Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 362/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kielcach z 2017-10-04

Sygn. akt II K 362/17

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 września 2017 roku

/na podstawie art. 423 § 1a k.p.k., wobec treści wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, uzasadnienie niniejsze zostanie ograniczone do orzeczenia o karze/

Sąd ustalił co następuje:

K. B. w dniu 24 lutego 2016 roku w K., działając w celu
uzyskania kredytu w wysokości 100.000 zł. od (...) BANK S.A. z siedzibą we W. na rozwój swojej działalności gospodarczej, przedłożył w tymże banku dokumenty w postaci kserokopii Ksiąg Przychodów i Rozchodów za 2015 rok i styczeń 2016 roku sklepu (...) z siedzibą
we W. oraz swoje oświadczenie co do wysokości osiąganych dochodów zawarte
w samym wniosku kredytowym. Przedstawił tam nieprawdziwe okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego oraz co do możliwości spłaty kredytu poprzez własnoręczne wytworzenie księgi przychodów i rozchodów prowadzonego przez niego sklepu, zawyżając kwoty przychodów. Tym zachowaniem wprowadził w błąd pracowników banku decydujących o przyznaniu kredytu. K. B. nie uzyskał jednak kredytu z uwagi na weryfikację wniosku przez pracowników banku zakończoną odmowną decyzją w tym przedmiocie.

Swoim zachowaniem K. B. wypełnił znamiona przestępstwa z art.
13 § 1 k.k.
w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., przyznał
się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia oraz wniosek w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze za to przestępstwo.

[ dowody : wyjaśnienia K. B. (k. 48-49, 126-127), zeznania P. K. (k. 3-4), zeznania M. S. (k. 137-138), wniosek kredytowy wraz z załącznikami (k. 38-45), deklaracje podatkowe
(k. 19-25, 97-103), księga przychodów i rozchodów (k. 50-96) ]

Oskarżony K. B. ma 39 lat. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Jest żonaty ma dwie małoletnie córki. Prowadzi własną działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód w kwocie około 1.000 zł. Posiada mieszkanie, samochód. Nie leczył się odwykowo ani psychiatrycznie. Nie był uprzednio karany.

[ dowody : oświadczenie oskarżonego (k. 48, 126), informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
(k. 109, 131)]

Sąd zważył, co następuje:

Za przypisany oskarżonemu czyn, Sąd mając na uwadze przesłanki przewidziane
w art. 53 k.k., wymierzył K. B. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Czyn oskarżonego niewątpliwie charakteryzował się znacznym stopniem społecznej szkodliwości – oskarżony umyślnie, dla zaspokojenia swoich potrzeb materialnych,
będąc przecież zdolnym do normalnej pracy i zarobkowania, prowadząc własną działalność gospodarczą wprowadził w błąd inny podmiot, usiłował doprowadzić go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, nie mając możliwości wywiązania się z umowy. Jest to oczywiste skoro nie miał takich dochodów, które umożliwiałyby mu regulowanie rat kredytowych
a w tym celu posłużył się nierzetelnymi dokumentami.

Stopień winy oskarżonego nie mógł też zostać w żadnym zakresie obniżony
– w czasie popełnienia przypisanego mu przestępstwa oskarżony był bowiem w pełni poczytalny, brak przesłanek które wskazywałyby na niemożność rozpoznania znaczenia podejmowanych przez niego zachowań.

Jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary Sąd potraktował fakt przyznania
się przez oskarżonego do zarzucanego mu czynu oraz jego uprzednią niekaralność. Z kolei okoliczności obciążających w sprawie nie sposób się doszukać.

To zaś skutkowało orzeczeniem kary pozbawienia wolności w dolnych granicach ustawowego zagrożenia karą przewidzianą w art. 286 § 1 k.k., czyli kary 10 miesięcy,
tak jak w sentencji wyroku, na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz na podstawie art. 33 § 1 § 2 i § 3 k.k. kary grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych. Wysokość jednej stawki dziennej kary grzywny jest tu uzasadniona możliwościami zarobkowymi jakie posiada oskarżony prowadzący własną działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący
3 lata. Oskarżony nie był uprzednio karany, w związku z czym w ocenie Sądu istnieje
w przypadku K. B. pozytywna prognoza kryminologiczna. Trzyletni okres próby pozwoli bowiem na sprawdzenie, czy oskarżony przestrzega porządku prawnego
i nie popełni ponownie przestępstwa. Reasumując, okoliczności niniejszej sprawy wymagały orzeczenia o karze jak w sentencji wyroku skoro sama treść art. 69 k.k. w pełni uprawniała,
a wręcz obligowała Sąd w sytuacji jak tu do orzeczenia jak w sentencji wyroku.

Rozstrzygając o dowodach rzeczowych Sąd orzekł wobec oskarżonego K. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci skanu
Księgi Przychodów i Rozchodów za rok 2015 i 2016 Sklepu (...) z siedzibą we W., jako przedmiotu służącego oskarżonemu do popełnienia przedmiotowego przestępstwa.

Z kolei orzekając o kosztach postępowania, Sąd na podstawie art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego K. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 410 złotych tytułem całości kosztów sądowych skoro jest on przedsiębiorcą, ma zatem stosowne dochody
i jest w stanie ponieść te niewielkie przecież koszty w całości. Na kwotę tą składa
się 180 złotych tytułem opłaty od kary pozbawienia wolności, 160 złotych tytułem opłaty
od kary grzywny, 40 złotych /2 x 20 zł./ tytułem ryczałtu za doręczenie wezwań i pism
w sprawie, 30 złotych tytułem opłaty za uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

SSR Kamil Czyżewski

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć Prok. Rej. K.-Wschód w K..

SSR Kamil Czyżewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Wątrobińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Data wytworzenia informacji: