Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 221/17 - zarządzenie, postanowienie Sąd Rejonowy w Kielcach z 2017-05-31

Sygn. I C 221/17

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Rosiak-Doroz

Protokolant:

stażysta Kamila Leśnikowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z/s we W.

przeciwko L. C. (1)

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew.

SSR Renata Rosiak-Doroz

Sygn. akt I C 221/17

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt I C 221/17

W dniu 23 sierpnia 2016 roku powód (...) S.A. z siedzibą we W. wytoczył przeciwko L. C. (1) powództwo o zapłatę kwoty 201,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 23 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty. Powód domagał się nadto zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd, w trybie art. 208 1 k.p.c., w wyniku weryfikacji w systemie teleinformatycznym sądów PESEL-SAD ustalił, iż nie istnieje osoba o nazwisku L. C. (2).

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 2 września 2016 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania dodatkowych danych osobowych pozwanego, np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, które pozwolą na ustalenie jego numeru PESEL lub ewentualnie do podania numeru PESEL pozwanego, bowiem w wyniku weryfikacji przeprowadzonej w systemie PESEL-SAD nie udało się zidentyfikować osoby pozwanego w oparciu o dane wynikające z pozwu i załączonych do niego dokumentów – w terminie tygodniowym od doręczenia niniejszego wezwania, pod rygorem stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Odpis w/w zobowiązania został doręczony pełnomocnikowi powoda – r.pr. M. C. w dniu 12 września 2016 roku.

W zakreślonym terminie pełnomocnik powoda nie wykonał jednak zobowiązania Sądu.

W dniu 16 maja 2017 roku pełnomocnik powoda przedłożył w tut. Sądzie umowę sprzedaży z dnia 29 lipca 2014 roku potwierdzającą fakt nabycia pojazdu marki F. (...) przez pozwanego. W/w umowa jako kupującego wskazywała osobę o personaliach: L. C. (2).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c., Sąd odrzuca pozew, jeżeli jedna ze stron postępowania nie ma zdolności sądowej. Brak zdolności sądowej po którejkolwiek ze stron procesu stanowi zatem bezwzględną ujemną przesłankę procesową w postępowaniu cywilnym, którą Sąd zobowiązany jest uwzględnić z urzędu w każdym etapie sprawy (art. 202 zd. 3 k.p.c.).

Przepisy art. 70 k.p.c. i art. 71 k.p.c. stanowią natomiast, iż jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej dają się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin – w sytuacji zaś, gdy braku tego nie można uzupełnić, sąd zobowiązany jest wydać stosowne postanowienie, w szczególności postanowienie o odrzuceniu pozwu.

W judykaturze i w piśmiennictwie jednolicie przyjmuje się, że powód, na którym ciąży obowiązek oznaczenia strony pozwanej, może uściślić jej oznaczenie, jeżeli nie prowadzi ono do naruszenia tożsamości stron (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2004 roku, I CK 342/03 niepubl.), zaś nieprecyzyjne oznaczenie strony pozwanej nie daje samo przez się podstawy do odrzucenia pozwu.

W pozwie powód wskazał dane osobowe pozwanego, oraz adres zamieszkania. T.. Sąd, w trybie art. 208 1 k.p.c. ustalił, iż osoba o imieniu i nazwisku podanym w pozwie nie istnieje. Zarządzeniem z dnia 2 września 2016 roku pełnomocnik powoda został wezwany do precyzyjnego oznaczenia strony pozwanej. W zakreślonym terminie nie zajął jednak żadnego stanowiska w tej kwestii. Sąd zatem podjął wszelkie działania celem ustalenia jaką osobę chce pozwać powód. Jednak mimo precyzyjnej informacji o imieniu i nazwisku pozwanego, powód nie wskazał jednak dodatkowych informacji, które pozwoliłyby bezsprzecznie ustalić osobę pozwanego. Sąd nie może domyślnie ustalać osoby pozwanego, tym bardziej w sytuacji, gdy jak wynika z systemu PESEL-SAD, osoby o takich personaliach nie ma.

Mając na uwadze, że wskazany w pozwie jako pozwany L. C. (2) nie istnieje, zaszły przesłanki do odrzucenia pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

SSR Renata Rosiak - Doroz

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda – r.pr. M. C..

Dnia 19 czerwca 2017 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Niewadzi
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Rosiak-Doroz
Data wytworzenia informacji: