Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1708/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-12-16

Sygn. akt IX Ka 1708/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Lidia Rogala

Sędziowie: SO Ewa Opozda-Kałka (spr.)

SO Wojciech Arczyński

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Lecha Ozierowa

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 roku

sprawy Z. M.

oskarżonego o przestępstwo z art.91 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zw. z art.12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2013 roku sygn. akt IX K 157/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk, art. 70 § 1 pkt 2 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary grzywny warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 1 (jeden) rok;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty za obie instancje;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem wydatków za postępowanie odwoławcze.

IXKa 1708/ 13

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Kielcach oskarżyła Z. M. o to, że:

w okresie od 10 sierpnia 2010 roku do 13 maja 2011 r w K. uchylał się od udostępnienia swoich budynków oraz związanych z nimi dokumentów do przeprowadzenia kontroli celowo udaremniając przeprowadzenie przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K., w ten sposób, że:

- w dniu 10 sierpnia 2010 r będąc zawiadomionym o terminie kontroli poprzez uniemożliwienie wejścia na teren posesji i budynku udaremnił przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K.,

- w dniu 22 grudnia 2010 r. będąc zawiadomionym o terminie kontroli poprzez uniemożliwienie wejścia na teren posesji i budynku udaremnił przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K.,

- w dniu 13 maja 2011 r. będąc zawiadomionym o terminie kontroli poprzez uniemożliwienie wejścia na teren posesji i budynku udaremnił przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K.,

to jest o przestępstwo z art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zw. z art. 12 kk

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem wydanym w dniu 25 czerwca 2013 r w sprawie sygn. akt IXK 157/ 13 w ramach czynu zarzucanego aktem oskarżenia uznał oskarżonego za winnego tego, że w okresie od dnia 10 sierpnia 2010 roku do dnia 13 maja 2011 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc zawiadomionym o terminie kontroli uchylał się od obowiązku udostępnienia swoich budynków celem przeprowadzenia kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K. poprzez uniemożliwienie im wejścia na teren posesji i budynków celem przeprowadzenia oględzin, czym udaremnił przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K. w dniach 10 sierpnia 2010 roku, 22 grudnia 2010 roku i 13 maja 2011 roku działając tym na szkodę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w K., co stanowi przestępstwo z art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i za to na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość

jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

- na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego Z. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190 złotych tytułem kosztów sadowych, w tym 100 złotych opłaty.

Apelację od wyroku wniósł oskarżony, który nie sformułował wprost zarzutu odwoławczego, jednakże z treści wniesionej apelacji wynika, że zarzucił on zaskarżonemu wyrokowi błędną ocenę dowodów i w konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja oskarżonego okazała się o tyle skuteczna, o ile doprowadziła do złagodzenia wymierzonej oskarżonemu kary poprzez zastosowanie dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Sąd Rejonowy w toku prawidłowo przeprowadzonego przewodu sądowego zgromadził wszystkie dowody niezbędne dla rozstrzygnięcia, wnikliwie i szczegółowo je przeanalizował, co znalazło wyraz w pisemnych motywach wyroku. Ocena dowodów przeprowadzona przesz Sąd I instancji jest ocena swobodną, nie dowolną.

Z materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd I instancji wynika w sposób jednoznaczny, iż oskarżony udaremniając przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w datach wskazanych przez Sąd dopuścił się dopuścił się występku z art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane w zw. z art. 12 kk.

Wina i okoliczności popełnienia przez oskarżonego tego czynu nie budzą wątpliwości.

Biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 kk a więc uwzględniając te okoliczności, które były przedmiotem ocen i rozważań Sądu I instancji złagodzono orzeczoną wobec oskarżonego karę grzywny stosując dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok.

Tak ukształtowana kara spełni właściwie swe cele i wdroży oskarżonego do przestrzegania w przyszłości reguł obowiązującego porządku prawnego.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 437 § 1 kpk orzeczono jak w wyroku.

O kosztach sadowych w postępowaniu odwoławczym, w tym o opłacie za obie instancje, orzeczono na podstawie art. 627 kpk.

(SSO Ewa Opozda- Kałka) (SSO Lidia Rogala) (SSO Wojciech Arczyński)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Rogala,  Wojciech Arczyński
Data wytworzenia informacji: