Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 383/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-05-12

Sygn. akt IX Ka 383/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sójka

Protokolant: st.sekr.sądowy Monika Ćwiek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku

sprawy M. P.

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu

z dnia 15 stycznia 2015 roku sygn. akt II K 542/14

zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1.  oskarżonego M. P. w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że: w dniu 27 sierpnia 2014 roku w S. woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...), będąc w stanie nietrzeźwości – 2,23 promila alkoholu we krwi, tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie tegoż przepisu wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

3.  zasądza od oskarżonego M. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych opłaty za obie instancje oraz kwotę 609,05 (sześćset dziewięć 06/100) złotych tytułem wydatków za obie instancje.

IX Ka 383/15

UZASADNIENIE

M. P. został oskarżony o to, że:

w dniu 27.08.2014 roku w S. woj. (...) będąc uprzednio prawomocnie skazanym przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu sygn. akt II K 633/12 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny m-ki O. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości 2,23 promila zawartości alkoholu we krwi

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 kk

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie sygn. akt II K 542/14 Sąd Rejonowy w Sandomierzu orzekł:

I.  uznał oskarżonego M. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu a stanowiącego występek z art. 178a § 2 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat;

III.  zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych kwotę 711, 05 zł.

Apelację od wyroku tego w części dotyczącej orzeczenia o karze na korzyść oskarżonego M. P. wywiódł jego obrońca i na podstawie art. 438 pkt 4 kpk wyrokowi temu zarzucił:

rażącą niewspółmierność wymierzonej oskarżonemu bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy mimo, że w realiach sprawy fakt przyznania się oskarżonego do zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, wyrażenie przez niego skruchy, podjęcie przez oskarżonego działań zmierzających do usunięcia przyczyn jego nagannego zachowania objętego zarzutem aktu oskarżenia w niniejszej sprawie przez poddanie się leczeniu odwykowemu uzasadnia wymierzenie mu kary pozbawienia wolności w dolnych ustawowych granicach przewidzianych dyspozycją art. 178a § 1 k.k.

wnosząc o

złagodzenie wymierzonej oskarżonemu kary do 8 miesięcy pozbawienia wolności

ewentualnie

z ostrożności procesowej o uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego okazała się słuszna co do zasady bowiem jej wniesienie umożliwiło zmianę wyroku na korzyść oskarżonego tak jak w sentencji.

Przestępstwo popełnione przez oskarżonego zakwalifikowane zostało w akcie oskarżenia z art. 178a § 4 kk i tak przyjęto w wyroku Sądu Rejonowego. Postawę do tego rodzaju kwalifikacji prawnej stanowiło uprzednie skazanie M. P. za przestępstwo z art. 178a § 1 kk w sprawie II K 633/12 Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Wyrokiem tym oskarżonemu wymierzono karę 30 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, orzeczono nadto wobec oskarżonego środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężne w kwocie 200 złotych.

Z danych o karalności wynika, iż zarówno kara grzywny jak i środki karne zostały wykonane w całości.

Z dniem 21 marca 2015r. weszła w życie zmiana przepisu art. 107 § 4 kpk wprowadzona ustawą z 20 lutego 2015r. (Dz. U. z tej samej daty), która stanowi
w przepisie art. 107 § 4a, iż w razie skazania na karę grzywny zatarcie skazania następuje z upływem 1 roku od wykonania tej kary.

W tej sytuacji uznać należało, że zatarcie skazania wobec M. P. w sprawie II K 633/12 SR w Sandomierzu nastąpiło przed uprawomocnieniem się wyroku w rozpoznawanej obecnie sprawie z dniem 21 marca 2015r. Jest oczywistym więc, że należało dokonać tak zmiany opisu czynu przypisanego oskarżonemu jak i zmiany kwalifikacji prawnej tegoż przestępstwa i przyjąć, że stanowi ono występek z art. 178a § 1 kk. Tym samym Sąd Okręgowy orzekł nową karę w rozmiarze 4 miesięcy pozbawienia wolności i środki karne tak jak
w sentencji. Wysoki stan nietrzeźwości i okoliczności popełnienia czynu dają podstawę do przyjęcia iż zarówno stopień winy oskarżonego jak i stopień społecznej szkodliwości jego czynu są znaczne. Wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności i środki karne nie są surowe i wystarczająco spełnią wobec niego swą rolę tak zapobiegawczą jak i wychowawczą. Ich orzeczeniu nie sprzeciwiają się względy w zakresie prawidłowego kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 kpk orzekł co do meritum natomiast w zakresie kosztów sądowych na podstawie art. 635 kpk w zw. z art. 627 kpk.

/SSO Krzysztof Sójka/

DZ

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Sójka
Data wytworzenia informacji: