Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1577/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-01-23

Sygn. akt IX Ka 1577/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Karamara

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Wójcik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku

sprawy oskarżonego M. P. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Staszowie

z dnia 9 września 2014 roku sygn. akt VII K 201/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że jako podstawę prawną orzeczonego w pkt. III środka karnego przyjmuje art. 42§2kk w zw. z art. 43§1kk ;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za II instancję.

Sygn. akt IX Ka 1577/14

UZASADNIENIE

M. P. został oskarżony o to, że :

1.  w dniu 09 kwietnia 2014 roku w S., woj. (...), kierował w ruchu lądowym samochodem marki V., nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,81 mg/l i 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ,

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 178 a § 1 kk

Sąd Rejonowy w Sandomierzu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Staszowie wyrokiem z dnia 09 września 2014 roku w sprawie sygn. akt VII K 201/14 orzekł co następuje:

I.  oskarżonego M. P. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierzył mu karę 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. P. kary 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 ( trzy) lata

III.  na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 kk orzekł wobec oskarżonego M. P. tytułem środka karnego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem autobusów, do których prowadzenia uprawnia kategoria D na okres 2 (dwóch) lat na poczet którego na podstawie art. 63 § 2 kk zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 09.04.2014 roku

IV.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego M. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90 złotych tytułem wydatków oraz kwotę 120 złotych tytułem opłaty.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora, który na podstawie art. 425 § 1 i 2 kpk oraz 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w części orzeczenia o karze i powołując się na przepisy art. 427 § 1 i 2 kpk, art 437 § 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 1 kpk wyrokowi temu zarzucił :

I.  obrazę art. 42 § 1 i 2 kk oraz 43 § 1 pkt 1 kk poprzez orzeczenie na podstawie tych przepisów tytułem środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem autobusów, do których prowadzenia uprawnia kategoria D na okres 2 lat, w sytuacji gdy zakaz ten winien był zostać orzeczony na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk

i wniósł

o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie tytułem środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem autobusów, do których prowadzenia uprawnia kategoria D na okres 2 ( dwóch ) lat na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk

Na rozprawie odwoławczej prokurator popierał apelację, zarzut i wniosek w niej zawarte .

Sąd Okręgowy zważył co następuję:

Apelacja okazała się skuteczna w konsekwencji prowadząc do zmiany zaskarżonego wyroku w sposób wskazany w sentencji.

Apelujący prawidło wskazuje, że wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i środkach karnych a w szczególności podstaw prawnych zastosowania środka karnego powinien zostać zmieniony.

Sąd I instancji wymierzając środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem autobusów, do których uprawnia kategoria D dopuścił się obrazy przepisu art. 42 § 2 kk w związku z art. 43 § 1 kk opierając zaskarżony wyrok na podstawie także art. 42 § 1 i 2 kk w związku art. 43 § 1 pkt 1 kk, który to ostatnio wskazany punkt na mocy Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw z dnia 10.06.2010 r., (Dz. U. Nr 125, poz. 842) został uchylony.

W związku z tym Sąd Odwoławczy poprawił błędną postawę skazania z art. 42 § 1 i 2 kk w związku z art. 43 § 1 pkt 1 kk na art. 42 § 2 kk w związku z art. 43 § 1 kk. Konsekwencją tej zmiany było wskazanie jako podstawy prawnej wymiaru środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem autobusów, do których uprawnia kategoria D, art. 42 § 2 kk w związku z art. 43 § 1 kk.

W pozostałym zakresie należało zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, jak orzeczono w pkt II wyroku, gdyż brak jest uchybień, które należałoby wziąć pod uwagę z urzędu.

Sąd Odwoławczy na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych poniesionych w postępowaniu odwoławczym. Za rozstrzygnięciem takim przemawiają bowiem względy słuszności, gdyż oskarżony nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wskazanie podstawy prawnej skazania, wymiaru kary i rozstrzygnięcia o środku karnym.

SSO Zbigniew Karamara

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Karamara
Data wytworzenia informacji: