Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 12/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jędrzejowie z 2018-05-15

Sygn. akt: I C 12/18 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wysoczyńska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Dagmara Pałka

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. w Jędrzejowie na rozprawie

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko J. Z.

o zapłatę

oddala powództwa

Sygn. akt I C 12/18 upr.

UZASADNIENIE

WYROKU ZAOCZNEGO z dnia 15 maja 2018 roku

W dniu 18 października 2017 roku do tutejszego Sądu wpłynął pozew Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko J. Z. o zapłatę kwoty 1102,60 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu. W uzasadnieniu swego żądania strona powodowa wskazała, że wierzytelność przeciwko pozwanemu nabyła od (...) na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku. Strona powodowa wskazała nadto, że zobowiązanie pozwanego wynika z umowy pożyczki z dnia 12 października 2012 roku nr (...) (sprawa sygn. akt INc 1236/17).

W dniu 18 października 2017 roku do tutejszego Sądu wpłynął pozew Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko J. Z. o zapłatę kwoty 422,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu. W uzasadnieniu swego żądania strona powodowa wskazała, że wierzytelność przeciwko pozwanemu nabyła od (...) na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku. Strona powodowa wskazała nadto, że zobowiązanie pozwanego wynika z umowy pożyczki z dnia 26 października 2012 roku nr (...) (k. 38 – 40; sprawa sygn. akt I Nc 1237/17).

Postanowieniem z dnia 10 tycznia 2018 roku tut. Sąd połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę prowadzoną pod sygn. akt I Nc 1237/17 ze sprawą prowadzoną pod sygn. akt I Nc 1236/17 (k. 73).

Sąd ustalił co następuje:

(...) oraz strona powodowa zawarły w dniu 28 czerwca 2017 roku umowę sprzedaży wierzytelności. W ramach umowy strony ustaliły, że Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. nabywa od (...) wierzytelności objęte załącznikiem nr 1

Dowód: umowa (k. 8 – 20, 45 - 57).

W wydruku w formie tabeli z listy wierzytelności do umowy z dnia 28 czerwca 2017 roku wskazano dane J. Z. oraz kwotę 1086,47 zł jako zadłużenie, a także datę zawarcia umowy i identyfikator klienta.

W wydruku w formie tabeli z listy wierzytelności do umowy z dnia 28 czerwca 2017 roku wskazano dane J. Z. oraz kwotę 416,70 zł jako zadłużenie, a także datę zawarcia umowy i identyfikator klienta.

Dowód: wydruki (k. 21, 58).

W pismach bez daty powiadomiono pozwanego, że strona powodowa nabyła wierzytelność przeciwko niemu od (...).

Dowód: pisma (k. 59v, 22v ).

W dniu 12 października 2017 roku został sporządzony wyciąg z ksiąg rachunkowych Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego przez (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym wskazano, że w księgach Funduszu widnieje zadłużenie przeciwko J. Z. z umowy pożyczki nr (...) w kwocie 1102,60 zł.

W dniu 12 października 2017 roku został sporządzony wyciąg z ksiąg rachunkowych Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego przez (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym wskazano, że w księgach Funduszu widnieje zadłużenie przeciwko J. Z. z umowy pożyczki nr (...) w kwocie 422,89 zł.

Dowód: wyciągi z ksiąg rachunkowych (k. 7, 44).

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu powództwa nie są zasadne.

Zgodnie z art. 509 §1 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na rzecz osoby trzeciej, chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Na podstawie wskazanego przepisu przelew wierzytelności jest umową, na podstawie której dotychczasowy wierzyciel przenosi wierzytelność ze swojego majątku do majątku osoby trzeciej, a przedmiotem przelewu jest wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać i która jest w dostateczny sposób oznaczona (zindywidualizowana). W tym zakresie konieczne jest wyraźne określenie stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność. Wymaga się zatem oznaczenia stron tego stosunku zobowiązaniowego oraz przedmiotu świadczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 2015 roku sygn. akt I ACa 492/15 LEX nr 184218; wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r. III CKN 423/98 Biuletyn Sądu Najwyższego 2000/1 str. 1).

W ocenie Sądu obowiązkiem strony powodowej było wykazanie, że Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. nabył konkretne wierzytelności przeciwko pozwanemu z umowy z dnia 12 października 2012 roku nr (...) i 26 października 2012 roku nr (...), a także wysokość nabytych wierzytelności, a także sam fakt ich powstania.

Podstawą dochodzenia przeciwko pozwanemu kwot objętych żądaniami obu pozwów w ocenie strony powodowej są umowa przelewu wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku, wyciągi z ksiąg rachunkowych Funduszu (k.7,44) oraz wydruki (k. 21,58 ).

W ocenie Sądu te dokumenty nie są wystarczające do uznania, że strona powodowa nabyła konkretne, zindywidualizowane wierzytelności przeciwko pozwanemu, wskazane
w pozwach, a nadto nie stanowią dowodu wysokości zobowiązań pozwanego.

W uzasadnieniu wskazanego już orzeczenia z dnia 15 października 2015 roku sygn. akt I ACa 492/15 Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że „w żaden sposób nie da się wywieść faktu nabycia przedmiotowej wierzytelności z wydruku zawierającego tabelkę, w której zamieszczone są dane pozwanego i inne informacje, a wydruk ten, niepodpisany przez strony umowy cesji, z całą pewnością nie jest też załącznikiem do tej umowy i w żaden sposób nie potwierdza, że przedmiotem przelewu wierzytelności względem pozwanego jest konkretna wierzytelność”.

Akceptując w całości wskazane przez Sąd Apelacyjny uwagi, Sąd doszedł do przekonania, że ogólna umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku (k. 8 – 20), wydruk tabela (k. 21), a także wyciąg z ksiąg rachunkowych Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (k. 7), nie stanowiły wystarczających dowodów przemawiających za zasadnością żądania strony powodowej dotyczącego zapłaty kwoty 1102,60 zł, a także umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku (k. 45 - 57), wydruk tabela (k. 58), a także wyciąg z ksiąg rachunkowych Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (k. 44), nie stanowiły wystarczających dowodów przemawiających za zasadnością żądania strony powodowej dotyczącego zapłaty kwoty 422,89 zł.

Jeżeli chodzi o umowę przelewu wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku to ma ona charakter ogólny, nie wynika z niej, że faktycznie strona powodowa nabyła jakąkolwiek wierzytelność przeciwko pozwanemu, że przedmiotem tej umowy była jakakolwiek wierzytelność przeciwko pozwanemu. W ocenie Sądu uzupełnieniem umowy przelewu wierzytelności z dnia 28 czerwca 2017 roku jest załącznik nr 1 do tej umowy, obejmujący konkretne wierzytelności objęte umową. Załącznik ten ma istotne znaczenie albowiem konkretyzuje przedmiot umowy przelewu wierzytelności. W ocenie Sądu tylko umowa przelewu wierzytelności i załącznik do niej łącznie mogłyby być niewątpliwym dowodem na to, że strona powodowa nabyła konkretne wierzytelności przeciwko pozwanemu z umowy nr (...).

W ocenie Sądu, przy uwzględnieniu rozważań wskazanych w uzasadnieniu wskazanego wyżej orzeczenia Sądu Apelacyjnego, dowodem potwierdzającym nabycie wierzytelności przeciwko pozwanemu ze wskazanej w pozwie umowy nr (...) , nie mógł być wydruk z k. 21, a z umowy nr (...) wydruk k. 58. W szczególności należy wskazać, że wydruki te nie zostały podpisane przez strony umowy przelewu wierzytelności, nie wiadomo także kiedy zostały sporządzone i przez kogo.

Nadto same wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu (k. 7 i 44) nie mogły być dowodem potwierdzający wysokość obu wierzytelności i nabycie konkretnych wierzytelności przeciwko pozwanemu z umów nr (...). Należy zważyć, że sam wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu nie korzysta z waloru dokumentu urzędowego, a jedynie jest dokumentem prywatnym potwierdzającym określony zapis w księgach rachunkowych funduszu (wyrok TK z dnia 11.07.2011 roku P 1/11 (...) Seria (...) 2011 nr 6 poz. 53; wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 lipca 2015 roku I ACa 824/14 legalis 1213577).

Zapisy z ksiąg rachunkowych bez odniesienia do konkretnych dokumentów, w tym wypadku umowy sprzedaży wierzytelności i szczegółowego załącznika do niej, a także źródeł istnienia zobowiązań pozwanego (umowy pożyczki), nie mogły być dowodem przemawiającym za zasadnością żądań obu pozwów.

Wreszcie należy wskazać, że strona powodowa nie przedłożyła żadnych dokumentów, z których wynikałaby wysokość wierzytelności dochodzonych pozwami, w szczególności wysokość należności odsetkowych. Nadto strona powodowa nie przedłożyła umów pożyczki, co uniemożliwiało ustalenie czy faktycznie pozwany zawarł umowy wskazane w obu pozwach i ustalenie podmiotów, z którymi te umowy miał zawrzeć.

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, że strona powodowa nie udowodniła w sposób nie budzący wątpliwości, że nabyła wobec pozwanego konkretne wierzytelności z umowy nr (...) i nr (...), nie udowodniła wysokości swych żądań.

Z uwagi na powyższe oba powództwa oddalono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Wilk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wysoczyńska
Data wytworzenia informacji: