Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 305/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-04-15

Sygn. akt IX Ka 305/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Babilon-Domagała

Protokolant: st.sekr.sądowy Dorota Ziółkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Marii Charnickiej

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku

sprawy P. T.

oskarżonego o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej

z dnia 17 grudnia 2013 roku sygn. akt II K 569/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności przyjmuje art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 2 k.k., zaś okres próby oznacza na lat 3 (trzy);

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego P. T. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych należnych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 305/14

UZASADNIENIE

P. T. został oskarżony o to, że w dniu 26 lipca 2013 roku w S. dokonał uszkodzenia elementów nadwozia samochodu osobowego, marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej prawych tylnych i przednich drzwi wymienionego pojazdu, powodując straty o wartości 884 złotych na szkodę E. K.,

tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 roku, sygn. akt II K 569/13 Sąd Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej orzekł, co następuje:

I.  oskarżonego P. T. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 288 § 1 k.k., przyjmując, że wartość powstałej szkody wyniosła 2.144,76 zł. (dwa tysiące sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cześć groszy) i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie I sentencji wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.  na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddał oskarżonego P. T. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

IV.  na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązał oskarżonego P. T. do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 2.144,76zł. (dwóch tysięcy stu czterdziestu czterech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) w terminie 5 (pięciu) miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciążył Skarb Państwa.

Apelację od wymienionego wyroku wniósł Prokurator Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej, zaskarżając go w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego.

Oskarżyciel publiczny zarzucił przedmiotowemu orzeczeniu obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 70 § 2 k.k. polegającą na warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności wobec młodocianego oskarżonego P. T. na okres 2 lat, podczas gdy zgodnie z treścią wyżej wymienionego przepisu, wykonanie kary pozbawienia wolności wobec młodocianego warunkowo zawiesza się na okres próby wynoszący do 3 do 5 lat, bowiem oskarżony P. T., urodzony w dniu (...) w chwili popełnienia przypisanego mu czynu nie ukończył 21 lat, a w czasie orzekania przez Sąd I instancji nie ukończył 24 lat.

Prokurator Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec P. T. warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 lata.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja Prokuratora Rejonowego okazała się zasadna, co skutkowało zmianą zaskarżonego wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Na wstępie, Sąd Okręgowy wskazuje, iż zarzut apelacji został sformułowany w sposób wadliwy. Sąd I instancji dopuścił się bowiem obrazy dwóch przepisów prawa materialnego, tj. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. poprzez jego wadliwe zastosowanie i art. 70 § 2 k.k. poprzez jego niezastosowanie. Wobec powyższego, zarzut apelacji powinien zawierać w swej treści wskazanie obu przepisów prawa materialnego, których obrazy dopuścił się Sąd meriti.

W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy podzielił zarzut Prokuratora, który w świetle ustaleń poczynionych w niniejszej sprawie był po prostu oczywisty, tym bardziej, że własną omyłkę spostrzegł także Sąd I instancji, co wskazał w uzasadnieniu wyroku.

Oskarżony P. T. w dacie popełnienia czynu zabronionego i orzekania przez Sąd I instancji miał 18 lat, zgodnie więc z definicją z art. 115 § 10 k.k. był sprawcą młodocianym. Wobec sprawców młodocianych ustawa karna przewiduje szczególne regulacje dotyczące okresy próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz dotyczące dozoru kuratora. Sąd I instancji prawidłowo wskazał art. 73 § 2 k.k. jako podstawę oddania oskarżonego P. T. pod dozór kuratora sądowego w okresie próby, który w przypadku sprawców młodocianych ma charakter obligatoryjny. Natomiast, Sąd meriti błędnie wskazał art. 70 § 1 pkt 1 k.k., jako podstawę prawną warunkowego zawieszenia wykonania kary 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego, czego skutkiem było nieprawidłowe ustalenie okresu próby na okres 2 lat.

W konsekwencji, Sąd I instancji dopuścił się obrazy przepisów prawa materialnego, ponieważ winien był zastosować, jako podstawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu P. T., art. 70 § 2 k.k. a nie przepis art. 70 § 1 pkt 1 k.p.k. i ustalić okres próby na czas od 3 lat do 5 lat, co zresztą zostało wyartykułowane już w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Powyższe ustalenia skutkowały zmianą zaskarżonego wyroku w ten sposób, że Sąd Okręgowy za postawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności przyjął art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 2 k.k. oraz wyznaczył okres próby na 3 lata. Sąd odwoławczy ustalił okres próby, na najkrótszy przewidziany w art. 70 § 2 k.k. termin. Oskarżony jest osobą młodą, której postawa życiowa jest w dalszym ciągu na etapie kształtowania. W ocenie Sądu Okręgowego, oznaczony okres próby będzie wystarczający do zweryfikowania pozytywnej prognozy kryminologicznej, jaka została poczyniona w stosunku do oskarżonego P. T., tym bardziej, że w okresie próby nad zachowaniem oskarżonego będzie czuwał kurator sądowy, mobilizując go do zachowania zgodnego z prawem i wdrażając do przestrzegania norm prawnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 i § 2 k.p.k. i art. 456 k.p.k. zmienił zaskarżony wyrok w wyżej opisanym zakresie.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., bowiem ich uiszczenie przez oskarżonego byłoby dla niego zbyt uciążliwe, skoro oskarżony P. T. jest osobą pozostającą bez pracy i nie posiadającą żadnego majątku.

SSO Aleksandra Babilon- Domagała

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Babilon-Domagała
Data wytworzenia informacji: