Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1528/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-12-19

Sygn. akt IX Ka 1528/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Nowak (spr.)

Sędziowie: SO Aleksandra Babilon- Domagała

SO Krzysztof Sajtyna

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku

sprawy M. F.

oskarżonej o przestępstwa z art.275 § 1 k.k. i inne

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 23 maja 2013 roku sygn. akt IX K 259/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że opisany w punkcie VIII sweter wełniany damski koloru brzoskwiniowego zwraca pokrzywdzonej A. C.;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 516, 60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IXKa (...)

UZASADNIENIE

M. F. została oskarżona o to, że :

1.  w okresie od 12 września 2012 r. do 16 grudnia 2012 r. w K., daty bliżej nieustalonej zabrała w celu przywłaszczenia dokument stwierdzający tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego serii i nr (...) na nazwisko K. F. wydany przez Prezydenta Miasta K. po czym nie mając prawa wyłącznie dysponować wymienionym dokumentem zniszczyła go poprzez przełamanie- tj. o przestępstwo z art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

2.  16 grudnia 2012 r. w K. zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 640 zł grożąc natychmiastowym użyciem przemocy wobec A. C. w ten sposób, iż wymierzyła w jej kierunku przedmiot przypominający broń palną- pistolet pneumatyczny marki B. kaliber 4, 5 mm oraz zagroziła oddaniem strzału w trzymanego w rękach pistoletu, a następnie bezpośrednio po dokonaniu rozboju działając w celu utrzymania się w posiadaniu wyżej wymienionej kwoty pieniędzy oddała jeden celny strzał z opisanego powyżej pistoletu do A. C., w następstwie czego odniosła ona obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej skóry prawego ramienia, skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała trwających nie dłużej niż siedem dni, czy działała na szkodę wyżej wymienionej i D. C.- tj. przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw.z art. 11 § 2 kk.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 23 maja 2013 r. orzekł co następuje:

I.  oskarżoną M. F. uznał za winną popełnienia zarzucanego jej w pkt I aktu oskarżenia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie powołanych przepisów, biorąc za podstawę przy wymiarze kary art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył jej karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  oskarżoną M. F. uznał za winną zarzucanego jej w pkt II aktu oskarżenia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie powołanych przepisów, biorąc za podstawę przy wymiarze kary art. 280 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył jej karę 2 lat5 pozbawienia wolności i kare grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych;

III.  na podstawie art. 47 § 1 kk w zw. z art. 48 kk w związku ze skazaniem M. F. za przestępstwo zarzucane jej w pkt II aktu oskarżenia orzekł wobec niej środek karny w postaci nawiązki w kwocie 500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy P.;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej względem oskarżonej M. F. kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 lat i oddał ją w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

V.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk wymierzone oskarżonej M. F. w pkt. I i II wyroku kary grzywny połączył i jako karę łączną wymierzył jej karę grzywny w wysokości 330 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę dziesięciu złotych;

VI.  na podstawie art. 44 § 2 kk w związku ze skazaniem oskarżonej M. F. za przestępstwo zarzucane jej w pkt. II aktu oskarżenia orzekł w stosunku do oskarżonej M. F. środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: pistoletu typu wiatrówka pneumatyczna marki B. (...) koloru czarnego wraz z magazynkiem z pociskami- śrutami kal. 4, 5 mm, kabury koloru czarnego L., kominiarki koloru czarnego, dwóch rękawiczek koloru czarnego, opisanych w wykazie dowodów rzeczowych (k. 124) pod pozycjami: 2, 4, 6 i 7;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonej M. F. okres jej rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 16 grudnia 2012 r. do dnia 16 maja 2013 r. na poczet orzeczonej wobec niej w pkt. V wyroku kary łącznej grzywny, i uznaje w/w karę łączną grzywny za wykonaną do wysokości 304 stawek dziennych;

VIII.  na podstawie rt. 230 § 2 kpk zwrócił oskarżonej M. F.dowody rzeczowe w postaci; pistoletu gazowego typu wiatrówka koloru czarnego, bez nazwy i oznaczeń, kluczy do mieszkania z brelokiem – sztuk 4, swetra wełnianego damskiego koloru brzoskwiniowego , pojemnika z gazem CO2 UMAREX- 2 sztuki , opakowania tekturowego po pistolecie B., śrutu w pudełku z napisem (...), (...)cal 4, 5 mm 1500- 1 sztuka, opisanych w wykazie dowodów rzeczowych (k. 124) pod pozycjami 1, 8, 9, 22, 25, 26, 27;

IX.  dowód rzeczowy w postaci przełamanego dowodu osobistego na nazwisko K. F. uznał za dowód w sprawie i nakazał przechowywać go w aktach sprawy;

X.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. K. kwotę 885, 60 złotych tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu;

XI.  zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 960 złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych w postaci opłat, a w pozostałej części zwolnił ją od uiszczenia tychże kosztów.

Powyższy wyrok zaskarżył Prokurator Rejonowy (...)w K.w zakresie rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych w pkt. VIII niniejszego wyroku.

Powołując się na przepis art. 427 § 1 i 2 kpk i art. 438 pkt. 3 kpk wyrokowi temu zarzucił:

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który miał wpływ na jego treść, poprzez przyjęcie, że oskarżona M. F. była właścicielką swetra koloru brzoskwiniowego i w konsekwencji rozstrzygnięcie w przedmiocie tego dowodu rzeczowego niniejszym wyrokiem poprzez orzeczenie jego zwrotu dla wyżej wymienionej oskarżonej, podczas gdy w rzeczywistości właścicielką wskazanego swetra była pokrzywdzona A. C., który to sweter został dla niej zatrzymany – dobrowolnie wydany dnia 16 grudnia 2012 r.

Podnosząc powyższy zarzut na podstawie art. 427 § 1 kpk oraz art. 437 § 2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie zwrotu swetra koloru brzoskwiniowego dla A. C..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna w całości.

Ma rację skarżący, iż analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania prowadzi do bezspornego ustalenia, iż sweter koloru brzoskwiniowego opisany w pkt. VIII zaskarżonego wyroku stanowi własność pokrzywdzonej A. C., nie zaś oskarżonej M. F.. Przedmiotowy sweter został w dniu 16 grudnia 2012 r. dobrowolnie wydany przez A. C. dla potrzeb śledztwa, z której to czynności został sporządzony protokół zatrzymania rzeczy (k. 18- 19). Tego samego dnia wspomniany sweter został poddany oględzinom (k. 20- 21). W sweter ten A. C. była ubrana w czasie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Dlatego też stanowił on dowód rzeczowy w sprawie.

Uwzględniając powyższe okoliczności zgodzić się trzeba ze stanowiskiem skarżącego, iż Sąd I instancji co do istoty zasadnie zdecydował o zwrocie dowodu rzeczowego, gdyż z uwagi na wydanie wyroku stał on się zbędny dla dalszego postępowania.

Jednakże Sąd Rejonowy błędnie przy tym orzekł, żeby wspomniany wyżej sweter zwrócić oskarżonej, gdyż nie jest ona uprawnioną osobą aby to właśnie jej zwrócić ten dowód rzeczowy.

Jak wyżej wskazano właścicielem swetra koloru brzoskwiniowego była pokrzywdzona A. C. i to na jej rzecz ten sweter winien być zwrócony.

Z tych względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 kpk częściowo zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że opisany w pkt. VIII sweter wełniany damski koloru brzoskwiniowego zwrócił pokrzywdzonej A. C., zaś w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Orzeczenie o kosztach sądowych za II instancję oparto na treści art. 626, 626 § 1 , 634 i art. 624 § 1 kpk mając na względzie zasady słuszności.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U nr 163 poz. 1348 z 2002 r) Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 516 , 60 tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

(SSO Aleksandra Babilon- Domagała) (SSO Tomasz Nowak) (SSO Krzysztof Sajtyna)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Nowak,  Aleksandra Babilon-Domagała ,  Krzysztof Sajtyna
Data wytworzenia informacji: