Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 497/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-05-12

Sygn. akt IX Ka 497/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Zarzycki (spr.)

Sędziowie: SSO Klaudiusz Senator

SSO Andrzej Ślusarczyk

Protokolant: st.sekr.sądowy Dorota Ziółkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Andrzeja Hojnowskiego

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku

sprawy S. B.

oskarżonego o przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., art. 288 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 13 stycznia 2015 roku sygn. akt II K 435/14

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

II.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 497/15

UZASADNIENIE

S. B. oskarżony był o to , że :

I. w nocy 17 lutego 2014 r. w O. (...). w woj. (...) po uprzednim
wybiciu szyby w oknie włamał się do sklepu o nazwie (...), a następnie zabrał
w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą w postaci siekiery o nazwie (...) ,
lornetki o nazwie A. (...), zestawu petard i fajerwerków o nazwie (...) S.
i (...) , dwóch noży, różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego w postaci
podpórek, rozwieraczy, spławików spinningowych, wszystko łącznej wartości 526,43
złote na szkodę A. Z. ,

tj. o przestępstwo określone w art. 279 § l kk,

II. w miejscu i czasie jak w pkt I w celu zatarcia śladów przestępstwa kradzieży z
włamaniem do sklepu o nazwie (...) dokonał podpalenia przedmiotowego
obiektu wraz z meblami o łącznej wartości 15 tyś. złotych oraz ze znajdującym się
wewnątrz mieniem w postaci różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego , fajerwerków i
petard o łącznej wartości 18685,89 złotych, powodując tym samym straty o łącznej
wartości 33685,89 złotych na szkodę A. Z. ,

tj. o przestępstwo określone w art. 288 § l kk,

III. w nocy na 7 lutego 2014 r. w O. (...). w woj. (...) po
uprzednim wybiciu szyby w oknie włamał się do sklepu o nazwie (...), a
następnie zabrał w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą w postaci 13 sztuk
wędek, 3 kołowrotków, maty i worka karpiowego , wagi zegarowej , telewizora
W., radia tranzystorowego , zegara, pieniędzy w kwocie 106 złotych, wszystko o
łącznej wartości 2525 złotych na szkodę A. Z. ,

tj. o przestępstwo określone w art. 279 § l kk .

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie II K 435/14 orzekł co następuje:

I. w ramach czynów zarzucanych w pkt I i III aktu oskarżenia oskarżonego S. B. uznał za winnego tego, że w okresie od 7 lutego 2014 r. do 17

lutego 2014 r. w O. w woj. (...) działając w
podobny sposób w krótkich odstępach czasu dokonał dwóch włamań do sklepu o
nazwie (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie o łącznej wartości 3.151,43 złote na szkodę A. Z. , a mianowicie:

- w nocy na 7 lutego 2014 r. po uprzednim wybiciu szyby w oknie włamał się do
sklepu o nazwie (...), a następnie zabrał w celu przywłaszczenia mienie w
postaci 13 sztuk wędek, 3 kołowrotków, maty i worka karpiowego , wagi zegarowej , telewizora m-ki W., radia tranzystorowego , zegara, pieniędzy w kwocie 106
złotych, wszystko o łącznej wartości 2625 złotych na szkodę A. Z. ;

- w nocy na 17 lutego 2014 r. po uprzednim wybiciu szyby w oknie włamał się do
sklepu o nazwie (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci siekiery o nazwie (...) , lornetki o nazwie A. (...) , zestawu petard i fajerwerków o nazwie (...) S. i (...), dwóch noży, różnego rodzaju
sprzętu wędkarskiego w postaci podpórek, rozwieraczy, spławików spiningowych,
wszystko o łącznej wartości 526,43 złote na szkodę A. Z. ,

i kwalifikując powyższe jako ciąg przestępstw z art. 279 § l kk w zw. z art. 91 § l kk, na podstawie art. 279 § l kk skazał go na karę l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego S. B. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w
pkt II aktu oskarżenia czynu stanowiącego występek z art. 288 § l kk i za to na
podstawie art. 288 § l kk skazał go na karę l roku pozbawienia wolności;

III . na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86 § l kk i art. 91 § 2 kk orzeczone powyżej
kary pozbawienia wolności połączył i jako karę łączną wymierzył oskarżonemu
S. B. karę l roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

IV . na podstawie art. 63 § l kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności
zaliczył oskarżonemu S. B. okres rzeczywistego pozbawienia wolności
w niniejszej sprawie od dnia 17 lutego 2014 r. do 19 lutego 2014 r.;

V . na podstawie art. 415 § l kpk zasądził od oskarżonego S. B. na rzecz A. Z. kwotę 36.310,89 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 23 października 2014 r., w pozostałej części zaś powództwo cywilne pozostawił bez

rozpoznania;

VI. na podstawie art. 624 § l kpk zwolnił oskarżonego S. B. od
ponoszenia kosztów sądowych oraz wpisu od zasądzonego powództwa cywilnego .

Powyższy wyrok zaskarżony został przez oskarżonego . We własnoręcznie
sporządzonej apelacji jak wynika z jej treści oskarżony zarzucił temu wyrokowi rażącą niewspółmieraość orzeczonej kary przez wymierzenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Podniósł, iż Sąd nie wziął pod uwagę faktu ,
że musi opiekować się chorą matką i wniósł o zmianę tego wyroku przez
warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja oskarżonego jest oczywiście bezzasadna. Oskarżony, jak można
wnioskować z jej treści, podnosi jedynie ogólnie sformułowany zarzut rażącej niewspółmierności kary przez orzeczenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Apelujący uważa bowiem, iż Sąd I instancji niesłusznie
skazał go na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
mimo iż opiekuje się chorą matką, wymagającą opieki osób trzecich .

Tak sformułowany zarzut apelacji nie zasługuje na uwzględnienie . Sąd I
instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w wyczerpujący sposób wykazał
dlaczego wymierzył oskarżonemu kary pozbawienia wolności w rozmiarze l roku i 4
miesięcy za przestępstwa z art. 279 § l kk w zw. z art. 91 § l kk oraz l roku za
przestępstwo z art. 288 § l kk oraz karę łączną l rok i 10 miesięcy pozbawienia
wolności. Sąd odwoławczy całkowicie podziela argumenty Sądu I instancji wskazane w
tym zakresie . Słusznie Sąd podniósł bardzo wysoki stopień winy oskarżonego oraz
stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego . Zasadnie podkreślił, iż po stronie oskarżonego nie zachodziły żadne okoliczności, które usprawiedliwiałyby jego
zachowanie . Również słusznie podkreślił, że oskarżony działał z chęci zysku, w
stanie nietrzeźwości, wykazując całkowity brak poszanowania dla cudzej własności. Za
taką oceną przemawiał także sposób działania oskarżonego , który dwukrotnie dokonał

kradzieży z włamaniem do tego samego obiektu na szkodę tego samego
pokrzywdzonego . Również zasadnie Sąd podkreślił, iż oskarżony dla zatarcia śladów przestępstwa zdecydował się na podpalenie budynku, powodując przez to znaczne
szkody w mieniu pokrzywdzonego . Trafnie Sąd powołał się także na uprzednią
karalność oskarżonego , który mimo tego ponownie popełnił w krótkim odstępie czasu
kilka przestępstw, jak również na fakt, iż przestępstw tych oskarżony dopuścił się w
okresie próby. Oskarżony jednak nie zmienił swojego postępowania, mimo danej mu
szansy . W rezultacie Sąd doszedł do trafnego wniosku, iż kary za poszczególne
przypisane oskarżonemu przestępstwa są adekwatne do stopnia jego winy, stopnia ich społecznej szkodliwości oraz że spełnią swe cele zapobiegawcze i wychowawcze w
stosunku do oskarżonego osiągną swoje zadania w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Nie można mieć również zastrzeżeń co do wymiaru kary
łącznej orzeczonej wobec oskarżonego , jeśli weźmie się pod uwagę związek
przedmiotowo - podmiotowy oraz czasowy między poszczególnymi przestępstwami.

Sąd I instancji wskazał również dlaczego nie zastosował wobec oskarżonego warunkowego zawieszenia wykonania kary . Trafnie podniósł, iż dotychczasowy sposób życia oskarżonego , a zwłaszcza uprzednia karalność, nie uzasadnia pozytywnej
prognozy resocjalizacyjnej na przyszłość . Oskarżony nie daje bowiem żadnej gwarancji ,
że pomimo warunkowego zawieszenia kary, jej cele zostaną osiągnięte . Argumenty
Sądu przemawiające przeciwko zastosowaniu wobec oskarżonego takiego rozstrzygnięcia
Sąd odwoławczy również całkowicie podziela. Oskarżony w apelacji oraz w
postępowaniu apelacyjnym podnosił, iż wykonanie kary uniemożliwi mu opiekę nad
chorą matką i przedstawił w tym zakresie stosowne dokumenty. Jednak okoliczność ta
nie jest dostatecznie przekonywująca. Oskarżony popełniając przypisane mu
przestępstwa w lutym 2014r. doskonale przecież znał stan zdrowia matki i wiedział,
iż wymaga ona opieki. Mimo tego jednak zdecydował się popełnić te przestępstwa.
Musi więc ponieść tego konsekwencje . Nie można nie dostrzegać tej okoliczności,
która zdecydowanie przemawia przeciwko oskarżonemu.

Z tych względów Sąd Okręgowy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy (art. 437 § l kpk , art. 456 kpk ) . Z uwagi na sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego Sąd

zwolnił go od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze ( art. 634 kpk, art. 624
§ 1 kpk
).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Zarzycki,  Klaudiusz Senator ,  Andrzej Ślusarczyk
Data wytworzenia informacji: