Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 121/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-03-20

Sygn. akt IX Ka 121/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Nowak

Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku

sprawy D. S.

oskarżonego o przestępstwo z art.288 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 21 listopada 2013 roku sygn. akt II K 737/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce orzeczonego w pkt. V na podstawie art. 46 par. 1 kk środka karnego orzeka na podstawie art. 72 par. 2 kk wobec oskarżonego D. S. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 500 (pięćset ) złotych na rzecz pokrzywdzonego J. K. w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 121/14

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Kielcach oskarżył D. S. o to, że:

w dacie bliżej nieustalonej pomiędzy 7 września 2013r. a 8 września 2013r. w K. dokonał po uprzednim przebiciu nożem czterech opon m-ki V., uszkodzenia pojazdu marki O. (...) o nr rej. (...) powodując straty o wartości 500 złotych na szkodę J. K.,

tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 kk.

Do aktu oskarżenia został dołączony wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym D. S. kary bez przeprowadzania rozprawy (k.43).

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie II K 737/13 orzekł , co następuje:

I.  uznał oskarżonego D. S. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 288 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu D. S., kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 lata;

III.  na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył oskarżonemu D. S. karę 30 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

IV.  na podstawie art. 63 kk na poczet wymierzonej oskarżonemu D. S. kary grzywny zaliczył okres 1 dnia rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 17.09.2013r. uznając karę grzywny za wykonaną w zakresie 2 stawek dziennych;

V.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego D. S. środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego J. K. kwoty 500 złotych;

VI.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 złotych tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 90 złotych tytułem należnych opłat.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości na korzyść oskarżonego prokurator zarzucając:

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść wydanego orzeczenia, a to art. 343 § 6 i § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk polegającą na uwzględnieniu prawidłowo sformułowanego wniosku prokuratora o skazanie D. S. bez prowadzenia rozprawy ale wydanie wyroku skazującego niezgodnie z tym wnioskiem i w konsekwencji orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, zamiast obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 72 § 2 kk zgodnie z wnioskiem prokuratora, z jednoczesnym wyznaczeniem terminu wykonania tego obowiązku na 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku.

Podnosząc powyższy zarzut, na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 kpk skarżący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział II Karny i orzeczenie na podstawie art. 72 § 2 kk wobec oskarżonego D. S. obowiązku naprawienia szkody przez zapłatę kwoty 500 złotych na rzecz pokrzywdzonego J. K. w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Absolutnie ma rację autor apelacji, iż Sąd Rejonowy dopuścił się - mającej wpływ na treść orzeczenia - obrazy przepisów postępowania, a to art. 343 § 6 i 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk.

Słusznie podnosi skarżący, iż w pierwszej kolejności wskazać należy, że uwzględniając w oparciu o przepis art. 343 § 6 kpk umieszczony w akcie oskarżenia wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar i środków karnych sąd meriti związany jest treścią takiego wniosku. Oznacza to, że potrzeba dokonania w tym zakresie jakichkolwiek zmian, czy to na korzyść, czy też na niekorzyść oskarżonego uzależniona jest od dokonania modyfikacji treści wniosku przez strony, zaś w sytuacji braku takiej modyfikacji i stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku w zaproponowanym kształcie, obowiązkiem sądu jest skorzystanie z regulacji określonej w art. 343 § 7 kpk, a więc skierowanie sprawy na rozprawę celem jej rozpoznania na zasadach ogólnych. W niniejszej sprawie, jak wynika z treści protokołu posiedzenia z dnia 21 listopada 2013r. Sąd Rejonowy nie dostrzegając podstaw do nieuwzględnienia wniosku prokuratora wydał wyrok, który w zakresie rozstrzygnięcia co do obowiązku naprawienia szkody odbiegał od uzgodnień pomiędzy oskarżycielem publicznym, a oskarżonym. Takie postąpienie było niewłaściwe, wykraczało bowiem poza zakres wniosku o skazanie D. S. bez przeprowadzenia rozprawy, a tym samym stanowiło naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art. 343 § 6 i § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk. Podnieść należy, że prokurator w niniejszej sprawie wnosił o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na zasadzie art. 72 § 2 kk w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia. Wobec tego Sąd I instancji uwzględniając wniosek Prokuratora nie miał żadnych podstaw ku temu, by orzec w to miejsce środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 kk.

Mając na uwadze powyższe zaskarżony wyrok został zmieniony przez Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 kpk co do rozstrzygnięcia zawartego w punkcie V poprzez orzeczenie na podstawie art. 72 § 2 kk wobec oskarżonego D. S. obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 500 złotych na rzecz pokrzywdzonego J. K. w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, zamiast błędnie orzeczonego przez sąd I instancji na podstawie art. 46 § 1 kk środka karnego.

Orzeczenie o kostach sądowych za postępowanie odwoławcze oparto na przepisach art. 626 § 1 kpk, art. 634 kpk, art. 624 § 1 kpk zwalniając oskarżonego od tychże kosztów na zasadzie słuszności skoro to nie oskarżony sprokurował konieczność przeprowadzenia postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie.

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

SSO Tomasz Nowak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Nowak
Data wytworzenia informacji: