Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 617/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Kielcach z 2017-10-10

Uzasadnienie wyroku Ka 617/17

IX Ka 617/17

UZASADNIENIE

Apelacja prokuratora ( k. 151-153 ) od wyroku z dnia 8 marca 2017 roku sygn. akt II K 476/16, w którym Sąd Rejonowy w Kielcach uniewinnił oskarżonych A. C. i M. K. od popełnienia zarzucanego im przestępstwa z art. 587 § 1 ksh ( k.129, 133-1146 ), zasługuje na uwzględnienie co do zasady.

Podnieść bowiem należy, że stanowisko Sądu I instancji, iż A. C. i M. K. nie mieli zamiaru przedłożenia nieprawdziwych danych o pokryciu kapitału zakładowego, że dane zawarte w przedmiotowym oświadczeniu ( k. 9 ) były wynikiem albo omyłki księgowej, która wypełniała wniosek o zarejestrowanie spółki albo omyłki informatycznej, na kanwie zebranych w sprawie dowodów budzi uzasadnione wątpliwości. Przy tym za nieprzekonującą i dowolną uznać należy ocenę wyjaśnień podsądnych oraz zeznań E. G., zwłaszcza w tej części w jakiej podnosiła, że nie przeczytała wypełnionego przez siebie wniosku o rejestrację spółki. Nie może bowiem zejść z pola widzenia, że wyżej wymieniona zajmowała się sprawą dotyczącą rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców na zlecenie oskarżonych i w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

I tak, Sąd Rejonowy nie uwzględnił w należytym stopniu, że w niniejszej sprawie chodzi o rejestrację spółki za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości w tzw. trybie S - 24 ( online ). Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców stanowi niezwykle istotny dokument, a zawarte w nim dane wpisuje się do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z akt sprawy wynika, że oskarżeni najpierw zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K.. Jej kapitał zakładowy, zgodnie z paragrafem 5 i 6 umowy ( k. 7 - 8 ) wynosi 5 000 000 zł i dzieli się na 100 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną w wysokości 50 000 zł. Nadto, zgodnie z dalszymi zapisami, udziały w spółce obejmują obaj oskarżeni - każdy z nich po 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej po 2 500 000 zł. Do umowy tej dołączone zostało oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego przez M. K. i A. C. ( k. 9 ). Umowa spółki i powyższe oświadczenie oskarżeni podpisali przez złożenie podpisów elektronicznych, a co nastąpiło w pewnych odstępach czasowych.

Wskazać należy, iż kolejny dokument, tj. wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców zawiera kilka rubryk dotyczących zarówno kapitału zakładowego, ilości i wartości udziałów, jak i również danych związanych z ilością i wartością udziałów przypadających na każdego wspólnika ( k. 5-6 ). Wpisane do wniosku dane, także podpisane przez podsądnych, pozostają w zgodności z danymi zawartymi w umowie spółki. Co istotne, informacje te odpowiadają danym wykazanym w Liście wspólników ( k. 10 ).

Sąd Rejonowy nie uwzględnił, że te same dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, ilości i wartości udziałów spółki (...) figurują w kilku różnych dokumentach, co zdaniem Sądu II instancji, ma istotne znaczenie dla ustalenia czy w przedmiotowym wypadku mamy do czynienia z omyłką, czy też z celowym działaniem. Dodatkowo, Sąd I instancji przyjmując, że oskarżeni z chwilą dostrzeżenia przedmiotowej omyłki poinformowali Naczelnika II Urzędu Skarbowego w K. o tym, że podczas rejestracji spółki doszło do karygodnych błędów z nieznanych powodów ( k. 24, 25 ), nie wziął jednocześnie pod uwagę, że nastąpiło to dopiero po upływie ponad trzech miesięcy od daty kiedy obaj podsądni powzięli o tym wiadomość. Świadczy o tym postanowienie z dnia 16 lutego 2016 roku ( k. 22 ), w którym Sąd Rejonowy w Kielcach uwzględnił wniosek o rejestrację spółki w części ( tj. za wyjątkiem żądania wpisania M. K. jako prezesa zarządu spółki z uwagi na jego uprzednią karalność). Postanowienie to zostało doręczone obu oskarżonym. Sąd nie wyjaśnił dlaczego oskarżeni tak długo zwlekali z poinformowaniem o błędach w czasie rejestracji spółki (...).

Z powyższych przyczyn zaskarżony wyrok należało uchylić, zaś sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy przesłucha oskarżonych ( o ile nie skorzystają z prawa odmowy składania wyjaśnień ) i E. G. mając na uwadze powyższe wywody, a ponadto rozważy potrzebę dopuszczenia dowodu z akt rejestrowych spółki, które umożliwią między innymi ustalenie konkretnej daty doręczenia oskarżonym powołanego powyżej postanowienia, ewentualnie przeprowadzi inne dowody, których potrzeba przeprowadzenia wyłoni się w czasie prowadzonego od początku postępowania, po czym zebrany materiał dowodowy podda stosownej analizie i prawno- karnej ocenie zachowania każdego z oskarżonych.

Wyrok Sądu Odwoławczego znajduje oparcie w art. 437 § 1 i 2 kpk i art. 454 § 1 kpk.

SSO Lena Romańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Data wytworzenia informacji: