Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1611/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-12-13

Sygn. akt IX Ka 1611/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sajtyna

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Stefańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Andrzeja Hojnowskiego

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku

sprawy B. M. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art.279 § 1 kk, art.278 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 20 sierpnia 2013 roku sygn. akt VII K 65/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  uchyla orzeczenie o wymierzeniu oskarżonemu kar łącznych pozbawienia wolności i grzywny oraz warunkowym zawieszeniu wykonania kary łącznej pozbawienia wolności (pkt III i IV);

2.  uniewinnia oskarżonego od czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, a kosztami procesu w tej części obciąża Skarb Państwa;

3.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej oskarżonemu kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

4.  zasądzoną tytułem wydatków postępowania od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa w punkcie VII wyroku kwotę obniża do 893,12 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy 12/ 100) złotych;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty za obie instancje i kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem wydatków za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 1611/13

UZASADNIENIE

B. M. (1) oskarżony został o to, że:

I.  w nocy z 11/12 czerwca 2012r. w na trenie posesji numer (...)w miejscowości B.gm. K.woj. (...)dokonał włamania do budynku gospodarczego poprzez pokonanie zabezpieczenia drzwi w postaci kłódki a następnie zabrał w celu przywłaszczenia znajdujące się w tym budynku kosiarkę spalinową(...)koloru srebrnego z czarnym koszem, rower typu damka koloru niebieskiego o łącznej wartości 2300 złotych działając na szkodę A. K.tj. o przestępstwo z art. 279 §1 kk

II.  w nocy z 11/12 czerwca 2012r. na terenie posesji numer (...) w miejscowości B. gm. K. woj. (...) zabrał w celu przywłaszczenia z niezamkniętego garażu piłę spalinową marki H. (...) wartości 400 złotych działając na szkodę M. T. tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2013r. sygn. akt VII K 65/13 orzekł co następuje;

I.  oskarżonego B. M. (2) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt I czynu z art. 279 § 1 kk i za to na mocy art. 279 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz kare grzywny w rozmiarze 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych;

II.  oskarżonego B. M. (2) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu stanowiącego występek z art. 278 § 1 kk z tym, ze wartość skradzionej piły ustalił na 420 złotych i za to na mocy art. 278 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz kare grzywny w rozmiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych;

III.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk wymierzone oskarżonemu B. M. (2) w pkt I i II wyroku kary pozbawienia wolności i kary grzywny połączył i wymierzył mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych

IV.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej B. M. (2) kary łącznej pozbawiania wolności warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat;

V.  na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonemu B. M. (2) na poczet wymierzonej mu kary łącznej grzywny okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 12 czerwca 2012r. do dnia 14 czerwca 2012r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;

VI.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzekł przepadek metalowej breszki, na podstawi art. 230 § 2 kpk zwrócił B. M. (2)dowody rzeczowe w postaci drewnianego trzonka, śrubokręta z rękojeścią koloru czerwonego - gwiazdkowego, cztery sztuki rękawic, śrubokręta z rękojeścią koloru czerwonego - płaskiego, brzeszczotu, obcęgów z rączkami koloru niebieskiego, telefonu komórkowego (...)piły spalinowej H. (...)nr (...), dwie sztuki zeszytów z odręcznymi zapiskami, zwrócił A. K.rower typu(...)koloru niebieskiego, -wszystkie przedmioty wyszczególnione w wykazie dowodów rzeczowych k. 61 akt

VII.  na podstawie art. 627 kpk, art. 624 § 1 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1223,39 złotych tytułem wydatków, zwalniając go od opłaty od wymierzonej kary.

Wyrok powyższy zaskarżył obrońca oskarżonego. Na podstawie art. 427 § 2 kpk i art. 438 pkt 2 i 3 kpk zarzucił;

1.  Obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wyroku, a mianowicie;

-

art. 5 § 2 kpk w następstwie nie dających się usuną wątpliwości na niekorzyść oskarżonego, a dotyczący jego obecności na miejscu zdarzenia i udziału w zarzucanym mu przestępstwie

-

art. 7 kpk i art. 410 kpk w następstwie przekroczenia przez Sąd I instancji zasady swobodnej oceny dowodów i dokonanie tej oceny w sposób dowolny zwłaszcza w wyniku nadinterpretacji zeznań policjanta – świadka M. C. oraz dowolności założenia, że dowodowa łyżka do zdejmowani kół posłużyła właśnie oskarżonemu do dokonania włamania

2.  Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który mógł mieć wpływ na jego treść, a wynikający z bezpodstawność przyjęcia Sądu – już na wstępie uzasadnienia (k.1), iż „w nocy z 11/12 czerwca 2012r. oskarżony B. M. (2) przyjechał do miejscowości B. celem dokonania kradzieży” mimo, ze brak w materiale dowodowym jakichkolwiek podstaw do takiego przyjęcia

Na podstawie art. 437 § 1 kpk obrońca oskarżonego wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od stawianego mu zarzutu ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego okazała się o tyle skuteczna o ile doprowadziła do zmiany zaskarżonego orzeczenia.

Kontrolna analiza przedmiotowej sprawy przeprowadzona przez Sąd Okręgowy potwierdziła zasadność orzeczenia Sadu Rejonowego tylko co do czynu jaki został przypisany oskarżonemu B. M. (1) w pkt I zaskarżonego wyroku.

Dokonane w zakresie przypisanego oskarżonemu czynu z art. 279 § 1 kk ustalenia faktyczne są w pełni obiektywne i logiczne. Opierają się one na konkretnym i kompletnym materiale dowodowym, który poddany został ocenie zgodnie z zasadą swobodnej oceny przy uwzględnieniu zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego i brak jest co do tego jakichkolwiek wątpliwości.

W pełni zasadnie Sąd Rejonowy wskazał na istotne dla rozstrzygnięcia dowody w postaci zeznań świadka M. C. (2) oraz opinii z zakresu badań mechanoskopijnych, które to dowody w głównej mierze pozwoliły na dokonanie trafnych ustaleń faktycznych, a co do których wiarygodności, jak zasadnie uznał Sąd Rejonowy, brak jest jakichkolwiek wątpliwości. Przy tym wskazać należy, iż świadek M. C. (2) jest dla oskarżonego osobą obcą i nie miał on żadnego interesu w bezpodstawnym obciążaniu oskarżonego. Nieuzasadnione jest twierdzenie skarżącego, iż dokonano nadinterpretacji zeznań świadka M. C. (2). Zeznania tego świadka nie były jedynym dowodem na którym opierało się uznanie oskarżonego winnym kradzieży z włamaniem szkodę A. K.. Świadek M. C. (2) w sposób jasny i precyzyjny opisał okoliczności ujawnienia miejsca w którym ukryte zostały rower oraz piła spalinowa, a także okoliczności dotyczące obserwacji terenu, zatrzymania oskarżonego, w tym jego przeszukania oraz należącego do niego samochodu i ujawnionych w toku tych czynność przedmiotów.

Brak jest również jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności zeznań świadków A. K. oraz M. O. (1) i M. O. (2). Z zeznań tych świadków w sposób bezsporny wynika fakt dokonanego włamania i kradzieży roweru oraz kosiarki do koszenia trawy. Nadto potwierdza zeznania świadków protokół oględzin miejsca włamania.

Kapitalne znaczenie dla przedmiotowej sprawy miały zabezpieczone na miejscu włamania ślady działania narzędzi użytych do jego dokonania. W oparciu o zabezpieczone ślady możliwe było dokonanie badań mechanoskopijnych, w których materiał porównawczy stanowiły przedmioty zabezpieczone w trakcie przeszukania samochodu należącego do oskarżonego, w tym łyżka do zdejmowania opon samochodowych. Wydana na podstawie przeprowadzonych badań opinia w sposób jednoznaczny pozwoliła na stwierdzenie, iż co najmniej jeden ze śladów zabezpieczonych na miejscu włamania pochodzi od łyżki do kół zabezpieczonej u oskarżonego. Brak jest wątpliwości co do wiarygodności opinii biegłego. Sporządzona został przez wykwalifikowanego i bezstronnego biegłego.

W pełni uzasadnione jest stanowisko Sądu Rejonowego co do oceny wyjaśnień oskarżonego B. M. (1) jako zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności. Na marginesie zaznaczyć jedynie należy, iż mając na uwadze zakres zgromadzonego materiału dowodowego, nie były niezbędne dla tejże oceny wnikliwe rozważania Sądu Rejonowego na temat potrzeb fizjologicznych oskarżonego.

Zestawienie zeznań świadków z wynikami opinii mechanoskopijnej pozwoliło na ustalenie logicznego ciągu zdarzeń. Korelacja zgromadzonych dowodów w sposób bezsprzeczny potwierdza, iż oskarżony B. M. (1) dopuścił się czynu przypisanego mu w pkt I wyroku.

Sąd Okręgowy nie mógł jednak zgodzić się z Sądem Rejonowym odnośnie uznania oskarżonego B. M. (1)winnym czynu zarzuconego mu w pkt II. Zdaniem Sądu Okręgowego zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przypisanie oskarżonemu zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu z art. 278 § 1 kk. Zakres zgromadzonego materiału dowodowego w żaden sposób nie potwierdza, iż to oskarżony B. M. (1)dopuścił się przypisanej mu kradzieży piły spalinowej H. (...) na szkodę M. T.. Dokonane w tym zakresie ustalenia faktyczne bazują jedynie na zeznaniach pokrzywdzonego M. T.oraz fakcie, iż skradzioną piłę znaleziono wraz z rowerem skradzionym z posesji A. K.. W żaden sposób w oparciu o taki materiał dowodowy nie można przyjąć, iż oskarżony B. M. (1)w nocy z 11/12 czerwca 2012r. na terenie posesji numer (...)w miejscowości B.gm. K.woj. (...)zabrał w celu przywłaszczenia z niezamkniętego garażu piłę spalinową marki H. (...)wartości 400 złotych działając na szkodę M. T.. Dokonane w tym zakresie ustalenia faktyczne są dowolne i nie mogły zostać zaakceptowane.

W sposób nieuzasadniony połączono dwa zdarzenia zaistniałe w tej samej miejscowości.

Żaden obiektywny i logiczny dowód nie potwierdza stanowiska Sądu Rejonowego. Zgodzić należy się co prawda ze stanowiskiem Sądu Rejonowego co do wiarygodności zeznań M. T.. Brak jest albowiem podstaw do ich kwestionowania. Konieczne jest jednak wskazanie okoliczności w jakich świadek ujawnił dokonaną na jego szkodę kradzież. Mianowicie świadek sprawdził swoją posesję dopiero po uzyskaniu informacji, iż dokonano włamania na posesji A. K.. Wówczas to stwierdził brak należącej do niego piły. Wobec braku jakichkolwiek innych dowodów trudno więc przyjąć, iż kradzieży należącej do niego piły dokonano w nocy z 11 na 12 czerwca 2012r. Brak jakichkolwiek dowodów co do obecności oskarżonego na posesji należącej do M. T. nie pozwala także na uznanie, iż to oskarżony B. M. (1) dokonał na jego szkodę kradzieży piły spalinowej H. 40. Nie można wyciągać daleko idących wniosków o sprawstwie oskarżonego tylko na podstawie faktu odnalezienia tejże piły spalinowej w miejscu gdzie znajdował się także rower skradziony na szkodę A. K..

Wobec braku podstaw do przypisania oskarżonemu B. M. (1) czynu zarzucanego w pkt II konieczne było uchylenie orzeczenia o karze łącznej pozbawienia wolności i grzywny oraz warunkowym zawieszeniu wykonania kary łącznej.

Sąd Okręgowy zaakceptował wymiar kary orzeczonej wobec oskarżonego B. M. (1) za czyn z art. 279 § 1 kk. Orzeczona wobec oskarżonego kara 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywna w wymiarze 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych są w pełni adekwatne do ustalonego, wysokiego, stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynu. Prawidłowo zaakcentowane zostały wszystkie okoliczności rzutujące na wymiar kary takie jak rodzaj naruszonego dobra prawnego, chęć osiągniecia łatwego zysku, umyślność działania oraz uprzednią karalność za przestępstwo podobne. Żadna z nich nie została przeceniona czy też niedoceniona.

Sąd Okręgowy uznał, iż istnieją przesłanki do zastosowania wobec oskarżonego B. M. (1) warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zaznaczyć należy, że kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania stanowi szczególną formę wymiaru kary i musi realizować cele zawarte w art. 53 kk, ze szczególnym uwzględnieniem celu szczególno – prewencyjnego związanego z poddaniem sprawcy próbie.

Zdaniem Sądu Okręgowego zawieszenie wykonania orzeczonej wobec oskarżonego kary 1 roku pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 lata będzie wystarczającym środkiem zapewniającym osiągnięcie wobec oskarżonego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Warunki i właściwości osobiste oskarżonego nie wykazują, iż jest on osoba zdemoralizowaną wobec której konieczne dla realizacji celów kary jest orzeczenia kary izolacyjnej. Stopień represyjności orzeczonej kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania będzie adekwatny do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości, a zarazem wystarczająco dolegliwy ale nie zbyt dolegliwy, jak w przypadku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, aby pozwolił na realizację wychowawczego aspektu kary. Odpowiednio długi, 3 letni, okres próby, pozwoli na skuteczne zweryfikowanie postawionej pozytywnej prognozy kryminologicznej. Orzeczona przez Sąd Okręgowy kara nie pozostanie również bez wpływu na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Konieczna była także zmiana zaskarżonego orzeczenia w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania. Zasądzoną tytułem wydatków od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa w pkt VII wyroku kwotę należało obniżyć do 893,12 złotych. Nie byłoby zasadne obciążanie oskarżonego tytułem wydatków kosztami opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego T. U.. Opinia ta dotyczyła bowiem wyceny piły marki (...) skradzionej na szkodę M. T.. W zakresie w jakim uniewinniono oskarżonego od zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia czynu koszty procesu obciążają Skarb Państwa.

Mając na uwadze wskazane wyżej argumenty Sąd Okręgowy na podstawie art. 456 kpk w zw. z art. 437 § 1 i 2 kpk zmienił zaskarżony wyrok i na podstawie art. 414 § 1 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 kpk. uniewinnił B. M. (1) od zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia czynu, a co do czynu z pkt I aktu oskarżenia utrzymał wyrok w mocy. O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 626 § 1 kpk,art. 627 kpk, art. 630 kpk i art. 636 § 1 kpk.

SSO Krzysztof Sajtyna

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Sajtyna
Data wytworzenia informacji: