Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 700/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-07-23

Sygn. akt IX Ka 700/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Babilon- Domagała

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Piwko

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2014 roku

sprawy T. R.

oskarżonego o przestępstwo z art.178 a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 13 lutego 2014 roku sygn. akt XII K 28/14

I.  zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. R. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego T. R. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych należnych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 700/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt XII K 28/14 uznał oskarżonego T. R. za winnego:

tego, że w dniu 21 grudnia 2014 r. w R., gm. (...)znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki O.nr rej. (...)

i kwalifikując ten czyn jako występek z art. 178 a §1 kk na podstawie art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 33§ 1 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki na kwotę 20 zł;

na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat i na podstawie art. 49 § 2 kk orzekł od oskarżonego T. R. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł.

Apelację od tego wyroku wywiódł obrońca oskarżonego, zarzucając rażącą niewspółmierność środka karnego wymierzonego oskarżonemu w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości oraz winy, wynikającą z przecenienia okoliczności obciążających oskarżonego i niedocenienia okoliczności łagodzących skutkujących orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 2 lata zamiast zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 1 rok.

Obrońca oskarżonego wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt II i orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Wniesiona apelacja nie była zasadna, jednakowoż jej wywiedzenie skutkowało korektą zaskarżonego wyroku w sposób opisany w orzeczeniu sądu odwoławczego.

W niniejszej sprawie nie były kwestionowane ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz przyjętej kwalifikacji prawnej.

Sąd Rejonowy w Kielcach w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności wyniki kontroli drogowej przeprowadzonej w dniu 21.12.2013 r. w M. oraz wyjaśniania samego oskarżonego, uznał go za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 kk. Warunki osobiste oskarżonego, w tym przede wszystkim jego doświadczenie życiowe oraz brak okoliczności szczególnych, które przymuszałyby go do prowadzenia pojazdu w dniu zdarzenia, przekładają się na wysoki stopień winy oskarżonego oraz znaczny stopień nietrzeźwości i wynikająca z niego wysoka szkodliwość społeczna czynu, dały Sądowi I instancji podstawy do wydania zaskarżonego wyroku.

W apelacji obrońca oskarżonego podniosła, że oskarżony przyznał się do winy, zrozumiał swoje zachowanie i wyraził żal, co stanowi przesłankę do obniżenia wymiaru orzeczonego środka karnego. Dodatkowo argumentowano, iż orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych będzie powodować nadmierne utrudnienia dla oskarżonego i jego ciężarnej żony oraz uniemożliwi T. R. podjęcie pracy.

Sąd Okręgowy nie uznał zasadności apelacji. Zgodnie z przepisami art. 42 i art. 43 kk środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wymierza się na okres od 1 roku do 10 lat. Przy czym minimalny wymiar tego środka stosuje się w sytuacjach granicznych, gdy stopień stężenia alkoholu jedynie nieznacznie przekracza dopuszczalne normy. Poziom stężenia alkoholu u oskarżonego ustalono na 0,83 mg/l, a potem 0,89 mg/l w wydychanym powietrzu, co przemawia za tym, by wyeliminować oskarżonego z uczestnictwa w ruchu drogowym na dłuższy okres i tym samym wymierzony przez Sąd Rejonowy środek karny należy uznać za zasadny.

Sąd Okręgowy dokonał zmiany zaskarżonego wyroku w ten sposób, że orzekł o zmianie kształtu środka karnego, zawężając go do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, za czym przemawiały okoliczności sprawy. Podsądny bowiem kierował na drodze publicznej samochodem osobowym, a tym samym nieadekwatne było orzeczenie co do niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, co eliminowało oskarżonego z kierowania pojazdami nie tylko w ruchu lądowym, ale i w ruchu wodnym i powietrznym.

Z tych względów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 2 kpk i art. 456 kpk orzekł jak w wyroku.

Na podstawie art. 424 § 1 kpk orzeczono o zwolnieniu oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym, uznając, iż sytuacja materialna i osobista podsądnego za tym przemawia.

SSO Aleksandra Babilon – Domagała

KK

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Babilon-Domagała
Data wytworzenia informacji: