Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 212/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kielcach z 2018-05-22

Sygn. I C 212/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Rosiak-Doroz

Protokolant:

Stażysta Kamila Leśnikowska

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 1 217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 128,00 zł (sto dwadzieścia osiem złotych 00/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSR Renata Rosiak-Doroz

Sygn. akt I C 212/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 8 lutego 2017 roku powódka A. K., reprezentowana przez fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwoty 2.400,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swego żądania wskazała, że jest zatrudniona w Poczcie Polskiej S.A. w Pionie Ochrony jako pracownik ochrony. Powódka jest objęta dodatkowym ubezpieczeniem grupowym pracowników Poczty Polskiej w (...) S.A.. Jest to ubezpieczenie dodatkowe i dobrowolne, na które pracodawca dokonuje comiesięcznych potrąceń z dochodu powódki. W dniu 29 lutego 2016 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych, podczas wchodzenia po schodach do Banku, lewa noga powódki ześlizgnęła się ze stopnia, w wyniku czego powódka doznała urazu w postaci skręcenia stawu skokowego oraz skręcenia stawu kolanowego. Nadto doszło do pęknięcia rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej oraz powstania torbieli łąkotki. Powódka musiała poddać się leczeniu ortopedycznemu a zmiany wywołane przez doznany uraz mają charakter trwały i nieodwracalny. Lekarz orzecznik ZUS ustalił długotrwały uszczerbek na zdrowiu na 6 %. Powódka pozostawała na zwolnieniu lekarskim od dnia 2 marca 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku. Nadto poddała się leczeniu uzdrowiskowemu. Do dnia dzisiejszego odczuwa dolegliwości związane z przebytym urazem. Zgodnie z zakresem ubezpieczenia kwota świadczenia przysługująca ubezpieczonemu za uszczerbek na zdrowiu wynosi 400 zł za każdy procent uszczerbku, dlatego tez powódka domaga się kwoty 2400 zł (6% x 400 zł). Odsetek powódka domaga się od dnia 26 czerwca 2016, tj. od dnia następującego po dniu wydania przez pozwanego decyzji w sprawie, na podstawie art. 481 § 1 k.p.c. (k. 2-7; 44-48)

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Zakład (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż bezspornym jest, że powódka objęta była grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typu P (...) u pozwanego oraz ubezpieczeniami dodatkowymi, w tym dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 31 maja 2017 roku. Po zgłoszeniu pozwanemu nieszczęśliwego wypadku z dnia 29 lutego 2016 roku, pozwany oceniając następstwa tego zdarzenia przy pomocy lekarza ustalił, iż uraz doznany przez powódce nie spowodował u niej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego też pozwany odmówił powódce wypłaty świadczenia. Pozwany wskazał, iż powódka twierdząc, iż doznała 6% trwałego uszczerbku na zdrowiu powinna to udowodnić, zaś oświadczenia lekarza orzecznika ZUS nie należy uznawać za dowód w tym zakresie. Pozwany zakwestionował także datę, od której powódka domaga się odsetek, wskazał, że powódka zgłosiła roszczenie w dniu 21 czerwca 2016 roku, więc pozwany w zwłoce może pozostawać dopiero od 22 lipca 2016 roku (k. 64-67).

Na rozprawie w dniu 9 marca 2018 roku powódka złożyła pismo z wnioskiem o zmianę trybu postepowania z uproszczonego na zwyczajny i rozszerzyła powództwo, w ten sposób, że wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 2.800 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto wniosła o ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za szkody pozostające w związku ze zdarzeniem szkodowym z dnia 29 lutego 2016 roku a mogące się ujawnić w przyszłości. Powódka wniosła także o rozliczenie opłaty od rozszerzonego powództwa w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Przedmiotowa zmiana związana była opinią wydaną przez biegłego w niniejszej sprawie (k.159-160).

Na rozprawie w dniu 22 maja 2018 roku, Sąd zmienił tryb postepowania z uproszczonego na zwyczajny i postanowił w dalszym ciągu procedować w trybie zwyczajnym (k. 174).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka A. K. w okresie od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 31 maja 2017 roku objęta była umową grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P (...) u pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. oraz ubezpieczeniami dodatkowymi, w tym m.in. dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowiły Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P oraz Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem a także Tabela normy oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma (...) w ubezpieczeniu dodatkowym określona został na kwotę 10.000 zł. Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacać świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 4% sumy ubezpieczenia, czyli po 400 zł (4% x 10.000 zł).

Dowody: indywidualne potwierdzenie objęcia grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P (...) (k.21), polisa nr (...) (k.81-82), postanowienia dodatkowe do umowy (k. 83-84), ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (k.85-86), tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (k. 87-96), zaświadczenie od pracodawcy (k.15-16), wyjaśnienie informacyjne powódki potwierdzone jej zeznaniami (k.102-103, 175)

Powódka A. K. od 2004 roku zatrudniona jest w poczcie Polskiej, w dacie wypadku pracowała w Pionie Ochrony na stanowisku pracownika ochrony. Jej praca polega na ochronie wewnętrznej i zewnętrznej obiektu Poczty Polskiej oraz odbieraniu utargów z placówek pocztowych oraz firm zewnętrznych, z którymi Poczta Polska ma podpisaną umowę. W dniu 29 lutego 2016 roku powódka miała zmianę popołudniową, w jej trakcie udała się wraz ze współpracownikami pod Budynek Banku (...) przy ul. (...) w K. w celu zdania pakietów wartościowych do wrzutni tego banku. Podczas przechodzenia z samochodu do budynku banku, powódka ześlizgnęła się lewą nogą ze schodka. Wówczas od razu odczuła silny ból a powyższe zdarzenie zgłosiła dowódcy zmiany. Pomimo bólu dokończyła zmianę. Po udaniu się do domu dokonywała okładów nogi, która jej puchła. Następnego dnia zgłosiła się do pracy jednakże, z uwagi na narastający ból nie była w stanie wykonywać swoich obowiązków, dlatego też zgłosiła się do Przychodni (...) w K.. Na miejscu wykonano jej RTG lewej nogi. Nie stwierdzono wówczas kostnych zmian urazowych, zastosowano leczenie zachowawcze. Nie zastosowano również unieruchomienia.

Utrzymujący się i nasilający ból stawu kolanowego lewego u A. K. skłonił lekarzy do unieruchomienia go w ortezie w dniu 12 maja 2016 roku i do wykonania rezonansu magnetycznego. W badaniu tym stwierdzono uszkodzenie rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej. Nie stwierdzono natomiast uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego lewego. Powódce zaproponowano leczenie operacyjne w postaci artroskopii, na co nie wyraziła dotychczas zgody. Leczenie urazu stawu skokowego lewego zostało ukończone w dniu 31 maja 2016 roku, zaś leczenie urazu stawu kolanowego nie zostało nadal ukończone.

Powódka przebywała również na leczeniu rehabilitacyjnym w sanatorium w ramach prewencji ZUS.

Powódka przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia 2 marca 2016 do dnia 31 maja 2016 roku.

Początkowo powódka bardziej odczuwała ból kostki, to ona była opuchnięta, zaś na kolano powódka nie zwracała większej uwagi. W trakcie zdarzenia kolano się wykrzywiło, powódka odczuwała ból nogi od kostki do pachwiny. A. K. w dalszym ciągu odczuwa dolegliwości bólowe związane z urazem doznanym w dniu 29 lutego 2016 roku. Ból odczuwa przy zmianie pogody, po dniu pracy ze względu na ciężar stroju roboczego i wyposażenia, a także charakter wykonywanej pracy, która często związana jest z podnoszeniem rzeczy o dużej wadze. Powódka w dalszym ciągu się leczy, nosi wkładkę ortopedyczną, korzysta z fizjoterapii. Powódka częściej musi odpoczywać, nie może wykonywać niektórych czynności domowych, nie może biegać.

Dowód: protokół nr (...) ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (k.40-41), dokumentacja medyczna powódki (k. 23-31, 36-38; 39; 112-114, 128), zaświadczenie lekarskie (k. 22), zwolnienia lekarskie (k. 32-35), wyjaśnienie informacyjne powódki potwierdzone jej zeznaniami (k.102-103, 175), zeznania świadka K. K. (k. 104), zeznania świadka M. K. (k. 124)

W dniu 21 czerwca 2016 powódka zgłosiła pozwanemu trwały uszczerbek na zdrowiu, co do stawu skokowego i kolana.

Lekarz orzecznik pozwanego ustalił, że na skutek zdarzenia z dnia 29 lutego 2016 powódka nie doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, w związku z czym decyzją z dnia 24 czerwca 2016 roku pozwany odmówił przyznania roszczenia.

Z decyzją tą powódka nie zgodziła się i w dniu 5 lipca 2016 roku złożyła odwołanie od niej. Decyzją z dnia 27 lipca 2016 roku (...) Zakład (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Dowody: zgłoszenie trwałego uszczerbku na zdrowiu (k. 76-77), wykaz przyznanych uszczerbków na zdrowiu (k. 78), decyzja pozwanego z dnia 24.06.2016r. (k.17), odwołanie powódki (k.18,79), decyzja pozwanego z dnia 27.07.2016r. (k.19;80)

W badaniu orzeczniczym lekarza orzecznika ZUS ustalono 6% długotrwały uszczerbek na zdrowiu powódki spowodowany skutkami wypadku przy pracy z dnia 29 lutego 2016 roku

Dowód: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (k. 20)

Powódka w wyniku wypadku, jakiemu uległa w dniu 29 lutego 2016 roku, doznała skręcenia stawu skokowego lewego (urazu tkanek miękkich) i uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej stanu kolanowego lewego. Trwałe następstwa przebytego skręcenia stawu skokowego lewego to ograniczenia ruchów w stawie skokowym lewym wyprostu o 10 stopni i supinacji o 7 stopni. Stwierdzono mierny stopień zaburzenia ruchomości, nie stwierdzono niestabilności stawu skokowego. U powódki doszło do rozciągnięcia więzadeł. Ból jaki odczuwa A. K. można zdefiniować jako do zniesienia nie wymagający reakcji medycznej., Na podstawie pkt 163 b tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) trwały uszczerbek spowodowany skręceniem stawu skokowego wynosi 4 %.

Izolowane uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego lewego powoduje 15 stopniowe ograniczenie ruchu i śladową niestabilność boczną. Uszczerbek na zdrowiu powódki w tym zakresie wynosi 3 %.

Dowód: opinie biegłego specjalisty chirurgii urazowo – ortopedycznej G. S. (k. 129-131; 147; 167)

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przedłożone do akt sprawy dokumenty. Autentyczność i rzetelność tych dokumentów z jednej strony nie była kwestionowana przez strony postępowania, z drugiej zaś Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek względów mogących przemawiać za obniżeniem ich wiarygodności i mocy dowodowej.

Ponadto Sąd bazował na wiarygodnych zeznaniach powódki i świadków K. K. i M. K.. Są one spontaniczne, spójne, logiczne, wzajemnie się uzupełniają i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie, stąd zasługują na wiarę Sądu.

Rodzaj, charakter i stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki Sąd ustalał w oparciu o opinię biegłego specjalisty z zakresu chirurgii urazowo –ortopedycznej G. S.. Sporządzona przez niego opinia zawiera pełny opis obrażeń, jakich doznała powódka wskutek zaistniałego wypadku, poparta została także bezpośrednim badaniem powódki. W pisemnych opiniach uzupełniających biegły w sposób wyczerpujący odpowiedział na zgłoszone przez stronę pozwaną zastrzeżenia i wyjaśnił jej wątpliwości. Opinię tę Sąd podzielił w całości z uwagi na doświadczenie biegłego w sporządzaniu tego rodzaju opinii oraz wysokie kwalifikacje biegłego. Sporządzona przez biegłego opinie są jasne, pełne, rzetelne, dlatego też w pełni zasługują na uwzględnienie. Zostały one sporządzone w sposób profesjonalny, odpowiada wszelkim wymaganiom, stawianym tego rodzaju dokumentom. Wnioski płynące z tej opinii są jasne, nie budzą wątpliwości. Sąd oparł się w całości na opinii biegłego dokonując ustaleń w sprawie. Sąd nie znalazł także podstaw do jej podważenia.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. § 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Okolicznością bezsporną w realiach sprawy niniejszej było, że powódka w trakcie doznanego urazu objęta był grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typu P (...) u pozwanego oraz ubezpieczeniami dodatkowymi, w tym dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Suma (...) w ubezpieczeniu dodatkowym określona została na kwotę 10.000 zł. Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacać świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 4% sumy ubezpieczenia, czyli po 400 zł (4% x 10.000 zł).

Zgodnie z § 3 Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, zaś trwały uszczerbek na zdrowiu zdefiniowano jako trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji (§ 2 ust.1). W § 19 wskazano, iż świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej w pełni należnej kwocie, z zastrzeżeniami wynikającymi z § 18 ust. 2 i 3.

Jak wynika z opinii biegłego G. S. i zgromadzonej dokumentacji medycznej powódki, powódka w dniu 29 lutego 2016 roku, uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i doznała skręcenia stawu skokowego lewego (urazu tkanek miękkich) i uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej stanu kolanowego lewego.

Pozwany nie przeczył swej odpowiedzialności co do zasady. Ponadto żadna ze stron nie kwestionowała, że w toku postępowania likwidacyjnego nie wypłacono powódce żadnego świadczenia.

Jak wyżej wskazano, nie było sporne między stronami, że doszło u powódki do uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, natomiast sporne było, czy ten uszczerbek należy zaliczyć do uszczerbku trwałego zgodnie z OWU i ewentualnie jak duży jest ten uszczerbek ustalony w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącą załącznik do Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (...). W celu ustalenia powyższej okoliczności, tut. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego specjalisty chirurgii urazowo-ortopedycznej na okoliczność ustalenia, jaki był zakres i rodzaj obrażeń ciała powstałych u powódki wskutek wypadku z dnia 29 lutego 2016 roku oraz jaki jest rozmiar uszczerbku na zdrowiu powódki w szczególności, czy uszczerbek, jaki doznała powódka ma charakter trwały czy długotrwały.

W przedłożonej opinii, sporządzonej rzetelnie i profesjonalnie, biegły sądowy G. S. wskazał, że A. K. doznała skręcenia stawu skokowego lewego (urazu tkanek miękkich) i uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej stanu kolanowego lewego. Trwałe następstwa przebytego skręcenia stawu skokowego lewego to ograniczenia ruchów w stawie skokowym lewym, wyprostu o 10 stopni i supinacji o 7 stopni. U A. K. wystąpił mierny stopień zaburzenia ruchomości, nie stwierdzono zaś niestabilności stawu skokowego. U powódki doszło także do rozciągnięcia więzadeł. Ból jakiego doświadcza powódka, można zdefiniować jako do zniesienia, nie wymagający reakcji medycznej. Na podstawie pkt 163 b tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącej załącznik do OWU (...) na (...) S.A., trwały uszczerbek spowodowany skręceniem stawu skokowego wynosi 4%. Izolowane uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego lewego powoduje 15 stopniowe ograniczenie ruchu i śladową niestabilność boczną. Uszczerbek na zdrowiu powódki w tym zakresie wynosi 3%. Łączny trwały uszczerbek na zdrowiu powódki wyniósł więc 7%.Wobec powyższych okoliczności Sąd zasądził od pozwanego (...) Towarzystwa (...) na (...) S.A. na rzecz powódki A. K. kwotę 2800,00 zł tytułem odszkodowania za wypadek jakiemu uległa w dniu 29lutego 2016 roku bowiem w jego wyniku powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w 7%. Skoro zaś suma ubezpieczenia wynosiła 10.000 zł a za jeden procent trwałego uszczerbku na zdrowiu należne jest dla ubezpieczonego odszkodowanie w kwocie 400 zł, roszczenie powódki wypłaty na jej rzecz kwoty 2800,00 zł Sąd uznał za w pełni uzasadnione, o czym orzekł w punkcie I wyroku.

Sąd orzekł w przedmiocie odsetek od dochodzonego roszczenia zgodnie z żądaniem pozwu, bowiem pozwany wydał decyzję odmawiająca powódce wypłaty odszkodowania w dniu 24 czerwca 2016 roku. W tym dniu zatem zajął merytoryczne stanowisko w sprawie – negatywne dla powódki. Z uwagi na uwzględnienie powództwa żądnie wypłaty odsetek od dnia następnego po dniu w którym pozwany merytorycznie ustosunkował się do żądań powódki jest zasadne, dlatego odsetki od objętej wyrokiem kwoty zasądzone zostały od dnia 25 czerwca 2016 roku.

Powódka żądała również ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość w związku z doznanym wypadkiem. W tym zakresie Sąd uznał, że powództwo jest niezasadne i orzekł o jego oddaleniu (punkt II wyroku). Powódka swoje roszczenia oparła i wywodziła z łączącej strony umowy od następstw i ryzyk związanych z wystąpieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu związanego z wystąpieniem konkretnego skutku wypadku. Zasadą wypłaty odszkodowań z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków jest jednorazowość świadczenia. Nie jest możliwe na podstawie łączącej strony niniejszego sporu umowy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na przyszłość bowiem po jednorazowej wypłacie odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, poszkodowanego, odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się. Z tego względu powództwo A. K. w tym zakresie zostało oddalone.

Orzeczenie o kosztach oparto o art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 102 k.p.c. Zgodnie z jego treścią, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko cześć kosztów albo nie obciążać jej kosztami w ogóle. Z uwagi na to, że pozwane (...) na (...) S.A. przegrało niniejszą sprawę, Sąd zasądził od niego na rzecz powódki kwotę 1 217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na koszty zasądzone przez Sąd, a poniesione przez powódkę składają się: uiszczona przez powódkę opłata od pozwu w kwocie 100,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie dla reprezentującego powódkę fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, 200,00 zł tytułem zwrotu zaliczki na opinię biegłego poniesioną przez powódkę.

W sprawie niniejszej nieuiszczone koszty sądowe to kwota 88,00 zł tytułem wynagrodzenia biegłego G. S. wypłaconego tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kielcach oraz kwota 40,00 zł tytułem opłaty od pozwu w zakresie w jakim powódka rozszerzyła żądanie pozwu z kwoty 2400,00 zł na kwotę 2800,00 zł (5% x 2800=140 – uiszczone przez powódkę 100 zł = 40 zł). Mając na uwadze, że pozwany przegrał sprawę, Sąd w punkcie IV wyroku nakazał pobrać od pozwanego (...) na (...) S.A. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 128,00 zł tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji wyroku.

SSR Renata Rosiak – Doroz

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. pozwanego – r. pr. A. W.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Niewadzi
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Rosiak-Doroz
Data wytworzenia informacji: