Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1292/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-11-06

Sygn. akt IX Ka 1292/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Jan Klocek

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 roku

sprawy K. S.

oskarżonego o przestępstwo z art.178 a § 4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny

z siedzibą w Staszowie

z dnia 15 lipca 2014 roku sygn. akt VII K 170/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przypisany oskarżonemu czyn wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie kwalifikuje w zw. z art. 64 § 1 kk;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 1292/14

UZASADNIENIE

Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie oskarżył K. S. o to, że w dniu 16 marca 214 roku w miejscowości L., gmina Ł., powiat (...), województwo (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości I – badanie 0,65 mg/l, II – badanie 0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki M. o nr rej. (...) 28, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 21 marca 2012 roku, sygnatura akt II K 698/11 na okres pięciu lat, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygnatura akt II K 174/12, którą odbywał w okresie od dnia 5 grudnia 2012 roku do dnia 15 czerwca 2013 roku za umyślne przestępstwo podobne, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178 a § 4 kk, w zw. z art. 64 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny we Włoszczowie wyrokiem z dnia 15 lipca 2014 roku oskarżonego K. S. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowiącego występek z art. 18 a § 4 Kk i za to na podstawie art. 178 a § 4 Kk wymierzył oskarżonemu karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 42 § 2 Kk w związku z art. 43 § 1 Kk orzekł wobec oskarżonego K. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres trzech lat.

Na podstawie art. 49 § 2 Kk orzekł od oskarżonego K. S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości dwieście złotych.

Na podstawie art. 626 § 1 Kpk i art. 627 Kpk zasądził od oskarżonego K. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę dwieście siedemdziesiąt złotych tytułem kosztów sądowych.

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie VII K 170/14 przeciwko K. S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 178 a § 4kk.

Na podstawie art. 444 Kpk Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie zaskarżył powyższy wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego.

Powołując się na przepis art. 438 pkt 2 Kpk wyrokowi temu Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie zarzucił obrazę przepisów postępowania – art. 413 § 1 pkt 4 Kpk i art. 413 § 2 pkt 1 Kpk – mającą wpływ na treść orzeczenia, polegającą na braku wskazania w wyroku poprawnej kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu poprzez pominięcie art. 64 § 1 kk, jak również braku wskazania art. 64 § 1 kk w pkt I sentencji wyroku i przyjęcie, iż oskarżony K. S. dopuścił się przestępstwa z art. 178 a § 4 KK, podczas gdy działaniem swoim zrealizował on znamiona czynu opisane w art. 178 a § 4 Kk w zw. z art. 64 § 1 Kk.

Podnosząc powyższy zarzut na zasadzie art. 437 § 2 Kpk Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie wniósł o zmianę powyższego wyroku poprzez wskazanie, iż K. S. dopuścił się przestępstwa z art. 178 a § 4 Kk w zw. z art. 64 § 1 Kk.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie zasługiwała na uwzględnienie.

Należało bowiem zauważyć, że pomimo wskazania w akcie oskarżenia właściwej kwalifikacji czynu zarzucanego oskarżonemu, jako przestępstwa z art. 178 a § 4 Kk w zw. z art. 64 § 1 Kk Sąd Rejonowy rozpoznający sprawę, przypisując oskarżonemu K. S. popełnienie przestępstwa, którego opis wskazywał na popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, pominął kwalifikację w związku z art. 64 § 1 Kk. Zatem pomimo prawidłowych ustaleń dokonanych przez Sąd zaskarżony wyrok dotknięty był wadą, która musiała podlegać usunięciu a tym samym zmianą orzeczenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że Sąd Rejonowy w pisemnych motywach do wyroku zauważył błąd i wskazał na naruszenie prawa materialnego poprzez braki w kwalifikacji przypisanego sprawcy czynu.

Sąd Okręgowy zauważając, że sposób przeprowadzenia dowodów w sprawie oraz ich ocena nie budzi wątpliwości, podobnie jak i ustalenia faktyczne a także rozstrzygnięcie co do rodzaju i rozmiaru kary i środków karnych, kierując się treścią art. 437 § 1 Kpk zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że przypisany oskarżonemu czyn wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie zakwalifikował w związku z art. 64 § 1 Kk.

W pozostałym zakresie zaskarżone orzeczenie jako prawidłowe należało utrzymać w mocy.

Zasadniczo trafność apelacji oskarżyciela publicznego była oczywista a zmiana orzeczenia nastąpiła na niekorzyść oskarżonego, jednakże z powodów niezawinionych przez oskarżonego w związku z czym Sąd Odwoławczy uznał, że nie można obciążać K. S. kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze (art. 634 Kpk, art. 626 § 1 Kpk).

SSO Jan Klocek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Klocek
Data wytworzenia informacji: