nad nim sprawuje opiekunka – obecnie dalsza kuzynka R. S., za co jego matka płaci miesięcznie od 800 do 900zł w zależności od ilości przepracowanych godzin. W bieżącym roku szkolnym K. przygotowuje się do przyjęcia I Komunii Św. i często uczęszcza do kościoła. Koszt jego utrzymania matka oceniła na kwotę około 1 500zł miesięcznie.

E. S. ma 29 lat, a wykształcenie średnie ogólnokształcące, z zawodu jest operatorem laminowania. Nie zawarła nowego związku małżeńskiego i nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Wraz z synem mieszka w domu rodziców Z. i K. S., składającym się z 5 pokoi i kuchni, gdzie mieszka również jej brat. W dniu 28.09.2015r. zmarła jej babcia M. S., z którą dotychczas zamieszkiwała i która współuczestniczyła w kosztach utrzymania domu. Rodzice E. S. przebywają za granicą – w Czechach, gdzie pracują od ponad 30 lat. Matka małoletniego powoda pracuje w (...)
w S., jako operator laminowania w systemie czterobrygadowym,
gdzie uzyskuje wynagrodzenie w kwocie 1596,77zł miesięcznie (średnie wynagrodzenie netto z ostatnich 3 m-cy). Nie pobiera zasiłku rodzinnego.

W czasie pracy dzieckiem zajmuje się opiekunka, którą obecnie jest jej dalsza kuzynka. Z tytułu opieki nad synem miesięcznie ponosi wydatki w kwocie 900zł lub 800zł gdy z opieki korzysta w mniejszym zakresie. Zawozi syna na wizyty do logopedy, obecnie w K. za które każdorazowo płaci po 35zł. Zawozi syna do kościoła, gdzie przygotowuje się do przyjęcia I Komunii Św.

Miesięcznie na utrzymanie domu E. S. wydaje kwotę około 300zł 9opłaty za media) i dodatkowo w sezonie zimowym ponosi wydatki związane z zakupem opału tj. za kwotę około 1 500zł. W kosztach utrzymania domu nie uczestniczy jej brat, który tylko okazjonalnie przekazuje jej na tej cel symboliczne kwoty tj. 20-30zł. W utrzymaniu domu nie pomagają jej także rodzice. Po rozwodzie zakupili oni dla córki wyłącznie samochód osobowy, a obecnie opłacają podatki za dom i nieruchomość.

E. S. zeznała, że nie żąda, aby pozwany zabierał syna na kontakty w każdy weekend miesiąca, ale potrzebne są jej większe pieniądze na jego utrzymanie. Podała, że pozwany wcześniej nigdy nie kupował dla syna odzieży. Ostatnio zaś kupił mu tablet i buty, które są w jego wyłączonym i dziecko może z nich korzystać wyłącznie podczas wizyt u ojca. Ponieważ były mąż przyjeżdża po syna na kontakty wspólnie ze swoją nową partnerką – na co ona nie wyraża zgody, pomiędzy stronami dochodzi do konfliktów w obecności dziecka, które reaguje płaczem.

Pozwany P. N. obecnie ma 31 lat, wykształcenie wyższe pedagogiczne i od miesiąca stycznia 2015r. prowadzi własną działalność gospodarczą w postaci usług kurierskich. Uprzednio pracował, jako kierowca w firmie kurierskiej (...) w S. otrzymując najniższe uposażenie. Nie zawarł ponownie związku małżeńskiego i nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Mieszka w swoim domu w K.. Mieszkają tam jego rodzice S. i B. N..

Dla potrzeb swojej działalności gospodarczej kupił w leasingu samochód dostawczy marki P. za kwotę 45 000,00zł, za który miesięcznie płaci ratę leasingową 800zł oraz używany samochód osobowy marki R. (...) za kwotę 4.500zł. Samochód R. (...) kupił w zamian za swój poprzedni samochód F., który sprzedał za kwotę 6 000zł. Spłaca także kredyt zaciągnięty w banku w kwocie 25 000,00zł – po 600zł miesięcznie oraz kredyt zaciągnięty u swojego brata 20.000,00zł. – po 1 000zł miesięcznie. Z pieniędzy tych spłacił swoją byłą żonę, której dał 15 000,00zł. Z działalności gospodarczej uzyskuje miesięcznie dochód w wysokości około 2 500zł. Na dojazd do pracy wydaje miesięcznie kwotę około 300zł, ponieważ jego firma ma siedzibę w S.. Jest on współwłaścicielem w 1/3 części gospodarstwa rolnego otrzymanego w spadku po swojej matce. Gospodarstwo to w całości uprawia ojciec pozwanego.

Zeznał, że raty leasingowe spłaca z dochodów działalności gospodarczej,
nie zaś z własnego dochodu. Podał, że syn przebywał u niego przez miesiąc czasu podczas wakacji i wówczas on całkowicie się dzieckiem opiekował. Matka
tylko dwukrotnie przyjechała się z synem spotkać. Nie stać go na podwyższenie alimentów na syna i nie ma możliwości opiekować się nim w trakcie pobytu jego matki w pracy - ale zdaje sobie sprawę, że wówczas syn nie może przebywać sam.

Świadek R. S. zeznała, że od dnia 03.01.2015r. sprawuje opiekę nad małoletnim K. N.. Każdorazowo jest to około 10-15 godzin, gdyż matka powoda pracuje w systemie 12-godzinnym pracy. Wówczas zaprowadza dziecko do szkoły, odbiera je ze szkoły, odrabia z nim lekcje, podaje posiłki. Za opiekę otrzymuje od E. S. 900zł, chyba że opiekę te sprawuje w mniejszym zakresie to wówczas otrzymuje kwotę 800zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił, w oparciu o następujące dowody:

- akta sprawy sygn. I C 44/13 Sądu okręgowego w Kielcach, akta sprawy sygn. III RC 29/14 i I. N. 259/14 Sądu Rejonowego w Sandomierzu, zaświadczenie Wójta Gminy Ł. z dnia 11.08.2015r. – k.3, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach E. S. – k.5, zaświadczenia o dochodach pozwanego – k.13, zaświadczenia (...) w K. z dnia 25.09.2015r. – k.14, zeznania świadka R. S. – k.15v-16, zeznania stron: E. S. – k., 16-16v, pozwanego P. N. – k.16v-17;

Sąd zważył, co następuje:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci,
które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dzieci wystarczają na pokrycie kosztów ich utrzymania i wychowania (art.133§1kro).

Zgodnie z art. 138kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ta zmiana stosunków polega na istotnym zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego w kontekście możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Ustalenie zmiany stosunków następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Małoletni powód K. N. nie posiada własnego dochodu jak również majątku przynoszącego mu dochód - dlatego musi być alimentowany przez swoich rodziców. Od daty ostatnio ustalonych alimentów na jego rzecz upłynął dość krótki okres czasu, bo nieco ponad 1 rok. W sprawie sygn. III RC 29/14, matka małoletniego powoda domagała się podwyższenia alimentów z kwoty 450zł miesięcznie do kwoty 700zł, a ostatecznie strony zawarły ugodę, co do kwoty 500zł alimentów miesięcznie, a pozwany P. N. zobowiązał się do zapewnienia częściowej opieki nad synem, w czasie pracy jego matki.

Od daty ostatniego ustalenia alimentów na rzecz małoletniego powoda K. N. zmianie uległa sytuacja osobista i materialna powoda i jego matki jak też pozwanego. Od 2014r. poprawie uległa sytuacja materialna pozwanego, który uprzednio uzyskiwał wynagrodzenie w najniższej wysokości, a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą i jego dochód netto wzrósł do kwoty około 2.500zł miesięcznie. Stał się on także współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w 1/3 części.

E. S. uzyskuje wprawdzie dochód na podobnym poziomie,
jak w 2014r. i ponosi tożsame koszty utrzymania domu - ale z uwagi na śmierć babci nie uzyskuje już wsparcia finansowego w kosztach utrzymania domu. Ponosi także nieco wyższe koszty utrzymania syna, z uwagi na jego leczenie u logopedy, gdzie korzysta on z wizyt w prywatnym gabinecie i matka musi go dowieść do K.. Ponosi także wyższe koszty związane z dowożeniem syna do kościoła, z uwagi na jego przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. Wszystkie te koszty, Sąd ocenił, jako koszty niezbędnego utrzymania małoletniego powoda. Zmianę logopedy i leczenie w prywatnym gabinecie E. S. uzasadniła nikłymi wynikami uzyskiwanymi przez syna u poprzedniego logopedy, a ojciec potrzeby leczenia syna nie kwestionował. Pozwany nie kwestionował także, okoliczności (potrzeby) związanych z przygotowywaniem syna do przyjęcia I Komunii Św. Całkowity koszt utrzymania K. N. matka oceniła na kwotę około 1 500zł miesięcznie. W ocenie Sądu, całkowity koszt utrzymania dziecka w wieku powoda waha się w granicach 1 000zł. Zważyć należy, że K. N. jest dzieckiem ogólnie zdrowym, nie wymaga ponoszenia zwiększonych kosztów na leczenie lub rehabilitacje, a z uwagi na wiek nie korzysta on jeszcze z dodatkowych płatnych zajęć pozalekcyjnych. Do sprawowania opieki nad synem podczas pobytu jego matki w pracy, zobowiązał się pozwany i strony winny dojść w tym względzie do porozumienia, aby koszty związane z zatrudnieniem opiekunki pomniejszyć. Zauważyć należy, że w dacie zawarcia ugody w sprawie sygn. III RC 29/14, E. S. ponosiła już koszty związane z wynajęciem opiekunki dla syna i wówczas uznała kwotę 500zł alimentów dla syna za wystarczającą na pokrycie uzasadnionych kosztów jego utrzymania. Okoliczność korzystania przez E. S. z odpłatnej pomocy opiekunki już od momentu rozwodu potwierdzają zeznania świadka R. S..

Zarówno zeznania świadka R. S. jak i zeznania stron tj. E. S. jak i pozwanego P. N., Sąd obdarzył przymiotem wiarygodności, jako logiczne i wzajemnie korespondujące.

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż od daty ostatniego ustalenia wysokości alimentów dla małoletniego K. N. niewątpliwie nastąpił wzrost kosztów niezbędnego utrzymania dziecka,
jak też poprawie uległa sytuacja materialna jego rodziców. U matki dziecka nastąpił wzrost średniomiesięcznego wynagrodzenia netto o kwotę 415,32zł, u ojca zaś o 1.200-1.300zł. Przy wynagrodzeniu niecałe 1.200zł miesięcznie pozwany zadeklarował kwotę alimentów 500zł, kiedy to rok wcześniej spłacił byłą żonę z majątku dorobkowego kwotą 15.000zł i zaciągnął na ten cel pożyczki, jedną w banku, a drugą u rodziny. Zaś teraz, przy tak znacznym wzroście jego dochodów, wniósł o oddalenie powództwa. Niewątpliwie pozwany ponosi koszty finansowe takich decyzji, jednakże zdaniem Sądu, nie może to mieć wpływu na wysokość orzeczonych alimentów, gdyż te działania pozwany podejmował jeszcze przed 11.03.2014r,a obecnie jego dochody i stan majątkowy uległy zwiększeniu. W związku z tym jest w stanie płacić zwiększone o 100zł dotychczasowe alimenty.

Mając na uwadze powyższe, Sąd podwyższył alimenty od pozwanego P. N. na rzecz jego syna K. N. do kwoty po 600zł miesięcznie (pkt I wyroku).

Z uwagi na wiek powoda i zamieszkiwanie z matką, E. S. dokłada większych starań osobistych w jego wychowanie, dlatego ojciec winien w większym stopniu materialnie przyczyniać się do utrzymania syna. Po dołożeniu przez matkę do utrzymania syna kwoty około 400zł miesięcznie, zasądzone alimenty winny pozwolić na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania małoletniego powoda. Dochód uzyskiwany obecnie przez pozwanego wskazuje, że ma on realną możliwość płacenia alimentów na syna w kwocie po 600zł miesięcznie.

W ocenie Sądu, zasądzona kwota alimentów pozwoli na wyrównanie stopy życiowej powoda i jego matki, którzy dotychczas dysponowali miesięcznie kwotą dochodu około 2 000zł miesięcznie ze stopą życiową jego ojca, która obecnie wzrosła do kwoty co najmniej 2 500zł miesięcznie licząc tylko dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, a przecież może on jeszcze uzyskiwać dodatkowe dochody z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego.

Z przedstawionych powodów Sąd oddalił dalej idące powództwo tj. ponad kwotę 600zł miesięcznie (pkt II wyroku), jako nieuzasadnione w całości.

W pkt III wyroku, na podstawie art.113 ust.1 ustawy z dnia 28.07.2005r.
o kosztach sądowych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z póź. zm.)
w zw. z art.102kpc, Sąd nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi w całości.
W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej pozwany zaciągnął zobowiązania kredytowe, które obecnie spłaca, a które są niezbędne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności np. zakup samochodu dla firmy kurierskiej.

Obligatoryjnie, zgodnie z art.333§1pkt1kpc, Sąd nadał wyrokowi – w części zasądzającej alimenty – rygor natychmiastowej wykonalności (pkt IV wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Kogut
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Rosik-Rosińska
Data wytworzenia informacji: